Aktualności

Konsultacje skierowane są do grupy docelowej projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna”, tj.:

  • przedsiębiorstw społecznych
  • podmiotów ekonomii społecznej
  • organizacji pozarządowych
  • instytucji wspierających ekonomię społeczną
  • przedstawicieli samorządu terytorialnego (w tym władz samorządowych) i ich jednostek organizacyjnych
  • przedstawicieli nauki i biznesu
  • podmiotów uprawnionych do tworzenia PES o charakterze reintegracyjnym
  • kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych
  • publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.

Konsultacje społeczne prowadzone są w okresie od 29 stycznia 2020 r. do 12 lutego 2020 r. Opinie i uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres d.butryn@dops.wroc.pl na dołączonym formularzu zgłaszania uwag.

Tekst projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2016-2020 – aktualizacja” dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
https://dops.wroc.pl/bip/ w zakładce Otwarte konsultacje społeczne oraz
http://kupujespolecznie.pl/ w zakładce aktualności.

Opinie i uwagi z wpływem datowanym przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu konsultacji, jak również złożone w innej formie niż określone jako wzór formularza, nie zostaną uwzględnione.

Projekt RPRES 2016 -2020 – aktualizacja
Formularz zgłaszania uwag RPRES – aktualizacja

Szkolenie – pt. „Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami”
Szkolenie 4 dniowe, 1 grupa – 20 osób
Termin: 27.01.2020 r., 30.01.2020 r., 03.02.2020 r., 06.02.2020 r.
Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław
Trener: Beata Oleksy – pedagog, psychoterapeuta, trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapie indywidualną dzieci i młodzieży, osób dorosłych w nurcie psychoanalitycznym. Jest kandydatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów oraz inne osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.

1 stycznia 2020 roku weszła w życie prezydencka ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Zakłada ona umożliwienie samorządom tworzenie centrów, które zapewnią mieszkańcom kompleksową organizację usług społecznych. Chodzi o odpowiednie wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania 30 modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych zarówno do ogółu mieszkańców, jak i do grup o szczególnych potrzebach.

Informacje o naborze

Termin naboru:
31.01.2020 r. – 28.08.2020 r.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski wraz z 3 załącznikami, o których mowa na stronie 23 i 24 dokumentacji konkursowej, należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków:
Wnioski wraz z 3 załącznikami, o których mowa na stronie 23 i 24 dokumentacji konkursowej, należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?
Wnioskodawcą w konkursie jest jednostka samorządu terytorialnego – gmina.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Celem konkursu jest przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 .07.2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (zwanej dalej „Ustawą”), tj. wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców (usług społecznych użyteczności publicznej), dostosowanych do specyfiki określonych typów wspólnot samorządowych szczebla podstawowego (gmin), przy wykorzystaniu centrum usług społecznych (CUS) jako nowej jednostki organizacyjnej.

Kryteria wyboru projektów
Ocena merytoryczna i kryteria oceny zgodne z pkt. 4.1 regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00 -001/20.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100,00%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
100 mln zł.

Załączniki:

Regulamin konkursu POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 z dnia 31.12.2019 r.

Załącznik nr 1 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 2 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 3 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik nr 4 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP.

Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 7 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 9 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków.

1. Szkolenie – pt. „Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami”
Szkolenie 4 dniowe, 1 grupa – 20 osób
Termin: 27.01.2020 r., 30.01.2020 r., 03.02.2020 r., 06.02.2020 r.
Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław
Trener: Beata Oleksy – pedagog, psychoterapeuta, trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapie indywidualną dzieci i młodzieży, osób dorosłych w nurcie psychoanalitycznym. Jest kandydatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów oraz inne osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 17 styczeń 2020 r.

 Regulamin
FormulaFormularz zgłoszeniowy – 27.01.2020 r. 30.01.2020 r. 03.02.2020 r. 06.02.2020 r.

Powyższe szkolenia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Zastępca dyrektora OPS, zastępca kierownika OPS, kierownicy działów w jednostkach/instytucjach/podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej mogą uczestniczyć w szkoleniach w ramach niniejszego projektu wyłącznie wtedy, jeśli w ramach obowiązków służbowych realizują zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zawrą stosowną informację w dokumentach rekrutacyjnych.
Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania:
http://www.dops.wroc.pl/szkolenie.php
O zakwalifikowaniu się na szkolenia będą decydowały kryteria określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach i superwizjach realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Projektu pn. ?Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń z jednego ośrodka Kierownik Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników biorących udział w danym szkoleniu. DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników, zwrotu kosztów dojazdu oraz kosztów noclegu.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do udziału szkoleniu/superwizji pocztą elektroniczną na adres: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl oryginalne dokumenty (formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniu/superwizji) uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do DOPS pocztą tradycyjną lub osobiście, najpóźniej w dniu szkolenia.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową.
Dane adresowe DOPS:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław
Adres e-mail: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl
Osoba odpowiedzialna za organizację:
Beata Krzeszowiec
tel. 71 770 42 15

Do góry