Aktualności

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego oraz podmioty realizujące zadania w obszarze pomocy i integracji społecznej do wypełnienia ankiety, która pozwoli nam dostosować działania projektowe do Państwa potrzeb w tym zakresie.

Prosimy o wpisanie liczby osób, które potencjalnie mogłyby/chciały wziąć udział w zaproponowanych przez nas formach. W przypadku braku zainteresowania daną tematyką/obszarem, prosimy o wpisanie liczby „0”.

W kilku pytaniach zapraszamy do wpisania propozycji z Państwa strony.

Link do ankiety

Więcej o: Informacja o koncercie Pauliny Gołębiowskiej z zespołem

Szanowni Seniorzy❗

🎶 Wraz z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego – Marcinem Krzyżanowskim serdecznie zapraszamy na koncert Pauliny Gołębiowskiej z zespołem. Artyści zagrają polskie hity w jazzowej aranżacji.

Koncert odbędzie się 22 lutego o godzinie 13:00 w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 64A w sali Warszawa.

Prosimy o zgłaszanie się na adres mailowy: koncert@dops.wroc.pl do dnia 15 lutego 2024 r. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Po koncercie zapraszamy na kawę i słodki poczęstunek.

Wydarzenie realizowane jest ze środków samorządu województwa dolnośląskiego w ramach projektu ‘’Nestor”. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu w ramach projektu pn.: „Podnoszenie kompetencji kadr systemu, pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej”, realizowanym przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

„Pozyskiwanie środków finansowych i wdrażanie programów dotyczących wspierania rodziny i organizowania rodzinnej pieczy zastępczej. Tworzenie partnerstw w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w dniach 04-05.03.2024 r.
Szkolenie odbędzie się we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10, 53-641 Wrocław
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 18 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Joanna Gorzałka
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: osoby zatrudnione w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, Podmiotach Ekonomii Społecznej, Podmiotach Reintegracyjnych oraz organizacjach pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego.

Termin przesyłania zgłoszeń: 05.02.2024 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy/

Więcej „Informacja o przedłużeniu rekrutacji”

Więcej o: Informacja o rekrutacji

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji kadr systemu, pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej”, realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

I. „Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze. Zastosowanie narzędzi psychologicznych w diagnozie rodziny w dniach 13-14.02.2024 r.

Szkolenie odbędzie się we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10, 53-641 Wrocław

Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 18 osób, w godzinach 8.15–15.00
Trener: Małgorzata Robaczek

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: osoby zatrudnione w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, Podmiotach Ekonomii Społecznej, Podmiotach Reintegracyjnych oraz organizacjach pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego.

Termin przesyłania zgłoszeń: 30.01.2024 r.

Więcej „Informacja o rekrutacji”

Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej został powołany!

W dniu 27 kwietnia Marszałek Województwa Dolnośląskiego powołał członków Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej!

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej do zadań Komitetu należy w szczególności:

1) przedstawianie opinii o regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz projektach uchwał organów samorządu województwa dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;

2) zapoznawanie się z efektami realizacji regionalnego programu rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz przedstawianie opinii w tym zakresie.


Wszystkim członkom Komitetu kadencji 2023-2026 serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Więcej „Informacja o powołaniu nowego składu Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Do góry