Informacja o składaniu dokumentów

Zapraszamy do składania dokumentów podmioty zakwalifikowane w dniu 8 września 2023 roku do Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (zwanego dalej Komitetem).

Spotkania Komitetu realizowane są w ramach projektu pn. „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim” przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 4 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego.

Do składania dokumentów zapraszamy:

Członków i Członkinie Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, powołanych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, którzy zostali zakwalifikowani do udziału spotkaniach Komitetu w dniu 8 września 2023 roku.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach Komitetu w 2024 roku jest wypełnienie dwóch elektronicznych formularzy przez:

 1. podmiot zakwalifikowany do udziału w spotkaniach Komitetu;
 2. każdą osobę, która z ramienia podmiotu wyznaczona jest do udziału w spotkaniach sieciujących Komitetu.

Link do formularza zgłoszeniowego:

– dla podmiotów: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-podmiotu-dkres/
– dla uczestników:
https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-uczestnika-dkres/

Termin przesyłania zgłoszeń: 4 kwietnia 2024 roku.

Zawiadomienie o poprawności złożonych dokumentów zostanie przekazane przez realizatora pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu.

Zweryfikowane i poprawne złożone formularze należy następnie przekazać do realizatora w jednej z poniższych form:

 1. podpisane elektronicznie pliki PDF należy wysłać na adres: rekrutacja@dops.wroc.pl
 2. wydrukowane wersje papierowe formularza, które należy podpisać i dostarczyć osobiście
  lub przesłać pocztą na adres DOPS.

Kryteria rekrutacji na spotkania Komitetu:

 1. Potwierdzenie uczestnictwa odbywa się poprzez wypełnienie dwóch formularzy zgłoszeniowych on-line dostępnych pod adresami: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-podmiotu-dkres/ | https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-uczestnika-dkres/ a następnie dostarczenie dokumentów w jednej z poniższych form:
  a) w plikach PDF podpisanych elektronicznie na adres mailowy: rekrutacja@dops.wroc.pl
  b) wydrukowanych i podpisanych oryginałów za pośrednictwem poczty lub osobiste dostarczenie do biura Realizatora.
 2. Podstawowymi kryteriami uczestnictwa w jednodniowych spotkaniach Komitetu są: terminowość i kompletność złożenia wniosków, przynależność do grupy docelowej oraz zakwalifikowanie się do udziału w spotkaniach Komitetu zgodnie z regulaminem rekrutacji.
 3. Formularze muszą być czytelnie wypełnione, a oryginały w wersji:
  a) elektronicznej (plik PDF) zawierające podpis elektroniczny osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji/podmiotu (formularz dla podmiotu) i podpisem uczestnika zgłoszonego przez instytucję/podmiot (formularz dla uczestnika);
  b) papierowej opatrzone pieczęcią, podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji/podmiotu i podpisem uczestnika zgłoszonego przez instytucję/podmiot.
 4. Weryfikacja złożonych dokumentów dokonywana będzie przez Koordynatora ds. usług społecznych.
 5. Zawiadomienie o poprawności złożonych dokumentów dotyczących wybranej formy wsparcia zostanie przekazane przez realizatora pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu lub telefonicznie.
 6. W przypadku złożenia niekompletnych lub nieczytelnych formularzy, realizator może jednokrotnie wezwać uczestnika (za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie)
  do ich uzupełnienia, wraz ze wskazaniem terminu, w którym formularz musi zostać dostarczony. W przypadku wypełnienia i złożenia formularza po wskazanym terminie nie będzie on dalej rozpatrywany.
 7. Przy rekrutacji oraz realizacji jednodniowych spotkań Komitetu zostaną zastosowane zasady i zapisy Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 w tym załącznika nr 2 pn. Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027.

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniach Komitetu, zmiana terminu realizacji form wsparcia.

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa jak tylko uzna, że w wyniku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł w pełni skorzystać ze wsparcia.
 2. Informacja o rezygnacji musi przybrać formę pisemną/elektroniczną.
 3. Realizator może odwołać zaplanowaną formę wsparcia w każdym czasie, gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby uczestników lub trudnościami organizacyjnymi, o czym niezwłocznie powiadomi zrekrutowanych uczestników.
 4. Realizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z spotkaniach Komitetu w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, regulaminu obiektu w którym realizowane jest wsparcie oraz zasad współżycia społecznego lub utraty statusu członka/członkini Komitetu.
 5. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.

Warunki organizacji i uczestnictwa we wsparciu w formie zdalnej (on-line)

 1. Udział we wsparciu w formie zdalnej będzie możliwy po zalogowaniu się do platformy internetowej za pośrednictwem otrzymanego od Realizatora linku dostępu.
 2. Wykonawca zapewni darmowe rozwiązania techniczne pozwalające uczestnikom w pełni zrealizować zakładany program spotkania.
 3. Uczestnik zobowiązany jest zalogować się na platformie internetowej imieniem i nazwiskiem podanym w procesie rejestracji (warunek konieczny do weryfikacji uczestników). W przypadku braku możliwości identyfikacji uczestnika, Realizator poprosi o wpisanie imienia i nazwiska uczestnika na czacie platformy internetowej.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przyjętymi zwyczajami, a w szczególności do nienaruszania praw innych uczestników.
 5. Formy wsparcia realizowane w trybie zdalnym mogą być rejestrowane przez realizatorów
  na potrzeby m.in. monitoringu, kontroli lub audytu.
 6. Uczestnik nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu spotkań za wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.

 

Podmiot przystępując do procesu rekrutacji powinien zapoznać się z Regulaminem projektu, w którym zostały określone ogólne warunki udziału w projekcie.

Link do regulaminu projektu: https://tiny.pl/dtkgm

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław

Dorota Butryn
Koordynator ds. usług społecznych
telefon: 575 100 225
mail: d.butryn@dops.wroc.pl