Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Zamówienia publiczne 2017
Data ogłoszenia: 22.12.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonych numerów telefonów użytkowanych dotychczas przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 04.12.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Jednorazowy zakup wraz z dostawą materiałów warsztatowo/seminaryjnych na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu w ramach projektu 'Koordynacja ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim". Projekt jest współfinansowany ze Środków Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki Społecznej. Zapytanie ofertowe wg zasady konkurencyjności, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 01.12.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Rozeznanie cenowe na Opracowanie graficzne i przygotowanie druku (skład) publikacji pt. „Sila Ekonomii Społecznej i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych” na rzecz projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. Rozeznanie cenowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 pzp, oraz na podstawie art. 15 a Ustawy o spółdzielniach socjalnych.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 28.11.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Rozezeznanie cenowe na Świadczenie usługi eksperckiej podczas spotkania sieciującego podmioty reintegracyjne (WTZ) dla uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim". 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.11.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 20.11.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 17.11.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi eksperckiej podczas spotkania sieciującego podmioty reintegracyjne (WTZ) dla uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim". 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 15.11.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 13.11.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na: " Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia wszystkich przesyłek pocztowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym, ewentualne ich zwroty oraz odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego".  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.11.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi eksperckiej w zakresie tematyki „KLASTRY – budowanie lokalnej sieci rozwoju ekonomii społecznej” podczas Dolnośląskiego Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.11.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi eksperckiej w zakresie tematyki: „Strategia marketingowa znaku Zakup Prospołeczny” podczas Dolnośląskiego Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” . 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.11.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi eksperckiej w zakresie tematyki „Jak promować ES? – planowanie kampanii społecznych” podczas Dolnośląskiego Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.11.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi eksperckiej realizowanej podczas Dolnośląskiego Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.11.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro; na: „Jednorazową dostawę materiałów eksploatacyjnych” – Zadanie nr 1, „Jednorazowa dostawę papieru” – Zadanie nr 2, „ Jednorazową dostawę artykułów biurowych i papierniczych” – Zadanie nr 3  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 09.11.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe wg zasady konkurencyjności, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych na usługi polegające na wynajmie sal konferencyjnych/szkoleniowych we Wrocławiu na potrzeby przeprowadzenia Dolnośląskiego Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej w dniu 8 grudnia 2017 r. w godz. 8.00 – 16.00 w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 08.11.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach spotkań pn. Forum Społecznie Zaangażowanych Samorządów dla uczestników instytucjonalnych Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 07.11.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe wg zasady konkurencyjności, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych na usługę wynajęcia sal wraz z usługą zapewnienia przerwy kawowej podczas organizacji szkoleń w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 03.11.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe wg zasady konkurencyjności, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych na zakup wraz z dostawą materiałów informacyjnych na szkolenia w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, który realizowany jest w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 31.10.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro na „Usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w formie warsztatów wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych w podziale na 6 zadań”.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 25.10.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zakup wraz z dostawą publikacji książkowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.10.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 09.10.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe dotyczy: "Kompleksowej organizacji dwudniowej wizyty studyjnej na terenie województwa wielkopolskiego dla Uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 09.10.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Rozeznanie cenowe na wykonanie ekspertyzy pn. „Podmioty ekonomii społecznej w otoczeniu instytucjonalnym. Możliwości i perspektywy wsparcia” w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 09.10.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Rozeznanie cenowe świadczenie usługi redakcji merytorycznej publikacji pn. "Siła ekonomii społecznej i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych" w ramach projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim". 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 04.10.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe "Kompleksowej organizacji jednodniowej wizyty studyjnej na terenie województwa wielkopolskiego dla Uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 04.10.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 04.10.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 02.10.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 27.09.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 27.09.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 26.09.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 25.09.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro. Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
" Usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w formie warsztatów wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych pt. Praca z rodziną w ujęciu systemowym".  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 04.09.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi eksperckiej podczas spotkania sieciującego podmioty reintegracyjne (CIS, KIS) dla uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" w zakresie tematyki: Standaryzacja realizacji zatrudnienia socjalnego. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 30.08.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 25.08.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro – na: - usługę sprzątania pomieszczeń użytkowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 7.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 18.08.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 02.08.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe dotyczące "Kompleksowej organizacji dwudniowej wizyty studyjnej na terenie województwa wielkopolskiego dla Uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim"  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.07.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.07.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro; na: wykonanie portalu internetowego wraz z zakupem hostingu i utrzymaniem strony przez 2 lata w ramach projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" . 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 19.07.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi doradztwa dla przedstawicieli JST w charakterze eksperta ds. rozwoju ekonomii społecznej/Lokalnych Programów Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim". 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 26.06.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi eksperckiej podczas spotkania sieci WSPÓŁPRACY NA RZECZ REINTEGRACJI dla uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim". 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 12.06.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 12.06.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.06.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe na usługi polegającej na usłudze kompleksowej przeprowadzki wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz zasobu akt na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, w podziale na dwa zadania:
Zadanie 1 - Wykonanie usługi przeprowadzki archiwum akt;
Zadanie 2 - Wykonanie usługi przeprowadzki pomieszczeń zajmowanych przez Ośrodek Adopcyjny  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.06.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi doradztwa dla przedstawicieli JST w charakterze eksperta ds. rozwoju ekonomii społecznej/Lokalnych Programów Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim". 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.06.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi eksperckiej podczas spotkania BIZnES MIXER dla uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim". 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 31.05.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi doradztwa dla przedstawicieli JST w charakterze eksperta ds. rozwoju ekonomii społecznej/Lokalnych Programów Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim". 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 31.05.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe na usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń specjalistycznych pt. "Jak opiekować się osoba starszą w domu ?" wraz z drobnym poczęstunkiem oraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 29.05.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe na jednorazową dostawę materiałów eksplatacyjnych 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 22.05.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi eksperckiej podczas spotkania sieciującego podmioty reintegracyjne (WTZ, ZAZ) dla uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" w zakresie tematyki: Planowanie, monitoring i dokumentowanie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 18.04.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapewnienie usług polegających na wynajmie sal szkoleniowych/konferencyjnych na potrzeby przeprowadzenia spotkań realizowanych w ramach projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" - miasto Wałbrzych. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 13.04.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach spotkań 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.04.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 05.04.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi doradztwa dla przedstawicieli JST w charakterze eksperta ds. zamówień publicznych (w obszarze społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, klauzul społecznych) w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 30.03.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 29.03.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 28.03.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi eksperckiej dla uczestników instytucjonalnych podmiotów ekonomii społecznej, certyfikowanych Znakiem Zakup Prospołeczny w ramach Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.03.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.03.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Rozeznanie cenowe na: Świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach spotkań informacyjno-doradczych  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 22.03.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 07.03.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 07.03.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 03.03.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Rozeznanie cenowe na: Świadczenie usługi eksperckiej podczas spotkania sieciującego dla podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (ZAZ/WTZ)dla uczestników instytucjonalnych projektu 'Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim". 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.02.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 30.01.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Rozeznanie cenowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro pt "Opracowanie koncepcji zamówień społecznie odpowiedzialnych" w województwie dolnośląskim na rzecz projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim". 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 19.01.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 
Pokaż całość  
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 33295
Liczba gości online: