Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tekst jednolity)
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
„Usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w formie warsztatów wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych w podziale na 4 zadania”.

Usługa realizowana jest w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zadanie 1 – usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego dla przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej pt. „Praca z dzieckiem z objawami depresji i przeżywającymi traumę ” w ramach realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.
i/lub
Zadanie 2 – usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego dla przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej pt. „Aspekty finansowe ” budowanie lokalnego systemu wsparcia rodziny? w ramach realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.
i/lub
Zadanie 3 – usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego dla przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej pt. „Wybrane zagadnienia obszaru zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży” w ramach realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Zadanie 4 – usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego dla przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej pt. „Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie ” specjalistyczne szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o metodę Duluth” w ramach realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.