Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Projekt systemowy PO KL 2011
 
Aktualności
Komunikat dla OPS i PCPR – ocena zasobów pomocy społecznej
Szanowni Państwo,

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej pragnie poinformować, iż zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2009.175.1362 ze zm.), zmianie ulega dokonywanie obligatoryjnej dla gmin, powiatów i samorządu województwa sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej.
Nowelizacja wprowadziła obowiązek przygotowywania corocznie przez gminy, powiaty i samorządy województwa oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ocena ta od 2012 r. zastąpi dotychczas przygotowywany tzw. „bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej”. Wg zapisów art. 16a ust. 4, organ wykonawczy jst przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do 30 czerwca sejmikowi województwa w/w terytorialną ocenę.
W związku z powyższym, a także z chęcią ujednolicenia zbierania danych dla całego kraju, Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie (IRSS) wraz z MPiPS przygotował projekt narzędzia umożliwiającego ocenę zasobów pomocy społecznej w gminie i w powiecie. Narzędzie opierać się będzie na funkcjonującej infrastrukturze systemu SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna). Obecnie trwają końcowe prace związane z udostępnieniem stosownej aplikacji gminom i powiatom.
DOPS pragnie poinformować, że na stronie internetowej Instytutu: www.irss.pl (http://irss.pl/2012/01/formularze-oceny-zasobow-pomocy-spolecznej/#more-2447) zamieszczone zostały formularze oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy i powiatu.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z w/w formularzami, co powinno ułatwić przygotowanie się do prac na elektronicznej wersji narzędzia.
O dalszych postępach w pracach nad udostępnieniem narzędzia będziemy informować Państwa na bieżąco.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 071-770-42-32 (33)
Data publikacji: 24.01.2012 r.
Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2012r. w strukturach Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej rozpoczął działalność Ośrodek Adopcyjny.
Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2012r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887) w strukturach Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej rozpoczął działalność Ośrodek Adopcyjny.

Ośrodek obejmuje swoim działaniem miasto Wrocław oraz teren Dolnego Śląska i będzie przeprowadzał procedury adopcyjne dla osób zainteresowanych przysposobieniem dzieci.

Udzielamy pomocy psychologiczno -pedagogicznej oraz porad z zakresu prawa rodzinnego kandydatom na rodziców, rodzinom adopcyjnym oraz rodzinom naturalnym, które zamierzają przekazać swoje dziecko do adopcji.

Ponadto Ośrodek oferuje pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych, poradnictwo oraz terapię dla rodzin adopcyjnych.

Zapewniamy również pomoc psychologiczną kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka do adopcji bezpośrednio po jego urodzeniu.

Aktualnie procedura dotycząca kandydatów przygotowujących się do przysposobienia rozpoczyna się etapem diagnostyczno- konsultacyjnym, który ma na celu określenie kwalifikacji osobistych oraz motywacji kandydatów do opieki nad dzieckiem.

Kolejny etap to uczestnictwo kandydatów w szkoleniu dla rodziców.

Pierwsze spotkania grup szkoleniowych dla kandydatów rozpoczną się już w styczniu w dniach 25.01, 26.01 oraz 30.01.2012. Dotyczy to osób, które są po wstępnej rozmowie oraz wyrazili pisemną zgodę na przekazanie ich dokumentów do Ośrodka Adopcyjnego utworzonego z dniem 1.01.2012 w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we Wrocławiu.

O terminie spotkania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie.

Nowych kandydatów zainteresowanych rozpoczęciem przygotowań do przysposobienia dziecka prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu umówienia się na spotkanie informacyjne z pedagogiem lub psychologiem Ośrodka.

Zapraszamy do nowej siedziby Ośrodka, która mieści się przy ulicy Ostrowskiego 7 we Wrocławiu na V piętrze.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Ośrodek Adopcyjny
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław


Sekretariat
Agnieszka Huzar
tel. 71 782 38 80 - a.huzar@dops.wroc.pl

Kierownik Ośrodka Adopcyjnego
Anna Mucha
tel. 71 782 38 81 - a.mucha@dops.wroc.pl
pokój 516

Z-ca Kierownika Ośrodka Adopcyjnego
Katarzyna Zbąska
tel. 71 782 38 85 - k.zbaska@dops.wroc.pl
pokój 513

Specjalista ds. organizacyjno-prawnych
Łukasz Nawrocki
tel. 71 782 38 86 - l.nawrocki@dops.wroc.pl
pokój 513

Zespół ds. Adopcji I - teren działania Wrocław oraz powiaty: głogowski, polkowicki, legnicki, Legnica, lubiński, górowski, wołowski, ,trzebnicki

Katarzyna Błocka-Ostapiuk – pedagog - k.blocka-ostapiuk@dops.wroc.pl
Dorota Jadowska – pedagog - d.jadowska@dops.wroc.pl
tel. 71 782 38 87

Agnieszka Samek – pedagog - a.samek@dops.wroc.pl
Agnieszka Waniczek – psycholog - a.waniczek@dops.wroc.pl
tel. 71 782 38 88
pokój 511

Zespół ds. Adopcji II - teren działania Wrocław oraz powiaty: wrocławski, milicki, oleśnicki, strzeliński, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki, oławski

Urszula Bieniek – psycholog - u.bieniek@dops.wroc.pl
Marta Zarychta – psycholog - m.zarychta@dops.wroc.pl
Hanna Ruszel – pedagog - h.ruszel@dops.wroc.pl
tel. 71 782 38 84
pokój 515

Zespół ds. Adopcji III – teren działania Wrocław oraz powiaty: wałbrzyski, świdnicki, kamiennogórski ,jaworski , złotoryjski, zgorzelecki, bolesławiecki, średzki

Dorota Roszak-Maćkowiak – psycholog - d.mackowiak@dops.wroc.pl
Izabela Karpowicz – pedagog - i.karpowicz@dops.wroc.pl
tel. 71 782 38 82

Ewelina Boksa – psycholog - e.boksa@dops.wroc.pl
Marta Jezierska – pedagog - m.jezierska@dops.wroc.pl
tel. 71 782 38 83
pokój 518
Data publikacji: 17.01.2012 r.
Zapraszamy do zamawiania publikacji DOPS
W 2011 roku Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej wydał w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” dwie publikacje: „Ewaluacja lokalnych (gminnych/powiatowych) strategii rozwiązywania problemów społecznych przyjętych do realizacji przez władze samorządowe w województwie dolnośląskim” oraz „Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie dolnośląskim (2012-2020)”.

Publikacje dostępne są w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej przy ul. Ostrowskiego 7 we Wrocławiu (pok. 115).

Osoby zainteresowane ich otrzymaniem prosimy o przesłanie formularza zamówienia faksem pod nr (71) 770-42-30 lub drogą mailową na adres b.jankiewicz@dops.wroc.pl.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikFormularz zamówienia publikacji: "Ewaluacja lokalnych (gminnych/powiatowych) strategii rozwiązywania problemów społecznych przyjętych do realizacji przez władze samorządowe w województwie dolnośląskim" »
Pobierz plik„Formularz zamówienia publikacji: "Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie dolnośląskim (2012-2020)” »
Data publikacji: 2.01.2012 r.
Podsumowanie projektu Diagnoza NGO – opublikowanie wyników z badania
W dniu 19 grudnia 2011 roku w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej odbyło się Seminarium podsumowujące projekt pn. „Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na Dolnym Śląsku”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem Seminarium było zaprezentowanie wyników z badania empirycznego pn. „Badanie socjologiczne funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na terenie Dolnego Śląska”, zrealizowanego przez firmę Doradztwo Społeczne i Gospodarcze z Poznania (DSIG).

Dla zainteresowanych osób - publikacja raportu z badania jest dostępna w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej (Wrocław, ul. A. Ostrowskiego 7, pok. 115 – prosimy wcześniej wypełnić Formularz – zamówienie i wysłać do DOPS: e-mailem m.smolarz@dops.wroc.pl, faksem 071/770 42 30 lub tradycyjną pocztą).

Dodatkowe informacje i załączniki znajdują się na stronie projektu badawczego w zakładce Projekty EFS.

Pobierz plikFormularz zamówienia Raportu Podsumowującego w formie papierowej »
Data publikacji: 30.12.2011 r.
Szanowni Państwo!
W dniu 22.12.2011r w Gazecie Wyborczej ukaże się artykuł dotyczący Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie dolnośląskim.
Plan został wypracowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, w Poddziałaniu 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Data publikacji: 21.12.2000 r.
Ośrodek Adopcyjny funkcjonujący w strukturach Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż z dniem 1 stycznia 2012r., tj. dniem wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887) zostanie utworzony Ośrodek Adopcyjny funkcjonujący w strukturach Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.

Ośrodek swym działaniem obejmie teren Dolnego Śląska i będzie za zgodą osób zainteresowanych kontynuował procedury adopcyjne rozpoczęte w innych Ośrodkach.

Siedziba nowego Ośrodka znajdować się będzie przy ulicy Ostrowskiego 7 we Wrocławiu na V piętrze. Telefony oraz adresy mailowe pracowników Ośrodka zostaną umieszczone na stronie DOPS na początku stycznia 2012 r.
Data publikacji: 20.12.2011 r.
Życzenia Bożonarodzeniowe od DOPS-u
W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok składamy Państwu życzenia zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy Wszystkim przez cały Nowy Rok. Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań, życzy

Dyrekcja DOPS z pracownikami.Data publikacji: 20.12.2011 r.
DOPS Wrocław zaprasza na SEMINARIUM podsumowujące projekt badawczy
Szanowni Państwo,

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w grudniu br. planuje zakończenie realizacji projektu „Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na Dolnym Śląsku”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było przeprowadzenie „Badania socjologicznego funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na terenie Dolnego Śląska”.

Podsumowaniem realizacji projektu będzie SEMINARIUM, na którym m.in. omówione zostaną wyniki z badania.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które pracują lub współpracują z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy i integracji społecznej na Seminarium.

Termin seminarium: 19 grudnia 2011r.
Miejsce: sala konferencyjna (nr 400) , DOPS, ulica Ostrowskiego 7 we Wrocławiu.
Ilość miejsc: 60
Czas trwania: 9.30 – 14.30

Termin przesyłania zgłoszeń: 16.12.2011r. (do godz.12:00)

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. (71)770-42-30 lub na adres e-mail: m.smolarz@dops.wroc.pl(skan) Dodatkowe informacje pod nr telefonu: (71)770-42-27

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść kobiet, 50% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

„Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na Dolnym Śląsku”, projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 12.12.2011 r.
DOPS Wrocław zaprasza na” Konferencję upowszechniającą Wieloletni Regionalny Plan Działania na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia”
W konferencji mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin konferencji: 16.12.2011r.
Miejsce konferencji: Cuprum Novum, sala Cuprum, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8,
53 – 659 Wrocław piętro V

Ilość miejsc: 100
Czas trwania: 1 dzień (godziny: 10:00 – 14:00)
Termin przesyłania zgłoszeń: do 15.12.2011r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje tel. 71/ 770 42 27

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 2.12.2011 r.
Pracownicy socjalni!
Przypominamy, że od 4 grudnia br. w Programie TVP2 emitowany będzie serial "Głęboka woda" opowiadający o losach pracowników jednego z ośrodków pomocy społecznej. Emisja w każdą niedzielę o godzinie 21.10. Serial współfinansowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Unia Europejska.
Data publikacji: 30.11.2011 r.
Dzień Pracownika Socjalnego
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w imieniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz pracowników Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej życzymy w tym szczególnym dniu wszystkim Pracownikom Socjalnym z Dolnego Śląska wszelkiej pomyślności i wytrwałości w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym.

Przy okazji chcielibyśmy przypomnieć, że od 4 grudnia br. w Programie TVP2 emitowany będzie serial "Głęboka woda" opowiadający o losach pracowników jednego z ośrodków pomocy społecznej. Emisja w każdą niedzielę o godzinie 21.10. Serial współfinansowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Unia Europejska.

Dyrekcja Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
Data publikacji: 21.11.2011 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie informacyjno - doradcze dla ośrodków dotychczas nieaplikujących, dotyczące realizacji projektu systemowego w 2012 roku
Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, którzy obecnie nie realizują projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Termin spotkania: 01.12.2011 r.
Miejsce: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, Wrocław, sala nr 400.
Godziny: 10.00 – 12.30

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Spotkanie poprowadzą doradcy ds. aktywnej integracji oraz ds. obsługi finansowej projektu. W trakcie spotkania będzie możliwość zadawania pytań z zakresu realizacji projektów systemowych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej oraz odesłanie drogą elektroniczną do dnia 25.11.2011 r. na adres: l.wawrzynowicz@dops.wroc.pl lub faksem pod nr 71/ 770 42 30.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.


Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 17.11.2011 r.
DOPS Wrocław zaprasza na konferencję w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącą IDEI WOLONTARIATU
W konferencji mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

W ramach konferencji odbędzie się wspólna sesja panelowa oraz cztery oddzielne sesje warsztatowe (do wyboru):
1) Wolontariat – z czym to się je?
2) Pozyskiwanie wolontariuszy
3) Efektywna współpraca z wolontariuszami
4) Wolontariat pracowniczy

Dla każdego z bloków warsztatowych przygotowaliśmy oddzielny formularz zgłoszeniowy. Prosimy o przesyłanie formularzy z wybranym tematem warsztatowym.

Termin konferencji: 9.12.2011r.
Miejsce rozpoczęcia: Sala Koncertowa Radia Wrocław | TVP Wrocław, ul. Karkonoska 10, Wrocław
Miejsce sesji warsztatowych: Zespół Szkół nr 4, ul. Powstańców Śląskich 210/218 Wrocław
Liczba miejsc: 100
Czas trwania: 9:30-15:30 (część panelowa: 9:30-12:45, sesje warsztatowe: 13:30-15:30)
Termin przesyłania zgłoszeń:02.12.2011r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl (skan)
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 71/770 42 27

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy 1 »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy 2 »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy 3 »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy 4 »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 15.11.2011 r.
DOPS Wrocław zaprasza na warsztaty specjalistyczne w Spółdzielni Socjalnej „OPOKA” w Kluczach
W warsztatach mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 21 – 23.11.2011r.
Miejsce szkolenia: gmina Klucze
Ilość miejsc: 25
Czas trwania: 3 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: do 10.11.2011r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Spółdzielnia Socjalna OPOKA w Kluczach

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje tel. 71/ 770 42 27

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikProgram
Data publikacji: 4.11.2011 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie informacyjno - doradcze z zakresu zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, realizujący projekty systemowe w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Termin spotkania: 15.11.2011 r.
Miejsce: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, Wrocław, sala nr 400.
Godziny: 10.00 – 14.30
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Spotkanie poprowadzą specjaliści ds. zamówień publicznych oraz doradcy ds. aktywnej integracji oraz ds. obsługi finansowej projektu. W trakcie spotkania będzie możliwość zadawania pytań z zakresu zamówień publicznych oraz realizacji projektów systemowych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej oraz odesłanie drogą elektroniczną do dnia 09.11.2011 r. na adres: l.wawrzynowicz@dops.wroc.pl lub faksem pod nr 71/ 770 42 30.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 27.10.2011 r.
Studia Podyplomowe
Informujemy, ze Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie ogłosił przetarg na III edycje studiów podyplomowych.
Okres składania ofert wynosi 40 dni. Dodatkowo na wyłonienie wykonawców i ogłoszenie wyników do 30 dni.
Początek studiów przewidziany na styczeń /luty 2012.
Data publikacji: 25.10.2011 r.
Dyrektor DOPS ogłasza przeprowadzenie otwartych konsultacji społecznych dotyczących projektu Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej
Dyrektor DOPS ogłasza przeprowadzenie otwartych konsultacji społecznych dotyczących projektu Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie (2012-2020)

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 18 października 2011 roku do 10 listopada 2011 roku w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji na piśmie lub drogą mailową na formularzu konsultacji społecznych dotyczących treści projektu Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie (2012-2020).

Informacja o przekazaniu dokumentu do konsultacji społecznych zostanie umieszczona na stronach internetowych: DOPS www.dops.wroc.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej http://dops.wroc.pl/bip/, DWUP http://www.pokl.dwup.pl/ oraz na stronach internetowych instytucji i organizacji reprezentowanych przez Członków Zespołu ds. opracowania wieloletniego planu działań na rzecz Ekonomii Społecznej”.

Zgłaszane uwagi i propozycje wpisane do formularza konsultacyjnego należy przekazywać:

1) drogą elektroniczną na adres: konsultacje@dops.wroc.pl
lub pod nr fax 71 770 42 30.

2) drogą korespondencyjną na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław,

Opinie, uwagi i propozycje przyjmowane będą wyłącznie na formularzu konsultacji społecznych.

Pobierz plikPlan
Pobierz plikFormularz zgłoszania uwag
Data publikacji: 18.10.2011 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Pracownik socjalny jako lider zespołu interdyscyplinarnego”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!!

Termin szkolenia: 02-04.11.2011r.
Miejsce: Hotel Arkadia, ul. Gliwicka 6, Legnica
Liczba miejsc:40
Czas trwania: zajęcia rozpoczynają się o godz. 10.00 pierwszego dnia zjazdu, a kończą o godz. 14.00 ostatniego dnia zjazdu
Termin przesyłania zgłoszeń: 25.10.2011
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail(skan): b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 11.10.2011 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Plany Indywidualnego Wsparcia dla podopiecznych opuszczających placówki opiekuńcze”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 25.11.2011r.
Miejsce szkolenia: Centrum Biznesowe WenderEdu, ul. Św. Józefa 1/3 Wrocław
Ilość miejsc: 40 osób
Czas trwania: 9:00-16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 10.11.2011r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, trenerzy: Beata Oleksy, Dorota Werner, Agnieszka Tekiela, Aleksandra Patyk

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. (71) 770-42-30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl (skan)
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: (71) 770-42-27

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 10.10.2011 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 18.11.2011r.
Miejsce szkolenia: Centrum Biznesowe WenderEdu, ul. Św. Józefa 1/3 Wrocław
Ilość miejsc: 40 osób
Czas trwania: 9:00-16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 4.11.2011r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, trenerzy: Beata Oleksy, Agnieszka Tekiela, Dorota Werner, Aleksandra Patyk

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. (71) 770-42-30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl (skan)
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: (71) 770-42-27

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 10.10.2011 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Techniki relaksacyjne w pracy z podopiecznym”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 28-30.11.2011r.
Miejsce szkolenia: Hotel Arkadia, ul. Gliwicka 6, Legnica
Ilość miejsc: 40 osób
Czas trwania: od godz. 10:00 pierwszego dnia szkolenia, do godz. 14:00 ostatniego dnia
Termin przesyłania zgłoszeń: 17.10.2011r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, trenerzy: Beata Oleksy, Marta Grabowska, Agnieszka Tekiela, Katarzyna Lisowska

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. (71) 770-42-30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl (skan)
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: (71) 770-42-27

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym miejscowość, w której realizowana jest forma wsparcia.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 10.10.2011 r.
DOPS Wrocław zaprasza pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie współpracy oraz promowania i zawiązywania partnerstw między powiatowymi urzędami pracy a instytucjami pomocy i integracji społecznej na warsztaty specjalistyczne "Program aktywn
W warsztatach mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin warsztatu: 24 – 26.10.2011r.
Miejsce warsztatu: województwo śląskie
Ilość miejsc: 25
Czas trwania: 3 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: do 14.10.2011r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje tel. 71/ 770 42 27

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.
Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikProgram
Data publikacji: 10.10.2011 r.
Dolnośląski Festiwal Wolontariatu 2011 !
"Szanowni Państwo!

W imieniu realizatorów projektu „Europejski Rok Wolontariatu na Dolnym Śląsku” DOPS zaprasza do udziału w „Dolnośląskim Festiwalu Wolontariatu”, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 9 – 11 grudnia 2011 r. Przedsięwzięcie wpisuje się w obchody ustanowionego przez Unię Europejską Europejskiego Roku Wolontariatu.

Festiwal Wolontariatu to trzydniowy cykl intensywnych warsztatów dotyczących szeroko pojętej problematyki wolontariatu i aktywności społecznej. Dodatkowo uczestnicy będą mieli okazję do wzięcia udziału w szeregu imprez towarzyszących takich jak Konferencje, Gale Wolontariatu, specjalny Koncert, Targi Aktywności Społecznej, specjalny Spektakl Teatralny oraz wieczór w Klubie Muzycznym.

Do udziału w Festiwalu zapraszamy wolontariuszy, a także związanych z wolontariatem przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Zapraszamy również przedstawicieli firm, w których funkcjonuje program wolontariatu pracowniczego.

Jednocześnie zapraszamy Państwa organizacje do wzięcia udziału w Targach Aktywności Społecznej, które odbędą się 10 grudnia 2011 r. (sobota) i będą okazją do zaprezentowania swojej działalności szerszej publiczności.

Dolnośląski Festiwal Wolontariatu będzie się odbywał w Sali Koncertowej Polskiego Radia Wrocław oraz w bliskim jego sąsiedztwie. Uczestnicy zakwalifikowani na Festiwal zobligowani będą do uczestnictwa w całym przedsięwzięciu. Koszty związane z uczestnictwem w Festiwalu pokrywają organizatorzy, jednak może zaistnieć konieczność samodzielnego częściowego pokrycia kosztów związanych z pobytem uczestników we Wrocławiu. Uczestnicy otrzymają informację dotyczącą ewentualnych kosztów razem z wiadomością o zakwalifikowaniu.

Aby zgłosić swój udział w Dolnośląskim Festiwalu Wolontariatu należy wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy dostępny pod podanym poniżej linkiem. Aby zgłosić instytucję do udziału w Targach Aktywności Społecznej należy wypełnić i przesłać załączony Formularz e-mailem na adres: radoslaw.bednarski@rcwip.pl lub faksem na nr (74) 665 11 11. Termin wypełniania formularzy upływa 14 października 2011 r. Osoby zakwalifikowane do udziału w Festiwalu oraz instytucje zakwalifikowane do udziału w Targach zostaną o tym powiadomione e-mailowo oraz telefonicznie do dnia 31 października 2011 r.

Szczegółowy harmonogram Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu dostępny w załączeniu.

Internetowy Formularz Zgłoszeniowy do udziału w Festiwalu dostępny jest pod adresem: http://wolontariusz.org/zapisy/.

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Targach dostępny jest w załączeniu.

Wszelkich informacji udziela:

Radosław Bednarski
tel.: (74) 665 11 11, e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

 Zaproszenie Zaproszenie
 Harmonogram Festiwalu Harmonogram Festiwalu
 Targi Aktywności Społecznej - zgłoszenie uczestnictwa Targi Aktywności Społecznej - zgłoszenie uczestnictwa

Serdecznie zapraszamy!"
Data publikacji: 22.09.2011 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Trudności wychowawcze i ich pokonywanie w rodzinach zastępczych”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 14.10.2011r.
Miejsce szkolenia: Centrum Biznesowe WenderEdu, ul. Św. Józefa 1/3 Wrocław
Ilość miejsc: 40
Czas trwania: 9:00-16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 6.10.2011r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, trenerzy: Dorota Werner, Agnieszka Tekiela, Marta Grabowska, Anna Gil-Gulanowska

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: (71) 770-42-27
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 21.09.2011 r.
DOPS Wrocław zaprasza na warsztaty specjalistyczne osoby zatrudnione w Powiatowych Urzędach Pracy oraz Ośrodkach Pomocy Społecznej z tematu Polityka społeczna wobec nowych trendów w gospodarce i życiu społecznym
W warsztatach mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin warsztatu: 10 – 13.10.2011r.
Miejsce warsztatu: województwo zachodniopomorskie
Ilość miejsc: 25
Czas trwania: 4 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: do 29.09.2011r.
Prowadzący: GENIUS LOCI Maria Idziak

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje tel. 71/ 770 42 27

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikProgram
Data publikacji: 19.09.2011 r.
Informacja dotycząca Studiów Podyplomowych
Z informacji uzyskanych z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie termin inauguracji studiów podyplomowych dla osób które miały rozpocząć naukę w październiku to grudzień 2011.
Data publikacji: 14.09.2011 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie informacyjno - doradcze z zakresu prawidłowości sporządzania Wniosków o płatność.
W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, realizujący projekty systemowe w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Termin spotkania: 04.10.2011 r.

Miejsce: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, Wrocław, sala nr 400.

Godziny: 10.00 – 14.30

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Spotkanie poprowadzą doradcy ds. aktywnej integracji oraz ds. obsługi finansowej Projektu. W trakcie spotkania będzie możliwość zadawania pytań z zakresu realizacji projektów systemowych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej oraz odesłanie drogą elektroniczną do dnia 27.09.2011 r. na adres: l.wawrzynowicz@dops.wroc.pl lub faksem pod nr 71/ 770 42 30.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 2.09.2011 r.
DOPS Wrocław zaprasza na warsztaty specjalistyczne w Spółdzielni Socjalnej Usługowo – Handlowo – Produkcyjnej w Byczynie
W warsztatach mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 20 – 22.09.2011r.
Miejsce szkolenia: Byczyna
Ilość miejsc: 25
Czas trwania: 3 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: do 10.09.2011r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Spółdzielnia Socjalna U-H-P w Byczynie

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje tel. 71/ 770 42 27

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikProgram
Data publikacji: 30.08.2011 r.
Organizacja Przyjazna Wolontariuszom
We współpracy z Siecią Centrów Wolontariatu w Polsce Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych organizuje Konkurs "Organizacja Przyjazna Wolontariuszom". Rozstrzygnięcie etapu lokalnego Konkursu nastąpi podczas Festiwalu Wolontariatu, a ogólnopolskiego podczas Gali Wolontariatu w Warszawie.

Wszelkich informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel.: (74) 665 11 11, e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

Do pobrania:
Pobierz plik Regulamin konkursu
Pobierz plik Formularz zgłoszeniowy

Data publikacji: 18.08.2011 r.
Dolnośląski Wolontariusz Roku
Szanowni Państwo!

Już po raz 8 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza do udziału w konkursie o tytuł „Dolnośląskiego Wolontariusza Roku”. W tym roku Konkurs wpisuje się w obchody ustanowionego przez Unię Europejską Europejskiego Roku Wolontariatu. Dodatkowo jak co roku Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza ustanowionego w 1986 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Jeżeli znają Państwo osoby, które jako wolontariusze wspomagały osoby potrzebujące, organizacje oraz instytucje lub przyczyniały się dobroczynnie do rozwoju naszego regionu to mają Państwo okazję do publicznego podziękowania im za ofiarowaną pomoc. Wystarczy wypełnić i przesłać załączony formularz na adres Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Kapituła konkursu, którą tworzyć będą osoby zaufania publicznego, dokona wyboru laureatów. Wszyscy nominowani zostaną zaproszeni na uroczystą Galę Wolontariatu, która w tym roku odbędzie się w ramach organizowanego we Wrocławiu wspólnie z dolnośląskimi organizacjami pozarządowymi Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu. Dokładny termin oraz miejsce Festiwalu Wolontariatu oraz Gali zostaną podane w późniejszym terminie.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie idei wolontariatu oraz propagowanie aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Jest to także okazja to pokazania mieszkańcom naszego regionu osób, które angażują się wolontariacko w życie społeczno-kulturalne województwa dolnośląskiego.

Mamy nadzieję, iż dzięki Konkursowi wzrośnie aktywność wolontariuszy na rzecz osób indywidualnych, organizacji i instytucji rozwiązujących szereg lokalnych problemów.

Wnioski nominacyjne należy składać w terminie od 1 września do 14 października 2011 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku). Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać pocztą tradycyjną na adres: (Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Biuro Regionalne w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 2/7, 58-300 Wałbrzych), faksem na nr: (74) 665 11 11, lub pocztą elektroniczną na adres: radoslaw.bednarski@rcwip.pl.

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Wszelkich informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel.: (74) 665 11 11, e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

Załączniki do pobrania:

Pobierz plikPismo
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikWniosek

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Data publikacji: 18.08.2011 r.
Ekonomia społeczna - konsultacje
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej pragnie zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest próba zdefiniowania pojęcia ekonomii społecznej.

„Ekonomia społeczna - zorganizowana i prowadzona w sposób ciągły działalność podmiotów niepublicznych oraz CISów, KISów, ZAZów, WTZów, ukierunkowana na realizację celów społecznie użytecznych, gdzie wypracowany zysk o ile istnieje, jest przeznaczany na działalność pożytku publicznego z wyłączeniem podmiotów, które działają tylko dla zysku lub są jednostkami sektora finansów publicznych, chyba że są organem prowadzącym jednostki wyżej wymienione”.

Powyższe działania są elementem prac nad przygotowaniem Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie. Jego opracowanie stanowi działanie projektowe w ramach Priorytetu VII PO KL, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.3.

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jego otoczenia w regionie z 23 maja 2011 r. Prace nad tworzeniem dokumentu zostały poprzedzone utworzeniem specjalnego zespołu ds. ekonomii społecznej, który składa się z przedstawicieli władz województwa, podmiotów reprezentujących sektor ES lub tworzących infrastrukturę wsparcia ES, a także przedstawicieli powiatowych i gminnych samorządów. Proponowana definicja ekonomii społecznej została wypracowana właśnie w ramach niniejszego zespołu. Z uwagi na fakt, iż poszczególne elementy Planu (wskazana definicja w przedmiotowym dokumencie odgrywa kluczowe znaczenie) powinny zostać poddane publicznej ocenie, DOPS pragnie skierować jej treść pod konsultację.

Państwa uwagi, zastrzeżenia i propozycję proszę nadsyłać w terminie do 24 sierpnia br. na adres: w.kurdziel@dops.wroc.pl tel. 71/770-42-27
Data publikacji: 10.08.2011 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Wspieranie rodzin zastępczych w relacjach z rodziną naturalną”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 30.09.2011r.
Miejsce szkolenia: Centrum biznesowe WenderEdu, ul. Św Józefa 1/3, Wrocław
Liczba miejsc:40
Czas trwania: 09:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń:21.09.2011
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii: trenerzy; M. Grabowska, A. Gil – Gumowska, A. Tekiela, D. Werner

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 9.08.2011 r.
DOPS Wrocław zaprasza na seminarium „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych”
W seminarium mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin seminarium: 20.09.2011r.
Miejsce: Hotel Gem, ul. Mianowskiego 2b, Wrocław
Liczba miejsc:30
Czas trwania: 09:00 – 15:30
Termin przesyłania zgłoszeń: 09.09.2011
Prowadzący: E.Sobczuk

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: a.michalewska@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 9.08.2011 r.
DOPS Wrocław zaprasza na seminarium „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego”
W seminarium mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin seminarium: 05.09.2011r.
Miejsce: Hotel Gem, ul. Mianowskiego 2b, Wrocław
Liczba miejsc:30
Czas trwania: 09:00 – 15:30
Termin przesyłania zgłoszeń: 30.08.2011
Prowadzący: Magdalena Tomicka - Paluszczak

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: a.michalewska@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 9.08.2011 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Program Aktywności Lokalnej”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 12-14.09.2011; 12-14.10.2011; 21-23.11.2011; 05-07.12.2011r.

Ponadto w ramach szkolenia każda z osób będzie uczestniczyć w wyjeździe studyjnym w ośrodku, który wdraża program PAL w terminie: 07-08.11.2011r

Miejsce szkolenia: Hotel Szrenica, Szklarska Poręba (12-14.09.2011; 12-14.10.2011); Hotel Relaks, Karpacz (21-23.11.2011; 05-07.12.2011r )
Liczba miejsc:30 ( po trzy osoby z jednego ośrodka).
Czas trwania: zajęcia rozpoczynają się o godz. 10.00 pierwszego dnia zjazdu, a kończą o godz. 13.00 ostatniego dnia zjazdu
Termin przesyłania zgłoszeń: 05.09.2011
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych: trenerzy K. Furmańska; E. Pawłowska; M. Popłońska – Kowalska; Z. Matuszko

Prosimy o wyznaczenie z jednej instytucji 3 uczestników: kierownika instytucji bądź komórki organizacyjnej merytorycznie związanej z aktywną integracją społeczną i 2 pracowników, którzy będą zajmować się realizacją PAL.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 9.08.2011 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Asystent rodziny, etap II”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!!

Termin szkolenia: 14-16.09.2011 i 28-30.09.2011.
Miejsce szkolenia: Hotel Pod Szrenicą, ul. Broniewskiego 17, Szklarska Poręba
Ilość miejsc:40
Czas trwania: zajęcia rozpoczynają się o godz. 10.00 pierwszego dnia zjazdu, a kończą o godz. 13.00 ostatniego dnia zjazdu
Termin przesyłania zgłoszeń: 31.08.2011
Firma szkoleniowa/Trenerzy: ASW Aktywizacja – Szkolenia – Wypoczynek Olga Czarnecka, trenerzy: M. Andrychiewicz-Czarnecka, B. Ułanowicz-Pęcherczyk

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: w.kurdziel@dops.wroc.pl (skan)
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram - II zjazd
Data publikacji: 9.08.2011 r.
Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich organizuje III edycję szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.
Szkolenie przeprowadzi Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Wszechnica Edukacyjna w Tarnowie.
W szkoleniu udział weźmie 48 pracowników socjalnych.
W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że od dnia 3 sierpnia 2011 r. przyjmowane będą przez CRZL zgłoszenia kandydatów na szkolenie.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji zamieszczonymi na stornie internetowej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich: www.crzl.gov.pl
Data publikacji: 8.08.2011 r.
Doradztwo specjalistyczne
Szanowni Państwo

Przypominamy o możliwości skorzystania ze specjalistycznego doradztwa realizowanego w ramach projektu systemowego Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej „Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Doradcy udzielają NIEODPŁATNIE wsparcia merytorycznego z zakresu obsługi finansowej projektu oraz aktywnej integracji, dotyczącego realizacji projektów systemowych OPS i PCPR, w szczególności: w przygotowaniu wniosków o płatność, przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, sporządzeniu prawidłowej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji projektów systemowych.
Miejsce doradztwa:
Siedziba DOPS lub na miejscu w instytucji zgłaszającej zapotrzebowanie.
Jak nas zaprosić?
Na doradztwo wyjazdowe lub stacjonarne możecie Państwo umówić się telefonicznie, e-mailowo lub wysyłając ankietę zgłoszeniową zamieszczoną poniżej.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Pobierz plikAnkieta zgłoszeniowa
Data publikacji: 4.08.2011 r.
DOPS Wrocław zaprasza na Warsztat specjalistyczny w CIS Bystrzyca Kłodzka – Spotkanie z Ekonomią Społeczną
W warsztatach mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin warsztatu: 17 – 19.08.2011r.
Miejsce warsztatu: Bystrzyca Kłodzka
Ilość miejsc: 25
Czas trwania: 3 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: do 28.07.2011r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: a.michalewska@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje tel. 71/ 770 42 29

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikProgram
Data publikacji: 18.07.2011 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Nawiązywanie komunikacji interpersonalnej w relacjach pracownik - mieszkaniec DPS”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 17-19.08.2011r.
Miejsce szkolenia: Hotel ŻAR-MED, ul. Słowackiego 6, 58-130 Żarów
Liczba miejsc: 40
Czas trwania: zajęcia rozpoczynają się o godz. 10.00 pierwszego dnia zjazdu, a kończą o godz. 14.00 ostatniego dnia zjazdu
Termin przesyłania zgłoszeń: 08.08.2011r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała: trenerzy; A. Czapiga, M. Zajączkowska, A. Golema, R. Bibik

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: a.michalewska@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 71/770 42 29

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 15.07.2011 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Agresja i autoagresja u osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 8-10.08.2011
Miejsce szkolenia: Hotel Arkadia, ul. Gliwicka 6, Legnica
Ilość miejsc: 40
Czas trwania: od godz. 10.00 pierwszego dnia zjazdu do godz. 13.15 ostatniego dnia zjazdu
Termin przesyłania zgłoszeń: 28.07.2011
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii; trenerzy: Beata Oleksy, Marta Grabowska, Agnieszka Tekiela, Katarzyna Lisowska

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel: (71) 770-42-30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl (skan)
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: (71) 770-42-27

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom Projektu zamieszkującym miejscowość, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 14.07.2011 r.
Rekrutacja na szkolenia w ramach specjalizacji II stopnia
Pani/Pan Dyrektor/Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Ośrodka Pomocy Społecznej


Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu przesyła informację, iż Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL) w Warszawie przeprowadza rekrutację na szkolenia w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanych w ramach projektu 1.20 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Z województwa dolnoślaskiego na specjalizację II stopnia może być zakwalifikowanych maksymalnie 18 osób, przy czym limit miejsc na poszczególne kierunki specjalizacji II stopnia wygląda następująco:
1. praca socjalna z dziećmi - Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Lublinie - 2 miejsca;
2. praca socjalna z osobami starszymi - Wydział Zamiejscowy w Szczecinie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie - 2 miejsca;
3. praca socjalna z osobami bezrobotnymi - Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c. Bożena Ziomek i Adam Ziomek w Olsztynie - 2 miejsca;
4. praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi - Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c. Bożena Ziomek i Adam Ziomek w Olsztynie - 2 miejsca;
5. praca socjalna z osobami upośledzonymi umysłowo - Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Lublinie - 2 miejsca;
6. praca socjalna z osobami będącymi ofiarami przemocy - Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c. Bożena Ziomek i Adam Ziomek w Olsztynie - 2 miejsca;
7. praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi fizycznie - Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie - 2 miejsca;
8. praca socjalna z osobami uzależnionymi, w szczególności od alkoholu i narkotyków - Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Lublinie - 2 miejsca;
9. praca socjalna z rodziną wychowującą dziecko - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - 2 miejsca.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że specjalizacje odbywać się będą w miastach, które zostały wskazane tłustym drukiem, a przewidywany termin rozpoczęcia zajęć to wrzesień 2011 roku. Jednocześnie informujemy na prośbę CRZL, że w ramach projektu zostaną pokryte następujące koszty:

- prowadzenia zajęć dydaktycznych,
- podróży uczestników,
- zakwaterowania i wyżywienia uczestników,
- materiałów dydaktycznych i podręczników,
- obsługi administracyjno-biurowej uczestników,
- ubezpieczenia każdego uczestnika specjalizacji w okresie realizacji umowy w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę co najmniej 5000 złotych,
- opłat z tytułu egzaminów przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną (RKE) do spraw specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych lub Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE) do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, z wyjątkiem egzaminów poprawkowych,
- przygotowania uczestników szkoleń do egzaminu przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych lub Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE) do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych,
- opracowania skryptu dla uczestników szkoleń w zakresie przygotowania do egzaminu przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych lub Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE) do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

W związku z powyższym prosimy o zgłoszenia osoby zainteresowane podjęciem kształcenia na ww. kierunkach i miastach w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, które spełniają łącznie następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
b) wykonują zawód pracownika socjalnego, zatrudnione są w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub w podmiotach i instytucjach, o których mowa w art. 120 ustawy o pomocy społecznej na jednym ze stanowisk: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej-koordynator i główny specjalista,
c) posiadają co nąjmniej pięcioletni staż pracy na jednym ze stanowisk: pracownika socjalnego, starszego pracownika socjalnego, specjalisty pracy socjalnej, starszego specjalisty pracy socjalnej, starszego specjalisty pracy socjalnej-koordynatora lub głównego specjalisty w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub w podmiotach i instytucjach, o których mowa w art. 120 ustawy o pomocy społecznej (o ile w ramach posiadanego pięcioletniego stażu pracy wykonywali i/lub wykonują zadania określone w tej ustawie),
d) posiadają I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny lub ukończone studia magisterskie na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, psychologia, socjologia, lub nauki o rodzinie.
W przypadku podmiotów niepublicznych, o których mowa w art. 120 Ustawy o pomocy społecznej, na szkolenie danego typu nie może być zgłoszonych więcej niż 20 % zatrudnionych w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy). Obliczając limit 20 % zatrudnionych należy wziąć pod uwagę także liczbę pracowników dotychczas przeszkolonych na szkoleniach z zakresu specjalizacji I i II stopnia w ramach projektu.
Kompletne zgłoszenia kandydatów na szkolenia specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny powinny składać się z:
1. karty zgłoszeniowej oraz zgody bezpośredniego przełożonego przedłożonej do DOPS w formie tabeli (wypełnionej i kompletnej), stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego pisma;
2. oświadczenia kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2);
3. zaświadczenia o zatrudnieniu i stażu pracy podpisanego przez kierownika jednostki (załącznik nr 3);
4. kopii dokumentu poświadczającego uprawnienie do wykonywania zawodu pracownika socjalnego poświadczonej za zgodność z oryginałem;
5. dyplomu I stopnia specjalizacji lub dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów magisterskich na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, psychologia, socjologia, lub nauki o rodzinie.

Z uwagi na konieczność zrekrutowania grup przez CRZL prosimy o dokonywanie zgłoszeń do 5 lipca bieżącego roku na adres:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa oraz faxem na numer 22 237 00 99

Zgłoszenia, które będą niekompletne tj.: nie będą zawierały wymaganych dokumentów, podpisu i pieczęci bezpośredniego przełożonego lub przesłane zostaną po terminie nie będą rozpatrywane.
Wiadomość naborze na szkolenia w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny zostanie również udostępniona na stronie www.dops.wroc.pl Informacji telefonicznych ze strony DOPS udziela Pani Renata Hrehorowicz w godzinach 14.00-15.00 od poniedziałku do piątku (tel. 71/ 770-42-28), a ze strony CRZL Pani Karolina Możdżonek (tel. 22 237 00 13) lub Pani Katarzyna Rakowska (tel. 22 237 00 54).

Załączniki:
1. Pobierz plikPismo przewodnie
2. Pobierz plikKarta zgłoszenia na szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowane w ramach projektu 1.20 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej".
3. Pobierz plikOświadczenie kandydata na specjalizację I/II stopnia w zawodzie pracownik socjalny o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Pobierz plikZaświadczenie o zatrudnieniu i stażu pracy.
Data publikacji: 27.06.2011 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Zasady działania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w praktyce”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 27-29.07.2011
Miejsce szkolenia: Hotel Arkadia, ul. Gliwicka 6, Legnica
Ilość miejsc: 40
Czas trwania: od godz. 10.00 pierwszego dnia zjazdu do godz. 14.00 ostatniego dnia zjazdu
Termin przesyłania zgłoszeń: 15.07.2011
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii; trenerzy: Beata Oleksy, Dorota Werner, Agnieszka Tekiela, Katarzyna Lisowska

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. (71) 770-42-30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl (skan)
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: (71) 770-42-27

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom Projektu zamieszkującym miejscowość, w której realizowana jest forma wsparcia.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 27.06.2011 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Arterapia w pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie i zaburzoną psychicznie”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin: 11-13.07.2011r.
Miejsce szkolenia i noclegi: Hotel ŻAR-MED, ul. Słowackiego 6, 58-130 Żarów
Ilość miejsc: 40
Czas trwania: zajęcia rozpoczynają się o godz. 10.00 pierwszego dnia zjazdu, a kończą o godz. 14.00 ostatniego dnia zjazdu
Termin przesyłania zgłoszeń: 1.07.2011r.
Prowadzący: Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała s.c.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: a.michalewska@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.<./i>

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 20.06.2011 r.
DOPS Wrocław zaprasza na warsztaty w Stowarzyszeniu na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” w Świdniku
W warsztatach mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin warsztatu: 12 – 15.07.2011r.
Miejsce warsztatu: Świdnik, Lublin, Krężnica, Jara, Nasutów, Piaski
Ilość miejsc: 25
Czas trwania: 4 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: do 30.06.2011r.
Prowadzący: Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje tel. 71/ 770 42 27

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikProgram
Data publikacji: 14.06.2011 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie "Socjoterapia - różne rodzaje i formy terapii zajęciowej"
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na szkolenie została zakończona!

Termin szkolenia: 27-29.06.2011r.
Miejsce szkolenia: Lądek Zdrój, Centrum Konferencji i Rekreacji "Geovita", ul. Graniczna 14
Liczba miejsc:40
Czas trwania: zajęcia rozpoczynają się o godz. 10.00 pierwszego dnia zjazdu, a kończą o godz. 14.00 ostatniego dnia zjazdu
Termin przesyłania zgłoszeń: 20.06.2011r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA: trenerzy; J. Kraśniewska, K. Kraśniewski

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 9.06.2011 r.
Uwaga Pracownicy Socjalni!
W dniu 14 czerwca 2011 r. o godzinie 20:45 w Programie II Telewizji Polskiej zostanie wyemitowany serial pt. „Głęboka woda”.
Produkcja powstała w kooperacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Telewizją Polską S.A.

W załączeniu pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Pobierz plikPismo informacyjne
Data publikacji: 3.06.2011 r.
DOPS Wrocław zaprasza na Szkolenie dotyczące idei wolontariatu
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Terminy:
09 – 10.06.2011r.
Miejsce szkolenia: Hotel Jester, ul. Kowalska 63, Wrocław
Ilość miejsc: 40
Termin przesyłania zgłoszeń: 02.06.2011r.

14 – 15.06.2011r.
Miejsce szkolenia: Hotel Tango, ul. Sudecka 70, Jelenia Góra
ilość miejsc: 40
Termin przesyłania zgłoszeń : 07.06.2011r.

16 - 17.06.2011r.
Miejsce szkolenia: Hotel Arkadia, ul. Gliwicka 6, Legnica
Ilość miejsc: 40
Termin przesyłania zgłoszeń: 07.06.2011r.

29 – 30.06.2011r.
Miejsce szkolenia: Hotel Arkadia, ul. Wrocławska 113, Wałbrzych
Ilość miejsc: 40
Termin przesyłania zgłoszeń: 20.06.2011r.

Rozpoczęcie zajęć: godz. 10:00

Prowadzący: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały 09 – 10.06.2011r Wrocław
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały 14 – 15.06.2011r. Jelenia Góra
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały 16 - 17.06.2011r Legnica
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały 29 – 30.06.2011r. Wałbrzych
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 23.05.2011 r.
DOPS Wrocław zaprasza na seminarium „Partnerstwo PUP I OPS w powiecie wrocławskim”
W seminarium mogą wziąć udział pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia oraz Ośrodków Pomocy Społecznej.

Uprzejmie informujemy, że seminarium tematyczne zostaje odwołane z przyczyn organizacyjnych

Termin: 28.06.2011
Miejsce: Hotel Gem, ul. Mianowskiego 2B, Wrocław
Ilość miejsc: 30
Czas trwania: 9:00-15:30
Termin przesyłania zgłoszeń: 17.06.2011
Prowadzący: Pani Karolina Furmańska (RCWIP)

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl (skan)

Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27 O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowanych, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 2.06.2011 r.
Informacja o odwołaniu seminarium "Partnerstwo PUP i OPS w powiecie legnickim"
Informujemy, iż seminarium "Partnerstwo PUP i OPS w powiecie legnickim" zaplanowane na dzień 07.06.2011r. nie odbędzie się ze względu na niewielkie zainteresowanie.
Data publikacji: 31.05.2011 r.
Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych" – nabór na III edycję Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ogłasza rekrutację na III edycję studiów podyplomowych, organizowanych w ramach projektu 1.45 "Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych". Planowane rozpoczęcie 2 - semestralnych studiów to październik/listopad 2011 r. Szczegółowych informacji na temat rozpoczęcia, miejsca oraz harmonogramu zajęć będą udzielać uczelnie, wybrane do realizacji poszczególnych kierunków.

UCZESTNICY

Do udziału zapraszamy osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat lub mgr) oraz:
- zajmują stanowiska kierownicze w MPiPS, wydziałach polityki społecznej urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, regionalnych ośrodkach polityki społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, placówkach opiekuńczo wychowawczych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, centrach integracji społecznej, ośrodkach wsparcia (środowiskowy dom samopomocy, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko i dom dla bezdomnych, klub samopomocy) oraz w ośrodkach interwencji kryzysowej;
- stanowią kadrę kierowniczą średniego stopnia lub zostały wskazane przez kierownika jednostki jako pracownicy, którzy mogą w przyszłości ubiegać się o stanowiska kierownicze;

a także spełniają poniższe warunki:
- nie brały udziału w I i II turze projektu;
- posiadają zgodę swojego przełożonego na podjęcie studiów w ramach projektu.

Przy wyborze pracowników, zainteresowane instytucje prosimy o uwzględnienie m.in.:
- zajmowanego stanowiska (preferowana kadra kierownicza);
- jakości pracy;
- stałości stosunku pracy (preferowane osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony).

KIERUNKI

Kierunki wskazane przez organizatora, na które można się ubiegać to:
1. Organizacja pomocy społecznej-zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku;
2. Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej (minimum programowe jak dla organizacji pomocy społecznej);
3. Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej;
4. Zarządzanie informacją w instytucjach publicznych;
5. Zarządzanie polityką społeczną;
6. Zarządzanie gospodarką społeczną;
7. Zarządzanie i marketing;
8. Ekonomia społeczna;
9. Zarządzanie funduszami europejskimi.

ŚWIADCZENIA

Wszyscy uczestnicy studiów mają zapewnione:
- bezpłatną naukę na wybranym przez siebie kierunku;
- niezbędne pomoce dydaktyczne;
- materiały promocyjne, np. długopisy, teczki, notesy;
- wyżywienie i zakwaterowanie w hotelu co najmniej dwugwiazdkowym, w pokojach max 4-osobowych;
- zwrot kosztu dojazdu – na jeden zjazd do 100 zł ( na podstawie udokumentowanego wydatku).

ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie faxem na nr 071/ 770 42 30 lub skanem na adres r.hrehorowicz@dops.wroc.pl do dnia 17.06.2011 r.

Informacja pod numerem telefonu 071/ 770 42 28

Pobierz plikPismo informacyjne
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
Pobierz plikOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Data publikacji: 26.05.2011 r.
„Europejski Rok Wolontariatu na Dolnym Śląsku”

 • Jeżeli jesteś pracownikiem organizacji pozarządowej.
 • Jeżeli jesteś pracownikiem organizacji pozarządowej i masz doświadczenie w pracy z wolontariuszami.
 • Jeżeli szukasz wolontariuszy i chciałbyś z nimi pracować.
 • Jeżeli interesują Cię obchody Europejskiego Roku Wolontariatu.
 • Jeżeli jesteś pracownikiem socjalnym, nauczycielem lub po prostu obywatelem, któremu sprawy dotyczące wolontariatu nie są obojętne.

 • Zapraszamy Cię do udziału w konferencji „Europejski Rok Wolontariatu na Dolnym Śląsku” , która obędzie się dn. 27 maja 2011 w sali konferencyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przy Placu Powstańców Warszawy 1, budynek Urzędu Wojewódzkiego (I piętro). W programie prezentacja działań dotyczących Europejskiego Roku Wolontariatu na Dolnym Śląsku, w tym konkursów, towarzyszących imprez, warsztatów i Dolnośląskiej Gali Wolontariatu, wystąpienia dotyczące wolontariatu pracowniczego i kondycji wolontariatu w regionie oraz praca w grupach na wybrane przez uczestników tematy w oparciu o metodę Open Space.

  Konferencja pod patronatem Senatora RP Jarosława Dudy – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Krajowego Koordynatora Europejskiego Roku Wolontariatu, Pana Jerzego Pokoja – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Pana Aleksandra Marka Skorupy – Wojewody Dolnośląskiego.

  Wydarzenie jest elementem projektu flagowego Unii Europejskiej realizowanego z okazji obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Stowarzyszenia „Nowa Rodzina” i Semper Avanti, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Telewizję Polską, oddział Wrocław.

  Więcej informacji na temat konferencji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.semperavanti.org.

  Pobierz plikProgram konferencji

  Data publikacji: 20.05.2011 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Streetworker jako nowa forma pracy socjalnej”
  W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

  Termin: 06 – 08.06.2011r.
  Miejsce szkolenia: Legnica, Hotel Arkadia, ul. Gliwicka 6
  Ilość miejsc: 40
  Czas trwania: 9:00-16:00
  Termin przesyłania zgłoszeń: 31.05.2011r.
  Prowadzący: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii: trenerzy – A. Pałyk, A. Tekiela

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
  faksem pod nr tel. 71/770 42 30
  lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl
  Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

  O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
  Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.


  Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
  Pobierz plikRegulamin
  Pobierz plikHarmonogram
  Data publikacji: 17.05.2011 r.
  Dolnośląski Rok Rodziny
  Dyrektorzy
  gimnazjów/szkół ponadgimnazjalnych
  Województwo Dolnośląskie


  Szanowni Państwo,

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach realizacji zadania Dolnośląski Rok Rodziny zaplanował działania służące wzmacnianiu potencjału rodzin, w szczególności w obszarze komunikacji interpersonalnej. W związku z powyższym Ośrodek zaplanował w bieżącym roku realizację dwóch typów bezpłatnych szkoleń skierowanych do młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej: „Komunikacja interpersonalna w rodzinie i w szkole” oraz rodziców: „Jak rozmawiać z dziećmi – podstawowe zasady skutecznej komunikacji”. Zakres tematyczny szkoleń dotyczyć będzie zagadnień, które służyć mają poprawie umiejętności komunikacyjnych w rodzinie i w otoczeniu młodego człowieka oraz wzmacniają kompetencje wychowawcze rodziców.

  Celem uzyskania szerszych informacji zapraszamy do zapoznania się z załącznikami.

  Termin dokonywania zgłoszeń/chęci wzięcia udziału w szkoleniu upływa 27 maja 2011 r.
  O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.


  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 071-770-42-32

  Pobierz plikPismo informacyjne
  Pobierz plikTematyka szkoleń
  Data publikacji: 17.05.2011 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na seminarium „Partnerstwo PUP I OPS w powiecie legnickim”
  W seminarium mogą wziąć udział pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia oraz Ośrodków Pomocy Społecznej

  Uprzejmie informujemy, że seminarium tematyczne zostaje odwołane z przyczyn organizacyjnych

  Termin: 07.06.2011
  Miejsce: Legnica, Hotel Arkadia, ul. Gliwicka 6
  Ilość miejsc: 30
  Czas trwania: 9:00-15:30
  Termin przesyłania zgłoszeń: 31.05.2011
  Prowadzący: Pani Karolina Furmańska (RCWIP)

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
  faksem pod nr tel. 71/770 42 30
  lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl (skan)
  Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

  O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
  Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

  Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowanych, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
  Pobierz plikRegulamin
  Pobierz plikHarmonogram
  Data publikacji: 17.05.2011 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na warsztaty w Stowarzyszeniu „ U Siemachy” w Krakowie oraz podmiotach jemu podległych
  W warsztatach mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

  Termin szkolenia: 08 – 10.06.2011r.
  Miejsce szkolenia: Kraków
  Ilość miejsc: 25
  Czas trwania: 3 dni
  Termin przesyłania zgłoszeń: do 26.05.2011r.
  Firma szkoleniowa/Trenerzy: Stowarzyszenie „U Siemachy” Kraków

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
  faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
  lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
  Dodatkowe informacje tel. 71/ 770 42 27

  O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
  Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

  Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
  Pobierz plikRegulamin
  Pobierz plikProgram
  Data publikacji: 16.05.2011 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Praca socjalna z rodziną wieloproblemową”
  W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

  Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na szkolenie została zakończona!

  Termin szkolenia: 24-26.05.2011r.
  Miejsce szkolenia: Hotel Żar-Med, Żarów, ul. Słowackiego 6
  Ilość miejsc: 40
  Czas trwania: zajęcia rozpoczynają się o godz. 10.00 pierwszego dnia zjazdu, a kończą o godz. 14.00 ostatniego dnia zjazdu
  Termin przesyłania zgłoszeń: 18.05.2011r.
  Firma szkoleniowa: Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała S.C.

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
  faksem pod nr tel. 71/770 42 30
  lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl
  Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

  O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
  Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

  Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
  Pobierz plikRegulamin
  Pobierz plikHarmonogram
  Data publikacji: 9.05.2011 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na seminarium „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego”
  W seminarium mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

  Termin: 25.05.2011
  Miejsce: Hotel Gem, ul. Mianowskiego 2B, Wrocław(Dojazd)
  Ilość miejsc: 30
  Czas trwania: 9:00-15:30
  Termin przesyłania zgłoszeń: 16.05.2011
  Prowadzący: Magdalena Tomicka-Paluszczak

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
  faksem pod nr tel. 71/770 42 30
  lub na adres e-mail: a.michalewska@dops.wroc.pl
  Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

  O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
  Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

  Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
  Pobierz plikRegulamin
  Pobierz plikHarmonogram
  Data publikacji: 9.05.2011 r.
  Informacja o odwołaniu seminarium "Partnerstwo PUP i OPS w powiecie wałbrzyskim"
  Informujemy, iż seminarium "Partnerstwo PUP i OPS w powiecie wałbrzyskim" zaplanowane na dzień 11.05.2011r. nie odbędzie się ze względu na niewielkie zainteresowanie.
  Data publikacji: 4.05.2011 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Superwizja w pracy socjalnej”
  W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

  Termin szkolenia: 17-19.05.2011r.
  Miejsce: Hotel Żar-Med, Żarów, ul. Słowackiego 6
  Ilość miejsc: 40
  Czas trwania: zajęcia rozpoczynają się o godz. 10.00 pierwszego dnia zjazdu, a kończą o godz. 14.00 ostatniego dnia zjazdu
  Termin przesyłania zgłoszeń: 11.05.2011r.
  Firma szkoleniowa: Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
  faksem pod nr tel. 71/770 42 30
  lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl
  Dodatkowe informacje pod numerem tel: 071/ 770 42 29

  O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
  Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

  Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
  Pobierz plikRegulamin
  Pobierz plikHarmonogram
  Data publikacji: 29.04.2011 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Asystent rodziny, etap I”
  W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

  Termin szkolenia: 18-20.05.2011r. oraz 01-03.06.2011r. (2 zjazdy)
  Miejsce: Szklarska Poręba, Hotel „Pod Szrenicą” ul. Broniewskiego 17
  Ilość miejsc: 40
  Czas trwania: zajęcia rozpoczynają się o godz. 10.00 pierwszego dnia zjazdu, a kończą o godz. 14.00 ostatniego dnia zjazdu
  Termin przesyłania zgłoszeń: 11.05.2011r.
  Firma szkoleniowa: ASW Aktywizacja – Szkolenia – Wypoczynek Olga Czarnecka, 64-041 Puszczykowo, ul. Moniuszki 1

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  Na szkolenie zapraszamy wyłącznie osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniu Asystent rodziny, organizowanym w ramach projektu systemowego DOPS, w latach 2009 i 2010.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
  faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30
  lub na adres e-mail: a.michalewska@dops.wroc.pl
  Dodatkowe informacje pod numerem tel: 071/ 770 42 29

  O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
  Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

  Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowanych, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
  Pobierz plikRegulamin
  Pobierz plikHarmonogram
  Data publikacji: 29.04.2011 r.
  Życzenia Wielkanocne

  Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny. Pogody w sercu i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego święconego jaja w gronie najbliższych

  życzy Dyrekcja i pracownicy
  Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
  we Wrocławiu  Data publikacji: 20.04.2011 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na seminarium „Partnerstwo PUP i OPS w powiecie wałbrzyskim”
  W seminarium mogą wziąć udział pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia oraz Ośrodków Pomocy Społecznej.

  Uprzejmie informujemy, że seminarium tematyczne zostaje odwołane z przyczyn organizacyjnych

  Termin: 11.05.2011
  Miejsce: Zielone Wzgórze, ul. Świdnicka 12A, Wałbrzych
  Ilość miejsc: 30
  Czas trwania: 9:00-15:30
  Termin przesyłania zgłoszeń: 27.04.2011
  Prowadzący: Pani Karolina Furmańska (RCWIP)

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
  faksem pod nr tel. 71/770 42 30
  lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl (skan)
  Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

  O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
  Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

  Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowanych, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
  Pobierz plikRegulamin
  Data publikacji: 18.04.2011 r.
  Informacja o odwołaniu seminarium „Partnerstwo PUP i OPS w powiecie jeleniogórskim”
  Informujemy, iż seminarium „Partnerstwo PUP i OPS w powiecie jeleniogórskim” zaplanowane na dzień 20.04.2011r. nie odbędzie się ze względu na niewielkie zainteresowanie. O kolejnych seminariach będziemy informować na bieżąco.
  Data publikacji: 14.04.2011 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Praca z rodziną - Mediacje”
  W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”

  Termin szkolenia: 04-06.05.2011; 25-27.05.2011; 15-17.06.2011; 06-08.07.2011 (4 zjazdy)
  Miejsce szkolenia: Villa Alexandria, ul. Piastowska 3, Polanica Zdrój
  Ilość miejsc: 20
  Czas trwania: zajęcia rozpoczynają się o godz. 10.00 pierwszego dnia zjazdu, a kończą o godz. 14.00 ostatniego dnia zjazdu
  Termin przesyłania zgłoszeń: 26.04.2011
  Firma szkoleniowa: Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
  faksem pod nr tel. 71/770 42 30
  lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl

  O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
  Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym miejscowość, w której realizowana jest forma wsparcia. Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
  Pobierz plikRegulamin
  Pobierz plikProgram
  Data publikacji: 14.04.2011 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na warsztaty specjalistyczne w Pomorskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności - Gdańsk
  W warsztatach mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

  Termin szkolenia: 09-12.05.2011r.
  Miejsce szkolenia: Gdańsk
  Ilość miejsc: 25
  Czas trwania: 3 dni
  Termin przesyłania zgłoszeń: 15.04.2011r.
  Firma szkoleniowa/Trenerzy: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
  faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
  lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
  Dodatkowe informacje tel. 71/ 770 42 27

  O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
  Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

  Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
  Pobierz plikRegulamin
  Pobierz plikProgram
  Data publikacji: 12.04.2011 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Rozwój zawodowy pracownika socjalnego”
  W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

  Termin szkolenia: 18-20.04.2011r.
  Miejsce szkolenia: Hotel Arkadia, ul. Gliwicka 6, Legnica
  Ilość miejsc: 40
  Czas trwania: 10:00 (pierwszego dnia) – 12:15 (trzeciego dnia)
  Termin przesyłania zgłoszeń: 14.04.2011
  Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
  faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
  lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl
  Dodatkowe informacje pod nr: 71/ 770 42 29

  O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
  Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

  Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
  Pobierz plikRegulamin
  Pobierz plikHarmonogram
  Data publikacji: 11.04.2011 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na seminarium „Partnerstwo PUP i OPS w powiecie jeleniogórskim”
  W seminarium mogą wziąć udział pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z powiatu jeleniogórskiego.

  Uprzejmie informujemy, że seminarium tematyczne zostaje odwołane z przyczyn organizacyjnych

  Termin: 20.04.2011
  Miejsce: Hotel Caspar, pl. Piastowski 28, Jelenia Góra
  Ilość miejsc: 30
  Czas trwania: 9:00-15:30
  Termin przesyłania zgłoszeń: 13.04.2011
  Prowadzący: Pani Karolina Furmańska (RCWIP)

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
  faksem pod nr tel. 71/770 42 30
  lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl
  Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

  O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
  Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

  Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
  Pobierz plikRegulamin
  Data publikacji: 4.04.2011 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Zasady pierwszej pomocy dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej”
  W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

  Termin: 07.04.2011r.
  Miejsce szkolenia: Wrocław, WenderEdu, ul. św. Józefa 1/3
  Ilość miejsc: 40
  Czas trwania: 9:00-16:00
  Termin przesyłania zgłoszeń: 1.04.2011r.
  Prowadzący: Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała S.C.

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
  faksem pod nr tel. 71/770 42 30
  lub na adres e-mail: a.michalewska@dops.wroc.pl
  Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

  O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
  Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

  Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
  Pobierz plikRegulamin
  Pobierz plikHarmonogram;
  Data publikacji: 25.03.2011 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na warsztaty specjalistyczne w Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu
  W warsztatach mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

  Termin szkolenia: 06-08.04.2011r.
  Miejsce szkolenia: Toruń
  Ilość miejsc: 25
  Czas trwania: 3 dni
  Termin przesyłania zgłoszeń: do 25.03.2011r.
  Firma szkoleniowa/Trenerzy: Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
  faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
  lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
  Dodatkowe informacje tel. 71/ 770 42 27

  O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
  Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

  Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
  Pobierz plikRegulamin
  Pobierz plikProgram
  Data publikacji: 21.03.2011 r.
  Przetarg na studia podyplomowe został rozstrzygnięty
  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich rozstrzygnęło przetarg na studia podyplomowe. W województwie dolnośląskim studia podyplomowe będzie organizował Uniwersytet Ekonomiczny. Uczelnia będzie kontaktować się z każdym z kandydatów indywidualnie i zapraszać na pierwszy termin zjazdu.

  Wyniki znajdują się na stronie internetowej CRZL pod adresem:

  http://www.crzl.gov.pl/images/files2/ZPC103/studia.pdf

  Więcej informacji pod numerem telefonu CRZL - 022 237 00 14
  Data publikacji: 16.03.2011 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na seminarium „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach POKL”
  W seminarium mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

  Termin: 07.04.2011
  Miejsce: Hotel Gem, ul. Mianowskiego 2B, Wrocław(Dojazd)
  Ilość miejsc: 30
  Czas trwania: 9:00-15:30
  Termin przesyłania zgłoszeń: 30.03.2011
  Prowadzący: Aleksander Junik (RCWIP)

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
  faksem pod nr tel. 71/770 42 30
  lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl
  Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

  O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
  Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

  Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
  Pobierz plikRegulamin
  Pobierz plikHarmonogram
  Data publikacji: 15.03.2011 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Język migowy – poziom KSS 3”
  W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

  Termin: 14-15.04. 21-22.04. 28-29.04. 5-6.05. 12-13.05. ( 5 zjazdów)
  Miejsce szkolenia i noclegi: CS Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o., ul. Boczna 12, Wrocław
  Ilość miejsc: 20
  Czas trwania: 10:00-17:00 (pierwszy dzień) 10:00- 13:30 (drugi dzień)
  Termin przesyłania zgłoszeń: 31.03.2011
  Prowadzący: Polski Związek Głuchych, Oddział Wrocław

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,dołączając wypełnione oświadczenie o ukończeniu szkolenia na poziomie KSS 2
  faksem pod nr tel. 71/770 42 30
  lub na adres e-mail: a.michalewska@dops.wroc.pl
  Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

  O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
  Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

  Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
  Pobierz plikOświadczenie o ukończeniu KSS-2
  Pobierz plikRegulamin
  Pobierz plikHarmonogram
  Data publikacji: 13.03.2011 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na seminarium „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego”
  W seminarium mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

  Termin: 28.03.2011
  Miejsce: Hotel Gem, ul. Mianowskiego 2B, Wrocław(Dojazd)
  Ilość miejsc: 30
  Czas trwania: 9:00-15:30
  Termin przesyłania zgłoszeń: 22.03.2011
  Prowadzący: Magdalena Tomicka-Paluszczak

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
  faksem pod nr tel. 71/770 42 30
  lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl
  Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

  O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
  Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

  Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
  Pobierz plikRegulamin
  Pobierz plikHarmonogram
  Data publikacji: 13.03.2011 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na warsztaty specjalistyczne w DPS Bochnia - Model duński w domu pomocy społecznej - nowa jakość pracy
  W warsztatach mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

  Termin szkolenia: 23 – 25.03.2011r.
  Miejsce szkolenia: Bochnia
  Ilość miejsc: 25
  Czas trwania: 3 dni
  Termin przesyłania zgłoszeń: do 14.03.2011r.
  Firma szkoleniowa/Trenerzy: Pani Barbara Hałas oraz Pani Ewa Solecka - Florek

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
  faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
  lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
  Dodatkowe informacje tel. 71/ 770 42 27

  O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
  Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

  Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
  Pobierz plikRegulamin
  Pobierz plikProgram
  Data publikacji: 1.03.2011 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na seminarium „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego”
  W seminarium mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

  Termin: 15.03.2011
  Miejsce: Hotel Gem, ul. Mianowskiego 2B, Wrocław(Dojazd)
  Ilość miejsc: 30
  Czas trwania: 9:00-15:30
  Termin przesyłania zgłoszeń: 9.03.2011
  Prowadzący: Magdalena Tomicka-Paluszczak

  Seminarium będzie realizowane w czterech terminach. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane oraz te, którym obecny termin nie odpowiada, zapraszamy do zgłoszenia się na kolejne seminarium.

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
  faksem pod nr tel. 71/770 42 30
  lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl
  Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

  O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
  Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

  Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
  Pobierz plikRegulamin
  Pobierz plikHarmonogram
  Data publikacji: 28.02.2011 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na warsztaty w Stowarzyszeniu „ U Siemachy” w Krakowie oraz podmiotach jemu podległych
  W warsztatach mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

  Termin szkolenia: 09 – 11.03.2011r.
  Miejsce szkolenia: Kraków
  Ilość miejsc: 25
  Czas trwania: 3 dni
  Termin przesyłania zgłoszeń: do 25.02.2011r.
  Firma szkoleniowa/Trenerzy: Stowarzyszenie „U Siemachy” Kraków

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
  faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
  lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
  Dodatkowe informacje tel. 71/ 770 42 27

  O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
  Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

  Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
  Pobierz plikRegulamin
  Pobierz plikProgram
  Data publikacji: 13.02.2011 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na warsztaty do „ Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA w Poznaniu”
  W warsztatach mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

  Termin szkolenia: 16 – 18.02.2011r.
  Miejsce szkolenia: Poznań
  Ilość miejsc: 25
  Czas trwania: 3 dni
  Termin przesyłania zgłoszeń: do 07.02.2011r.
  Firma szkoleniowa/Trenerzy: Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA w Poznaniu

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
  faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
  lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl

  O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
  Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

  Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.


  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
  Pobierz plikRegulamin
  Pobierz plikProgram
  Data publikacji: 27.01.2011 r.
  DOPS rozpoczyna kolejny rok realizacji projektu
  Dolnośląski Ośrodek Polityki Spłecznej uprzejmie informuje, iż rozpoczyna kolejny rok realizacji projektu systemowego „Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji Społecznej w Poddziałaniu 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji Społecznej, w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach naszego Projektu systemowego proponujemy takie formy wsparcia jak: szkolenia, seminaria tematyczne, warsztaty specjalistyczne oraz doradztwo. Dodatkowo realizować będziemy szkolenia w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej wolontariatu, seminaria w ramach laboratorium Ekonomii Społecznej oraz przeprowadzone zostanie badanie ewaluacyjne dotyczące strategii rozwiązywania problemów społecznych.

  Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych beneficjentów do korzystania z proponowanych form wsparcia w 2011 r. w ramach Projektu systemowego. .

  Rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco! .

  Serdecznie zapraszamy!!!!!!
  Data publikacji: 27.01.2011 r.
  Ewaluacja projektów OPS i PCPR
  W miesiącach październik-grudzień 2010 r. na zlecenie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej przeprowadzone zostało badanie ewaluacyjne projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie realizowanych w ramach Działania 7.1 POKL w województwie dolnośląskim. Głównym celem ewaluacji projektów systemowych, realizowanych w Poddziałaniu 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL jest ocena jakości wsparcia przewidzianego w tych projektach systemowych oraz pozyskanie kompleksowej wiedzy na temat sposobu zarządzania i wdrażania przedmiotowych projektów.

  Zapraszamy do zapoznania się z ww. raportem ewaluacyjnym

  Pobierz plikRaport ewaluacyjny
  Data publikacji: 28.12.2010 r.
  Fundusze Europejskie Program Regionalny

  Rzeczpospolita Polska

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

  Europejski Fundusz Społeczny

  Zakup ProSpołeczny

  EPUAP

  Facebook

  Facebook

  Liczba odwiedzin: 31452
  Liczba gości online: