Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we WrocławiuRozumiem
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Konkurs "Dolny Śląsk przyjazny rodzinie"
Szanowni Państwo,
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza samorządy gminne i powiatowe z terenu województwa dolnośląskiego do udziału w Konkursie „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie”, którego celem jest:
  1) wyróżnienie działań podejmowanych na rzecz rodziny i polityki prorodzinnej przez samorządy terytorialne z terenu województwa dolnośląskiego
  2) pobudzenie aktywności samorządów lokalnych w obszarze polityki prorodzinnej
  3) identyfikacja i promocja „dobrych praktyk” w obszarze działań samorządów lokalnych na rzecz rodziny.
Laureaci konkursu, zgodnie z art. 8a. Ustawy o Samorządzie Województwa, zostaną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego rekomendowani Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego do udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na działania na rzecz lokalnej polityki prorodzinnej.
Laureaci Konkursu wyłonieni zostaną przez Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele władz Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Wojewody Dolnośląskiego, Rzecznika Praw Dziecka oraz regionalne osobistości, cieszące się powszechnym autorytetem.
W ramach Konkursu oceniane będą działania mające na celu wzmocnienie potencjału dolnośląskiej rodziny, w tym:
  1) Promocja idei „dużej rodziny”, budowanie pozytywnego wizerunku „dużej rodziny” oraz wsparcie „dużych rodzin” w pełnionych przez nie funkcjach opiekuńczo – wychowawczych
  2) Działania na rzecz wzmacniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodziny oraz wzmacniania wzajemnych relacji łączących członków rodziny
  3) Tworzenie możliwości/ oferty spędzania przez rodzinę wspólnie czasu wolnego i rekreacji – oferta rekreacyjna, sportowa, kulturowa, edukacyjna
  4) Promocja rodzicielstwa, w tym rodzicielstwa zastępczego
  5) Działania na rzecz wzmacniania więzi międzypokoleniowych, opartych na wzajemnym szacunku i współodpowiedzialności za swój los
  6) Wsparcie rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
Do Konkursu mogą być zgłaszane działania prowadzone przez samorządy lokalne samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.
W 2014 łączna pula środków finansowych przeznaczona do rozdysponowania w trybie art. 8a Ustawy o Samorządzie Województwa wśród Laureatów Konkursu w formie dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego wynosi 550.000 zł brutto.
W ramach łącznej puli środków finansowych przeznaczonych na ten cel wskazanych zostanie trzech Laureatów Konkursu rekomendowanych Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego do udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na działania na rzecz lokalnej polityki prorodzinnej:
  ? Laureat Główny – dotacja celowa w wysokości 350.000 zł
  ? II Laureat – dotacja celowa w wysokości 150.000 zł
  ? III Laureat – dotacja celowa w wysokości 50.000 zł
Kapituła Konkursu może podjąć decyzję o niewyłanianiu Laureata Głównego lub pozostałych Laureatów w Konkursie. W takim wypadku Kapituła Konkursu może zdecydować o zwiększeniu wysokości dotacji celowej przyznanej pozostałym Laureatom nagród lub przyznania dotacji celowej większej liczbie Laureatów Konkursu.
W ramach Konkursu oceniane będą działania samorządów terytorialnych w obszarze lokalnej polityki prorodzinnej prowadzone pomiędzy 01 stycznia 2013 roku a 31 sierpnia 2014 roku.
Do Konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia rozpoczęte w okresie wcześniejszym, pod warunkiem, że były prowadzone w roku 2013 i są kontynuowane w 2014 roku. W takim przypadku ocenie podlegać będą działania prowadzone od dnia 01.01.2013r.
Wnioski konkursowe w roku 2014 można składać do dnia 01 września 2014r.
Wniosek w wersji papierowej można złożyć osobiście w Sekretariacie Konkursu, ul. Ostrowskiego 7, Wrocław, pok. 105 (do godz. 15.00) lub przesłać drogą pocztową na adres Sekretariatu Konkursu (Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław – z dopiskiem Konkurs „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie”).
Wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać na adres Sekretariatu Konkursu – rodzina.dolnyslask@dops.wroc.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.09.2014r. godz. 00.00.
Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w terminie do dnia 30 września 2014r.
Uroczystość ogłoszenia Laureatów Konkursu odbędzie się w czwartym kwartale 2014r.
Środki finansowe otrzymane przez Laureatów Konkursu, będą mogły być wydatkowane do dnia 31.12.2015r.
Wszelkie informacje na temat formuły i zasad Konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie” oraz w Szczegółowych zasadach uczestnictwa w Konkursie „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie”.
Szczegółowe informacje na temat zasad i przebiegu Konkursu „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie” można uzyskać pod numerem telefonu 71 770 42 33 w godz. 8.00-14.00

Pobierz plik Regulamin Konkursu „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie”
Pobierz plik Szczegółowe zasady uczestnictwa w Konkursie „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie”
Pobierz plik Formularz zgłoszenia udziału w Konkursie
Pobierz plik Karta oceny formalnej
Pobierz plik Karta oceny merytorycznej
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 13907
Liczba gości online: