Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Projekt systemowy PO KL 2013-2015
 
Aktualności
System akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej przekazuje link do zaktualizowanych dokumentów dotyczących akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na okres 2014/2015.
http://www.pozytek.gov.pl/System,akredytacji,i,standardow,dzialania,instytucji,wsparcia,ekonomii,spolecznej,AKSES,3600.htm
Data publikacji: 30.12.2014 r.
Życzenia Bożonarodzeniowe

Pragniemy złożyć Państwu życzenia, w których optymizm przyćmi coroczne, świąteczne troski. Niech ten świątecznie spędzony czas napełni Państwa spokojem, a Nowy Rok będzie czasem owocnych przemian. Niech również nie zabraknie Państwu przy wigilijnej kolacji bliskich osób i wspomnień o dobrych ludziach. Niech słowa w ten czas niosą ze sobą dobroć i niech nie zabraknie w nich przebaczenia i nadziei na przyszłość.

życzy Dyrekcja i Pracownicy
Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
we Wrocławiuchoinka

Data publikacji: 23.12.2014 r.
Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej”.
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich serdecznie zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym w ramach realizowanego projektu „Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej”.

Celem szkolenia jest przybliżenie pracownikom socjalnym instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej nowatorskich metod i techniki pracy socjalnej, co wpłynie na lepsze ich przygotowanie do pracy oraz pozwoli pełniej wykorzystać merytorycznych i organizacyjnych umiejętności.

Szkolenie jest bezpłatne i więcej informacji na temat szkolenia można otrzymać na:
www.szkoleniae-learningowe.crzl.gov.pl
Pobierz plikList rekomendujący
Data publikacji: 8.12.2014 r.
Certyfikat „Zakup prospołeczny” na Dolnym Śląsku
W dniu 22 października 2014 r. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej podpisał z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi umowę sublicencyjną na nadawanie Certyfikatu „Znak prospołeczny” na Dolnym Śląsku. Od tego czasu, trwają prace nad powołaniem Kapituły Certyfikującej podmioty ekonomii społecznej w naszym regionie.
Idea certyfikacji produktów i usług dolnośląskich podmiotów ekonomii społecznej ma służyć promocji produktów pracy wszystkich osób zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Certyfikat „Zakup prospołeczny” jest wolny od wszelkich opłat. Proces ubiegania się o nadanie znaku rozpoczynać się będzie od złożenia wniosku do Kapituł Certyfikującej w siedzibie tut. Ośrodka. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, będzie można oznaczać swoje produkty, usługi, wydarzenia tymże znakiem przez najbliższy rok. Po okresie 1 roku certyfikat będzie można nieodpłatnie przedłużyć. Szczegółowe wymagania jakie będzie zobowiązany spełnić dolnośląski podmiot ekonomii społecznej ubiegający się o nadanie tego certyfikatu produktowi lub usłudze, będą wskazane w 2015 roku na stronie www.dops.wroc.pl.
Od momentu przyznania Certyfikatu „Znak prospołeczny”, podmiot ekonomii społecznej może wykorzystać ten charakterystyczny logotyp do oznaczenia miejsca prowadzenia działalności usługowej i produktów na jakie został przyznany certyfikat. Taki znak, to znakomite wyróżnienie idei działalności przedsiębiorstw społecznych co można zakomunikować swoim klientom poprzez umieszczenie logotypu na wizytówkach, papeteriach pism, opakowaniach, które przypominają o społecznych celach działalności danego stowarzyszenia, fundacji czy spółdzielni socjalnej.

O certyfikat „Znak Prospołeczny” w 2015 roku będą mogły ubiegać się podmioty ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku prowadzące trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność pożytku publicznego lub inną działalność o charakterze ekonomicznym
Szczególnie zachęcamy do promowania swojej działalności w regionie poprzez ubieganie się o Certyfikat „Znak prospołeczny” takie podmioty jak:
 • centra integracji społecznej (CIS),
 • zakłady aktywności zawodowej (ZAZ),
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • spółki non-profit, fundacje, stowarzyszenia
 • inne podmioty, które spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność pożytku publicznego lub inna działalność o charakterze ekonomicznym.
Wykorzystując certyfikat „Znak prospołeczny” do promowania swojej działalności, dolnośląskie przedsiębiorstwa społeczne, mają szanse na dotarcie do wszystkich tych, dla których priorytetem jest dokonywanie konsumenckich wyborów w których jednocześnie wspiera się człowieka potrzebującego wsparcia jak i docenia się efekty jego pracy. Poprzez sam zakup produktów oznaczonych tym znakiem, wspieramy zatrudnienie osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie, bezdomnych czy długotrwale bezrobotnych .
Data publikacji: 8.12.2014 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na KONFERENCJĘ „Partnerstwo w teorii i praktyce”
W konferencji mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin konferencji: 11 grudnia 2014 r. (czwartek)
Miejsce: Hotel Tumski, Wyspa Słodowa 10, Wrocław Ilość miejsc: 100
Czas trwania: 9:30 – 14.00
Termin przesyłania zgłoszeń: 5.12.2014 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: m.budnik@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje: tel. 71/ 770 42 29

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników szkolenia.

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.


DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 26.11.2014 r.
Spotkanie dotyczące Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie dotyczące Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej - AKSES w kontekście założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Pobierz plikZaproszenie na spotkanie

Pobierz plikProgram spotkania
Data publikacji: 1.12.2014 r.
Lista osób zakwalifikowanych na wykład specjalistyczny "Przemoc seksualna wobec dziecka".
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż liczba otrzymanych zgłoszeń na wykład specjalistyczny „Przemoc seksualna wobec dziecka” przekroczyła znacząco liczbę dostępnych miejsc. W związku z tym informujemy, iż w przypadku organizacji w przyszłym roku kolejnych wykładów poświęconych tematyce przemocy seksualnej wobec dzieci, osoby, które nie zostały zakwalifikowane na wykłady w tym roku, będą miały pierwszeństwo przy zapisach.
W przypadku osób zakwalifikowanych na wykład w dniu 3 i 4.12.2014 roku, DOPS dopuszcza możliwość jednorazowej zmiany uczestnika szkolenia oraz rezygnacji z udziału w wykładzie, o czym należy poinformować do dnia 1 grudnia 2014 roku do godziny 12.00 pocztą elektroniczną, na adres: s.maliszewska@dops.wroc.pl.

Pobierz plikLista osób zakwalifikowanych na wykład specjalistyczny Przemoc seksualna wobec dziecka w dniu 3.12.2014r

<Pobierz plikLista osób zakwalifikowanych na wykład specjalistyczny Przemoc seksualna wobec dziecka w dniu 4.12.2014r
Data publikacji: 27.11.2014 r.
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO
Szanowni Państwo,
przy okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragniemy podziękować za Waszą sumienną pracę, złożyć wyrazy uznania i wdzięczności za szybkie i sprawne działania, za codzienny wysiłek oraz osobiste zaangażowanie. Proszę przyjąć życzenia zdrowia, szczęścia, wytrwałości, osobistej satysfakcji z trudnej, ale jakże potrzebnej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Data publikacji: 21.11.2014 r.
Harmonogram szkoleń „Podejście Gestalt w pracy z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc w rodzinie”
Lista uczestników obu szkoleń jest już zamknięta.

Pobierz plikHarmonogram Podejście Gestalt w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi doświadczającymi przemocy w rodzinie

Pobierz plikHarmonogram Podejście Gestalt w pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie
Data publikacji: 20.11.2014 r.
Wykład specjalistyczny „Przemoc seksualna wobec dziecka”
Szanowni Państwo,

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we współpracy z Wojewódzkim Koordynatorem Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim zaprasza na wykład specjalistyczny pt. „Przemoc seksualna wobec dziecka”.

Wykład przeznaczony jest dla przedstawicieli instytucji zajmujących się pracą w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szczególnie do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz członków grup roboczych.

Wykład przeprowadzony zostanie w dniach 03 oraz 04 grudnia 2014r. dla dwóch odrębnych grup uczestników, liczących po 50 osób każda.

Wykład odbędzie się w dniu 03 grudnia w godzinach 9.30-15.30 oraz 04 grudnia w godzinach 9.00-15.00 w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Powstańców Warszawy 1, Wrocław, sala nr 1222.

Wykład specjalistyczny przygotowany i przeprowadzony zostanie przez dr Agnieszkę Widerę-Wysoczańską, wieloletniego pracownika naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego, psychoterapeutkę certyfikowaną przez Europejskie Towarzystwo Psychoterapeutyczne, uznaną specjalistkę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie certyfikowaną przez PARPA, specjalizującą się w pracy psychoterapeutycznej z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, w tym z dziećmi.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wykładzie prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego najpóźniej do dnia 25.11.2014r. do godziny 14.00 na adres e-mail s.maliszewska@dops.wroc.pl .

Pełna lista osób zakwalifikowanych do udziału w wykładzie w każdym z terminów zostanie zamieszczona na stronie www.dops.wroc.pl do dnia 28.11.2014r.

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. DOPS zastrzega sobie możliwość przyjęcia dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych w przypadku, gdy liczba zgłoszeń na wykład przekroczy znacząco liczbę dostępnych miejsc.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (71 770 42 32) z Panią Sylwią Maliszewską – Inspektorem ds. współpracy i analiz w DOPS.

Pobierz plik Formularz zgłoszeniowy
Data publikacji: 18.11.2014 r.
DOPS Wrocław zaprasza na konferencję „Dolnośląski Dzień Pracownika Socjalnego”
W konferencji mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin:28.11.2014r.
Miejsce: Hotel "Scandic" we Wrocław ul. Piłsudskiego 49-57
Liczba miejsc: 100
Czas trwania: 10:30-14:30
Termin przesyłania zgłoszeń: 20.11.2014r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 28

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Kierownik DFU ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku
dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 5.11.2014 r.
Konkurs „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie”- Uroczysta Gala towarzysząca ogłoszeniu wyników
Informujemy, iż zakończył się Konkurs pn. „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie” zorganizowany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego celem wyróżnienia działań podejmowanych na rzecz rodziny i polityki prorodzinnej przez samorządy gminne oraz powiatowe z terenu województwa dolnośląskiego.

Zamierzeniem Konkursu było:
 • wyróżnienie działań podejmowanych na rzecz rodziny i polityki prorodzinnej przez samorządy terytorialne z terenu województwa dolnośląskiego,
 • pobudzenie aktywności samorządów lokalnych w obszarze polityki prorodzinnej,
 • identyfikacja i promocja tzw. „dobrych praktyk” w obszarze działań samorządów lokalnych na rzecz rodziny.
W ramach konkursu poddano ocenie łącznie piętnaście nadesłanych wniosków, dotyczących działań samorządów terytorialnych w okresie między 1 stycznia 2013 roku a 31 sierpnia 2014 roku (z dopuszczeniem inicjatyw rozpoczętych wcześniej i kontynuowanych w wymaganym przedziale czasowym), podejmowanych w celu szeroko pojętego wzmocnienia potencjału dolnośląskiej rodziny poprzez promowanie m.in.:
 • Budowania pozytywnego wizerunku „dużej rodziny”
 • Wspierania rodzin, szczególnie rodzin wielodzietnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 • Wzmacniania pozytywnych relacji pomiędzy członkami rodziny i wzmacniania więzi międzypokoleniowych
 • Utworzenia możliwości spędzania czasu wolnego i szeroko pojętej rekreacji w gronie rodzinnym
 • Rodzicielstwa (w tym rodzicielstwa zastępczego).
Spośród piętnastu nadesłanych wniosków Kapituła Konkursu powołana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego wyłoniła Laureatów Konkursu. Uhonorowanie Laureatów nastąpi podczas uroczystej Gali zaplanowanej w dniu 7 listopada b.r., o godz. 10:00 w hotelu Mercure we Wrocławiu (pl. Dominikański 1) wzbogaconej o prezentację wszystkich nadesłanych wniosków konkursowych oraz występy regionalnych zespołów artystycznych.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższej Gali prosimy o wcześniejsze wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik do pobrania) i przesłania go drogą mailową na adres rodzina.dolnyslask@dops.wroc.pl lub faksem pod numer 71 770 42 20.

Pobierz plik Formularz zgłoszeniowy
Data publikacji: 10.10.2014 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na seminarium „Partnerstwo w teorii i praktyce”
W seminarium mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.
Terminy seminarium:

18 listopada 2014 r. – Hotel Sękowski, ul. Gliwicka 15, Legnica ostatnie 7 wolnych miejsc, nabór przedłużony do 14 listopada br.
19 listopada 2014 r. – Hotel Arkadia, ul. Wrocławska 113, Wałbrzych – nabór przedłużony do 14 listopada br.
20 listopada 2014 r. – Hotel Caspar, Pl. Piastowski 28, Jelenia Góra– nabór przedłużony do 14 listopada br.
21 listopada 2014 r. – Hotel Duet, św. Mikołaja 47-48, Wrocław –nabór zakończony

Ilość miejsc: 25 na każde seminarium
Czas trwania: 10.00 – 14.00
Termin przesyłania zgłoszeń: 07.11.2014 r.
Prowadzący: Tomasz Mika, Antoni Sobolewski

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: m.budnik@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje: tel. 71/ 770 42 29

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników szkolenia.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 22.10.2014 r.
„CYFROWA EDUKACJA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU I AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA”
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż 21 października /wtorek/ w sali 2D im. Witolda Świdy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na ul. Uniwersyteckiej 7-10 w godz. 10.00 – 13.45 odbędzie się spotkanie pn. „CYFROWA EDUKACJA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU I AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA”.

Pobierz plik
Pobierz plik
Data publikacji: 14.10.2014 r.
Standardy oraz zasady procedury akredytacji OWES
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje iż, zostały opublikowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej standardy oraz zasady procedury akredytacji OWES. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie MPiPS:
Szczegółowe informacje
Data publikacji: 10.10.2014 r.
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SPECJALIZACJI Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
Szanowni Państwo!

Podajemy adres na który mają państwo przesyłać prace dyplomowe.

Adres uczelni:
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka
Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
40-173 Katowice, ul. Katowicka 27
Data publikacji: 29.09.2014 r.
Przedłużenie terminu konkursu Dolnośląski Pracownik Socjalny Roku 2014
Szanowni Państwo

W związku z licznymi prośbami ze strony zainteresowanych podmiotów został wydłużony termin składania zgłoszeń w ramach konkursu Dolnośląski Pracownik Socjalny Roku 2014, do dnia 10. października 2014 roku.
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Konkursu.

Szczegóły dotyczące Konkursu:

Wydłużenie terminu składania zgłoszeń w ramach konkursu Dolnośląski Pracownik Socjalny Roku
Data publikacji: 15.09.2014 r.
Bezpłatne szkolenie e-learningowe
W imieniu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym w ramach realizowanego projektu „Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej”.

Celem ww. projektu jest udzielenie pomocy pracownikom instytucji pomocy i integracji społecznej w zdobywaniu i poszerzaniu umiejętności pomocnych w pracy w bezpośrednim kontakcie z klientem pomocy społecznej.

Projekt skierowany jest do pracowników socjalnych instytucji pomocy i integracji społecznej.

W ramach projektu, inicjowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Centrum, RZL organizuje szkolenie e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej.

Celem szkolenia jest przybliżenie pracownikom socjalnym instytucji pomocy i integracji społecznej nowatorskich metod i technik pracy socjalnej, by jak najpełniej i jak najlepiej mogli oni wypełniać swoje obowiązki zawodowe w bezpośrednim kontakcie z klientem, a także stworzenie możliwości zapoznania się z nowopowstałymi publikacjami z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej.

Mam nadzieję, że udział pracowników socjalnych w szkoleniu wpłynie pozytywnie na ich przygotowanie do pracy w bezpośrednim kontakcie z klientami oraz na możliwości pełniejszego wykorzystania merytorycznych i organizacyjnych umiejętności. Powyższe działania przyczynią się do podniesienia jakości funkcjonowania samych IPiIS, co wpłynie na pozytywny odbiór społeczny zarówno samych Instytucji, jak i ich pracowników.

Szkolenie przewidziane jest dla grupy 500 pracowników socjalnych instytucji pomocy i integracji społecznej z całej Polski i składać się będzie z 10 modułów. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne. Więcej informacji na temat szkolenia uzyskać można na: www.szkoleniae-learningowe.crzl.gov.pl
. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio pracującymi z klientami pomocy społecznej:
 • głównych specjalistów,
 • starszych specjalistów pracy socjalnej - koordynatorów,
 • starszych specjalistów pracy socjalnej,
 • specjalistów pracy socjalnej,
 • starszych pracowników socjalnych,
 • pracowników socjalnych.
Dokumenty rekrutacyjne można przesłać na adres e-mail: szkolenia.rekrutacja@crzl.gov.pl .

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą listową na adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa.

W razie pytań prosimy pisać na adres mailowy: dominika.szelag@crzl.gov.pl lub andrzej.bogdanski@crzl.gov.pl Te adresy pocztowe są chronione przed spamowaniem. Aby je zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub

Poniżej pismo Pani Małgorzaty Marcińskiej – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zachęcające do udziału w szkoleniu oraz ogólną informację o zakresie szkolenia.

 Broszura informacyjna Pismo do pobrania
Data publikacji: 9.09.2014 r.
X Dolnośląskie Forum Integracyjne "Mobilność ponad barierami"
Zapraszamy na X Dolnośląskie Forum Integracyjne "Mobilność ponad barierami"pod Honorowym Patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Ministra Jarosława Dudy oraz Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. dr. hab. Juliusza Migasiewicza - 22 września 2014 r. (poniedziałek), godz. 10:30 - 14:30 - Wrocław, Aula Wydziału Fizjoterapii AWF (bud. P4), al. Ignacego Jana Paderewskiego 35.

Tegoroczne Forum poświęcone będzie propagowaniu mobilności osób niepełnosprawnych. W ramach spotkania zostaną zaprezentowane wystąpienia zaproszonych prelegentów: prof. dr hab. Ireny Kotowskiej – Kierownika Zakładu Demografii Instytut Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 'Mobilność w świetle diagnozy społecznej', Janusza Gałęziaka - Radcy Ministra ds. Polityki Społecznej, Zatrudnienia i Równości Szans w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej 'Mobilność jako czynnik rozwoju Wspólnoty Europejskiej', Piotra Pawłowskiego - Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji z Warszawy 'Mobilność z perspektywy osoby niepełnosprawnej' oraz odbędzie się dyskusja w której weźmie udział m.in. Agnieszka Chłoń-Domińczak b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Na zakończenie uczestnicy Forum zostaną zaproszeni na rozmowy kuluarowe oraz 'małe co nieco' serwowane przez Zespół Wrocławskiego ZAZ-u.

Dodatkowe informacje: Paweł Napora; tel. 503 189 218,
e-mail:biuro@dfi.org.pl, www.dfi.org.pl

 Broszura informacyjna Program Forum
Data publikacji: 9.09.2014 r.
KONKURS DOLNOŚLĄSKI PRACOWNIK SOCJALNY ROKU 2014
Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej w tym roku ogłosiło już drugą edycję konkursu na Dolnośląskiego Pracownika Socjalnego Roku. Celem konkursu jest wzmocnienie roli i prestiżu pracy socjalnej a także poprawa wizerunku pracownika socjalnego w społeczeństwie jak również integracja i wzmocnienie osób i podmiotów pracujących w obszarze pomocy społecznej.

W ubiegłym roku Laureatkami Konkursu zostały: p. Agata Wojtaszewska , GOPS Czernica; p. Alicja Wioletta Tempes, OPS Mieroszów. Tytuł Dolnośląski Pracownik Socjalny Roku 2013 otrzymała p. Elżbieta Gorgoń, MOPS Wrocław.


Laureatki Konkursu 2013 (od lewej): p. Agata Wojtaszewska , GOPS Czernica; p. Alicja Wioletta Tempes, OPS Mieroszów; Elżbieta Gorgoń, MOPS Wrocław.

W tym roku patronat nad konkursem objęli: Władysław Kosiniak – Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej, Tomasz Smolarz Wojewoda Dolnośląski, Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Radosław Mołoń Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur na Dolnośląskiego Pracownika Socjalnego Roku 2014.

Regulamin Konkursu, karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie www.dfps.pl.

Pobierz plikRegulamin konkursu
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
Pobierz plikOświadczenie
Data publikacji: 5.09.2014 r.
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SPECJALIZACJI Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy harmonogram specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej na zjazd który odbędzie się w dniach 6-7.09.2014

Zajęcia i nocleg są w:
BEST WESTERN PLUS Q Hotel Wrocław
ul. Zaolziańska 2, 53-334 Wrocław

Pobierz plikHarmonogram

Data publikacji: 4.09.2014 r.
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie "Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej"
Pobierz plikLista osób zakwalifikowanych na szkolenie "Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej"
Data publikacji: 13.08.2014 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Właściwe postępowanie w przypadku zgonu mieszkańca DPS”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Rekrutacja wydłużona do 19.08.2014 r. do godz. 12:00

Termin szkolenia: 25.08.2014 r.
Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10, Wrocław
Ilość miejsc: 50
Czas trwania: 9.00 – 16.00
Termin przesyłania zgłoszeń: 14.08.2014 r.
Firma szkoleniowa: Kancelaria Adwokacka Anna Zubowska-Rojszczak, Poznań

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje: tel. 71/ 770 42 24

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia oraz nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników szkolenia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 11.08.2014 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 18.08.2014r.
Miejsce: Hotel "Scandic", ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49, 50 – 032 Wroclaw
Liczba miejsc: 40
Czas trwania: 9:00-16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 08.08.2014r.
Firma szkoleniowa: Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała, Agata Szywała
Trenerzy: J. Jaworska, B. Światek

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym faksem pod nr 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 71/770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników szkolenia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 4.08.2014 r.
Konkurs "Dolny Śląsk przyjazny rodzinie"
Szanowni Państwo,
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza samorządy gminne i powiatowe z terenu województwa dolnośląskiego do udziału w Konkursie „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie”, którego celem jest:
  1) wyróżnienie działań podejmowanych na rzecz rodziny i polityki prorodzinnej przez samorządy terytorialne z terenu województwa dolnośląskiego
  2) pobudzenie aktywności samorządów lokalnych w obszarze polityki prorodzinnej
  3) identyfikacja i promocja „dobrych praktyk” w obszarze działań samorządów lokalnych na rzecz rodziny.
Laureaci konkursu, zgodnie z art. 8a. Ustawy o Samorządzie Województwa, zostaną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego rekomendowani Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego do udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na działania na rzecz lokalnej polityki prorodzinnej.
Laureaci Konkursu wyłonieni zostaną przez Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele władz Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Wojewody Dolnośląskiego, Rzecznika Praw Dziecka oraz regionalne osobistości, cieszące się powszechnym autorytetem.
W ramach Konkursu oceniane będą działania mające na celu wzmocnienie potencjału dolnośląskiej rodziny, w tym:
  1) Promocja idei „dużej rodziny”, budowanie pozytywnego wizerunku „dużej rodziny” oraz wsparcie „dużych rodzin” w pełnionych przez nie funkcjach opiekuńczo – wychowawczych
  2) Działania na rzecz wzmacniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodziny oraz wzmacniania wzajemnych relacji łączących członków rodziny
  3) Tworzenie możliwości/ oferty spędzania przez rodzinę wspólnie czasu wolnego i rekreacji – oferta rekreacyjna, sportowa, kulturowa, edukacyjna
  4) Promocja rodzicielstwa, w tym rodzicielstwa zastępczego
  5) Działania na rzecz wzmacniania więzi międzypokoleniowych, opartych na wzajemnym szacunku i współodpowiedzialności za swój los
  6) Wsparcie rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
Do Konkursu mogą być zgłaszane działania prowadzone przez samorządy lokalne samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.
W 2014 łączna pula środków finansowych przeznaczona do rozdysponowania w trybie art. 8a Ustawy o Samorządzie Województwa wśród Laureatów Konkursu w formie dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego wynosi 550.000 zł brutto.
W ramach łącznej puli środków finansowych przeznaczonych na ten cel wskazanych zostanie trzech Laureatów Konkursu rekomendowanych Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego do udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na działania na rzecz lokalnej polityki prorodzinnej:
  - Laureat Główny – dotacja celowa w wysokości 350.000 zł
  - II Laureat – dotacja celowa w wysokości 150.000 zł
  - III Laureat – dotacja celowa w wysokości 50.000 zł
Kapituła Konkursu może podjąć decyzję o niewyłanianiu Laureata Głównego lub pozostałych Laureatów w Konkursie. W takim wypadku Kapituła Konkursu może zdecydować o zwiększeniu wysokości dotacji celowej przyznanej pozostałym Laureatom nagród lub przyznania dotacji celowej większej liczbie Laureatów Konkursu.
W ramach Konkursu oceniane będą działania samorządów terytorialnych w obszarze lokalnej polityki prorodzinnej prowadzone pomiędzy 01 stycznia 2013 roku a 31 sierpnia 2014 roku.
Do Konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia rozpoczęte w okresie wcześniejszym, pod warunkiem, że były prowadzone w roku 2013 i są kontynuowane w 2014 roku. W takim przypadku ocenie podlegać będą działania prowadzone od dnia 01.01.2013r.
Wnioski konkursowe w roku 2014 można składać do dnia 01 września 2014r.
Wniosek w wersji papierowej można złożyć osobiście w Sekretariacie Konkursu, ul. Ostrowskiego 7, Wrocław, pok. 105 (do godz. 15.00) lub przesłać drogą pocztową na adres Sekretariatu Konkursu (Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław – z dopiskiem Konkurs „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie”).
Wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać na adres Sekretariatu Konkursu – rodzina.dolnyslask@dops.wroc.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.09.2014r. godz. 00.00.
Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w terminie do dnia 30 września 2014r.
Uroczystość ogłoszenia Laureatów Konkursu odbędzie się w czwartym kwartale 2014r.
środki finansowe otrzymane przez Laureatów Konkursu, będą mogły być wydatkowane do dnia 31.12.2015r.
Wszelkie informacje na temat formuły i zasad Konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie” oraz w Szczegółowych zasadach uczestnictwa w Konkursie „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie”.
Szczegółowe informacje na temat zasad i przebiegu Konkursu „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie” można uzyskać pod numerem telefonu 71 770 42 33 w godz. 8.00-14.00

Pobierz plik Regulamin Konkursu „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie”
Pobierz plik Szczegółowe zasady uczestnictwa w Konkursie „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie”
Pobierz plik Formularz zgłoszenia udziału w Konkursie
Pobierz plik Karta oceny formalnej
Pobierz plik Karta oceny merytorycznej
Data publikacji: 20.05.2014 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Prawo Zamówień Publicznych”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 11.08.2014 r.
Miejsce szkolenia: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10, Wrocław
Ilość miejsc: 60 Czas trwania: od godziny 9:00 do godziny 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: do dnia 31.07.2014r.
Firma szkoleniowa: Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała, Agata Szywała
Trenerzy: R. Mangold, Z. Kosarzewski

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.


DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników szkolenia.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikProgram szkolenia
Data publikacji: 28.07.2014 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Ustawa o ochronie danych osobowych”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 04.08.2014 r.
Miejsce szkolenia: Hotel Scandic, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49, 50 – 032 Wrocław
Ilość miejsc: 40
Czas trwania: od godziny 9:00 do godziny 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: do dnia 25.07.2014r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Konsorcjum R. Margold i J. Supeł

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: i.cwik-grobelna@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.


DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników szkolenia.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 22.07.2014 r.
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie "Postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w myśl obowiązujących przepisów"
Pobierz plikLista osób zakwalifikowanych na szkolenie "Postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w myśl obowiązujących przepisów"
Data publikacji: 15.07.2014 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Nowelizacja przepisów ustawy o pomocy społecznej, zmiany i przyszłość pomocy społecznej”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 25.07.2014 r.
Miejsce: Hotel Quality System, al. M. Kromera 16, Wrocław
Ilość miejsc: 60
Czas trwania: 9.00 – 16.00
Termin przesyłania zgłoszeń: 16.07.2014 r.
Firma szkoleniowa: Kancelaria Adwokacka Anna Zubowska-Rojszczak, Poznań

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje: tel. 71/ 770 42 24

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia oraz nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników szkolenia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 11.07.2014 r.
Lista osób zakwalifikowanych na kurs zawodowy „PNF”
Pobierz plikLista kandydatów zakwalifikowanych na kurs zawodowy "PNF"
Data publikacji: 10.07.2014 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w myśl obowiązujących przepisów”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 21.07.2014r.

Miejsce szkolenia: miasto Wrocław, dokładne miejsce zostanie wskazane po wyłonieniu Oferenta
Limit miejsc: 40
czas szkolenia: 8h

Termin przesyłania zgłoszeń : do dnia: 11.07.2014 r.

Firma szkoleniowa: Kancelaria Adwokacka Anna - Zubkowska-Rojszczak ,Poznań

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym faksem pod nr tel. 71/770 42 30

lub na adres e-mail (skanem): m.budnik@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia .

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu oraz nie zapewnia miejsc parkingowych dla uczestników szkolenia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 7.07.2014 r.
NOWA USTAWA O ZASADACH PROWADZENIA ZBIÓREK PUBLICZNYCH
Od 18 lipca 2014r. wchodzi w życie nowa Ustawa z dnia 14 marca 2014r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. 2014 poz.498). Organy administracji samorządowej (w tym także marszałkowie województw) przestaną wydawać decyzje w sprawie przeprowadzania zbiórek publicznych na podległych sobie obszarach. Wszelkie zgłoszenia oraz inne, wymagane przepisami nowej ustawy informacje, dotyczące organizowania i prowadzenia zbiórek publicznych będą zamieszczane na specjalnie utworzonej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC) stronie internetowej: www.zbiorki.gov.pl

1. Obecne możliwości związane z formami przekazywania pieniędzy spowodowały, iż coraz bardziej zacierają się różnice pomiędzy zbiórką publiczną a darowizną. Trudno też było czasem stwierdzić czy zasięg zbiórki publicznej przeprowadzanej np. w formie wpłat na konto bankowe w istocie ogranicza się do wskazanego w pozwoleniu obszaru.
W związku z powyższym stanem rzeczy nowa ustawa wyłącza spod zakresu regulacji przelewy na konto, charytatywne sms–y i wszelkie rejestrowane formy przekazu pieniędzy, w szczególności dokonywane przez Internet. Na uwagę zasługuje w tym kontekście Crowdfunding jako forma finansowania zorganizowanych przedsięwzięć przy pomocy utworzonych specjalnie w tym celu platform internetowych.
Zgodnie z nową ustawą pod pojęciem zbiórki publicznej należy zatem rozumieć wyłącznie zbieranie gotówki lub darów rzeczowych w przestrzeni publicznej. Nowa ustawa jednoznacznie definiuje zbiórki jako zbieranie datków w przestrzeni publicznej w gotówce lub w naturze, gdzie zbierający i darczyńca pozostają anonimowi.
Będą to zatem zbiórki darów rzeczowych, a w przypadku zbiórek pieniężnych zbiórki ofiar do puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych.

2. Zbiórki publiczne, o których mowa w pkt 1, które będą regulowane przez zapisy nowej ustawy o zbiórkach publicznych, będą podlegać dużo prostszej procedurze, przy znacznie mniejszej liczbie formalności. Pozwolenie na zbiórkę zostaje zastąpione zgłoszeniem. Zgłoszenie (niezależnie od obszaru zbiórki) organizator zbiórki będzie zamieszczał na stronie internetowej MAC. Zgodnie z artykułem 35 §3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz.U. 2013 poz. 267 ze zm.). obecnie organ administracji rozpatruje wniosek dotyczący zbiórki w terminie miesięcznym. Według nowych przepisów zgłoszenie będzie zamieszczane na stronie internetowej MAC w ciągu trzech dni od jego przesłania przez podmiot przeprowadzający zbiórkę publiczną. W przypadku przesłania zgłoszenia w formie tradycyjnej – papierowej, a nie elektronicznej, termin ten wydłuży się do siedmiu dni.
W kwestii składanego pod zgłoszeniem podpisu elektronicznego będą dopuszczalne dwie możliwości. Organizacje dysponujące kwalifikowanym certyfikatem będą składać podpis zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 18 września 2003 r. o podpisie elektronicznym (j.t. Dz.U. 2013 poz. 262) Podmioty nieposiadające certyfikatu będą mogły skorzystać z darmowego zaufanego profilu ePUAP. Profil zaufany stanowi odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym i jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Żeby go otrzymać, wystarczy jedna wizyta w którymś z urzędów (np. Urząd Skarbowy, Oddział lokalny ZUS lub NFZ) mających możliwość potwierdzenia tożsamości obywatela. Podpisy będą służyły potwierdzeniu tożsamości osób, które reprezentują organizatora. Nowe przepisy ze względu na zniesienie wymogów wnoszenia opłaty skarbowej przed zorganizowaniem zbiórki i zamieszczenia ogłoszenia prasowego po jej zakończeniu oznaczają również znaczne oszczędności dla beneficjentów.

3. Obecnie kontrolę zbiórek przeprowadzają na podstawie przesłanej przez beneficjenta dokumentacji urzędnicy zatrudnieni w organach administracji, które udzieliły pozwolenia. Wraz z wejściem w życie ustawy na stronie internetowej MAC zostanie utworzony ogólnopolski portal zbiórek publicznych. Obejmie on swoim zasięgiem wszelkie zbiórki (lokalne i ogólnopolskie) niezależnie od ich zasięgu i liczby osób w nich uczestniczących. Dzięki temu każdy obywatel będzie mógł sprawdzić czy dana zbiórka publiczna została zgłoszona, jaki jest jej cel i czy podmiot ją prowadzący działa w tym zakresie zgodnie z przepisami prawa.

4. Cel zbiórki według art. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2014r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych musi być zgodny z prawem i mieścić się w sferze zadań publicznych. Wykaz niniejszych zadań zawiera art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. 2010 Nr 234 poz. 1536 ze zm.) do którego odwołuje się omawiany art. 1 nowej ustawy. Ponadto art.1 Ustawy z dnia 14 marca 2014r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych dodatkowo dopuszcza również organizowanie zbiórek publicznych na cele religijne.

5. W myśl art.3 pkt.1 i 2 Ustawy z dnia 14 marca 2014r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych organizatorem zbiórki publicznej może być podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oprócz podmiotów wymienionych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nowa ustawa o zbiórkach publicznych w art.3 pkt.3 w dalszym ciągu dopuszcza możliwość organizowania zbiórek przez komitety społeczne. W przypadku gdy organizatorem zbiórki jest organizacja pozarządowa, cel zbiórki musi mieścić się w granicach działalności statutowej tego podmiotu. Osoby fizyczne lub podmioty niewymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, chcące przeprowadzić zbiórkę publiczną, będą mogły utworzyć komitet społeczny, na zasadach zbliżonych do dotychczas obowiązujących.
Do założenia komitetu w dalszym ciągu potrzebne będą co najmniej trzy osoby. Wybierają one ze swego grona przewodniczącego i podpisują akt założycielski. Nowe przepisy wymagają, aby w akcie założycielskim znalazło się oświadczenie wszystkich członków komitetu o niekaralności za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo skarbowe.

6. Dokładne wzory dokumentów niezbędnych do prawidłowego zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki publicznej w myśl nowej ustawy określa Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014r. (Dz.U. 2014 poz.833) w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych.

Wzory dokumentów określone w Rozporządzeniu

1. Zgłoszenie
2. Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki
3. Sprawozdanie z rozdysponowania zebranych ofiar
4. Akt założycielski

Nowa Ustawa nie ma mocy wstecznej. Zatem wszelkie wnioski o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej złożone przed dniem 18 lipca 2014r. będą rozpatrywane według dotychczasowej procedury i na podstawie przepisów poprzednio obowiązującej ustawy o zbiórkach publicznych. Również sprawozdania ze zbiórek aktualnie trwających będą weryfikowane i zatwierdzane zgodnie z dotychczas obowiązującą procedurą.

Pobierz plik Ustawa z dnia 14 marca 2014r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. 2014 poz.498)
Data publikacji: 4.07.2014 r.
DOLNOŚLĄSKIE FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ zaprasza do udziału w konkursie na utwór literacki "O PRACOWNIKU SOCJALNYM"
Konkurs skierowany jest do klientów pomocy społecznej z województwa dolnośląskiego. Celem Konkursu jest ukazanie pracy pracownika socjalnego „Mój pracownik socjalny”.
Organizator pozostawia uczestnikom dowolność jeśli chodzi o formę wypowiedzi. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać utwór na adres mailowy: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl
Prace nadesłane na konkurs powinny być nigdzie dotąd niepublikowane. Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2014 roku.
Nagrodą będzie udział w Gali z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w dniu 28 listopada 2014r. oraz możliwość osobistego zaprezentowanie utworu.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
Data publikacji: 3.07.2014 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie "Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w praktyce w oparciu o najnowsze akty prawne. Procedura "Niebieskiej karty” – po ostatnich zmianach”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 14.07.2014r.

Miejsce szkolenia: Hotel Quality System, ul. Marcina Kromera 16, 51-163 Wrocław
Liczba miejsc: 40
Termin przesyłania zgłoszeń: 08.07.2014r.

Ze względu na dużą ilość zgłoszeń rekrutacja zostanie zakończona w dniu 03.07.2014r. o godz. 12:00

Firma szkoleniowa: F. Szkoleniowa: Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała, Agata Szywała
Trenerzy: Justyna Krupa, Tomasz Bilicki

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail(skan):b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu oraz nie zapewnia miejsc parkingowych dla uczestników szkolenia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 30.06.2014 r.
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie Praktyczne zastosowanie KPA w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych
Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych na szkolenie oraz harmonogram szkolenia „ Praktyczne zastosowanie KPA w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych”

Pobierz plikLista osób zakwalifikowanych na szkolenie Praktyczne zastosowanie KPA w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych
Pobierz plikHarmonogram szkolenia
Data publikacji: 26.06.2014 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” zaprasza do udziału w rekrutacji na Kurs zawodowy „PNF”
Nazwa kierunku: PNF podstawowy
Planowany czas realizacji zajęć: od 3.11.2014r. do 13.11.2014r. z wyłączeniem 11.11.2014 r. ( 10 dni)
Miejsce odbywania zajęć: Hotel na terenie miasta Wrocławia
Podmiot odpowiedzialny za realizację studiów: Fundacja Promyk Słońca Oddział we Wrocławiu
Rekrutacja: Limit miejsc: 16 osób

Wymagania kwalifikacyjne:

Uczestnikami kursu na kierunku „PNF podstawowy” mogą być osoby spełniające następujące kryteria:
 • Posiadają dyplom fizjoterapeuty (technik, licencjat, magister)
 • Są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w instytucjach pomocy i integracji społecznej, których definicja znajduje się w słowniku terminologicznych SzOP
 • Posiadają zgodę pracodawcy na podjęcie kursu zawodowego

1.Zasady przyjmowania zgłoszeń.

- Formularz zgłoszeniowy (wg wzoru organizatora)
- Dyplom potwierdzający uprawnienia fizjoterapeuty (Oryginał/Odpis/ lub kopia potwierdzona notarialnie):

Dokumenty zgłoszeniowe prosimy przesyłać w dwóch formach:
1. Fax, mail, lub osobiście do dnia 30.06.2014 r. na nr fax 71 / 770 42 30, scan na adres e-mail: m.budnik@dops.wroc.pl, osobiście do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej sekretariat pok. 105.
2. Oryginały (oryginał formularza + dyplom oryginał/odpis lub potwierdzona notarialnie kopia) do dnia 4.07.2014 r., pocztą na adres, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej Dział Funduszy Unijnych, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław lub osobiście do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej sekretariat pok. 105.


2. Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie
1. O przyjęciu na kurs decydować będzie kolejność przesyłania zgłoszeń (data, godzina)oraz spełnienie warunków formalnych.
2.Pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.
3. Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane dla mężczyzn, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.
4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka DOPS: -zweryfikuje liczbę uczestników i zmniejszy ich do dwóch osób z danego ośrodka. -w przypadku osób, które do tej pory nie brały udziału w żadnej formie wsparcia w ramach Projektu, zakwalifikuje wszystkie zgłoszone osoby.

Osoby, które nie dostarczą wymaganych dokumentów we wskazanym terminie, będą traktowane jako nie spełniające warunków formalnych niezbędnych w procesie rekrutacji.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z dyplomem nie jest jednoznaczne z przyjęciem na Kurs !

DOPS po zakończeniu rekrutacji (po wyznaczonym czasie na przysyłanie zgłoszeń oraz weryfikacji dokumentacji pod kątem formalnym,) zamieści na stronie internetowej www.dops.wroc.pl listę osób zakwalifikowanych oraz poinformuje telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji wszystkie osoby zainteresowane.

3.Dodatkowe informacje

Uczestnicy kursu oprócz usługi edukacyjnej będą mieli zapewnione niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, (zakwaterowanie w przypadku osób, których miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscem odbywania kursu), wyżywienie (dla osób zamieszkujących poza Wrocławiem: śniadanie obiad, kolacja, przerwy kawowe; dla osób z Wrocławia: obiad, przerwy kawowe).

DOPS NIE ZAPEWNIA MIEJSC PARKINGOWYCH !!!

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: m.budnik@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29


Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 23.06.2014 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie pn. „Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 07.07.2014r.
Termin przesyłania zgłoszeń: 27.06.2014r. do godz. 16:00

Ze względu na dużą ilość zgłoszeń rekrutacja zostanie zakończona w dniu 26.06.2014r. o godz. 13:00

Miejsce szkolenia: Hotel Scandic, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49, 50 – 032 Wroclaw
Liczba miejsc: 40
Czas trwania: 1 dzień: od godziny 9:00 do godziny 16:00
Firma szkoleniowa: Kancelaria Adwokacka A. Zubkowska- Rojszczak Poznań
Trenerzy: A. Zubkowska – Rojszczak; M. Niedzielska

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników szkolenia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikZakres tematyczny
Data publikacji: 23.06.2014 r.
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SPECJALIZACJI Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy zmieniony harmonogram specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej na zjazd który odbędzie się w dniach 21-22.06.2014

Pobierz plikHarmonogram

Data publikacji: 18.06.2014 r.
Lista osób zakwalifikowanych na studia podyplomowe na kierunku "Mediacje"
Pobierz plikLista osób zakwalifikowanych na studia podyplomowe na kierunku "Mediacje"
Data publikacji: 17.06.2014 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Praktyczne zastosowanie KPA w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Ze względu na dużą ilość zgłoszeń rekrutacja zostanie zakończona w dniu 18.06.2014r. o godz. 15:00

Termin szkolenia: 01.07.2014r.
Miejsce szkolenia:Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10, Wrocław
Ilość miejsc: 60
Czas trwania: od godziny 9:00 do godziny 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: do dnia 24.06.2014r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Konsorcjum R. Mangold i J. Supełek

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: i.cwik-grobelna@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników szkolenia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 16.06.2014 r.
DOPS Wrocław zaprasza na studia podyplomowe na kierunku „Mediacje”
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” zaprasza do udziału w rekrutacji na studia podyplomowe na kierunku „Mediacje”.

Informujemy, że ze względu na bardzo dużą ilość nadesłanych formularzy zgłoszeniowych, rekrutacja zostanie zakończona wcześniej ( 09.06.2014r. godz. 13:00 )

Planowany czas realizacji zajęć: czerwiec 2014 – grudzień 2014; studia organizowane w systemie zjazdów dwudniowych weekendowych (sobota-niedziela)

Terminy zjazdów: 28-29.06.14; 12-13.07.14; 6-7.09.14; 20-21.09.14; 4-5.10.14; 11-12.10.14; 25-26.10.14; 8-9.11.14; 22-23.11.14; 6-7.12.2014r.

Miejsce odbywania zajęć: Hotel „Sofia”, ul. Piłsudskiego 104, Wrocław

Podmiot odpowiedzialny za realizację studiów: Wyższa Szkoła Zarządzanie „Edukacja” ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław

Rekrutacja

Liczba miejsc: 30

Uczestnikami studiów podyplomowych na kierunku „Mediacje” mogą być osoby spełniające następujące kryteria:
• Posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych – licencjat lub magister
• Są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w instytucjach pomocy i integracji społecznej, których definicja znajduje się w słowniku terminologicznych SzOP
• Posiadają zgodę pracodawcy na podjęcie studiów podyplomowych

1. Zasady przyjmowania zgłoszeń

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać w dwóch formach:

1. Fax, mail lub osobiście do dnia 10.06.2014r na nr fax 71 / 770 42 30, skan na adres e-mail:b.rochminski@dops.wroc.pl, osobiście do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej sekretariat pok. 105.

2. Oryginały do 13.06.2014 r., pocztą na adres, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej Dział Funduszy Unijnych, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław lub osobiście do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej sekretariat pok. 105.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia!

2. Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa zawarte są w:

- Regulaminie uczestnictwa w projekcie
- Regulaminie uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz specjalizacjach w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

1. O przyjęciu na studia podyplomowe decydować będzie kolejność przesyłania zgłoszeń (data, godzina)oraz spełnienie warunków formalnych.

2 .Pierwszeństwo udziału w studiach podyplomowych mają osoby, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu systemowego Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.

3. Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu systemowego DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane dla mężczyzn, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

4. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc, pierwszeństwo będą miały osoby, które nie brały udziału w poprzednich edycjach studiów podyplomowych, organizowanych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie oraz Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jedna osoba może w danym roku jeden raz zgłosić się na studia lub specjalizację.

5. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka DOPS:

- zweryfikuje liczbę uczestników i zmniejszy ich do dwóch osób z danego ośrodka.
- w przypadku osób, które do tej pory nie brały udziału w żadnej formie wsparcia w ramach Projektu, zakwalifikuje wszystkie zgłoszone osoby.

Osoby, które nie dostarczą wymaganych dokumentów we wskazanym terminie, będą traktowane jako nie spełniające warunków formalnych niezbędnych w procesie rekrutacji.

DOPS po zakończeniu rekrutacji (po wyznaczonym czasie na przysyłanie zgłoszeń oraz weryfikacji dokumentacji pod kątem formalnym,) zamieści na stronie internetowej www.dops.wroc.pl listę osób zakwalifikowanych oraz poinformuje telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji wszystkie osoby zainteresowane.

3. Dodatkowe informacje

Uczestnicy studiów podyplomowych oprócz usługi edukacyjnej będą mieli zapewnione niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, (zakwaterowanie w przypadku osób, których miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscem odbywania studiów podyplomowych), wyżywienie podczas trwania zjazdów (dla osób zamieszkujących poza Wrocławiem: śniadanie obiad, kolacja, przerwy kawowe; dla osób z Wrocławia: obiad, przerwy kawowe) oraz zwrot kosztów dojazdu(dla osób zamieszkujących poza Wrocławiem).

DOPS NIE ZAPEWNIA MIEJSC PARKINGOWYCH !

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały.
Pobierz plikRegulamin studiów podyplomowych
Pobierz plikRegulamin

Data publikacji: 4.06.2014 r.
BADANIA SPOŁECZNE – informacja dla jednostek pomocy społecznej (PCPR-y, OPS-y, DPS-y, Ośrodki interwencji kryzysowej)

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zlecił przeprowadzenie dwóch badań społecznych.

Prosimy jednostki z którymi będą kontaktować się ankieterzy obu Wykonawców badań - tj. ASM Centrum Badań i analiz rynku Sp. Z o.o. oraz Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi o życzliwe odniesienie się do badań i rzetelne udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

I. Aktualnie prosimy
(PCPR-y, OPS-y, DPS-y, Ośrodki Interwencji Kryzysowej) do wzięcia udziału w badaniu metodą ankiety internetowej w terminie maj-czerwiec 2014 r. – tytuł projektu badawczego „Badania i analiza funkcjonowania partnerstw i współpracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie dolnośląskim”, którego wykonawcą jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
– kieruje do Państwa drogą e-mailową link z prośbą o wypełnienie tej ankiety. Prosimy o nie ignorowanie tej prośby i wypełnienie (raz/przez jeden ośrodek) tej ankiety.
Ankieta skierowana jest do wszystkich dolnośląskich OPS i PCPR oraz innych jednostek pomocy społecznej w województwie dolnośląskim, zarówno do tych, które wchodzą, jak i tych, które nie wchodzą w partnerstwa lokalne.

Ankietę należy wypełnić w trybie on-line. Rozpoczęcie ankiety nastąpi po kliknięciu na poniższy link:

Ankieta Badania Społecznego

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 16 czerwca 2014 r.

W razie jakichkolwiek problemów lub niejasności związanych z ankietą proszę o kontakt z kierownikiem badania Wykonawcy (e-mail: piotr.fuchs@jadwiga.org , tel. kom. 603 788 712).

W dalszym terminie badań dot. partnerstw (czerwiec- sierpień 2014) Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi będzie prowadziła także badania jakościowe – prosimy o życzliwe odniesienie się do badaczy Fundacji, którzy będą kontaktować się z Państwa jednostkami w celu umówienia się na wywiady indywidualne.

II. Firma ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., prowadzi badania metodą wywiadu telefonicznego CATI , badanie dot. „ Analizy stanu realizacji wskaźników zawartych w wieloletnim regionalnym planie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i jej otoczenia w woj. dolnośląskim 2012-2020”


Kierownik badań Wykonawcy- ASM –Centrum Badań i Analiz Rynku sp.z o.o. Tel. +48 (24) 355 77 13, kom. 603 554 639, e-mail: d.piechocinski@asm-poland.com.pl

Bardzo prosimy o nie ignorowanie ankieterów, którzy będą dzwonić w celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego. Dzięki rzetelnie udzielonym przez Państwa odpowiedziom, będziemy mogli dokonać analizy rozwoju jak i barier w zakresie partnerstw jak i ekonomii społecznej w regionie.

Data publikacji: 4.06.2014 r.
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SPECJALIZACJI Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
Informujemy, że najbliższy zjazd odbędzie się w hotelu Novotel, ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław
Data publikacji: 20.05.2014 r.
Konferencja Stowarzyszenia LOKALNI-NIEBANALNI
Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Konferencji wraz z wizytą studyjną organizowaną przez Stowarzyszenie LOKALNI-NIEBANALNI ze Szklarskiej Poręby w dniach 29-30.05.2014r

Pobierz plikInformacja o wydłużeniu terminu naboru uczestników konferencji

Pobierz plikKarta zgłoszeniowa

Pobierz plikHarmonogram konferencji

Data publikacji: 20.05.2014 r.
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SPECJALIZACJI Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
Szanowni Państwo! DOPS przekazuje zmieniony harmonogram specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej na zjazd w dniach 24-25.05.2014
Pobierz plikHarmonogram OPS zjazd 24-25.05.2014r.

Data publikacji: 20.05.2014 r.
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SPECJALIZACJI Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
Informujemy, że w najbliższą sobotę (10.05.2014) uczestnicy specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej wezmą udział w wizytach studyjnych.
W załączeniu znajdują się informacje o podziale na grupy oraz aktualny harmonogram.

Pobierz plikWizyta studyjna Gr. I A
Pobierz plikWizyta studyjna Gr. I B
Pobierz plikWizyta studyjna Gr. II A
Pobierz plikWizyta studyjna Gr. II B
Pobierz plikWizyta studyjna Gr. III A
Pobierz plikWizyta studyjna Gr. III B
Pobierz plikHarmonogram - zmieniony
Data publikacji: 9.05.2014 r.
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SPECJALIZACJI Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
Szanowni Państwo! DOPS przekazuje harmonogram specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Pobierz plikHarmonogram OPS zjazd I

Pobierz plikHarmonogram OPS zjazd II

Pobierz plikHarmonogram OPS zjazd III

Pobierz plikHarmonogram OPS zjazd IV

Pobierz plikHarmonogram OPS zjazd V

Pobierz plikHarmonogram OPS zjazd VI

Pobierz plikHarmonogram OPS zjazd VII

Pobierz plikHarmonogram OPS zjazd VII

Pobierz plikHarmonogram OPS zjazd IX

Pobierz plikHarmonogram OPS zjazd X

Pobierz plikHarmonogram OPS zjazd XI

Pobierz plikHarmonogram OPS zjazdXII

Pobierz plikHarmonogram OPS zjazd XIII

Pobierz plikHarmonogram OPS zjazd XIV

Pobierz plikHarmonogram OPS zjazd XV

Pobierz plikHarmonogram OPS zjazd XVI

Data publikacji: 30.04.2014 r.
Listy osób zakwalifikowanych na Specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w dwóch specjalnościach
Pobierz plikLista kandydatów zakwalifikowanych w ramach REKRUTACJI na Specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny Specjalność: Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
Pobierz plikLista kandydatów zakwalifikowanych w ramach REKRUTACJI na Specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny Specjalność: Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy
Data publikacji: 29.04.2014 r.
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SPECJALIZACJI Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
Szanowni Państwo! DOPS przekazuje harmonogram specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.
DOPS informuje, iż zjazd 26-27.04 odbędzie się w hotelu Bacero ul. Ołtaszyńska 107.
Pobierz plikHarmonogram OPS zjazd V

Pobierz plikHarmonogram OPS całościowy

Data publikacji: 24.04.2014 r.
Życzenia Wielkanocne
Życzymy Państwu zdrowych,
pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja!

Dyrekcja i pracownicy
Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
we WrocławiuData publikacji: 18.04.2014 r.
DOPS Wrocław zaprasza na „SUPERWIZJĘ GRUPOWĄ”
W superwizji grupowej mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
Termin: do uzgodnienia z firmą szkoleniową po zakwalifikowaniu jednostki
Miejsce: siedziba jednostki zgłaszającej zapotrzebowanie
Liczba miejsc: 90 grup / 1 grupa – max 8 osób z jednego ośrodka
Czas trwania: 1 dzień / 6 godzin

Termin przesyłania zgłoszeń: do wyczerpania miejsc

Firma szkoleniowa: OTP Beata Hawryłko-Zygmunt
Trenerzy: Beata Hawryłko-Zygmunt, Piotr Jakimowski

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym faksem pod nr 71/770 42 30

lub na adres e-mail: m.budnik@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 71/770 42 29

Superwizja ma na celu zwiększyć efektywność pracowników poprzez rozwój ich kompetencji i pobudzić asertywność. Spotkania z superwizorem mają przyczynić się do zwiększenia potencjału do samodzielnej pracy i poprawy relacji pomiędzy pracownikami instytucji. Stanowić będzie zarówno wsparcie emocjonalne pracownika, ochronę przed nadmiernym stresem, a w konsekwencji przed wypaleniem zawodowym.

WSZYSTKIE ZAKWALIFIKOWANE GRUPY OSÓB, ZOSTANĄ POINFORMOWANE PRZEZ FIRMĘ SZKOLENIOWĄ, KTÓRA JEDNOCZEŚNIE BĘDZIE UZGADNIAŁA Z GRUPĄ TERMIN SPOTKANIA.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 5.03.2014 r.
DOPS Wrocław zaprasza na cykl spotkań informacyjno-doradczych „Zawiązywanie partnerstw lokalnych i współpracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z innymi podmiotami”
W spotkaniach mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Spotkania mają na celu pomoc w:
- zdiagnozowaniu potrzeb środowiska lokalnego;
- zwiększeniu umiejętności poszukiwania potencjalnych partnerów i tworzenia lokalnej sieci współpracy;
- usprawnianiu współpracy pomiędzy partnerami w rozwiązywaniu lokalnych trudności.

Ekspertką cyklu spotkań będzie animatorka lokalna z wieloletnim doświadczenie m w tematyce promocji i wspierania zawiązywania oraz funkcjonowania partnerstw lokalnych na Dolnym Śląsku – Pani Anna Gużda z Regionalnego Ośrodka EFS we Wrocławiu przy RCWIP.

W spotkaniu udział wezmą również pracownicy „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”:
- specjalista ds. doradztwa w zakresie partnerstw – Barbara Jankiewicz-Sionek,
- specjalista ds. doradztwa w zakresie aktywnej integracji społecznej – Jarosław Łukowicz.

Cykl trzech spotkań informacyjno-doradczych obejmować będzie część teoretyczną, warsztatową oraz wymianę doświadczeń - dyskusję.

Terminy spotkań: 29.04, 20.05, 10.06.2014 r.
Miejsce: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, Wrocław, sala nr 510
Godziny: 10.00 – 15.00
Maksymalna ilość osób: 24
Termin przesyłania zgłoszeń: 18.04.2014 r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje: tel. 71/ 770 42 24

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 10.04.2014 r.
INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SPECJALIZACJĘ Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
Szanowni Państwo! W załączeniu przesyłamy harmonogram najbliższego zjazdu!
Pobierz plikHarmonogram - zjazd IV

Pobierz plikGrupa I
Pobierz plikGrupa II
Pobierz plikGrupa III
Data publikacji: 8.04.2014 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o bezpłatnym spotkaniu edukacyjnym
Asystent rodziny – procedura pracy w OPS
prowadzonym przez Katarzynę Janas koordynatorkę pracy asystentów rodzinnych w ramach projektu systemowego Wrocław Miastem Aktywnych, kierowniczkę Centrum Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Więcej informacji na stronie www.dfps.pl
Data publikacji: 7.04.2014 r.
Informujemy iż rekrutacja na „Specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny” zostaje wydłużona do dnia 11 kwietnia
Zgłoszenia wraz z kompletem wymaganych dokumentów prosimy przesyłać w dwóch formach
- fax, mail lub osobiście do 11.04.2014r.
- oryginały do 16.04.2014 r., pocztą na adres,
Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej Dział Funduszy Unijnych, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław lub osobiście do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej sekretariat pok. 105.
Data publikacji: 7.04.2014 r.
DOPS Wrocław zaprasza na „Specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny”
W specjalizacji mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Nazwa szkolenia: Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Terminy zjazdów: 10-11.05.14, 24-25.05,14, 31.05-1.06.14, 14-15.06.14, 28-29.06.14, 5-6.07.14, 6-7.09.14, 13-14.09.14, 27-28.09.14, 18-19.10.14, 25-26.10.14, 8-9.11.14, 15-16.11.14, 29-30.11.14, 13-14.12.2014 r.

Miejsce odbywania zajęć: Wrocław, w Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu przy ul. Trzebnickiej 42,

Miejsce noclegu dla osób spoza Wrocławia: informacja ta zostanie podana w terminie późniejszym, nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Zasady przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia wraz z kompletem wymaganych dokumentów prosimy przesyłać w dwóch formach:
1. Fax, mail lub osobiście do dnia 07.04.2014r na nr fax 71 / 770 42 30, scan na adres e-mail: m.budnik@dops.wroc.pl, osobiście do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej sekretariat pok. 105.
2. Oryginały do 10.04.2014 r., pocztą na adres, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej Dział Funduszy Unijnych, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław lub osobiście do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej sekretariat pok. 105.

Dodatkowe informacje pod nr: 71 / 770 42 29

Limit miejsc: 40, po 20 na każdą z dwóch specjalności:
Specjalność: Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy, limit miejsc: 20
Specjalność: Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, limit miejsc: 20

I. Uczestnikami specjalizacji II-go stopnia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.04.2012r. mogą być osoby:


1.posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
2. Posiadające I-wszy stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny*
3.Posiadające co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie pracownika socjalnego.

*Wymóg posiadania specjalizacji I-go stopnia nie dotyczy osób, które ukończyły:
1) studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
2) studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
3) studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o której mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
4) studia wyższe na jednym z kierunków, o których mowa w art.116 ust.1 pkt.3 ustawy, o specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, o której mowa w art.116 ust.1 pkt.3 i ust. 1a ustawy.

II. Wymagane dokumenty od kandydatów:

  1) Formularz zgłoszeniowy wybranej specjalności (wg wzoru organizatora)
  2) Dyplom potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (dla osób ze średnim wykształceniem)lub/i dyplom ukończenia studiów potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (Oryginał/Odpis/ lub kopia potwierdzona notarialnie)
  Kandydaci ze średnim wykształceniem przedstawiają dyplom potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, natomiast kandydat z wykształceniem wyższym przedstawia ten dyplom – który daje mu zgodnie z ustawodawstwem uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego ( przypominamy, że kwalifikacje pracowników socjalnych wskazane są ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320) - stan prawny obowiązujący na dzień 31 marca 2010 r., tj. w dniu wejścia w życie ostatniej nowelizacji przepisów dotyczących uprawnień do wykonywania zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 229)
  3) Dyplom ukończenia specjalizacji I-go stopnia w zawodzie pracownik socjalny* (Oryginał/Odpis/ lub kopia uwierzytelniona notarialnie)
  4) 2 szt. zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzające min. 5 letni staż pracy w zawodzie pracownik socjalny (wg wzoru organizatora)
  5) Wymóg fakultatywny w przypadku zmiany nazwiska/różnych nazwisk na dyplomie a obecnego nazwiska, wymagane jest dostarczenie aktu małżeństwa (Oryginał/Odpis/ lub kopia uwierzytelniona notarialnie)

  *Wymóg posiadania specjalizacji I-go stopnia nie dotyczy osób, które ukończyły:
  1) studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
  2) studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
  3) studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o której mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
  4) studia wyższe na jednym z kierunków, o których mowa w art.116 ust.1 pkt.3 ustawy, o specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, o której mowa w art.116 ust.1 pkt.3 i ust. 1a ustawy.

III. Zasady rekrutacji
Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa zawarte są w
  1. Regulaminie uczestnictwa w projekcie
  2. Regulaminie uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz specjalizacjach w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.
1. O przyjęciu na specjalizację decydować będzie kolejność przesyłania zgłoszeń (data, godzina)oraz spełnienie warunków formalnych.
2.Pierwszeństwo udziału w specjalizacji mają osoby, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu
3. Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane dla mężczyzn, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.
4.W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc, pierwszeństwo będą miały osoby, które nie brały udziału w poprzednich edycjach studiów podyplomowych, organizowanych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie oraz Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jedna osoba może w danym roku jeden raz zgłosić się na studia lub specjalizację.
5. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka DOPS:
- zweryfikuje liczbę uczestników i zmniejszy ich do dwóch osób z danego ośrodka.
- w przypadku osób, które do tej pory nie brały udziału w żadnej formie wsparcia w ramach Projektu, zakwalifikuje wszystkie zgłoszone osoby.

Osoby, które nie dostarczą wymaganych dokumentów we wskazanym terminie, będą traktowane jako nie spełniające warunków formalnych niezbędnych w procesie rekrutacji.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na specjalizację!

DOPS po zakończeniu rekrutacji (po wyznaczonym czasie na przysyłanie zgłoszeń oraz weryfikacji dokumentacji pod kątem formalnym,) zamieści na stronie internetowej www.dops.wroc.pl listę osób zakwalifikowanych oraz poinformuje telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji wszystkie osoby zainteresowane.

IV. Dodatkowe informacje

Uczestnicy specjalizacji oprócz usługi edukacyjnej będą mieli zapewnione niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, (zakwaterowanie w przypadku osób, których miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscem odbywania specjalizacji), wyżywienie podczas trwania zjazdów (dla osób zamieszkujących poza Wrocławiem: śniadanie obiad, kolacja, przerwy kawowe; dla osób z Wrocławia: obiad, przerwy kawowe)oraz zwrot kosztów dojazdu(dla osób zamieszkujących poza Wrocławiem) .

Warunki uzyskania specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U.2012.486)

Ukończenie szkolenia „Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny” jest jednym z warunków jakie należy spełnić w procesie ubiegania się o uprawnienia II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

V. Warunki uzyskania II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny:

Warunkiem uzyskania przez pracownika socjalnego II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny zgodnie z ww. rozporządzeniem jest:

  - Posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
  - Posiadanie I-go stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny*,
  - Posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy w zawodzie pracownika socjalnego,
  - Ukończenie szkolenia z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
  - Zdanie egzaminu przed Centralną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych. Koszty egzaminu pokrywa uczestnik specjalizacji!

*informacja w Rozdziale II pkt.3

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu lub niezdania egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Dyplom uzyska dopiero po zdaniu egzaminu przed CKE do spraw stopni specjalizacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

załączniki

Pobierz plik Formularz zgłoszeniowy na specjalizację: Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
Pobierz plik Formularz zgłoszeniowy na specjalizację: Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy
Pobierz plik Zaświadczenie o zatrudnieniu
Pobierz plik Dodatkowa strona zaświadczenia o zatrudnieniu (do skorzystania fakultatywnie)
Pobierz plikRegulamin studiów podyplomowych
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 31.03.2014 r.
INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SPECJALIZACJĘ Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
Szanowni Państwo!

W załączeniu przesyłam harmonogram najbliższego zjazdu wraz z podziałem na grupy!
Uprzejmie informuję, że WSZYSTKIE ZJAZDY odbywać się już będą w Hotelu Vega ul. Grabiszyńska 251 we Wrocławiu.

Pobierz plikHarmonogram - zjazd III i IV
Pobierz plikGrupa I
Pobierz plikGrupa II
Pobierz plikGrupa III
Data publikacji: 25.03.2014 r.
INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SPECJALIZACJĘ Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
Szanowni Państwo! Z przyczyn technicznych niezależnych od DOPS zjazd II odbędzie się w Hotelu BACERO ul. Ołtaszyńska 107, Wrocław

Pobierz plikHarmonogram - zjazd II 15-16.03.2014 r.
Data publikacji: 13.03.2014 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Zasady udzielania pierwszej pomocy z elementami BHP dla pracowników pomocy społecznej”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 24-26.03.2014r.
Miejsce szkolenia: Hotel Sofia, ul. Piłsudskiego 2, Wrocław
Ilość miejsc: 60
Czas trwania: 3 dni (rozpoczęcie pierwszego dnia o godz. 10.00)
Termin przesyłania zgłoszeń: 13.03.2014r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała Andrzej Wojnarowski, Łukasz Wasilewski, Dariusz Jurek, Damian Resiak

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: i.cwik-grobelna@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników szkolenia oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 10.03.2014 r.
INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SPECJALIZACJĘ Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
Szanowni Państwo

W załączeniu znajdują się dokumenty, które uczestnicy specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zobowiązani są przywieźć na 1 zjazd tj 8-9.03.2014r.

Umowę pomiędzy uczestnikami a Uczelnią należy wydrukować i wypełnić w 2 egzemplarzach!

Ze strony uczelni jest prośba aby uczestnicy na pierwszy zjazd przywieźli:
- kwestionariusz rekrutacyjny ( w załączeniu)
- ksero dowodu osobistego (będą poświadczane za zgodność),
- zdjęcie dowodowe szt. 2
- ksero dyplomu i suplementu (będą poświadczane za zgodność)

Pobierz plikdeklaracja uczestnictwa
Pobierz plikkwestionariusz
Pobierz plikUmowa słuchacza
Pobierz plikdeklaracja uczestnictwa w studiach
Pobierz plikRegulamin - studia i specjalizacje
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikoświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i przechowywania danych osobowych
Pobierz plikzaświadczenie o zakwaterowaniu
Pobierz plikoświadczenie o kosztach przejazdu
Pobierz plikharmonogram
Data publikacji: 5.03.2014 r.
Lista osób zakwalifikowanych na specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej
Pobierz plikLista osób zakwalifikowanych na specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej - lista uzupełniająca z osobami dorekrutowanymi w dniu 06.03.2014
Pobierz plikLista osób zakwalifikowanych na specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej - lista uzupełniająca z osobami dorekrutowanymi w dniu 05.03.2014 o godz. 15:00
Pobierz plikLista osób zakwalifikowanych na specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej - lista uzupełniająca z osobami dorekrutowanymi w dniu 04.03.2014 o godz. 15:00
Pobierz plikLista osób zakwalifikowanych na specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej - lista uzupełniająca z osobami dorekrutowanymi w dniu 04.03.2014 o godz. 10:00
Pobierz plikLista osób zakwalifikowanych na specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej - lista uzupełniająca z osobami dorekrutowanymi z godz. 15:00
Pobierz plikLista osób zakwalifikowanych na specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej
Data publikacji: 3.03.2014 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie: „Jak zwiększyć efektywność zespołów interdyscyplinarnych ”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Zmiana miejsca realizacji szkolenia!: Hotel "Bacero" ul. Ołtaszyńska 107, 53-034 Wrocław

Rekrutacja zostanie zakończona w dniu 03.03.2014 o godz. 16:00

Termin szkolenia: 17-18.03.2014r.
Miejsce: Zmiana miejsca realizacji szkolenia - Hotel "Bacero" ul. Ołtaszyńska 107, 53-034 Wrocław
Liczba miejsc:40
Czas trwania: 2 dni (rozpoczęcie pierwszego dnia o godz. 10)
Termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych: 10.03.2014r
Firma szkoleniowa: Małopolskie Centrum Profilaktyki Sebastian Cienkosz ul. Wadowicka 12 53-234 Kraków
Trenerzy: Iwo Konopek, Tomasz Kulig, Arkadiusz Tyrała, Mirosław Schon

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail(skan):b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników szkolenia oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 26.02.2014 r.
Lista osób zakwalifikowanych w ramach REKRUTACJI DODATKOWEJ na Specjalizację I stopnia w zawodzie pracownik socjalny
Pobierz plikLista osób zakwalifikowanych w ramach REKRUTACJI DODATKOWEJ na Specjalizację I stopnia w zawodzie pracownik socjalny
Data publikacji: 25.02.2014 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie pn. „Analiza przypadku bezrobotnego klienta pomocy społecznej” dla pracowników z PUP/ OPS/PCPR
W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy PUP, OPS i PCPR

Celem szkolenia jest wypracowanie wspólnych działań na rzecz budowy i poprawy mechanizmów współpracy instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie wspierania osób pozostających bez zatrudnienia i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rekrutacja zakończona

Terminy szkolenia:

05 – 06.03.2014r. – powiat lubiński – górowski
Termin przesyłania zgłoszeń 28.02.2014r. do godz. 13:00

12 – 13.03.2014r. – jaworski – wołowski
Termin przesyłania zgłoszeń do 06.03.2014r. do godz. 15:00

19 – 20.03.2014r. – złotoryjski – kamiennogórski
Termin przesyłania zgłoszeń do 11.03.2014r. do godz. 15:00

25 – 26.03.2014r. – lubański – lwówecki
Termin przesyłania zgłoszeń do 18.03.2014r. do godz. 15:00

Miejsce szkolenia: Hotel Vega ul. Grabiszyńska 251 53-234 Wrocław

Liczba miejsc: 20 na każdy wybrany termin

Czas trwania: 2 dni

Firma szkoleniowa: INFIZ Przemysław Majewski , Gdańsk
Trenerzy: P. Jaroszyński; A. Wilk-Fojud

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników szkolenia oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy powiat lubiński – górowski.
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy powiat jaworski - wołowski.
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy powiat złotoryjski - kamieniogórski.
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy powiat lubański - lwówecki.
Pobierz plikZakres tematyczny.
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikProgram szkolenia
Data publikacji: 24.02.2014 r.
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Informujemy, że podobnie, jak w latach ubiegłych, także w bieżącym roku w dniach od 24 lutego do 1 marca 2014 roku zorganizowany zostanie „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” zrodziła się w 2000 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości i jest wcielana w życie od ponad dekady. Inicjatywa jest dodatkowo sprzężona z obchodami Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw, ponieważ na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. dzień 22 lutego ustanowiony został Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

Nadrzędnym celem obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwami różnego typu oraz konieczność udzielenia im wsparcia. W tegoroczną organizację tego przedsięwzięcia, poza Ministerstwem Sprawiedliwości, aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza. Dzięki ich zaangażowaniu podjęte działania będą mieć charakter interdyscyplinarny – informacji prawnej udzielać będą adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, jak również prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, kuratorzy sądowi i komornicy oraz inne osoby posiadające specjalistyczną wiedzę na zróżnicowane tematy – poczynając od postępowania przygotowawczego aż po postępowanie wykonawcze. Dodatkowo osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać specjalistyczne wsparcie psychologiczne.

Na terenie Dolnego Śląska osobom pokrzywdzonym przestępstwem informacje oraz rzeczowe wsparcie udzielane są w dwóch placówkach funkcjonujących w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw, które, w zależności od potrzeb zainteresowanych, kierują je następnie do kolejnych placówek i instytucji:
 • Stowarzyszenie Pomocy „Akson” (pełniący jednocześnie funkcję Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Wrocławia) :
  ul. Bora Komorowskiego 31
  51-114 Wrocław
  Tel./fax 71 352 94 03
  (telefon czynny całą dobę)
  www.akson.org.pl

 • Ośrodek Wsparcia Stowarzyszenia Akson: Zespół Mieszkań Chronionych
  Ul. Gliniana 28/30
  51-525 Wrocław
  Tel. 071 367 14 15

W zakres działań Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (OPOPP) wchodzi:
 • Udzielanie bezpłatne pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin;

 • Świadczenie pomocy poprzez przydzielanie osobom pokrzywdzonym opiekuna;

 • Udzielanie porad prawnych i psychologicznych telefonicznie oraz z wykorzystaniem pomocy elektronicznej;

 • Tworzenie sieci pomocy ofiarom przestępstw na terenie województwa dolnośląskiego;

 • Prowadzenie bazy danych podmiotów działających na rzecz przezwyciężania skutków przestępstwa;

 • Prowadzenie współpracy Ośrodkami w innych województwach (w ramach tworzenia ogólnokrajowej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw);

 • Prowadzenie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, policji, wymiaru sprawiedliwości, służbami pomocy społecznej, szkołami, szpitalami oraz organizacjami pozarządowymi i kościelnymi w zakresie świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

W dniach 24 lutego – 1 marca pod wyżej wymienionymi numerami telefonów interdyscyplinarne zespoły specjalistów będą od poniedziałku do piątku pełnić dyżury w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę od godz. 10:00 do 13:00.
Osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły również uzyskać darmową poradę prawną w poniższych instytucjach:
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu
  (od 24 do 28 lutego 2014 r. w godz. od 16:30 do 18:00)
  Ul. Włodkowica 8
  50-072 Wrocław
  71 79 37 094
  71 79 37 095
  71 9 37 096

 • Prokuratura Rejonowa w Kędzierzynie-Koźlu
  (od 24 do 28 lutego 2014 r. w godz. 8:00 – 15:00)
  Ul. Głubczycka 5
  47-200 Kędzierzyn-Koźle
  Tel. 77 403 44 00

Dyżury specjalistów na terenie całego kraju będą odbywać się od dnia 24 lutego do 1 marca br. w godzinach od 10:00 do 13:00, zaś pełna lista ośrodków wraz danym teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5760,tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem.html
oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl
Data publikacji: 19.02.2014 r.
DOPS Wrocław zaprasza na „Specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej”
W specjalizacji mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Nazwa kierunku: Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

Terminy zjazdów: 8-9.03, 15-16.03, 29-30.03, 12-13.04, 26-27.04, 10-11.05, 24-25.05; 7-8.06, 21-22.06, 6-7.09, 20-21.09, 4-5.10, 18-19.10, 15-16.11, 22-23.11, 6-7.12, 13-14.12.2014r

Miejsce odbywania zajęć:
Miasto Wrocław, konkretne miejsce zostanie wskazane osobom zakwalifikowanym w terminie późniejszym, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Podmiot odpowiedzialny za realizację specjalizacji: Podmiot uprawniony do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych z zakresu organizacji pomocy społecznej (zgody wydane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 oraz z 2012 r. poz. 1544 i 1548) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej ( Dz. U. z dnia 28 września 2012 r. Poz. 1081)).

Konkretny podmiot zostanie wskazany osobom zakwalifikowanym w terminie późniejszym, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Rekrutacja

Limit miejsc: 90
Termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych: fax`em - do 24.02.2014r
oraz oryginał na adres DOPS - do 26.02.2014r.

Uczestnikami specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej mogą być osoby spełniające następujące kryteria:

• Są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w instytucjach pomocy i integracji społecznej, których definicja znajduje się w słowniku terminologicznym SzOP
• Posiadają wykształcenie wyższe
• Posiadają zgodę pracodawcy na podjęcie specjalizacji

O przyjęciu na specjalizację decydować będzie kolejność przesyłania zgłoszeń.

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc, pierwszeństwo będą miały osoby, które nie brały udziału w poprzednich edycjach studiów podyplomowych, organizowanych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie oraz Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dodatkowe informacje

Uczestnicy specjalizacji oprócz usługi edukacyjnej będą mieli zapewnione niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, zakwaterowanie (w przypadku osób, których miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscem odbywania specjalizacji) i wyżywienie podczas trwania zjazdów (dla osób zamieszkujących poza Wrocławiem: śniadanie obiad, kolacja, przerwy kawowe; dla osób z Wrocławia: obiad, przerwy kawowe)oraz zwrot kosztów dojazdu(dla osób zamieszkujących poza Wrocławiem) .

Zgłoszenia prosimy przesyłać na nr fax 71 / 770 42 30
lub na adres e-mail: r.korytkowski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71 / 770 42 28

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały.
Pobierz plikRegulamin studiów podyplomowych
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 18.02.2014 r.
DOPS Wrocław zaprasza na spotkanie „Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej”
W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin: 26.02.2014r.
Miejsce: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, pokój 510, V piętro
Liczba miejsc: 24
Czas trwania: 9:30 – 15:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 24.02.2014r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: i.cwik-grobelna@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników spotkania oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
Pobierz plikProgram spotkania
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 17.02.2014 r.
Nabór ofert w konkursie w ramach Programu „ŚWIETLICA – DZIECI – PRACA”, edycja 2014
Informujemy, iż Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na dofinansowanie w roku 2014 zadań przyjętych w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca”.
Tym samym DOPS zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert.

Kwota jednostkowej dotacji: max 40 tys. złotych

Podmioty uprawnione do składania ofert:
Gminy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą placówkę wsparcia dziennego (świetlice, ognisko wychowawcze, klub młodzieżowy) na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135),
w tym:
• uzyskały zgodę na prowadzenie danej placówki wsparcia dziennego, prowadzą tę placówkę (jako własną lub na zlecenie); • podejmują w niej działania programowe w zakresie rozwijania działalności na rzecz dzieci i młodzieży (np. dla nowej grupy wiekowej, w tym młodzieży) wraz z organizowaniem zajęć o charakterze socjoterapeutycznym (programów socjoterapeutycznych lub elementów socjoterapii); • organizują wsparcie dla osób bezrobotnych w ramach współpracy z powiatowym urzędem pracy, na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także realizują wolontariat.

SKŁADANIE OFERT:

Miejsce: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław (sekretariat)

Termin składania ofert: 21 marca 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego)

Wzór oferty konkursowej
Pobierz plikWzór Oferty - rtf
Pobierz plikWzór Oferty - pdf

[Wzór określony został w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011 r. Nr 6, poz.25)].
UWAGA: w poz. III pkt 7 oferty - „Miejsce realizacji zadania publicznego” - należy podać nazwę i dokładny adres placówki wsparcia dziennego, której dotyczą zadania ofertowe.

Oferta winna zostać złożona w nieprzezroczystym i zamkniętym opakowaniu (kopercie) z dopiskiem:
Program „Świetlica – Dzieci – Praca”, edycja 2014

DOKONANIE WYBORU OFERT:
• Na szczeblu województwa wstępnej oceny formalnej i merytorycznej ofert dokonuje Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.
• Spośród zgłoszonych ofert 5 najwyżej ocenionych wraz z oceną i rekomendacjami zostanie przekazane do dnia 14 kwietnia br. do MPiPS, które dokonuje oceny ofert zgłoszonych z całego kraju i wyłania te, które otrzymają dofinansowanie.
• Wynik konkursu wraz ze wskazaniem podmiotów, które otrzymają dofinansowanie ogłoszony zostanie w witrynie internetowej MPiPS.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Kryterium nr 1: formalne - właściwe przygotowanie dokumentacji oferty – 0-1 pkt.

Kryterium nr 2: merytoryczny rodzaj przedsięwzięcia ofertowego – ocena przydatności wybranego przedsięwzięcia z punktu widzenia lokalnej i regionalnej polityki społecznej – 0-3 pkt.

Kryterium nr 3: zakres programu zajęć z dziećmi i młodzieżą – ocena propozycji programowych proponowanych dla dzieci i młodzieży – 0-3 pkt.

Kryterium nr 4: zakres deklarowanej współpracy z powiatowym urzędem pracy – ocena wyboru rodzaju współpracy, w tym tworzenie miejsc pracy, stażu, lub organizacja programów prac społecznie użytecznych lub innej formy aktywizacji (np. wolontariat) – 0-3 pkt.

Klasyfikacja ofert wg. grup ocen:
Grupa A – oferty bardzo dobre (9 – 10 pkt)
Grupa B – oferty przeciętne (7 – 8 pkt)
Grupa C – oferty słabe (5 – 6 pkt)
Grupa D – oferty nie spełniające celów programu (1 – 4 pkt)

Szczegółowe informacje nt konkursu dostępne są na stronie ministerstwa:
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2014/ogloszenie-o--konkursie-ofert-podmiotow-uprawnionych-na-dofinansowanie-zadan-w-programie--swietlica--dzieci--praca-na-rzecz-wsparcia-dziecka-i-rodziny-w-gminie-w-latach-2011--2015/

Informacji nt I etapu konkursu (w regionie) uzyskać można pod nr telefonu: 071-770- 42-32 (pon-pt w godzinach 8:00 – 14:30)

Data publikacji: 10.02.2014 r.
Lista osób zakwalifikowanych na studia podyplomowe Prawo zamówień publicznych
Pobierz plikLista osób zakwalifikowanych na studia podyplomowe Prawo zamówień publicznych
Data publikacji: 7.02.2014 r.
DOPS Wrocław zaprasza do udziału w dodatkowej rekrutacji na „Specjalizację I stopnia w zawodzie pracownik socjalny”
W specjalizacji mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Nazwa kierunku: Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Planowany czas realizacji zajęć: kwiecień – październik 2014; specjalizacja organizowana jest w systemie zjazdów dwudniowych weekendowych (sobota-niedziela)

Miejsce odbywania zajęć: Kolegium Pracowników Służb Społecznych ul. Trzebnicka 42, 50-230 Wrocław

Miejsce noclegu: Miasto Wrocław; (konkretne miejsce zostanie wskazane po dokonaniu wyboru hotelu)

Limit miejsc: 15 osób

Uczestnikami specjalizacji I stopnia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.04.2012r. mogą być osoby:

1.posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394);

2.posiadające co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie pracownika socjalnego.

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz specjalizacjach w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Rekrutacja:

1) dokumenty wysyłane faxem (formularz zgłoszeniowy, zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz kopia aktu małżeństwa – w przypadku zmiany nazwiska) do dnia 10.02.2014r.

2) ww. dokumenty po przesłaniu drogą elektroniczną, należy przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej do dnia 13.02.2014r. w następującej formie:
- oryginał - formularza zgłoszeniowego
- 2 egzemplarze - zaświadczenia o zatrudnieniu
- kopię dyplomu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, potwierdzonego notarialnie za zgodność z oryginałem zgodnie z brzmieniem KPA (Dz. U. 1960 Nr 30 poz. 168, z późniejszymi zmianami) art. 76 a §1 oraz §2. ,
- kopia aktu małżeństwa potwierdzonego notarialnie za zgodność z oryginałem – w przypadku zmiany nazwiska.
na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
Do dnia 13.02.2014r.

O przyjęciu na specjalizację decydować będzie kolejność przesyłania zgłoszeń.

Osoby, które nie dostarczą wymaganych dokumentów we wskazanym terminie, będą traktowane jako nie spełniające warunków formalnych niezbędnych w procesie rekrutacji.

Formularze zgłoszeniowe nadesłane podczas pierwszego naboru na specjalizację I stopnia nie będą brane pod uwagę w obecnej rekrutacji.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na specjalizację!

Dodatkowe informacje

Uczestnicy specjalizacji oprócz usługi edukacyjnej będą mieli zapewnione niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, zakwaterowanie (w przypadku osób, których miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscem odbywania specjalizacji) i wyżywienie podczas trwania zjazdów (dla osób zamieszkujących poza Wrocławiem: śniadanie obiad, kolacja, przerwy kawowe; dla osób z Wrocławia: obiad, przerwy kawowe)oraz zwrot kosztów dojazdu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na nr fax 71 / 770 42 30
lub na adres e-mail: m.budnik@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71 / 770 42 29


Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały.
Pobierz plikRegulamin studiów podyplomowych
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikZaświadczenie o zatrudnieniu
Data publikacji: 5.02.2014 r.
Lista os. zakwalifikowanych na Specjalizację I st. w zawodzie pracownik socjalny
Pobierz plikLista os. zakwalifikowanych na Specjalizację I st. w zawodzie pracownik socjalny
Data publikacji: 31.01.2014 r.
Rekrutacja na II edycję szkoleń z obsługi komputera w ramach projektu „Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+ zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych”
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich rozpoczęło rekrutację na II edycję szkoleń z obsługi komputera w ramach projektu „Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+ zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych”.

Termin rozpoczęcia szkolenia: druga polowa 2014r.

Szkolenia zostaną zorganizowane w 5 obszarach tematycznych: systemów biurowych MS Office, systemów webowych, systemów dedykowanych używanych w JOPS, systemów narzędzi informatycznych (podpis elektroniczny itp.), systemu obiegów dokumentów. Każdy uczestnik weźmie udział łącznie w 7 szkoleniach i otrzyma certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji. Każdy uczestnik szkolenia będzie zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich modułach.

Szkolenia będą odbywały się w dni robocze.

Rekrutacja prowadzona jest przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
-informacji udziela: Joanna Rohatyńska - tel. 22 237 00 51

Dokumenty zgłoszeniowe(formularz, deklaracja, oświadczenie) prosimy przesyłać pocztą na adres:
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Aleje Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
Z dopiskiem „Rekrutacja 45+”

Więcej informacji na stronie:

http://www.crzl.gov.pl/projekty-systemowe-realizowane/pomoc-spoleczna/szkolenia-z-nowych-technologii-pracownikow-45-zatrudnionych-w-instytucjach-pomocy-i-integracji-spolecznej-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-pracownikow-socjalnych

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały.
Pobierz plikDeklaracja uczestnictwa
Pobierz plikOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Data publikacji: 29.01.2014 r.
DOPS we Wrocławiu w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” zaprasza do udziału w rekrutacji na Studia podyplomowe na kierunku „Prawo zamówień publicznych”.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” zaprasza do udziału w rekrutacji na studia podyplomowe na kierunku „Prawo zamówień publicznych”.

Rekrutacja zakończona - 28.01.2014 r. godz. 12:00

Nazwa kierunku: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Planowany czas realizacji zajęć: luty – wrzesień 2014; studia organizowane w systemie zjazdów dwudniowych weekendowych (sobota-niedziela)

Terminy zjazdów: 15 – 16.02.2014; 22 – 23.02.2014r.; 08 – 09.03.2014r.; 22 – 23.03.2014r.; 05 – 06.04.2014r.; 10 – 11.05.2014r.; 24 – 25.05.2014r.; 07 – 08.06.2014r.; 21 – 22.06.2014r.; 13 – 14.09.2014r.; 27 – 28.09.2014r.

Miejsce odbywania zajęć i miejsce noclegu: Miasto Wrocław; (konkretne miejsce zostanie wskazane po dokonaniu wyboru hotelu)

Podmiot odpowiedzialny za realizację studiów: Wyższa Szkoła Zarzadzania – Szkoła Wyższa Warszawa

Rekrutacja: Limit miejsc: 30 osób

Termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych: fax`em - do 31.01.2014r. oraz oryginał na adres DOPS - do 5.02.2014r.

Uczestnikami studiów podyplomowych na kierunku „Prawo zamówień publicznych” mogą być osoby spełniające następujące kryteria: • Posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych – licencjat lub magister • Są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w instytucjach pomocy i integracji społecznej, których definicja znajduje się w słowniku terminologicznych SzOP • Posiadają zgodę pracodawcy na podjęcie studiów podyplomowych

O przyjęciu na studia decydować będzie kolejność przesyłania zgłoszeń.

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc na danym kierunku studiów, pierwszeństwo będą miały osoby, które nie brały udziału w poprzednich edycjach studiów podyplomowych organizowanych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie oraz Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz specjalizacjach w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr Pomocy i integracji Społecznej”. O przyjęciu na specjalizację decydować będzie kolejność przesyłania zgłoszeń. Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz specjalizacjach w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Sposób przesyłania zgłoszeń

1. Należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz specjalizacjach w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr Pomocy i integracji Społecznej”. 2. Wypełnić oraz przesłać faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej formularz zgłoszeniowy do dnia 31.01.2014r. 3. Oryginał podpisanego zgłoszenia należy przesłać na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
do dnia 05.02.2014r.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia!

Dodatkowe informacje


Uczestnicy studiów podyplomowych oprócz usługi edukacyjnej będą mieli zapewnione: 1. niezbędne pomoce dydaktyczne, 2.zakwaterowanie (w przypadku osób, których miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscem odbywania studiów) 3. wyżywienie podczas trwania zjazdów (dla osób zamieszkujących poza Wrocławiem: śniadanie obiad, kolacja, przerwy kawowe; dla osób z Wrocławia: obiad, przerwy kawowe) 4. zwrot kosztów dojazdu do wysokości 100 zł za zjazd ( dla osób spoza Wrocławia) 5. materiały promocyjne

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym faksem pod nr tel. 71/770 42 30 lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 23

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały.
Pobierz plikRegulamin studiów podyplomowych
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 23.01.2014 r.
Zmiana terminu rozpoczecia specjalizacji I stopnia
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuję, iż z przyczyn organizacyjno-technicznych termin rozpoczęcia szkolenia w zakresie Specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny został przesunięty. Nadesłane przez Państwa dokumenty rekrutacyjne są na etapie weryfikacji. Osoby zakwalifikowane na specjalizację zostaną niezwłocznie poinformowane o terminie rozpoczęcia, a lista osób zakwalifikowanych zostanie zamieszczona na stronie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.
Data publikacji: 10.01.2014 r.
Życzenia Bożonarodzeniowe

choinka

Korzystając z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, pragniemy złożyć wszystkim Państwu najserdeczniejsze i szczere życzenia: szczęścia, wiary, nadziei i pomyślności oraz wiele sukcesów i zadowolenia z podjętych wyzwań na nadchodzący Nowy Rok.

życzy Dyrekcja i pracownicy
Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
we Wrocławiu

Data publikacji: 23.12.2013 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” zaprasza do udziału w rekrutacji na Specjalizację I stopnia w zawodzie pracowni
Nazwa kierunku: Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Planowany czas realizacji zajęć: styczeń – czerwiec 2014; specjalizacja organizowana jest w systemie zjazdów dwudniowych weekendowych (sobota-niedziela)

18.12.2013r. godz. 15:00 Rekrutacja zakończona

Terminy zjazdów: 18-19.01.2014; 01-02.02.2014; 15-16.02.2014; 22-23.02.2014; 08-09.03.2014; 22-23.03.2014; 05-06.04.2014; 26-27.04.2014; 17-18.05.2014; 31.05.-01.06.2014; 14-15.06.2014

Miejsce odbywania zajęć: Kolegium Pracowników Służb Społecznych ul. Trzebnicka 42, 50-230 Wrocław

Miejsce noclegu: Miasto Wrocław; (konkretne miejsce zostanie wskazane po dokonaniu wyboru hotelu)

Rekrutacja:

Limit miejsc: 30 osób


Uczestnikami specjalizacji I stopnia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.04.2012r. mogą być osoby:

1.posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394);
2.posiadające co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie pracownika socjalnego.

O przyjęciu na specjalizację decydować będzie kolejność przesyłania zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz specjalizacjach w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Sposób przesyłania zgłoszeń

1. Należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz specjalizacjach w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji Społecznej”.
2. Należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.
3. Wypełnić oraz przesłać faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej formularz zgłoszeniowy, zaświadczenie o zatrudnieniu oraz kopię dyplomu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem do dnia 31.12.2013r.
4.Oryginał podpisanego formularza zgłoszeniowego zaświadczenia o zatrudnieniu oraz kopię dyplomu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, potwierdzoną za zgodność należy przesłać na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
Do dnia 10.01.2014r.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na specjalizację!

Dodatkowe informacje

Uczestnicy specjalizacji oprócz usługi edukacyjnej będą mieli zapewnione niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, zakwaterowanie (w przypadku osób, których miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscem odbywania specjalizacji) i wyżywienie podczas trwania zjazdów (dla osób zamieszkujących poza Wrocławiem: śniadanie obiad, kolacja, przerwy kawowe; dla osób z Wrocławia: obiad, przerwy kawowe)oraz zwrot kosztów dojazdu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na nr fax 71 / 770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71 / 770 42 27
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały.
Pobierz plikRegulamin studiów podyplomowych
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikZaświadczenie o zatrudnieniu
Pobierz plikLista os. zakwalifikowanych na Specjalizację I st. w zawodzie pracownik socjalny
Data publikacji: 12.12.2013 r.
„Życzenia Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z okazji Dnia Pracownika Socjalnego”
List Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Data publikacji: 21.11.2013 r.
"Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego"
Szanowni Państwo,
z okazji Waszego święta wszystkim Pracownikom Socjalnym składamy najlepsze życzenia, zadowolenia i wytrwałości w wykonywaniu codziennych obowiązków, sukcesów zawodowych, zasłużonego szacunku społecznego oraz wszelkiej osobistej pomyślności, a za ogromny trud i serce jakie Państwo wkładacie w codzienną pracę, za Waszą wrażliwość i empatię, którą obdarzacie wspieranych przez Was ludzi, serdecznie dziękujemy.

Dyrekcja DOPS

W załączeniu przesyłamy również życzenia Rady Programowej Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej oraz Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej
Data publikacji: 21.11.2013 r.
Spotkanie członków Rad/Zespołów Ekonomii Społecznej
Szanowni Państwo, Spotkanie członków Rad/Zespołów Ekonomii Społecznej z Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, które miało się odbyć w dniach 2-3 grudnia br. we Wrocławiu, zostało przełożone na 2014 rok. O szczegółach zostaną Państwo poinformowani w stosownym czasie.
Data publikacji: 18.11.2013 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie informacyjno - doradcze z zakresu kontroli w ramach projektów systemowych OPS / PCPR.
W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, realizujący projekty systemowe w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Termin spotkania: 06.12.2013 r.
Ilość miejsc: 26
Czas trwania: 10.00 – 14:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 29.11.2013 r.
Miejsce: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, Wrocław, sala nr 510

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Spotkanie poprowadzi doradca w zakresie aktywnej integracji społecznej. Prosimy o przygotowanie zestawu pytań, konkretnych problemów dotyczących problematyki spotkania oraz realizacji projektów systemowych (studium przypadku).

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym faksem pod nr tel. 71/770 42 30 lub na adres e-mail: j.lukowicz@dops.wroc.pl

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 18.11.2013 r.
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014 – 2020
Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 ust.1 i 2a oraz art. 14 ust.1 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), ogłasza rozpoczęcie w dniu 23 października 2013 r. konsultacji społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014 – 2020.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014 - 2020. Projekt Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag, zamieszczony został na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – www.umwd.dolnyslask.pl i Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej – www.dops.wroc.pl. Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, 53–238 Wrocław, faxem na nr 71 770 42 20, zeskanowane na adres poczty elektronicznej dsis2020@dops.wroc.pl lub składać osobiście w godzinach 8-16 w sekretariacie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 7, pok. 105 do dnia 26 listopada 2013 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i podmioty zainteresowane aktualizacją Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014 – 2020.

 DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020 (projekt) DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020 (projekt)
Formularz Zgłaszania Opinii Formularz Zgłaszania Opinii
Program Konsultacji Program Konsultacji
Data publikacji: 23.10.2013 r.
Odwołanie spotkania
Szanowni Państwo, DOPS informuje, iż spotkanie „NOWY OKRES PROGRAMOWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH 2014-2020” zaplanowane na dzień 25.11.2013r. w siedzibie DOPS nie odbędzie się z przyczyn organizacyjnych.
Data publikacji: 14.11.2013 r.
DOPS Wrocław zaprasza na konferencję „Dolnośląski Dzień Pracownika Socjalnego”
W konferencji mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin:29.11.2013r.
Miejsce: Hotel "Jasek" ul. Sułowska 39, 51-180 Wrocław
Liczba miejsc: 80
Czas trwania: 10:30-14:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 22.11.2013r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku
dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikProgram
Data publikacji: 8.11.2013 r.
DOPS Wrocław zaprasza na spotkanie „Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej”
W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin: 15.11.2013r.
Miejsce: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, pokój 510, V piętro
Liczba miejsc: 24
Czas trwania: 10:30 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 12.11.2013r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników spotkania oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikProgram
Data publikacji: 31.10.2013 r.
DOPS Wrocław w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” zaprasza do udziału w rekrutacji na studia podyplomowe na kierunku „Asystent rodziny"
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” zaprasza do udziału w rekrutacji na studia podyplomowe na kierunku „Asystent rodziny”.

Nazwa kierunku: ASYSTENT RODZINY

Planowany czas realizacji zajęć: listopad 2013 – kwiecień 2014; studia organizowane w systemie zjazdów dwudniowych weekendowych (sobota-niedziela)

Terminy zjazdów: 16-17.11.2013r.; 30.11-01.12.2013r.; 14-15.12.2013r.; 11-12.01.2014r.; 25-26.01.2014r.; 8-9.02.2014r.; 22-23.02.2014r.; 1-2.03.2014r.; 15-16.03.2014r.; 29-30.03.2014r.; 12-13.04.2014r.; 26-27.04.2014r.

Miejsce odbywania zajęć: Miasto Wrocław; (konkretne miejsce zostanie wskazane po dokonaniu wyboru hotelu)

Podmiot odpowiedzialny za realizację studiów: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Poznań

Rekrutacja: Limit miejsc: 60 osób

Termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych: do 31.10.2013r. fax`em oraz do 8.11.2013r. oryginał na adres DOPS

Uczestnikami studiów podyplomowych na kierunku „Asystent rodziny” mogą być osoby spełniające następujące kryteria:
• Posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych – licencjat lub magister
• Są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w instytucjach pomocy i integracji społecznej, których definicja znajduje się w słowniku terminologicznych SzOP
• Posiadają zgodę pracodawcy na podjęcie studiów podyplomowych

O przyjęciu na studia decydować będzie kolejność przesyłania zgłoszeń.

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc na danym kierunku studiów, pierwszeństwo będą miały osoby, które nie brały udziału w poprzednich edycjach studiów podyplomowych organizowanych przez Centrum Zasobów Ludzkich w Warszawie, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz specjalizacjach w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr Pomocy i integracji Społecznej”.

Sposób przesyłania zgłoszeń

1. Należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz specjalizacjach w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr Pomocy i integracji Społecznej”.
2. Wypełnić oraz przesłać faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej formularz zgłoszeniowy do dnia 31.10.2013r.
3. Oryginał podpisanego zgłoszenia należy przesłać na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
Do dnia 8.11.2013r.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia!

Dodatkowe informacje

Uczestnicy studiów podyplomowych oprócz usługi edukacyjnej będą mieli zapewnione niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, zakwaterowanie (w przypadku osób, których miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscem odbywania studiów) i wyżywienie podczas trwania zjazdów (dla osób zamieszkujących poza Wrocławiem: śniadanie obiad, kolacja, przerwy kawowe; dla osób z Wrocławia: obiad, przerwy kawowe)oraz zwrot kosztów dojazdu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały.
Pobierz plikRegulamin studiów podyplomowych
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 23.10.2013 r.
Fundacja Eudajmonia - s z k o l e n i e w a r s z t a t o w e
Szanowni Państwo, Informujemy iż Fundacja Eudajmonia ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w   s z k o l e n i u   w a r s z t a t o w y m na temat nowej metody aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami – zatrudnienia wspomaganego. Szkolenie ma charakter wyjazdowy i zostanie przeprowadzone z dala od zgiełku miasta, co z pewnością będzie sprzyjać dobrej atmosferze i wspólnej pracy. Udział w warsztatach tematycznych pozwoli Państwu m.in. na:
  *  poszerzenie wiedzy o funkcjonowaniu społeczno - zawodowym osób z niepełnosprawnościami,
  *  poznanie skutecznej i sprawdzonej metody aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, jaką jest zatrudnienie wspomagane,
  * znaczące podniesienie kwalifikacji zawodowych o umiejętności cenione w instytucjach rynku pracy i  pomocy społecznej wielu krajów Unii Europejskiej,
  *  wyrażenie własnych opinii na temat funkcjonowania systemu aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawności w Polsce i propozycji jego modyfikacji.
  Zajęcia będą realizowane w małych grupach przez profesjonalnych trenerów. Przyjęte metody pracy (warsztatowa i case study) pozwolą na wykorzystanie technik urozmaicających i motywujących do zdobywania wiedzy oraz na analizę przypadków i sytuacji, z którymi spotykają się Państwo na co dzień. Ciekawe prezentacje, symulacje oraz przystępnie opracowane materiały szkoleniowe wyposażą Państwa w cenną wiedzę merytoryczną możliwą do zastosowania w codziennej pracy.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obejmuje również nocleg z pełnym wyżywieniem. Szkolenie zakończy się wydaniem certyfikatu.

W załączniku przesyłamy ramowy program szkolenia wraz z krótką informacją na temat zatrudnienie wspomaganego, terminarz warsztatów oraz regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach. 

Serdecznie zapraszamy! Obowiązuje kolejność nadsyłania zgłoszeń.

 osoba do kontaktu:
Małgorzata Franczak
specjalistka ds wdrażania
tel.881 477 009

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy 1
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy 2
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 17.10.2013 r.
DOPS Wrocław zaprasza na spotkanie Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej
W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin: 24–25.10.2013r.
Miejsce spotkania: Hotel „Arkadia” ul. Gliwicka 6, Legnica
Liczba miejsc: 40
Czas trwania: 2 dni (od godz. 11.00 pierwszego dnia do godz. 14:00 drugiego dnia)
Termin przesyłania zgłoszeń: 17.10.2013r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail(skan): b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników spotkania oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 8.10.2013 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Agresja i autoagresja u osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Rekrutacja zakończona

Terminy szkolenia: 02 – 04.12.2013r.
Miejsce szkolenia: Hotel Sofia, ul. Piłsudskiego 104, Wrocław
Liczba miejsc: 50
Czas trwania: 3 dni (rozpoczęcie pierwszego dnia o godz. 11.00)
Termin przesyłania zgłoszeń: 18.10.2013r.
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Wrocław
Trenerzy: A. Patyk, N. Wiśniewska, M. Szczygieł, A. Gil - Gumowska

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników szkolenia oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 2.10.2013 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Rola i znaczenie pracownik a pierwszego kontaktu w realizacji potrzeb mieszkańca DPS”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Rekrutacja zakończona

Terminy szkolenia: 13 – 15.11.2013r.
Miejsce szkolenia: Hotel Sofia, ul. Piłsudskiego 104, Wrocław
Liczba miejsc: 50
Czas trwania: 3 dni (rozpoczęcie pierwszego dnia o godz. 11.00)
Termin przesyłania zgłoszeń: 18.10.2013r.
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Wrocław
Trenerzy: A. Patyk, N. Wiśniewska, M. Szczygieł, A. Gil - Gumowska

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników szkolenia oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 2.10.2013 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Indywidualne plany wsparcia mieszkańca DPS”
W konferencji mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Rekrutacja zakończona

Termin szkolenia i miejsce: 21-23.10.2013
Miejsce szkolenia: Hotel Sofia ul. Piłsudskiego 104, 50-014 Wrocław,
Liczba miejsc: 50
Czas trwania: 3 dni (od godz. 11.00 pierwszego dnia do godz.14.00 trzeciego dnia)
Termin przesyłania zgłoszeń: 14.10.2013
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Trenerzy: (A. Patyk, N. Wiśniewska, M. Szczygieł, A. Gil-Gumowska)

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: r.korytkowski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników spotkania oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społeczne

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 27.09.2013 r.
DOPS Wrocław zaprasza na Konferencję promocyjno-informacyjną dotyczącą rodzicielstwa zastępczego „Rodzic na zastępstwo”
W konferencji mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin konferencji i miejsce: 16.10.2013
Miejsce szkolenia: Hotel "Jasek" ul. Sułowska 39, 51-180 Wrocław,
Liczba miejsc: 100
Czas trwania: 1 dzień
Termin przesyłania zgłoszeń: 11.10.2013

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: r.korytkowski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społeczne

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 27.09.2013 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie informacyjno - doradcze z zakresu kontroli w ramach projektów systemowych OPS / PCPR.
W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, realizujący projekty systemowe w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Termin spotkania: 07.10.2013 r
Ilość miejsc: 26
Czas trwania: 10.00 – 14:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 02.10.2013 r.
Miejsce: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, Wrocław, sala nr 510

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Spotkanie poprowadzi doradca w zakresie aktywnej integracji społecznej. Prosimy o przygotowanie zestawu pytań, konkretnych problemów dotyczących problematyki spotkania oraz realizacji projektów systemowych (studium przypadku).

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym faksem pod nr tel. 71/770 42 30 lub na adres e-mail: j.lukowicz@dops.wroc.pl

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 25.09.2013 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie pn. „Analiza przypadku bezrobotnego klienta pomocy społecznej” dla pracowników z PUP/ OPS/PCPR
W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy PUP, OPS i PCPR
Celem szkolenia jest wypracowanie wspólnych działań na rzecz budowy i poprawy mechanizmów współpracy instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie wspierania osób pozostających bez zatrudnienia i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Terminy szkolenia:
17 – 18.10.2013r.
– powiat zgorzelecki – bolesławiecki
Termin przesyłania zgłoszeń :
03.10.2013r. do godz. 14:00 (powiat zgorzelecki - bolesławiecki)

24 - 25.10.2013r.
– powiat wałbrzyski – jeleniogórski – głogowski i polkowicki
Termin przesyłania zgłoszeń:
10.10.2013r. do godz. 14:00 (powiat wałbrzyski – jeleniogórski – głogowski i polkowicki)

Miejsce szkolenia:
Hotel Jasek, ul. Sułowska 39, 51 – 180 Wrocław
Liczba miejsc: 20 na każdy wybrany termin
Czas trwania: 2 dni
Firma szkoleniowa: Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o. z Wrocławia
Trenerzy: J.Kulińska; G. Kasicz - Stępień

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników szkolenia oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały - powiat zgorzelecki – bolesławiecki 17-18.10.2013r.
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały - powiat wałbrzyski – jeleniogórski – głogowski i polkowicki 24-25.10.2013r.
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 18.09.2013 r.
DOPS Wrocław w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” zaprasza do udziału w rekrutacji na studia podyplomowe na kierunku „Ekonomia Społeczna" - rekrutacja zakończona.
Nazwa kierunku: EKONOMIA SPOŁECZNA

Planowany czas realizacji zajęć: październik 2013 – luty 2014; studia organizowane w systemie zjazdów dwudniowych weekendowych (sobota-niedziela)

Terminy zjazdów: 12-13.10; 26-27.10; 9-10.11; 23-24.11; 7-8.12; 14-15.12.2013r.; 11-12.01; 25- 26.01; 1-2.02; 15-16.02.2014r.

Miejsce odbywania zajęć: Miasto Wrocław; (konkretne miejsce zostanie wskazane po dokonaniu wyboru hotelu)

Podmiot odpowiedzialny za realizację studiów: Konsorcjum :Malinowski i Partners oraz Warszawska Szkoła Zarządzania

Rekrutacja: Limit miejsc: 30 osób

Rekrutacja zakończona

Termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych: do 30.09.2013r. fax`em oraz do 04.10.2013r. oryginał na adres DOPS

Uczestnikami studiów podyplomowych na kierunku „Ekonomia Społeczna” mogą być osoby spełniające następujące kryteria:

 • Posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych – licencjat lub magister
 • Są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w instytucjach pomocy i integracji społecznej, których definicja znajduje się w słowniku terminologicznych SzOP
 • Posiadają zgodę pracodawcy na podjęcie studiów podyplomowych

O przyjęciu na studia decydować będzie kolejność przesyłania zgłoszeń.

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc na danym kierunku studiów, pierwszeństwo będą miały osoby, które nie brały udziału w poprzednich edycjach studiów podyplomowych organizowanych przez Centrum Zasobów Ludzkich w Warszawie, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz specjalizacjach w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr Pomocy i integracji Społecznej”.

Sposób przesyłania zgłoszeń

  1. Należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz specjalizacjach w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr Pomocy i integracji Społecznej”.
  2. Wypełnić oraz przesłać faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej formularz zgłoszeniowy do dnia 30.09.2013r.
  3. Oryginał podpisanego zgłoszenia należy przesłać na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław Do dnia 4.10.2013r.
Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia!

Dodatkowe informacje

Uczestnicy studiów podyplomowych oprócz usługi edukacyjnej będą mieli zapewnione niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, zakwaterowanie (w przypadku osób, których miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscem odbywania studiów) i wyżywienie podczas trwania zjazdów(dla osób zamieszkujących poza Wrocławiem: śniadanie obiad, kolacja, przerwy kawowe; dla osób z Wrocławia: obiad, przerwy kawowe)

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym faksem pod nr tel. 71/770 42 30 lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały.
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 12.09.2013 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie pn. „Analiza przypadku bezrobotnego klienta pomocy społecznej” dla pracowników z PUP/ OPS/PCPR
W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy PUP, OPS i PCPR
Celem szkolenia jest wypracowanie wspólnych działań na rzecz budowy i poprawy mechanizmów współpracy instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie wspierania osób pozostających bez zatrudnienia i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Termin szkolenia: 03 – 04.10.2013r. – powiat trzebnicki – powiat milicki
Miejsce szkolenia:Hotel Jasek ul. Sułowska 39, 51 – 180 Wrocław
Liczba miejsc: 20
Czas trwania: 2 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: 20.09.2013r. do godz. 14:00 (powiat trzebnicki – powiat milicki)
Firma szkoleniowa: Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o. z Wrocławia
Trenerzy: J.Kulińska; G. Kasicz - Stępień

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników szkolenia oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały - powiat trzebnicki - milicki 26-27.09.2013r.
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 9.09.2013 r.
Konkurs - Najlepszy Pracownik Socjalny Roku 2013
Szanowni Państwo,

W imieniu Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej zapraszamy do udziału w konkursie na Najlepszego Pracownika Socjalnego Roku 2013. Konkurs ma na celu m. in. promocję aktywnych pracowników socjalnych.

Już dziś warto zastanowić się nad wyborem kandydata !

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat Konkursu:

1. List przewodni od Zarządu Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej
2. Regulamin konkursu
3. Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami
4. Oświadczenie
5. Informacja o Dolnośląskim Forum Pomocy Społecznej


Pytania prosimy kierować na adres e-mail: dfps@rcwip.pl bądź dzwoniąc pod numer telefonu 71 796 30 00

Na Państwa pytania odpowiedzi udzieli Joanna Kowalska – Śliwa.


Pobierz plikPismo przewodnie
Pobierz plikRegulamin konkursu
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
Pobierz plikOświadczenie
Pobierz plikInformacja o DFPS
Data publikacji: 22.08.2013 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie pn. „Analiza przypadku bezrobotnego klienta pomocy społecznej” dla pracowników z PUP/ OPS/PCPR
W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy PUP, OPS i PCPR

Celem szkolenia jest wypracowanie wspólnych działań na rzecz budowy i poprawy mechanizmów współpracy instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie wspierania osób pozostających bez zatrudnienia i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Terminy szkolenia:

19 – 20.09.2013r. – powiat strzeliński – powiat oławski
Miejsce szkolenia:Hotel Jasek, ul. Sułowska 39, 51 – 180 Wrocław

26 – 27.09.2013r. – powiat dzierżoniowski – powiat świdnicki
Miejsce szkolenia: Hotel Sofia ul. Piłsudskiego 104, 50 – 014 Wrocław

Liczba miejsc: 20 na każdy wybrany termin

Czas trwania: 2 dni

Termin przesyłania zgłoszeń:

10.09.2013r. do godz. 14:00 (powiat strzeliński – powiat oławski)

17.09.2013r. do godz. 14:00 (powiat dzierżoniowski – powiat świdnicki)

Firma szkoleniowa: Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o. z Wrocławia

Trenerzy: J.Kulińska; G. Kasicz – Stępień

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników szkolenia oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały - powiat dzierżoniowski- świdnicki 26-27.09.2013r.
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały - powiat strzeliński - oławski 19-20.09.2013r.
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Pobierz plikDojazd do hotelu
Data publikacji: 21.08.2013 r.
DOPS Wrocław zaprasza na spotkanie Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej
W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin: 26–27.09.2013r.
Miejsce spotkania: Hotel „Arkadia” ul. Gliwicka 6, Legnica
Liczba miejsc: 40
Czas trwania: 2 dni (od godz. 11.00 pierwszego dnia do godz. 14:00 drugiego dnia)
Termin przesyłania zgłoszeń: 16.09.2013r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail(skan): b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników spotkania oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 20.08.2013 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie informacyjno - doradcze z zakresu prawidłowego sporządzania wniosków o płatność.
W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, realizujący projekty systemowe w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Termin spotkania:06.09.2013r.
Ilość miejsc:26
Czas trwania:10.00 – 14:00
Termin przesyłania zgłoszeń:30.08.2013r
Miejsce:Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, Wrocław, sala nr 510

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Spotkanie w formie warsztatów poprowadzi doradca w zakresie aktywnej integracji społecznej. Prosimy o przygotowanie zestawu pytań, konkretnych problemów dotyczących problematyki spotkania oraz realizacji projektów systemowych (studium przypadku).

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: j.lukowicz@dops.wroc.pl

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 19.08.2013 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Wykwalifikowany opiekun osoby w domu pomocy społecznej”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Terminy poszczególnych zjazdów i miejsce:
23-25.09.2013r.
09-11.10.2013r.
28-30.10.2013r.

Miejsce szkolenia: Hotel "Sofia" ul. Piłsudskiego 104, 50-014 Wrocław,

(UDZIAŁ WE WSZYSTKICH ZJAZDACH JEST OBOWIĄZKOWY)


Liczba miejsc: 40
Czas trwania: 3 dni (od godz. 11.00 pierwszego dnia do godz. 14:00 trzeciego dnia)
Termin przesyłania zgłoszeń: 13.09.2013r.
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Trenerzy: (A. Patyk, N. Wiśniewska, M. Szczygieł, A. Gil-Gumowska)

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: r.korytkowski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia


DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników spotkania oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społeczne

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 19.08.2013 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w kursie zawodowym: „Kurs trenerski przyszłych rodzin zastępczych” skierowanym do pracowników zajmujących się organizacją Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
W kursie mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Terminy poszczególnych zjazdów i miejsce:
18-20.09.2013r. - Hotel "Sofia" ul. Piłsudskiego 104, 50-014 Wrocław
09-11.10.2013r. - Quality System - Hotel Wrocław, al. M. Kromera, 51–163 Wrocław
04-06.11.2013r. - Hotel "Sofia" ul. Piłsudskiego 104, 50-014 Wrocław
18-20.11.2013r. - Hotel "Sofia" ul. Piłsudskiego 104, 50-014 Wrocław
04-06.12.2013r. - Quality System - Hotel Wrocław, al. M. Kromera, 51–163 Wrocław

(UDZIAŁ WE WSZYSTKICH ZJAZDACH JEST OBOWIĄZKOWY DLA KAŻDEJ ZE ZGŁOSZONYCH OSÓB)

Liczba miejsc: 60 osób (po dwóch uczestników z jednostki/ośrodka)

Termin przesyłania zgłoszeń: do 03.09.2013r
Prowadzący kurs: Stowarzyszenie „Pro Familia”
Trenerzy: D. Wiecka, A. Jankiewicz, D. Sołdek, P. Wiecka

KAŻDA JEDNOSTKA/OŚRODEK, Z KTÓREJ UCZESTNICY ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANI NA KURS OTRZYMA BEZPŁATNĄ LICENCJE NA PROWADZENIE SZKOLEŃ.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania kursu lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym faksem
pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail (skan): b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną. Szczegółowy program kursu zostanie przesłany do osób zakwalifikowanych przed rozpoczęciem zajęć.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników kursu oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikProgram szkolenia
Pobierz plikHarmonogram szkolenia
Data publikacji: 19.08.2013 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Warsztaty Zamówień Publicznych dla Zamawiających ze szczególnym uwzględnieniem zmian po nowelizacji”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 11-13.09.2013r.
Miejsce szkolenia: Hotel Sofia ul. Piłsudskiego 104, 50–014 Wrocław
Liczba miejsc: 50
Czas trwania: 3 dni (od godz. 11.00 pierwszego dnia do godz. 14:00 trzeciego dnia)
Termin przesyłania zgłoszeń: 31.08.2013r.
Firma szkoleniowa: Małopolskie Centrum Profilaktyki Kraków
Trenerzy:M. Wysocka-Fronczek, D. Jaskulska, D. Szczepański, M. Czajkowska)

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: r.korytkowski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników spotkania oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 12.08.2013 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Tworzenie, opracowywanie i realizacja gminnych/ powiatowych programów strategicznych”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Terminy szkolenia: 04 – 06.09.2013r.
Miejsce szkolenia: Hotel Jasek, ul. Sułowska 39, 51 – 180 Wrocław

Liczba miejsc: 60
Czas trwania: 3 dni (rozpoczęcie pierwszego dnia o godz. 11.00)
Termin przesyłania zgłoszeń: 27.08.2013r.
Firma szkoleniowa: Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała, Świdnica Trenerzy: Ł. Harmoszeki, D. Moreń, M. Makuch, J. Szandurski

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników szkolenia oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 12.08.2013 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie pn. „Analiza przypadku bezrobotnego klienta pomocy społecznej” dla pracowników z PUP/ OPS/PCPR
W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy PUP, OPS i PCPR

Celem szkolenia jest wypracowanie wspólnych działań na rzecz budowy i poprawy mechanizmów współpracy instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie wspierania osób pozostających bez zatrudnienia i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Terminy szkolenia:

22 – 23.08.2013r. – powiat wałbrzyski - powiat jeleniogórski
29 – 30.08.2013r. – powiat kłodzki – powiat ząbkowicki

Miejsce szkolenia: Hotel Jasek, ul. Sułowska 39, 51 – 180 Wrocław
Liczba miejsc: 20 na wybrany termin

Czas trwania: 2 dni
Termin przesyłania zgłoszeń:
16.08.2013r. do godz. 14:00 (powiat wałbrzyski - powiat jeleniogórski)
16.08.2013r. do godz. 14:00 (powiat kłodzki – powiat ząbkowicki)

Firma szkoleniowa: Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o. z Wrocławia

Trenerzy: J.Kulińska; G. Kasicz – Stępień

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail:k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników szkolenia oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały - powiat wałbrzyski - jeleniogórski 22-23.08.2013r.
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały - powiat kłodzki - ząbkowicki 29-30.08.2013r.
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Pobierz plikDojazd do hotelu
Data publikacji: 18.07.2013 r.
Szanowni Państwo
W dniu 6 sierpnia 2013r. o godzinie 17:30 na kanale TVP 3 zostanie wyemitowany trzeci odcinek reportażu z udziałem dolnośląskich rodzin zastępczych oraz organizatorów rodzinnej opieki zastępczej.
Produkcja powstała w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej rodzicielstwa zastępczego.
Reportaż realizowany jest w ramach Projektu systemowego Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powtórka zostanie wyemitowana 7.08.2013r. o godz. 18:50

Serdecznie zapraszamy !!!!!!!!!!!
Data publikacji: 2.08.2013 r.
OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ – 2013r.
W dniach 19 i 20 września 2013 roku w Szczecinie organizowane są siódme Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej.

Głównym organizatorem jest Fundacja Fundusz Współpracy z Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość. Zachęcamy do zgłaszania swojego udziału w konferencji!

WSTĘPNY PROGRAM SPOTKANIA
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/897516?projekt=683939

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

Rekrutacja zakończy się 2 września o godzinie 18, a ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu zostanie przesłana przez organizatorów najpóźniej 10 września.

WIĘCEJ INFORMACJI oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/897744;jsessionid=D1C929B6A31D0807EFB4 7F6E842A7F51


Data publikacji: 1.08.2013 r.
Szanowni Państwo
W dniu dzisiejszym tj. 30.07.2013r. ok. godziny 17:30 na kanale TVP 3 zostanie wyemitowany drugi odcinek reportażu z udziałem dolnośląskich rodzin zastępczych oraz organizatorów rodzinnej opieki zastępczej.

Produkcja powstała w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej rodzicielstwa zastępczego.

Reportaż realizowany jest w ramach Projektu systemowego Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powtórka zostanie wyemitowana 31.07.2013r. o godz. 18:50

Serdecznie zapraszamy !!!!!!!!!!!
Data publikacji: 30.07.2013 r.
Informacja o reportażu
Szanowni Państwo, W dniu 23 lipca 2013r. ok. godziny 17:30 na kanale TVP 3 zostanie wyemitowany pierwszy odcinek reportażu z udziałem dolnośląskich rodzin zastępczych oraz organizatorów rodzinnej opieki zastępczej. Produkcja powstała w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej rodzicielstwa zastępczego. Reportaż realizowany jest w ramach Projektu systemowego Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zapraszamy !!!!!!!!!!!
Data publikacji: 18.07.2013 r.
Nabór wniosków do projektu organizowanego przez Cetrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Szanowni Państwo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ogłasza nabór wniosków do przeprowadzenia pilotażowej części Projektu:

„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”

Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej
Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Zgłoszenia podmiotów uprawnionych do realizacji pilotażowej części projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 28 czerwca 2013 r. do 22 lipca 2013 r., od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15 w sekretariacie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa.

Wnioski, które wpłyną po godzinie 16.15 dnia 22 lipca 2013 roku, nie będą rozpatrywane.

Szczegóły naboru zostały zamieszczone na stronie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich pod adresem http://www.crzl.gov.pl/index.php?start=3
Data publikacji: 17.07.2013 r.
DOPS Wrocław zaprasza na „Szkolenie dotyczące geriatrii i gerontologii”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 12-14.08.2013r.
Miejsce szkolenia: Hotel "Jasek" ul. Sułowska 39, 51-180 Wrocław
Liczba miejsc: 60
Czas trwania: 3 dni (od godz. 11.00 pierwszego dnia do godz. 14:00 trzeciego dnia)
Termin przesyłania zgłoszeń: 01.08.2013r.
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Trenerzy: J. Szynka, N. Wiśniewska, A. Szczepińska, M. Szczygieł

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail(skan): b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników szkolenia oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 15.07.2013 r.
DOPS przeprowadza "Badania Zespołów Interdyscyplinarnych"
Na zlecenie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu firma BIOSTAT Piszczek, Wolny Sp. J. z siedzibą w Rybniku realizuje badanie i analizę z zakresu

"Stanu zastanego funkcjonowania lokalnych zespołów interdyscyplinarnych na terenie województwa dolnośląskiego".

W ramach badania:
 • Zostanie przeprowadzone badanie telefoniczne CATI skierowane do członków wszystkich Zespołów Interdyscyplinarnych na Dolnym Śląsku;

 • Zostanie przeprowadzone badanie za pomocą bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego PAPI wśród Liderów LZI lub osób przez nich wskazanych.


Celem badania jest:

 • Charakterystyka Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych (LZI) i grup roboczych – sposób funkcjonowania Zespołów na terenie woj. dolnośląskiego;

 • Ocena stanu funkcjonowania LZI – realizacja zadań wynikających z Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (dz. U. Nr. 180, poz. 1493, z późn. zm.);

 • Identyfikacja problemów, barier funkcjonowania LZI – wskazanie trudności przy realizacji zadań nałożonych na LZI;

 • Korzyści wynikające z pracy interdyscyplinarnej, ocena skuteczności świadczonej pomocy;

 • Identyfikacja potrzeb i metod wsparcia LZI – szkoleniowe, techniczne.

Osoby do kontaktu:

 • DOPS Wrocław: Marta Smolarz: tel. 71 770 42 27, e-mail: m.smolarz@dops.wroc.pl

 • BIOSTAT Piszczek, Wolny Sp. J. : Ewa Tkocz-Piszczek, tel. 604-593-457 etkocz@biostat.com.pl

Termin realizacji badań: sierpień – wrzesień 2013r.
Data publikacji: 4.07.2013 r.
LOGO Ekonomii Społecznej na Dolnym Śląsku - rozstrzygnięcie
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora DOPS dokonała wyboru najlepszego projektu znaku graficznego LOGO dla Ekonomii Społecznej na Dolnym Śląsku.

Na konkurs wpłynęło ogółem 46 prac zgłoszonych przez 27 osób

Zwycięski projekt LOGO nadesłała Pani Alicja Klimkiewicz z Gdańska.

Serdecznie gratulujemy!!!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie Konkursem.

Pobierz plikProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
Pobierz plikLogo
Data publikacji: 26.06.2013 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie pn. „Analiza przypadku bezrobotnego klienta pomocy społecznej” dla pracowników z PUP/ OPS/PCPR
W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy PUP, OPS i PCPR

Celem szkolenia jest wypracowanie wspólnych działań na rzecz budowy i poprawy mechanizmów współpracy instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie wspierania osób pozostających bez zatrudnienia i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Terminy szkolenia:
15 – 16.07.2013r. – powiat wrocławski i m. Wrocław - powiat oleśnicki
25 – 26.07.2013r. – powiat legnicki – powiat średzki

Miejsce szkolenia: Hotel Jasek, ul. Sułowska 39, 51 – 180 Wrocław

Liczba miejsc: 20 na wybrany termin

Czas trwania: 2 dni
Termin przesyłania zgłoszeń:
05.07.2013r. do godz. 14:00 (powiat wrocławski i m. Wrocław - powiat oleśnicki)
12.07.2013r. do godz. 14:00 (powiat legnicki – powiat średzki)

Firma szkoleniowa: Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o. z Wrocławia
Trenerzy: J.Kulińska; G. Kosicz – Stępień

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników szkolenia oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy - powiat legnicki 25-26.07.13
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały - powiat legnicki 25-26.07.13
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy - powiat średzki 25-26.07.13
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały - powiat średzki 25-26.07.13
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy - powiat oleśnicki 15-16.07.13
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały - powiat oleśnicki 15-16.07.13
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy - powiat wrocławski 15-16.07.13
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały - powiat wrocławski 15-16.07.13
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Pobierz plikDojazd do hotelu
Data publikacji: 21.06.2013 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie "Tworzenie grup wsparcia”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 8-10.07.2013r.
Miejsce szkolenia: Hotel Jasek ul. Sułowska 39, 51–180 Wrocław
Liczba miejsc: 60
Czas trwania: 3 dni (od godz. 11.00 pierwszego dnia do godz. 14:00 trzeciego dnia)
Termin przesyłania zgłoszeń: 2 lipiec 2013r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii (A. Patyk, J. Szynka, N. Wiśniewska, B. Oleksy)

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: r.korytkowski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników spotkania oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikDojazd do hotelu
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 20.06.2013 r.
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Rodzic na zastępstwo"
W dniu 17 czerwca 2013 r. komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Dyrektora DOPS nr 22/2013 z dnia 23.04.2013 r., rozstrzygnęła konkurs na wykonanie plakatu plastycznego promującego rodzicielstwo zastępcze „Rodzic na zastępstwo”. Na konkurs nadesłano około 200 prac plastycznych. Spośród wszystkich prac komisja wyłoniła trzy, które zostaną nagrodzone.

I miejsce (tablet): Wiktoria Gwóźdź z Głuszycy
II miejsce (smartfon): Paweł Bul z Bolesławca
III miejsce (aparat fotograficzny): Justyna Kowalczyk ze Ścinawy

Jednocześnie mamy przyjemność poinformować, że wysoki poziom prac i popularność konkursu skłoniła organizatorów do ufundowania dodatkowych nagród-niespodzianek dla wszystkich uczestników.

Wszystkim uczestnikom raz jeszcze dziękujemy za zainteresowanie konkursem oraz gratulujemy wspaniałych prac.

Pobierz plikKonkurs - Miejsce 1
Pobierz plikKonkurs - Miejsce 2
Pobierz plikKonkurs - Miejsce 3
Data publikacji: 20.06.2013 r.
DOPS Wrocław zaprasza na spotkanie „Budowanie partnerstw lokalnych”
W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Spotkanie ma na celu pomoc w odpowiedzi na pytania dlaczego warto budować partnerstwo lokalne, w jaki sposób współpracować w ramach partnerstwa, skąd pozyskiwać środki zewnętrzne? Odpowiedzi na te pytania pomogą uzyskać animatorki z Regionalnego Ośrodka EFS we Wrocławiu Pani Anna Gużda i Pani Sandra Tomaszewska. Moderatorem spotkania oraz dyskusji będzie specjalista ds. doradztwa w zakresie partnerstw Lilianna Zielińska.

W drugiej części spotkania zostanie zaprezentowane partnerstwo, działające w gminie Żmigród, w skład którego wchodzą Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej, Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie. Jest to jedno z 16 partnerstw testujących model współpracy ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu realizacji usługi integracji społeczno – zawodowej w ramach Projektu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS „Modelowy system na rzecz integracji Społecznej”.

Terminy spotkania: 25.06.2013 r.
Miejsce: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, Wrocław, sala nr 510
Godziny: 10.30 – 13.30
Termin przesyłania zgłoszeń: 19.06.2013 r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: l.zielinska@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 24

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 5.06.2013 r.
Sondaż internetowy z widzami serialu "Głęboka woda"
Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu „Głęboka woda”, który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy - http://agrotec.pl/badanie/index.php?sid=67488&lang=pl.
Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut.
Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt. „Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu ‘Głęboka woda’ na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Z góry dziękujemy!
Wykonawca badania Agrotec Polska
Data publikacji: 4.06.2013 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Techniki radzenia sobie ze stresem”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Rekrutacja zakończona

Terminy szkolenia:

19-21.06.2013r. - dla pracowników z wyłączeniem kadry kierowniczej
24-26.06.2013r. - dla kadry kierowniczej

Miejsce szkolenia: Hotel Jasek ul. Sułowska 39 51-180 Wrocław

Liczba miejsc: 50 os. – pracownicy  oraz 25 os. -  kadra kierownicza
Czas trwania: po 3 dni zjazd (rozpoczęcie 1 dnia o godz. 11:00)
Termin przesyłania zgłoszeń: do 12.06.2013r.

Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Wrocław
Trenerzy: J. Szynka, N. Wiśniewska, A. Gil-Gumowska, K. Lisowska

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: g.makowski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników szkolenia oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy dla kadry kierowniczej
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały dla kadry kierowniczej
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy dla pracowników
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały dla pracowników
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikDojazd do hotelu
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 3.06.2013 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Trening zastępowania agresji”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Rekrutacja zakończona

Termin szkolenia: 17-19.06.2013r.
Miejsce szkolenia: Hotel Jasek ul. Sułowska 39 51-180 Wrocław (zmiana miejsca szkolenia)
Ilość miejsc: 60 osób
Czas trwania: 3 dni (od godz. 11.00 pierwszego dnia do godz. 14:00 trzeciego dnia)
Termin przesyłania zgłoszeń: 7.06.2013 r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii (Aleksandra Patyk, Anna Szczepińska, Marzena Szczygieł, Agata Hensoldt-Jankowska)

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: r.korytkowski@dops.wroc.pl

Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników spotkania oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 3.06.2013 r.
DOPS Wrocław zaprasza na spotkanie Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej dotyczące zmian w ustawie o pomocy społecznej (ciąg dalszy) oraz obchodów Dnia Pracownika Socjalnego
W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin spotkania: 14.06.2013 r.
Miejsce spotkania: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, pokój 510, V piętro
Ilość miejsc: 24 osoby
Czas trwania: 9:00-15:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 10.06.2013 r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: r.korytkowski@dops.wroc.pl

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników spotkania oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikProgram spotkania
Data publikacji: 3.06.2013 r.
Konsultacje zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Kapitał Ludzki
Do 12 czerwca 2013 r. potrwają konsultacje projektu nowej wersji Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki Więcej informacji o konsultacjach można uzyskać na stronach Programu Kapitał Ludzki pod adresem czytaj dalej na www.efs.gov.pl/
Data publikacji: 3.06.2013 r.
KONKURS PLASTYCZNY „Rodzic na zastępstwo” - przedłużenie terminu
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej przedłuża termin nadsyłania prac konkursowych wykonywanych przez wychowanków rodzinnych domów dziecka, dzieci z rodzin zastępczych lub z placówek opiekuńczo-wychowawczych do dnia 5 czerwca 2013r. (środa)

Jednocześnie informujemy, iż są przyjmowane wszystkie prace konkursowe nadsyłane w dowolnym formacie, począwszy od A4.

Przypominamy, że najlepsza praca zostanie wydrukowana w formie plakatu promującego kampanię, natomiast wyróżnione prace zostaną umieszczone na materiałach promocyjnych, tj. puzzlach i kubkach.

Nagrodami w konkursie są: TABLET, SMARTFON, APARAT FOTOGRAFICZNY.

Prace plastyczne należy przekazać do PCPR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub MOPS z miast na prawach powiatu.

Baza teleadresowa oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie DOPS, w zakładce KONKURS http://www.dops.wroc.pl/projekt2013.php
Data publikacji: 28.05.2013 r.
WOLNE MIEJSCA na SUPERWIZJĘ GRUPOWĄ
W superwizji grupowej mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin: do uzgodnienia z firmą szkoleniową po zakwalifikowaniu jednostki
Miejsce: siedziba jednostki zgłaszającej zapotrzebowanie
Liczba miejsc: 90 grup / 1 grupa – max 8 osób
Czas trwania: 1 dzień / 6 godzin

Termin przesyłania zgłoszeń: do wyczerpania miejsc

Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Trenerzy: Dorota Werner, Agnieszka Juszczyk

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym faksem pod nr 71/770 42 30

lub na adres e-mail: m.smolarz@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 71/770 42 27

Superwizja ma na celu zwiększyć efektywność pracowników poprzez rozwój ich kompetencji i pobudzić asertywność. Spotkania z superwizorem mają przyczynić się do zwiększenia potencjału do samodzielnej pracy i poprawy relacji pomiędzy pracownikami instytucji. Stanowić będzie zarówno wsparcie emocjonalne pracownika, ochronę przed nadmiernym stresem, a w konsekwencji przed wypaleniem zawodowym.

WSZYSTKIE ZAKWALIFIKOWANE GRUPY OSÓB, ZOSTANĄ POINFORMOWANE PRZEZ FIRMĘ SZKOLENIOWĄ, KTÓRA JEDNOCZEŚNIE BĘDZIE UZGADNIAŁA Z GRUPĄ TERMIN SPOTKANIA.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 27.05.2013 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania informacyjno - doradcze z zakresu zamówień publicznych w ramach projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie współfinansowanych z EFS
W spotkaniach mogą uczestniczyć przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, realizujący projekty systemowe w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Terminy spotkań: 06.06.2013 r. lub 12.06.2013 r. (jeden termin do wyboru)
Miejsce: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, Wrocław, sala nr 510
Godziny: 10.30 – 13.30

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania spotkań lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: l.zielinska@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr 71/770 42 24

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Spotkania w formie warsztatów poprowadzą: specjaliści ds. zamówień publicznych oraz doradca ds. aktywnej integracji społecznej. Główny nacisk na spotkaniach zostanie położony na szacowanie wartości zamówień w ramach projektów systemowych, dlatego też prosimy o przygotowanie Państwa wniosków o dofinansowanie, zestawu pytań, konkretnych problemów dotyczących problematyki spotkań oraz realizacji projektów systemowych (studium przypadku).
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy– 6 czerwca
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały– 6 czerwca
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy – 12 czerwca
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały– 12 czerwca
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 24.05.2013 r.
Konsultacje nowej wersji dokumentu "Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki"
Do 5 czerwca 2013 r. potrwają konsultacje projektu nowej wersji "Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Więcej informacji o konsultacjach można uzyskać na stronach Programu Kapitał Ludzki pod adresem http://www.efs.gov.pl/dokumenty/kd/Strony/Konsultacje_nowych_Zasad_wyboru_projektow_POKL_220513.aspx
Data publikacji: 24.05.2013 r.
DOPS Wrocław ogłasza KONKURS PLASTYCZNY na LOGO Ekonomii Społecznej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w Konkursie Plastycznym na LOGO Ekonomii Społecznej.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu znaków graficznych: logo lub logotypu dla Ekonomii Społecznej na Dolnym Śląsku - identyfikacji wizualnej, które zostaną wykorzystywane we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych, spełniające wytyczne Organizatora Konkursu.

Konkurs jest organizowany na terenie województwa dolnośląskiego, a Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkujące obszar całego kraju.

ZWYCIĘZCA KONKURSU OTRZYMA NAGRODĘ – TABLET.

Więcej informacji nt. Konkursu i Ekonomii Społecznej znajduje się na stronie internetowej DOPS => Projekt systemowy PO KL 2013-2014

Dodatkowych informacji na temat Konkursu można zasięgnąć pod nr tel. 071/770 42 27, e-mail: konkursEFS@dops.wroc.pl

Prace Konkursowe wraz dokumentami zgłoszeniowymi należy składać w siedzibie Organizatora do dnia 18 czerwca 2013r. z dopiskiem: „KONKURS PLASTYCZNY – LOGO EKONOMII SPOŁECZNEJ”. Decyduje data stempla pocztowego.

Pobierz plikRegulamin Konkursu
Pobierz plikKarta zgłoszeniowa
Pobierz plikOświadczenia

KONKURS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data publikacji: 14.05.2013 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Bezpieczna interwencja podczas wykonywania zadań służbowych z elementami samoobrony”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Terminy szkolenia: 22 – 24.05.2013r.
Miejsce szkolenia: Hotel Karłów, Karłów 10, 54-350 Kudowa Zdrój
(przejazd na tracie: Kudowa Zdrój – Karłów, zapewnia Hotel Karłów, godzina odjazdu autobusu: 10:30) Liczba miejsc: 60
Czas trwania: 3 dni (rozpoczęcie 1 dnia o godz. 11:00)
Termin przesyłania zgłoszeń: 16.05.2013r. do godz. 14:00
Firma szkoleniowa: Instytut Konsultantów Europejskich
Trenerzy: E. Kowalczyk, C. Witkowska, A. Wielgo, M. Kiświk

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: r.korytkowski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników szkolenia oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikProgram szkolenia
Data publikacji: 13.05.2013 r.
DOPS Wrocław zaprasza na „SUPERWIZJĘ GRUPOWĄ”
W superwizji grupowej mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin: do uzgodnienia z firmą szkoleniową po zakwalifikowaniu jednostki
Miejsce: siedziba jednostki zgłaszającej zapotrzebowanie
Liczba miejsc: 90 grup / 1 grupa – max 8 osób
Czas trwania: 1 dzień / 6 godzin

Termin przesyłania zgłoszeń: do wyczerpania miejsc

Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Trenerzy: Dorota Werner, Agnieszka Juszczyk

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym faksem pod nr 71/770 42 30

lub na adres e-mail: m.smolarz@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 71/770 42 27

Superwizja ma na celu zwiększyć efektywność pracowników poprzez rozwój ich kompetencji i pobudzić asertywność. Spotkania z superwizorem mają przyczynić się do zwiększenia potencjału do samodzielnej pracy i poprawy relacji pomiędzy pracownikami instytucji. Stanowić będzie zarówno wsparcie emocjonalne pracownika, ochronę przed nadmiernym stresem, a w konsekwencji przed wypaleniem zawodowym.

WSZYSTKIE ZAKWALIFIKOWANE GRUPY OSÓB, ZOSTANĄ POINFORMOWANE PRZEZ FIRMĘ SZKOLENIOWĄ, KTÓRA JEDNOCZEŚNIE BĘDZIE UZGADNIAŁA Z GRUPĄ TERMIN SPOTKANIA.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 10.05.2013 r.
Debaty informacyjno-promocyjne organizowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza:

- przedstawicieli spółdzielni socjalnych, fundacji, stowarzyszeń oraz osoby zainteresowane utworzeniem lub oferowanych wsparciem na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedstawicieli władz lokalnych, regionalnych/lokalnych i branżowych mediów (prasa, radio, telewizja, internet); projektodawców i inne podmioty realizujące i zamierzające realizować projekty wspierające podmioty ekonomii społecznej – na debatę informacyjno-promocyjną pt. „Podmioty Ekonomii Społecznej (Spółdzielnie Socjalne, KIS, CIS, Fundacje, Stowarzyszenia ) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – oferta, dobre praktyki, szanse, animacja”

- 24 maja 2013r. w Jeleniej Górze – szczegółowe informacje o wydarzeniu, agenda i formularz zgłoszeniowy – Czytaj dalej

Celem debaty jest przedstawienie pozytywnych przykładów oraz aktualnych i przyszłych możliwości wspierania tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (PES) z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data publikacji: 10.05.2013 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Interwencja kryzysowa”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Rekrutacja zakończona

Termin szkolenia: 13-15.05, 27-29.05, 12-14.06, 26-28.06.2013r (udział we wszystkich zjazdach jest obowiązkowy)
Miejsce szkolenia: Hotel Polanica, ul. Warszawska 16, 57-320 Polanica Zdrój
Liczba miejsc: 40
Czas trwania: 3 dni x 4 zjazdy (rozpoczęcie pierwszego dnia o godz. 11.00)
Termin przesyłania zgłoszeń: 6.05.2013r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Wrocław
(D.Werner, A. Szczepińska, B.Oleksy, K. Lisowska)


Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników szkolenia oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 26.04.2013 r.
DOPS Wrocław zaprasza na spotkanie Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej dotyczące zmian w ustawie o pomocy społecznej
W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 16-17.05.2013r.
Miejsce szkolenia: Hotel Arkadia, ul. Gliwicka 6, Legnica
Ilość miejsc: 40
Czas trwania: 2 dni (rozpoczęcie pierwszego dnia o godz. 11.00)
Termin przesyłania zgłoszeń: 9.05.2013r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników spotkania oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikDeklaracja członkostwa w DFPS
Pobierz plikStatut DFPS
Pobierz plikProgram spotkania DFPS
Data publikacji: 26.04.2013 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Zasady udzielania pierwszej pomocy dla pracowników pomocy społecznej”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 8-10.05.2013r.
Miejsce szkolenia: Hotel Arkadia, ul. Gliwicka 6, Legnica
Ilość miejsc: 60
Czas trwania:3 dni (rozpoczęcie pierwszego dnia o godz. 11.00)
Termin przesyłania zgłoszeń: 26.04.2013r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Centrum Ratownictwa Medycznego (T. Kutycki, M. Mycko, A. Dudkiewicz, A. Sowiński)

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników szkolenia oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 24.04.2013 r.
Konkurs w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca”
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu informuje, że po dokonaniu oceny formalnej oraz wstępnej oceny merytorycznej Komisja konkursowa DOPS zarekomendowała do II etapu konkursu organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2013r. w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w latach 2011 – 2015 oferty, złożone przez następujące podmioty:

1. Gmina Oborniki Śląskie
Ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

2. Fundacja Ziemi Świdnickiej Na Rzecz Wspierania
Profesjonalnej Pomocy „SKSK”
Ul. Podmiejska 11
58-100 Świdnica

3. Stowarzyszenie na rzecz odnowy wsi Bukwica
„Bukwica – dolina miłości”
Bukwica 20
67-231 Żukowice

4. Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
Wójtowice
Ul. Górna 19
57-516 Stara Bystrzyca

5. Gmina Bolesławiec
Ul. Rynek – Ratusz 41
59-700 Bolesławiec
Data publikacji: 24.04.2013 r.
Konkurs "Rodzic na zastępstwo"
Serdecznie zapraszamy Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i Ośrodki Pomocy Społecznej z miast na prawach powiatu z województwa dolnośląskiego do udziału w kampanii promocyjno - informacyjnej dotyczącej rodzicielstwa zastępczego.

Pierwszym etapem kampanii jest konkurs plastyczny na wykonanie plakatu "Rodzic na zastępstwo" skierowany m. in. do wychowanków rodzinnych domów dziecka, dzieci z rodzin zastępczych lub z placówek opiekuńczo wychowawczych.

Najlepsza praca zostanie wydrukowana w formie plakatu promującego kampanię, natomiast kolejne dwie wyróżnione prace zostaną umieszczone na materiałach promocyjnych, tj. puzzlach i kubkach.

Dodatkowych informacji udziela Pani Renata Hrehorowicz pod nr. tel. 071/770-42-28.
e-mail: konkursEFS@dops.wroc.pl

DOPS przewidział nagrody dla zwycięzców Konkursu Plastycznego.
Więcej informacji znajduje się na stronie dops.wroc.pl w zakładce KONKURS
http://www.dops.wroc.pl/projekt2013.php

Prace należy składać do dnia 31.05.2013 r. z dopiskiem: „KONKURS PLASTYCZNY - „RODZIC na ZASTĘPSTWO””. Decyduje data stempla pocztowego.

Pobierz plikPismo przewodnie
Pobierz plikRegulamin konkursu
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
Pobierz plikOświadczenie
Data publikacji: 24.04.2013 r.
"Badanie zasobów i potencjału kształcenia e-learningowego pracowników socjalnych"
Szanowni Państwo,

Od listopada 2008 roku Instytut Rozwoju Służb Społecznych wraz z partnerami realizuje kompleksowy program „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”.
Jednym z jego działań jest wykonanie ogólnopolskich badań zasobów i potencjału kształcenia e-learningowego pracowników socjalnych.

Badanie kierowane jest do pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie.

Badanie jest prowadzone do 29 kwietnia 2013 roku. W związku z tym pracowników wyżej wymienionych placówek prosimy o uzupełnienie kwestionariuszy zamieszczonych pod adresem:

http://badania.irss.pl/ankieta/110358/e-learning.html

Uzyskane dane będą poddane analizie i opublikowane w formie raportu. Zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem do niniejszego pisma w którym znajdują się informacje o badaniu.

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z Anną Kuczyńską,

tel. 22 629 40 18

e-mail: anna.kuczynska@irrs.pl

Pobierz plikInformacja o badaniu
Data publikacji: 22.04.2013 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Wykwalifikowany opiekun w domu pomocy społecznej”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Terminy szkolenia: 8-10.05, 22-24.05, 10-12.06.2013r (obowiązkowy udział w trzech zjazdach)
Miejsce szkolenia: Hotel Polanica, ul. Warszawska 16 57-320 Polanica Zdrój
Liczba miejsc: 60
Czas trwania: 3 x po 3 dni (rozpoczęcie pierwszego dnia o godz. 11.00)
Termin przesyłania zgłoszeń: 26.04.2013r.
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Wrocław
Trenerzy: A. Patyk, N. Wiśniewska, M. Szczygieł, A. Gil-Gumowska

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników szkolenia oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 19.04.2013 r.
Doradztwo specjalistyczne w ramach projektu systemowego DOPS
Szanowni Państwo,

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej przypomina o możliwości skorzystania ze specjalistycznego doradztwa dla jednostek pomocy i integracji społecznej, realizujących projekt systemowy w poddziałaniach 7.1.1 i 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oferowanego w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej".

Wychodząc naprzeciw trudnościom związanym z realizacją dwuletnich projektów systemowych w latach 2013 – 2014 (w przypadku OPS), jak i jednoletnich projektów systemowych w roku 2013 (w przypadku PCPR), specjalistyczne doradztwo DOPS obejmuje następujący zakres:

• aplikowanie o środki oraz wdrażanie projektów systemowych dofinansowanych z EFS w obszarze pomocy i integracji społecznej,
• aktywna integracja społeczna,
• rozwój pracy socjalnej,
• zawiązywanie partnerstw,
• funkcjonowanie partnerstw,
• zamówienia publiczne,
• obsługa finansowa projektów dofinansowanych z EFS.

Doradztwo jest skierowane przede wszystkim dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Z doradztwa mogą korzystać również inne instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne służby zatrudnienia oraz inne służby społeczne z terenu Dolnego Śląska, zgodnie z zapisami SZOP POKL.

Doradztwo świadczone jest indywidualnie lub grupowo, stacjonarnie, wyjazdowo, telefonicznie lub za pomocą korespondencji elektronicznej. Spotkania doradcze prowadzone są w siedzibie instytucji zgłaszającej potrzebę na doradztwo lub w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.

Miejsce doradztwa:
Siedziba DOPS lub na miejscu w instytucji zgłaszającej zapotrzebowanie na doradztwo.

Jak nas zaprosić?
Na doradztwo wyjazdowe lub stacjonarne możecie Państwo umówić się telefonicznie lub wysyłając załączoną ankietę zgłoszeniową.

Kontakt

Jarosław Łukowicz
Specjalista ds. doradztwa w zakresie aktywnej integracji społecznej
Tel. 71/ 770 42 21; 512 327 806
e-mail: j.lukowicz@dops.wroc.pl

Lilianna Zielińska
Specjalista ds. doradztwa w zakresie partnerstw
Tel. 71/ 770 42 24; 512 327 785
e-mail: l.zielinska@dops.wroc.pl

Justyna Góźdź
Specjalista ds. rozliczeń i doradztwa finansowego
Te. 71/ 770 42 23
e-mail: j.gozdz@dops.wroc.pl

Karolina Tomaszewska
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel. 71/ 770 42 25
e-mail: k.tomaszewska@dops.wroc.pl

Przemysław Kuderczak
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
Tel. 71/ 770 42 25
e-mail: p.kuderczak@dops.wroc.pl

Pobierz plikAnkieta zgłoszeniowa
Data publikacji: 16.04.2013 r.
Debaty informacyjno-promocyjne organizowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza:
- przedstawicieli spółdzielni socjalnych, fundacji, stowarzyszeń oraz osoby zainteresowane utworzeniem lub oferowanych wsparciem na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedstawicieli władz lokalnych, regionalnych/lokalnych i branżowych mediów (prasa, radio, telewizja, Internet); projektodawców i inne podmioty realizujące i zamierzające realizować projekty wspierające podmioty ekonomii społecznej – na debatę informacyjno-promocyjną pt. „Podmioty Ekonomii Społecznej (Spółdzielnie Socjalne, KIS, CIS, Fundacje, Stowarzyszenia ) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – oferta, dobre praktyki, szanse, animacja”

- 26 kwietnia 2013r. w Głogowie
– szczegółowe informacje o wydarzeniu, agenda i formularz zgłoszeniowy – Czytaj więcej


Celem debaty jest przedstawienie pozytywnych przykładów oraz aktualnych i przyszłych możliwości wspierania tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (PES) z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data publikacji: 11.04.2013 r.
Życzenia Wielkanocne
Szanowni Państwo!
Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy,
żeby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości,
abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności.
Oby w tę Wielkanoc porwały Was latawce radości
ponad codzienność zwyczajnych dni.
Dziękując serdecznie za owocną współpracę,
Życzymy Państwu Radosnych Świąt Wielkiej Nocy

Dyrekcja i pracownicy
Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
we Wrocławiu

Data publikacji: 29.03.2013 r.
Badanie IRSS
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż Instytut Rozwoju Służb Społecznych wraz z partnerami realizuje kompleksowy projekt „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”. Jednym z jego działań jest wykonanie ogólnopolskich badań na temat wpływu realizacji programów unijnych na sposób pracy i umiejętności służb społecznych w Polsce.
      Badanie kierowane jest do osób zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie. Opracowane zostały trzy narzędzia badawcze: kwestionariusz ankiety dla pracowników działów administracyjnych i finansowo – księgowych, kwestionariusz ankiety dla pracowników socjalnych oraz kadry kierowniczej instytucji. Dodatkowo, dla pracowników socjalnych przygotowano kwestionariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego.
      Badanie prowadzone będzie na przełomie marca i kwietnia. W związku z powyższym Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie w/w kwestionariuszy zamieszczonych na stronach internetowych pod adresami:
http://badania.irss.pl/ankieta/108204/ankieta-dla-pracownikow-dzialow-administracyjnych-i-finansowo-ksiegowych.html oraz http://badania.irss.pl/ankieta/108111/ankieta-dla-kadry-zarzadzajacej-i-innych-pracownikow-z-wylaczeniem-dzialow-administracyjnych-i-finansowo-ksiegowych.html i wzięcia udziału w wywiadach. Uzyskane dane będą poddane analizie i opublikowane w formie raportu.

Informacja nt. badaniaInformacja nt. badania
Data publikacji: 27.03.2013 r.
Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej zaprasza na szkolenie „Kontrola zarządcza w instytucjach pomocy społecznej”
Szkolenie będzie prowadzone przez Piotra Welenca dyrektora rozwoju rynku GRC Wolters Kluwer Polska. Audytora informatycznego JST, specjalistę w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym. Pan Piotr Welenc przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 7 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego w Zespole Audytu Informatycznego oraz 2 lata w Zespole ds. zarządzania strategicznego. Wykonywał audyty dla MPiPS. Był wykładowcą instytucji zabezpieczenia społecznego i kierowników urzędów pracy. Projektował systemy kontroli zarządczej dla Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Pracy. Był Wicedyrektorem ds. Planowania i Zarządzania Ryzykiem w Departamencie Audytu Wewnętrznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

KRÓTKI OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie jest skierowane do wszystkich pracowników pomocy społecznej zaangażowanych w proces kontroli zarządczej. Zajęcia prowadzone metodą warsztatową z możliwością analizy dokumentów danej instytucji – praca na dokumentach. Warsztaty z zarządzania ryzykiem. Podczas szkolenia przedstawione będą dobre praktyki kontroli zarządczej. W załączniku znajduje się szczegółowy Program szkolenia.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:
17 kwietnia 2013 r., Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, Wrocław, sala 510

TRENER: Piotr Welenc

CENA SZKOLENIA:
- dla członków Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej – 200 zł od osoby (jeżeli ośrodek pomocy jest wpisany jako członek Forum, wówczas każda ze zgłoszonych osób płaci 200 zł); - dla pozostałych osób – 250 zł

REKRUTACJA:
1. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 8 kwietnia 2013 roku.
2. O wynikach rekrutacji poinformujemy do dnia 10 kwietnia b.r.
3. Płatność za szkolenie – przelewem albo gotówką w dniu szkolenia.
4. Na szkoleniu obowiązuje limit miejsc.
5. Bez ponoszenia konsekwencji finansowych można wycofać swoje uczestnictwo najdalej na 2 dni przed szkoleniem
6. Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: dfps@rcwip.pl lub pod nr. fax. 071/ 796 30 00

Poniżej zamieszczamy kartę zgłoszeniową na szkolenie. Zainteresowane osoby zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu.

Pobierz plikKarta zgłoszeniowa
Pobierz plikProgram szkolenia
Pobierz plikInformacja o trenerze
Pobierz plikStatut DFPS
Pobierz plikDeklaracja członkowska
Data publikacji: 25.03.2013 r.
Rekrutacja na „Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+”, zakończy się 27 marca br.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż rekrutacja do Projektu „Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+ zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych”,zakończy się 27 marca br.

Realizator projektu: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, CRZL (Warszawa) z inicjatywy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Działanie 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Grupa docelowa projektu: pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej.

Termin szkoleń: III kwartał 2013r
Miejsce szkoleń (jedno do wyboru): JELENIA GÓRA, LEGNICA, WAŁBRZYCH, WROCŁAW

WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PROJEKTU:

Pobierz plikSzczegółowe informacje »
Pobierz plikRegulamin rekrutacji»

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż jest odpowiedzialny jedynie za rekrutację kandydatów na szkolenia z terenu województwa dolnośląskiego. Za sprawy organizacyjne, w tym zakwalifikowanie osób na szkolenia oraz później za realizację szkoleń odpowiada CRZL z Warszawy.

Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem prosimy przesyłać faksem pod nr tel. 71/770 42 30 lub skany dokumentów na adres e-mail: m.smolarz@dops.wroc.pl Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Marta Smolarz, tel. 071/770 42 27

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy na szkolenie 45+
Pobierz plikOświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Data publikacji: 21.03.2013 r.
KONKURS: DOLNOŚLĄSKI PRZEDSIĘBIORCA ROKU 2012
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konkursie „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2012”, organizowanym przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Konkurs wyróżni podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa prywatne oraz jednostki samorządu terytorialnego, które wpisują się w ideę realizowania celów społecznych metodami ekonomicznymi. Zapraszamy Państwa do składania nominacji w obrębie czterech kategorii konkursowych.

Laureaci, wyłonieni przez Kapitułę zgodnie z regulaminem konkursowym, zostaną nagrodzeni w trakcie Gali Finałowej 19 kwietnia 2013 roku w Pałacu w Pakoszowie.

Nominacje należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, 53-661 Wrocław, pl. Solidarności 1/3/5, IV piętro, pokój 416 do dnia 25.03.2013 roku. Dopuszcza się przesłanie formularzy zgłoszeniowych (z podpisem oraz pieczęcią podmiotu) faksem na nr tel. 71 793 91 20 lub zeskanowanych (z podpisem oraz pieczęcią podmiotu) na adres e-mail: anna.kacperska@fres.org.pl

Konkurs „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2012” jest realizowany w ramach projektu „Jeleniogórskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje Szczegółowe informacje
 Regulamin konkursu Regulamin konkursu
 Formularze zgłoszeniowe
Formularze zgłoszeniowe
Data publikacji: 19.03.2013 r.
Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej zaprasza na szkolenie „Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie – procedury pomocy krzywdzonemu dziecku oraz członkom rodziny dotkniętej przemocą”
Drodzy Państwo,

Zapraszamy serdecznie do skorzystania ze szkolenia organizowanego w ramach Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej. Szkolenie skierowane jest do pracowników pomocy społecznej a w szczególności do członków zespołów interdyscyplinarnych. Poświęcone będzie zagadnieniom związanym z pomocą krzywdzonym dzieciom oraz członkom rodziny dotkniętej przemocą. Tematyka: Interdyscyplinarna pomoc dziecku krzywdzonemu oraz członkom rodziny dotkniętej przemocą. Szkolenie odbędzie się we Wrocławiu w dniu 21 marca 2013 r.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi szkolenia. Poniżej program oraz karta zgłoszeniowa.

Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej (DFPS) jest autonomicznym podmiotem działającym na rzecz integracji i rozwoju pomocy społecznej zawiązanym 29 października 2012 roku. Głównym celem działania Forum jest integracja i rozwój dolnośląskiego systemu pomocy społecznej. Działalność Forum opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Członkami Forum są osoby i instytucje działające w obszarze pomocy społecznej z terenu województwa dolnośląskiego. Reprezentujemy pomoc społeczną wobec samorządów lokalnych, instytucji rządowych. Kształtujemy nowoczesną politykę społeczną, reprezentujemy i artykułujemy potrzeby środowiska. Naszymi działaniami chcemy przyczynić się do wzmocnienia pozycji pomocy społecznej i wizerunku jej kadry.

Zapraszamy do włączenia się w nasze działania. W załączniku Deklaracja Przystąpienia do Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej. Na szkoleniu Przewodnicząca Zarządu DFPS Elżbieta Pawłowska ( MOPS Szklarska Poręba) opowie więcej o koncepcji DFPS.

Karty zgłoszeniowe proszę wysyłać na adres e-mail: joanna.kowalska@rcwip.pl

Pobierz plikZaproszenie na szkolenie
Pobierz plikProgram szkolenia
Pobierz plikKarta zgłoszeniowa
Data publikacji: 18.02.2013 r.
Bezzwrotne dotacje na tworzenie Spółdzielni Socjalnych
Od stycznia 2013 roku Partnerstwo złożone z 6 podmiotów - Stowarzyszenia Forum Aktywności Lokalnej z Wałbrzycha, Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha, Urzędu Gminy w Jeleniej Górze, Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z Wrocławia oraz Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z Wrocławia - rozpoczęło realizację 2-letnich projektów dotacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach których osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe, mogą starać się o uzyskanie bezzwrotnych dotacji na tworzenie spółdzielni socjalnych oraz zatrudnianie w tych strukturach osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zapraszamy do promocji ogłoszenia oraz do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych:

1. 04.02.2013 r. WAŁBRZYCH - Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5B, sala nr 123 piętro I,
. godzina 10.00 - dla przedstawicieli instytucji (jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, Kościelne osoby prawne)
. godzina 12.00 - dla osób fizycznych

2. 06.02.2013 r. JELENIA GÓRA - Urząd Miasta w Jeleniej Górze przy pl. Ratuszowym 58, sala nr 15,
. godzina 9.00 - dla przedstawicieli instytucji (jednostki samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, Kościelnych osób prawnych)
. godzina 11.00 - dla osób fizycznych

3. 07.02.2013 r. WROCŁAW - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, piętro I (obok dworca Głównego),
. godzina 10.00 - dla przedstawicieli instytucji (jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, Kościelne osoby prawne)

4. 07.02.2013 r. WROCŁAW - Klub Pracy we Wrocławiu, Pl. Solidarności 1/3/5 II piętro sala 231
. godzina 13.00 dla osób fizycznych

5. 8.02.2013 r. ŻMIGRÓD - Dom Kultury w Żmigrodzie, ul Wrocławska 12 sala seniora I piętro
. godzina 11.00 dla podmiotów i osób fizycznych

6. 08.02.2013 r. GŁOGÓW - Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie przy ul. Piaskowej 1 piętro I sala 113,
. godzina 12.00 - dla przedstawicieli instytucji (jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, Kościelne osoby prawne)
. godzina 10.00 - osoby fizyczne.

Więcej informacji znajduje się na stronie

http://dotacje.przedsiebiorczoscspoleczna.pl/start

Data publikacji: 6.02.2013 r.
Spotkania konsultacyjne IRSS w sprawie uaktualnionych formularzy OZPS
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Instytut Rozwoju Służb Społecznych, po zakończeniu prac nad aktualizacją i korektą formularza Oceny Zasobów Pomocy Społecznej, zaplanował w lutym br. przeprowadzenie cyklu konsultacji szkoleniowych dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej szczebla gminnego i powiatowego.
Spotkania konsultacyjne przewidziane zostały zarówno dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, którzy po raz pierwszy będą wypełniać formularz, jak i dla tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat wykorzystania tego narzędzia oraz doskonalić umiejętność jego obsługi.
Wstępny harmonogram spotkań konsultacyjnych przedstawia się następująco:
• ośrodki pomocy społecznej (gmina, miasto na prawach powiatu) – 14.02.2013r., 19.02.2013r., 20.02.2013r.
• powiatowe centra pomocy rodzinie – 21.02.2013r. oraz 26.02.2013r.
W chwili obecnej trwa proces rekrutacji uczestników spotkań konsultacyjnych – nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń został określony na dzień 31 stycznia 2013r.
Szczegóły związane z organizacją spotkań konsultacyjnych znajdują się na stronie internetowej IRSS w odrębnym komunikacie, skąd osoby zainteresowane uczestnictwem w tym przedsięwzięciu mogą również pobrać formularz zgłoszeniowy . (http://irss.pl/2013/01/szkolenie-formularz-ozps-po-zmianach-dla-osrodkow-pomocy-spolecznej-oraz-powiatowych-centrow-pomocy-rodzinie/)
Ze szczegółami pisma dyrektora IRSS skierowanego do dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z prośbą o rozpowszechnienie informacji o planowanych spotkaniach konsultacyjnych mogą zapoznać się Państwo poniżej.

Pobierz plikPismo IRSS

Wszelkich informacji na temat konsultacji udziela Dział Badań IRSS tel. 22 629-40-18 wew. 112 lub 109.
Data publikacji: 29.01.2013 r.
Od 28 stycznia 2013r. rekrutacja na „Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+ zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych”.
W szkoleniach mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej projektu „Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+ zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych” w ramach Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizator projektu: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, CRZL (Warszawa) z inicjatywy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Grupa docelowa projektu: 6 000 pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej z całej Polski, w wieku 45+. W projekcie weźmie udział 1 800 pracowników socjalnych (30% ogółu uczestników).

Termin szkoleń: III kwartał 2013r
Miejsce szkoleń (jedno do wyboru): Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław
Termin przesyłania zgłoszeń wraz z oświadczeniem: do wyczerpania miejsc

WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PROJEKTU:

Pobierz plikSzczegółowe informacje »
Pobierz plikRegulamin rekrutacji»

Rekrutacja: od dnia 28 stycznia 2013r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Marta Smolarz, tel. 071 770 42 27, m.smolarz@dops.wroc.pl

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż jest odpowiedzialny jedynie za rekrutację kandydatów na szkolenia z terenu województwa dolnośląskiego. Za sprawy organizacyjne, w tym zakwalifikowanie osób na szkolenia oraz później za realizację szkoleń odpowiada CRZL z Warszawy.

Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem prosimy przesyłać faksem pod nr tel. 71/770 42 30 lub skany dokumentów na adres e-mail: m.smolarz@dops.wroc.pl

Dodatkowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej CRZL:

http://crzl.gov.pl/projekty-mainmenu-5/projekty-systemowe/pomoc-sposeczna-mainmenu-64/projekt-b-110--12

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy na szkolenie 45+
Pobierz plikOświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Data publikacji: 16.01.2013 r.
Specjalizacja II-go stopnia
Szanowni Państwo

Informujemy, iż Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie rozpoczyna od 21.01.2013r. rekrutację na szkolenie w zakresie II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Pomocy i integracji społecznej“, Działanie 1.2 POKL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla 65 pracowników socjalnych z terenu całej Polski.

Wszelkie informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdą Państwo na stronie:

http://www.crzl.gov.pl/projekty-mainmenu-5/projekty-systemowe/pomoc-sposeczna-mainmenu-64/projekt-120-mainmenu-69
Data publikacji: 15.01.2013 r.
Ankieta CAWI
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż Instytut Rozwoju Służb Społecznych w ramach Projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” realizuje badanie „Efektywność narzędzia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej”.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośba o wypełnienie ankiety CAWI znajdującej się na stronie, link:

http:www.ankiety2.responscenter.pl/index.php/survey/index/sid/184672
Data publikacji: 14.01.2013 r.
############################ --> DISPLAY; ?>
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 3437
Liczba gości online: