Informacja o zamknięciu rekrutacji na szkolenia

Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu informuje o zamknięciu rekrutacji na szkolenia w ramach projektu pn.: Podnoszenie kompetencji kadr systemu, pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej.

Wykaz szkoleń:

  1. „Diagnozowanie oraz procedura postępowania w sytuacji zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych wobec dziecka oraz procedura związana z odebraniem dziecka z rodziny” w dniach 22-23.04.2024 r.
  2. „Depresja u dzieci i młodzieży, samookaleczenia, samobójstwa, spectrum autyzmu, zaburzenia odżywiania, nadpobudliwość psychoruchowa” w dniach 15-16.04.2024 r.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie 7.8 Wspieranie włączenia społecznego, Typ 7.8 F Podnoszenie kompetencji kadr.