Aktualności

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w związku z realizacją inwestycji „Budowa linii kablowej n/n WLZ wraz z szafką zasilającą i pomiarową dla potrzeb opomiarowania przelewów w kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Trzebnickiej i Dębickiego we Wrocławiu”, w dniu 25.08.2020 r. Tauron wyłączy zasilanie prądu dla budynku przy ul. Trzebnickiej 42-44 we Wrocławiu, planowane wyłączenie w godzinach od 12.00 do 17.00.
W związku z zaistniałą sytuacją w ww. godzinach będzie utrudniony kontakt telefoniczny i mailowy.

Więcej informacji pod adresem : https://www.tauron-dystrybucja.pl/wylaczenia

Prosimy Państwa o wyrozumiałość
Dyrekcja Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej

GRANTY NA WSPARCIE DOLNOŚLĄSKICH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania wniosków na granty w ramach projektu pt. „Wsparcie Dolnośląskich DPS”

Cel projektu:
Celem udzielania grantów jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka

Działanie:
2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zakres i okres realizacji projektu:
Dodatki do wynagrodzeń personelu DPS oraz nagrody lub premię, w przypadku gdy regulamin wynagradzania danej placówki nie przewiduje wypłaty dodatków do wynagrodzeń w okresie od 1.08.2020 r do 31.10.2020 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMĆ GRANT:

Granty będą mogły być przeznaczone na:
1. Dodatki do wynagrodzeń personelu DPS oraz nagrody lub premię, w przypadku gdy regulamin wynagradzania danej placówki nie przewiduje wypłaty dodatków do wynagrodzeń w okresie od 1.08.2020 r do 31.10.2020 r.

KTO MOŻE ŻŁOŻYĆ WNIOSEK ?

O grant mogą ubiegać się:

  1. 1.1 Jednostki samorządu terytorialnego podmiot/organ prowadzący DPS
    1.2 Organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek, wg standardów określonych w Art. 54 Ustawy o pomocy społecznej, znajdujących się w rejestrze Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego.
  2. W sytuacji, gdy o grant wnioskuje podmiot, na więcej niż jeden DPS, składa on odrębne wnioski o przyznanie grantu dla każdej placówki, natomiast podpisuje jedną umowę o powierzenie grantu dla wszystkich placówek (DPS-u/-ów), a w treści umowy wykazywany jest każdy grant oddzielnie (wartość i podmiot, na rzecz którego jest przyznawany). Załącznikiem do umowy powierzenia grantu są wnioski grantowe na realizację zadań na rzecz poszczególnych podmiotów. Rozliczenie umowy również odbywa się w podziale na poszczególne podmioty, na rzecz których Wnioskodawca ubiegał się o przyznanie grantu. Grantobiorca może otrzymać w ramach projektu jeden grant na każdą ze wspieranych placówek.
  3. Z możliwości ubiegania się o grant wyłączone są podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Termin składania wniosków: od 11.08.2020 r. do 25.08.2020 r.

Nabór ma charakter otwarty. Wnioski oceniane będą na bieżąco według kolejności wpływu. Granty udzielane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie Grantobiorców. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania grantów, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

WYSOKOŚĆ GRANTÓW

1. Maksymalna kwota grantu uzależniona jest od liczby pracowników DPS podległych Wnioskodawcy, świadczących bezpośrednią pracę z pensjonariuszami, według stanu na dzień 15.07.2020 r. 2. Maksymalna kwota jednostkowa wynosi: liczba etatów x 1 450,00 zł x 3 miesiące.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o przyznanie grantu należy pobrać ze strony www.dops.wroc.pl, wypełnić i złożyć w wersji edytowalnej (nie PDF) za pośrednictwem ePUAP www.epup.gov.pl podpisując profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowalnym. W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszej konsultacji z Grantodawcą, wniosek można złożyć w formie papierowej.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE NABORU

Dodatkowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać u Grantodawcy. Osoby do kontaktu:

  1. Agnieszka Dąbrowska-Nawrocka e-mail: a.dabrowska-nawrocka@dops.wroc.pl tel. 71 770 42 30
  2. Paweł Antoniewicz e-mail: p.antoniewicz@dops.wroc.pl tel. 71 770 42 30

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zastrzega sobie możliwość zamknięcia naboru w dowolnym momencie bez rozstrzygnięcia. W takim przypadku Wnioskodawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu przygotowania i złożenia wniosków

Sprawozdanie_25_11_3Załącznik 4 do umowy – Sprawozdanie końcowe DOPS od 25.11.2020r.

Regulamin przyznawania grantów od 18.08.2020r.

Ogłoszenie

Regulamin przyznawania grantów

Załącznik 1 do regulaminu_Wniosek o przyznanie grantu_DOPS

Załącznik 2_do regulaminu_Karta oceny formalnej_DOPS

Załącznik 2 do regulaminu Karta oceny formalnej DOPS

Załącznik 3 do umowy Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik 3 do regulaminu Karta oceny merytorycznej DOPS

Załącznik 4 do regulaminu Umowa grantowa DOPS

Załącznik 4 do umowy Sprawozdanie końcowe DOPS

 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że szkolenia „Metoda dialogu motywującego – praca z nastolatkiem przejawiającym zachowania trudne” oraz „Cyberuzależnienia – dzieci i młodzież w świecie nowych technologii” zostają odwołane ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń uczestników.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w formie zdalnej.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez przesłanie elektronicznego formularza na adres: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl oraz przesłanie oryginałów dokumentów w wersji papierowej do DOPS (Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław) przed realizacją wsparcia.

Szkolenie – pt. „Cyberuzależnienia – dzieci i młodzież w świecie nowych technologii”
Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób
Termin:
Grupa I – 17.08.2020 r., godz. 8.00 – 16.00
Grupa II – 19.08.2020 r., godz. 8.00 – 16.00
Trener: Joanna Gorzałka
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów oraz inne osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 3 sierpień 2020 r.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy – 17.08.2020

Formularz zgłoszeniowy – 19.08.2020

Powyższe szkolenia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Zastępca dyrektora OPS, zastępca kierownika OPS, kierownicy działów w jednostkach/instytucjach/podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej mogą uczestniczyć w szkoleniach w ramach niniejszego projektu wyłącznie wtedy, jeśli w ramach obowiązków służbowych realizują zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zawrą stosowną informację w dokumentach rekrutacyjnych.
Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania: http://www.dops.wroc.pl/szkolenie.php O zakwalifikowaniu się na szkolenia będą decydowały kryteria określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach i superwizjach realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Projektu pn. ?Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń z jednego ośrodka Kierownik Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników biorących udział w danym szkoleniu. DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników, zwrotu kosztów dojazdu oraz kosztów noclegu.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową.
Dane adresowe DOPS:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław
Adres e-mail: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl
Osoba odpowiedzialna za organizację:
Beata Krzeszowiec

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że szkolenie „Udzielanie pomocy rodzinie w sytuacji kryzysowej” w dniu 06.08.2020 r. zostało odwołane ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń uczestników.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w formie zdalnej.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez przesłanie elektronicznego formularza na adres: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl oraz przesłanie oryginałów dokumentów w wersji papierowej do DOPS (Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław) przed realizacją wsparcia.

Szkolenie – pt. „Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie”
Szkolenie 1 dniowe
Termin: 14.08.2020 r., godz. 8.00 – 16.00
Trener: Beata Oleksy
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
służby współpracujące i współtworzące SWRiPZ (przedstawiciele: wymiaru sprawiedliwości, oświaty, służby zdrowia oraz służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi, z osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi).
Termin przesyłania zgłoszeń: 31 lipiec 2020 r.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy – 14.08.2020

Powyższe szkolenia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Zastępca dyrektora OPS, zastępca kierownika OPS, kierownicy działów w jednostkach/instytucjach/podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej mogą uczestniczyć w szkoleniach w ramach niniejszego projektu wyłącznie wtedy, jeśli w ramach obowiązków służbowych realizują zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zawrą stosowną informację w dokumentach rekrutacyjnych.
Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania: http://www.dops.wroc.pl/szkolenie.php
O zakwalifikowaniu się na szkolenia będą decydowały kryteria określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach i superwizjach realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Projektu pn. ?Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń z jednego ośrodka Kierownik Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników biorących udział w danym szkoleniu. DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników, zwrotu kosztów dojazdu oraz kosztów noclegu.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową.
Dane adresowe DOPS:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław
Adres e-mail: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl
Osoba odpowiedzialna za organizację:
Beata Krzeszowiec
tel. 71 770 42 15

Do góry