Formularz zgłoszeniowy dla podmiotu

  DANE DOTYCZĄCE FORMY WSPARCIA
  

  PODSTAWOWE DANE PODMIOTU PROJEKTU EFS+
  

  Typ instytucji (wymagane)

  Oświadczenia
  

  Klauzula informacyjna
  

  (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

  W związku z przystąpieniem do projektu pn.: „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027, w celu wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 RODO , w związku z art. 88 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 , informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

  I. Administrator
  Administratorem Państwa danych jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław;

  Pozostali odrębni administratorzy Państwa danych:
  1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
  2. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 , 00-513 Warszawa.
  Administratorzy będą przetwarzać oraz wzajemnie udostępniać sobie dane osobowe w celu wykonywania przypisanych im zadań.

  II. Cel przetwarzania danych
  Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją projektu „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim” w ramach FERS 2021-2027, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków oraz monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów oraz do celów określania kwalifikowalności uczestników.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

  III. Podstawa przetwarzania
  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z tym, że:
  Zobowiązuje nas do tego prawo (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. g):
  - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,
  - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 21, z późn. zm.)
  - ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w szczególności art. 87-93,
  - ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
  - ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

  IV. Sposób pozyskiwania danych
  Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

  V. Dostęp do danych osobowych
  Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy administratora. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:
  1. Podmiotom, którym zleciliśmy wykonywanie zadań w ramach projektu: „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim”.
  2. Podmiotom, którym zleciliśmy wykonywanie zadań w FERS,
  3. Organom Komisji Europejskiej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, prezesowi zakładu ubezpieczeń społecznych,
  4. Podmiotom, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym.

  VI. Okres przechowywania danych
  Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie II. Cel przetwarzania danych.

  VII. Przysługują Państwu następujące prawa:
  1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
  2. Prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
  3. Prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
  4. Prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
  5. Prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany ,
  6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Polsce

  VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  IX. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  X. Kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych
  1. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej danych osobowych, prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w następujący sposób:
  - pocztą tradycyjną (ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław),
  - elektronicznie (adres e-mail: iod@dops.wroc.pl).
  2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego danych osobowych, prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w następujący sposób:
  - pocztą tradycyjną (ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa),
  - elektronicznie (adres e-mail: IOD@mfipr.gov.pl).
  3. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej danych osobowych, prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w następujący sposób:
  - pocztą tradycyjną (ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa),
  - elektronicznie (adres e-mail: iodo@mrips.gov.pl).

  Po wypełnieniu Formularza dla instytucji otrzymacie Państwo, na wskazany w formularzu adres e-mail, potwierdzenie o złożeniu formularz oraz link do skróconego formularza który prosimy przesłać pracownikom Państwa instytucji/podmiotu, którzy będą uczestniczyć w formie wsparcia.