Pilotaż centrów usług społecznych

1 stycznia 2020 roku weszła w życie prezydencka ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Zakłada ona umożliwienie samorządom tworzenie centrów, które zapewnią mieszkańcom kompleksową organizację usług społecznych. Chodzi o odpowiednie wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania 30 modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych zarówno do ogółu mieszkańców, jak i do grup o szczególnych potrzebach.

Informacje o naborze

Termin naboru:
31.01.2020 r. – 28.08.2020 r.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski wraz z 3 załącznikami, o których mowa na stronie 23 i 24 dokumentacji konkursowej, należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków:
Wnioski wraz z 3 załącznikami, o których mowa na stronie 23 i 24 dokumentacji konkursowej, należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?
Wnioskodawcą w konkursie jest jednostka samorządu terytorialnego – gmina.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Celem konkursu jest przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 .07.2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (zwanej dalej „Ustawą”), tj. wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców (usług społecznych użyteczności publicznej), dostosowanych do specyfiki określonych typów wspólnot samorządowych szczebla podstawowego (gmin), przy wykorzystaniu centrum usług społecznych (CUS) jako nowej jednostki organizacyjnej.

Kryteria wyboru projektów
Ocena merytoryczna i kryteria oceny zgodne z pkt. 4.1 regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00 -001/20.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100,00%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
100 mln zł.

Załączniki:

Regulamin konkursu POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 z dnia 31.12.2019 r.

Załącznik nr 1 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 2 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 3 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik nr 4 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP.

Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 7 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 9 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków.