Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we WrocławiuRozumiem
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Dolnośląskie Żłobki
 
Informacje ogólne
Projekt dofinansowany ze œrodków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœlšskiego na lata 2014-2020

Ze względu na brak lub niedostateczną ilość przystępnych cenowo (dofinansowanych) miejsc żłobkowych rodzice małych dzieci często rezygnują z powrotu na rynek pracy. W skutek podjętych działań w 7 gminach województwa dolnośląskiego zostaną utworzone nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W większości będą to gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie.

Pozwoli to rodzicom/opiekunom podjąć lub powrócić do aktywności zawodowej po przerwie związanej z narodzinami dziecka, a tym samym doprowadzi do zwiększenia zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3. Wsparcie dla 7 gmin przyczyni się również do wdrożenia i upowszechnienia trwałych rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego opiekunów dzieci.

W ramach projektu zakłada się utworzenie 5 nowych placówek żłobkowych (żłobków, oddziałów żłobkowych, 1 klub) oraz wsparcie 2 istniejących (zwiększenie liczby dostępnych w nich miejsc). Wsparciem zostanie objętych 187 osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich, lub pozostających bez zatrudnienia.

Celem projektu jest przed wszystkim:
- Utworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach, poprzez adaptację pomieszczeń, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zapewnienie środków na bieżące funkcjonowanie przez 12 miesięcy, w tym poniesienie opłat za wyżywienie i pobyt dziecka, wynagrodzeń opiekunów i kadry zarządzającej.

- Stworzenie możliwości podjęcia pracy zawodowej osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo poprzez objęcie opieką żłobkową dzieci w wieku do lat 3, znajdujących się aktualnie pod ich opieką, co uniemożliwia im poszukiwanie i znalezienie zatrudnienia.

Logotypy
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 13906
Liczba gości online: