Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we WrocławiuRozumiem
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
GRANTY NA WSPARCIE DOLNOŚLĄSKICH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania wniosków na granty w ramach projektu pt. "Wsparcie Dolnośląskich DPS"

Cel projektu:
Celem udzielania grantów jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka

Działanie:
2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zakres i okres realizacji projektu:
Dodatki do wynagrodzeń personelu DPS oraz nagrody lub premię, w przypadku gdy regulamin wynagradzania danej placówki nie przewiduje wypłaty dodatków do wynagrodzeń w okresie od 1.08.2020 r do 31.10.2020 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMĆ GRANT:

Granty będą mogły być przeznaczone na:
1. Dodatki do wynagrodzeń personelu DPS oraz nagrody lub premię, w przypadku gdy regulamin wynagradzania danej placówki nie przewiduje wypłaty dodatków do wynagrodzeń w okresie od 1.08.2020 r do 31.10.2020 r.

KTO MOŻE ŻŁOŻYĆ WNIOSEK ?

O grant mogą ubiegać się:
 1. 1.1 Jednostki samorządu terytorialnego podmiot/organ prowadzący DPS
 2. 1.2 Organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek, wg standardów określonych w Art. 54 Ustawy o pomocy społecznej, znajdujących się w rejestrze Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego.

 3. W sytuacji, gdy o grant wnioskuje podmiot, na więcej niż jeden DPS, składa on odrębne wnioski o przyznanie grantu dla każdej placówki, natomiast podpisuje jedną umowę o powierzenie grantu dla wszystkich placówek (DPS-u/-ów), a w treści umowy wykazywany jest każdy grant oddzielnie (wartość i podmiot, na rzecz którego jest przyznawany). Załącznikiem do umowy powierzenia grantu są wnioski grantowe na realizację zadań na rzecz poszczególnych podmiotów. Rozliczenie umowy również odbywa się w podziale na poszczególne podmioty, na rzecz których Wnioskodawca ubiegał się o przyznanie grantu. Grantobiorca może otrzymać w ramach projektu jeden grant na każdą ze wspieranych placówek.

 4. Z możliwości ubiegania się o grant wyłączone są podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Termin składania wniosków: od 11.08.2020 r. do 25.08.2020 r.

Nabór ma charakter otwarty. Wnioski oceniane będą na bieżąco według kolejności wpływu. Granty udzielane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie Grantobiorców. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania grantów, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

WYSOKOŚĆ GRANTÓW

1. Maksymalna kwota grantu uzależniona jest od liczby pracowników DPS podległych Wnioskodawcy, świadczących bezpośrednią pracę z pensjonariuszami, według stanu na dzień 15.07.2020 r. 2. Maksymalna kwota jednostkowa wynosi: liczba etatów x 1 450,00 zł x 3 miesiące.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

 • Wniosek o przyznanie grantu należy pobrać ze strony www.dops.wroc.pl, wypełnić i złożyć w wersji edytowalnej (nie PDF) za pośrednictwem ePUAP www.epup.gov.pl podpisując profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowalnym. W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszej konsultacji z Grantodawcą, wniosek można złożyć w formie papierowej.
 • PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE NABORU

  Dodatkowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać u Grantodawcy. Osoby do kontaktu:
  1. 1. Agnieszka Dąbrowska-Nawrocka e-mail: a.dabrowska-nawrocka@dops.wroc.pl tel. 71 770 42 30
  2. 2. Paweł Antoniewicz e-mail: p.antoniewicz@dops.wroc.pl tel. 71 770 42 30
  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zastrzega sobie możliwość zamknięcia naboru w dowolnym momencie bez rozstrzygnięcia. W takim przypadku Wnioskodawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu przygotowania i złożenia wniosków


  Pliki do pobrania:
  Załącznik 4 do umowy - Sprawozdanie końcowe DOPS Załącznik 4 do umowy - Sprawozdanie końcowe DOPS od 25.11.2020r.

  1.	Regulamin przyznawania grantówRegulamin przyznawania grantów od 18.08.2020r.
  >OgłoszenieOgłoszenie
  1.	Regulamin przyznawania grantówRegulamin przyznawania grantów
  6.	Zał?cznik 5 do regulaminu - Wzór umowy o powierzenie grantuZałącznik 1_do regulaminu_Wniosek o przyznanie grantu_DOPS
  1.Regulamin przyznawania grantów Załącznik 2_do regulaminu_Karta oceny formalnej_DOPS
  2.	Zał?cznik 1 do regulaminu - Wzór formularza wniosku o przyznanie grantu (w word i pdf)Załącznik 2_do umowy_Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów
  Zał?cznik 2 do regulaminu - Wykaz wykazu sprzętu i materiałów możliwych do zakupu w ramach wsparcia adresowanego dla szpitaliZałącznik 3__do umowy_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
  4.Zał?cznik 3 do regulaminu - Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie grantuZałącznik 3_do regulaminu_Karta oceny merytorycznej_DOPS
  Zał?cznik 4 do regulaminu - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie grantuZałącznik 4_do regulaminu_Umowa_grantowa_DOPS
  9.	Zał?cznik 4 do umowy - Wzór - Sprawozdanie z realizacji grantu title=Załącznik 4_do umowy_Sprawozdanie końcowe_DOPS
  Data publikacji: 11.08.2020 r.
  Pozostałe
  Informacja... 09.11.2020 czytaj »
  Informacja... 09.10.2020 czytaj »
  Informacja o przedłużeniu terminu... 25.08.2020 czytaj »
  Informacja... 25.08.2020 czytaj »
  Informacja o odwołaniu szkolenia... 04.08.2020 czytaj »
  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 28.07.2020 czytaj »
  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 27.07.2020 czytaj »
  Informacja o odwołaniu szkolenia... 27.07.2020 czytaj »
  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 16.07.2020 czytaj »
  Informacja o odwołaniu szkolenia... 08.07.2020 czytaj »


  Fundusze Europejskie Program Regionalny

  Rzeczpospolita Polska

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

  Europejski Fundusz Społeczny

  Zakup ProSpołeczny

  EPUAP

  Facebook

  Facebook

  Liczba odwiedzin: 15532
  Liczba gości online: