Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
EKONOMIA SPOŁECZNA 2017-2018
 
Ekonomia Społeczna
Informacja o konkursie „Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie" (POWR.02.09.00-IP.03-00-007/18)
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wydłużył termin naboru wniosków w ramach konkursu pt. "Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie".
Aktualny termin składnia wniosków to: 10.01.2019 r. do godziny 14.00.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i do nadsyłanie ofert.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są pod poniższym linkiem.

https://efs.mrpips.gov.pl/wiadomosci/wydluzenie-naboru-wnioskow-w-ramach-konkursu-nr-powr.02.09.00-ip.03-00-00718
Data publikacji: 13.12.2018 r.
Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej zaprasza na Forum Pomocy Społecznej organizowanego z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 2018.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się 10.12.2018 r. we Wrocławiu. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Dolnośląskim Forum Pomocy Społecznej oraz Instytutem Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz jednostek samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego.
Uroczystość organizowana jest z okazji Dnia Pracownika Socjalnego i ma na celu docenienie ludzi na co dzień służących pomocą oraz wsparciem drugiemu człowiekowi. Będzie ona jednocześnie okazją do omówienia kondycji systemu pomocy społecznej w Polsce.


Miejsce spotkania: Uniwersytet Wrocławski Instytutu Studiów Międzynarodowych (I piętro), Sala 144.

Data spotkania: 10.12.2018 r.
Godziny: 10:00-15:00 (według załączonego programu)

Jeśli zdecydują się Państwo na wzięcie udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia do 06 grudnia 2018 r. na adres mailowy: d.butryn@dops.wroc.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław, Fax. 71 770 42 20

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników (w szczególności PCPR i OPS)
Udział w wydarzeniu należy zgłaszać do 06.12.2018 r. na adres email d.butryn@dops.wroc.pl lub pod numerem telefonu 500 156 066

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem.

Załączniki:
ProgramProgram
Regulamin uczestnictwa w projekcieRegulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy aktualizacja danych
Formularz zgłoszeniowyOświadczenie osoby delegowanej do udziału w projekcie
Data publikacji: 26.11.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu w ramach dolnośląskiej sieci na rzecz reintegracji pn.: „ Miejsce podmiotów zatrudnienia socjalnego w systemie pomocy społecznej i rynku pracy”
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu sieci na rzecz reintegracji skierowanym do przedstawicieli dolnośląskich centrów i klubów integracji społecznej oraz współpracujących z nimi instytucji i OWES.

Spotkanie zostanie poświęcone roli podmiotów zatrudnienia socjalnego w systemie pomocy społecznej i rynku pracy – Centra i Kluby integracji społecznym łączą w sobie elementy pracy socjalnej i działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Osoba długotrwale poddawana wykluczeniu wymaga wielokierunkowego wsparcia realizowanego zarówno przez ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy, jak podmioty zatrudnienia socjalnego. Proces reintegracji wymaga niejednokrotnie włączenia do realizowanej ścieżki reintegracji także pracodawców .

Kluczowym elementem programu będą wizyty w 4 centrach integracji społecznej funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego.

Miejsce: Dzień I – wizyty w CIS, zgodnie z programem
Dzień II – Hotel Abis, Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 28

Termin: 29-30 listopada 2018

Ilość miejsc na spotkaniu: 40
Czas trwania spotkania:
Dzień I: 10:00-16:15
Dzień II: 9:00 -15:00

Jeśli zdecydują się Państwo na wzięcie udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia do 19 listopada 2018 r. na adres mailowy: l.pachciarz@dops.wroc.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław, Fax. 71 770 42 20

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników (w szczególności PCPR i OPS)
 • podmiotów ekonomii społecznej (PES)
 • przedsiębiorstw społecznych (PS)
 • organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
 • - prowadzących działania w obszarze rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnościami (w szczególności CIS i KIS)
 • instytucji wspierających ekonomię społeczną
Za organizację spotkania odpowiada: Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej, DOPS. Telefon kontaktowy: 500-156-050, e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem.

Prosimy także o wcześniejsze zgłaszanie przez uczestników specjalnych potrzeb (np. konieczność zapewnienia asystenta/tki osoby niepełnosprawnej, przestrzeni dostosowana do niepełnosprawności ruchowych, tłumacza języka migowego, systemu wspomagającego słyszenie, specjalnego wyżywienia czy alternatywnych materiałów informacyjnych)

Załączniki:
ProgramProgram
Regulamin uczestnictwa w projekcieRegulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowyOświadczenie osoby delegowanej do udziału w projekcie
Data publikacji: 14.11.2018 r.
XIV Forum Integracyjne – Nowe pomoce techniczne dla osób z niepełnosprawnością.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na XIV Forum Integracyjne – Nowe pomoce techniczne dla osób z niepełnosprawnością w dniu 30 listopada 2018 roku w Auli Wydziału Fizjoterapii AWF, P-4, al. I. J. Paderewskiego 35 we Wrocławiu.
Udział w Forum jest bezpłatny.

Forum objęte jest Honorowym Patronatem:
Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych
Senatora RP Jana Filipa Libickiego

Prezydenta Wrocławia

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
Prof. dr hab. Andrzeja Rokity

Dodatkowe informacje udziela:
Biuro Poselsko – Senatorskie we Wrocławiu
Tel. 71 3410310 lub e-mail: piechota@piechota.info.pl


ZaproszenieZaproszenie
Data publikacji: 31.10.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących dolnośląskie podmioty reintegracyjne -Warsztaty Terapii Zajęciowej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Warsztaty Terapii Zajęciowej

Miejsce: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Dzierżoniowie, Sala Tęcza, ul Parkowa 4b Dzierżoniów

Termin: 7 listopada 2018 r. (środa))

Ilość miejsc na spotkaniu: 30
Czas trwania spotkania: 5 h (9.30-14.30)

Tematyka: Budowanie wieloaspektowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w oparciu o różne źródła finansowania

Dzierżoniowskie Koło Polskiego Stowarzyszania na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od 25 lat prowadzi działania na rzecz edukacji, rehabilitacji, aktywizacji i wspierania niezależności osób z niepełnosprawnością. Na przykładzie realizowanych przez Stowarzyszenie form wsparcia omówione zostaną możliwości rozwoju dolnośląskich podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej. Uzupełnieniem spotkania będzie poszukiwanie rozwiązań dotyczących finansowania aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników WTZ

Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela: Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej

Do udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników, wolontariuszy członków zarządu oraz członków podmiotów tworzących dolnośląskie Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

W spotkaniu mogą wziąć udział podmioty reintegracyjne, które uczestniczyły w procesie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do projektu.

Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem
Do pobrania:
ProgramProgram spotkania
ProgramProgram spotkania w wersji powiększonej
Data publikacji: 18.10.2018 r.
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ woj. łódzkie, 8-9 listopada 2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli m.in. podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym organizacji pozarządowych (NGO) oraz samorządu (JST), na WIZYTĘ STUDYJNĄ do podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów założonych przez samorządy z terenu województwa łódzkiego.

CO ZOBACZYMY?

1. Spółdzielnia Socjalna „Communal Service” w Brzezinach – kolebka klauzl społecznych, zwiedzanie m.in. sortowni odpadów komunalnych. Spółdzielnia założona przez Miasto Brzeziny i Powiat Brzeziński. Według NIK: „niektóre z kontrolowanych gmin stosowały klauzule społeczne w zamówieniach publicznych na szeroką skalę i uczyniły z nich instrument rozwiązywania problemów osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji związanej z zatrudnieniem i integracją społeczną. Należy tu szczególnie wskazać gminę Brzeziny w województwie łódzkim, która zapewniła sobie odpowiednie przygotowanie jako zamawiającego do racjonalnego i skutecznego stosowania klauzul społecznych”.

2. Rawsko-Bielska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca” w Rawie Mazowieckiej. Jej założycielami były dwa samorządy z województwa łódzkiego, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka oraz Gmina i Miasto Biała Rawska, Spółdzielnia świadczy usługi m.in. remontowo-budowlane na rzecz TBS, usługi gastronomiczne, porządkowe i komunalne, administracja słupami ogłoszeniowymi w mieście. Jedyna w Polsce spółdzielnia socjalna prowadząca Zakład Aktywności Zawodowej (rękodzielnictwo). Spotkanie z przedstawicielami spółdzielni, ZAZ, Burmistrzem Białej Rawskiej.

3. Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. z Aleksandrowa Łódzkiego – prowadzi Dom Pomocy Społecznej i Warsztaty Terapii Zajęciowej–zwiedzanie obiektów DPS i WTZ, spotkania z przedstawicielami, dyskusje.

4. Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych- spotkanie z przedstawicielami Sejmiku oraz Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My" - działalność w zakresie prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz galerii artystycznej twórców z niepełnosprawnościami (przy ul. Piotrkowskiej 17 w Łodzi). Stowarzyszenie Wsparcie Społecznej „Ja-Ty-My” podejmuje szereg inicjatyw na rzecz ES: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Zakład Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Centrum Usług Społecznych.

PROGRAM 08 -09.11.2018 r.
I dzień
8.11.2018(czwartek)
08:30
– zbiórka, siedziba DOPS ul. Trzebnicka 42-44 Wrocław i wyjazd z Wrocławia
12:00-14:30 – wizyta w Spółdzielni Socjalnej „Communal Service” w Brzezinach, założycielami spółdzielni są Miasto Brzeziny i Gmina Rogów, spółdzielnia realizuje usługi komunalne na terenie miasta Brzeziny i powiatu Brzezińskiego. Przerwa kawowa
14:30-15:00- obiad serwowany przez Rawsko-Bialską Spółdzielnię Socjalną „Nadzieja i Praca”
15:00-18:00 – wizyta w Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca” w Rawie Mazowieckiej (usługi komunalne i porządkowe, remontowo-budowlane na rzez TBS, gastronomiczne. Spółdzielnia szczególna, bo prowadząca Zakład Aktywności Zawodowej wytwarzający rękodzieło). Spotkanie z przedstawicielami spółdzielni, ZAZ-u, Burmistrzem Białej Rawskiej, zwiedzanie)
18:00-19:00 – dojazd, kolacja i nocleg w obiekcie hotelowym Tatar w Rawie Mazowieckiej

II dzień
9.11.2018(piątek)
07:00-07:30
- śniadanie w obiekcie hotelowym Tatar
07:30-09:00 - dojazd do Rąbienia AB
09:00-12:00- wizyta w Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. z Aleksandrowa Łódzkiego, prowadzącej Dom Pomocy Społecznej i Warsztaty Terapii Zajęciowej – spotkanie z przedstawicielami fundacji, przerwa kawowa, zwiedzanie DPS, WTZ, przejazd do Łodzi
12:00-14:30- wizyta w Łódzkim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, spotkanie z przedstawicielami Sejmiku oraz Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. Prezentacja działalności Sejmiku w zakresie prowadzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego oraz galerii artystycznej twórców z niepełnosprawnościami. Przedstawienie działalności Stowarzyszenia w zakresie prowadzenia OWES, ZAZ, WTZ, ŚDS oraz Centrum Usług Społecznych
14:30-15:00 –obiad, serwowany przez Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łodzi
15:00- wyjazd do Wrocławia. Planowany powrót do siedziby DOPS około 17:30-18:00

Uczestnictwo jest bezpłatne. W ramach wizyty zapewniamy materiały informacyjne, transport z Wrocławia i z powrotem (siedziba DOPS), ubezpieczenie NNW , nocleg, wyżywienie (przerwy kawowe, śniadanie, obiady, kolacja).

Jeśli zdecydują się Państwo na wzięcie udziału w wizycie studyjnej prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia do 31 października 2018 r. na adres mailowy: m.lebiecka@dops.wroc.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław, Fax. 71 770 42 20

Informujemy, że liczba wolnych miejsc na wizytę studyjną została wyczerpana. O ewentualnych zmianach będziemy informować.

Formularz i regulamin dotyczy nowych uczestników. Pozostałe osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu z Martą Lebiecką, tel. 500 156 050, e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

Złożenie Formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w wizycie. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji.

Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

Załączniki:
ProgramProgram
Regulamin uczestnictwa w projekcieRegulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowyOświadczenie osoby delegowanej do udziału w projekcie

Załączniki w wersji powiększonej:
Regulamin uczestnictwa w projekcieRegulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowyOświadczenie osoby delegowanej do udziału w projekcie
Data publikacji: 17.10.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu w ramach dolnośląskiej sieci na rzecz reintegracji pn.:„Funkcjonowanie ZAZ jako elementu sektora ekonomii społecznej”
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu sieci na rzecz reintegracji skierowanym do przedstawicieli dolnośląskich zakładów aktywności zawodowej oraz współpracujących z nimi instytucji i OWES. Spotkanie zostanie poświęcone aktualnym problemom zaz-ów związanym z finansowaniem rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmianom przepisów stanowiących podstawę ich funkcjonowania oraz miejsca ZAZ w sektorze ekonomii społecznej (w oparciu o Krajowy Program rozwoju ekonomii Społecznej).

Kluczowym elementem programu będzie udział przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Wydziału ds. osób niepełnosprawnych.

Miejsce: Szklarska Poręba, Dom na Białej Dolinie ul. Wolności 11

Termin: 28 września 2018

Ilość miejsc na spotkaniu: 50
Czas trwania spotkania: 5 h (11:00 -16.00)

Jeśli zdecydują się Państwo na wzięcie udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia do 24 września 2018 r. na adres mailowy: l.pachciarz@dops.wroc.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław, Fax. 71 770 42 20

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników (w szczególności PCPR i OPS)
 • podmiotów ekonomii społecznej (PES)
 • przedsiębiorstw społecznych (PS)
 • organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
  - prowadzących działania w obszarze rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnościami (w szczególności WTZ i ZAZ)
 • instytucji wspierających ekonomię społeczną
Za organizację spotkania odpowiada: Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej, DOPS. Telefon kontaktowy: 500-156-050, e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem.
Prosimy także o wcześniejsze zgłaszanie przez uczestników specjalnych potrzeb (np. konieczność zapewnienia asystenta/tki osoby niepełnosprawnej, przestrzeni dostosowana do niepełnosprawności ruchowych, tłumacza języka migowego, systemu wspomagającego słyszenie, specjalnego wyżywienia czy alternatywnych materiałów informacyjnych)


ProgramProgram
Regulamin uczestnictwa w projekcieRegulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

Załączniki w wersji powiększonej:
Regulamin uczestnictwa w projekcieRegulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Data publikacji: 17.09.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu regionalnej sieci podmiotów ekonomii społecznej - Zmiana miejsca spotkania
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na trzecie w tym roku spotkanie w ramach sieciowania podmiotów ekonomii społecznej, na którym skupimy się na projektowaniu katalogów branżowych, uwzględniających produkty różnych podmiotów ES.

Najważniejsze informacje:

Termin: 18.09.2018r.
Czas trwania spotkania: 5 h w godz. 10.00-15.00

Aktualne miejsce spotkania: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10

Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela:

Anna Mokrzecka-Bogucka – Specjalista ds. współpracy

Na spotkanie serdecznie zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej, instytucji wspierających ekonomię społeczną (OWES), którzy brali udział w poprzednich spotkaniach, ale również nowe podmioty oraz przedstawicieli JST, nauki, biznesu chcących włączyć się w pracę sieci PES.

Podmioty, które nie uczestniczyły we wcześniejszych spotkaniach, a chciałyby dołączyć i uczestniczyć w kolejnych prosimy o przesłanie dokumentów do dnia 13 września 2018 r.

Wypełnione i podpisane dokumenty (formularz, regulamin i oświadczenie) należy przesłać wybierając jedną z trzech możliwości:
1. pocztą tradycyjną na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław
2. faxem na nr 71 770 42 30
lub
3. drogą elektroniczną na adres:
a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl

Ww. dokumenty wypełniają wyłącznie podmioty, które do tej pory nie uczestniczyły w działaniach realizowanych w ramach projektu DOPS.

Złożenie Formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w spotkaniach. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji. W spotkaniu mogą wziąć udział podmioty, które uczestniczyły w procesie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do projektu. Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przed spotkaniem.

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją wzięcia udziału w projekcie, zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

Załączniki:
Regulamin uczestnictwa w projekcieRegulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowyOświadczenie osoby delegowanej do udziału w projekcie

Załączniki w wersji powiększonej:
Regulamin uczestnictwa w projekcieRegulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowyOświadczenie osoby delegowanej do udziału w projekcie
Data publikacji: 30.08.2018 r.
Przedłużeniu rekrutacji na spotkanie sieci na rzecz reintegracji pn. „Opieka wytchnieniowa - wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w perspektywie rozwiązań krajowych i zagranicznych”
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji na spotkanie sieci na rzecz reintegracji pn. „Opieka wytchnieniowa - wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w perspektywie rozwiązań krajowych i zagranicznych” do dnia 14.09. 2018 r.

Miejsce: Wrocław, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131
Termin: 21 września 2018
Ilość miejsc na spotkaniu: 60
Czas trwania spotkania: 5 h (10.30-14.30)
Jeśli zdecydują się Państwo na wzięcie udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia do 14 września 2018 r. na adres mailowy: l.pachciarz@dops.wroc.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław, Fax. 71 770 42 20
Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników (w szczególności PCPR i OPS)
 • podmiotów ekonomii społecznej (PES)
 • przedsiębiorstw społecznych (PS)
 • organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
  - prowadzących działania w obszarze rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnościami (w szczególności WTZ i ZAZ)
 • instytucji wspierających ekonomię społeczną
Za organizację spotkania odpowiada: Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej, DOPS. Telefon kontaktowy: 500-156-050, e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl.
Informacji udziela także Barbara Górka (Fundacja IMAGO) tel. 513 362 807, e-mail: barbara.gorka@fundacjaimago.pl
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem.

Prosimy także o wcześniejsze zgłaszanie przez uczestników specjalnych potrzeb (np. konieczność zapewnienia asystenta/tki osoby niepełnosprawnej, przestrzeni dostosowana do niepełnosprawności ruchowych, tłumacza języka migowego, systemu wspomagającego słyszenie, specjalnego wyżywienia czy alternatywnych materiałów informacyjnych)

Załączniki:
Regulamin uczestnictwa w projekcieRegulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowyOświadczenie osoby delegowanej do udziału w projekcie

Załączniki w wersji powiększonej:
Regulamin uczestnictwa w projekcieRegulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Data publikacji: 11.09.2018 r.
CERTYFIKAT ZNAKU PROMOCYJNEGO EKONOMII SPOŁECZNEJ ZAKUP PROSPOŁECZNY! NABÓR TRWA DO 15 WRZEŚNIA
Zakup Prospołeczny

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej od 2016r. roku buduje na Dolnym Śląsku markę znaku Zakup Prospołeczny. Również w tym roku kolejne podmioty otrzymają certyfikat i staną się Zdobywcami Znaku.

CZYM JEST TEN ZNAK?

Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umacnianie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej, świadczących usługi i wytwarzających produkty o najwyższej jakości, wykonane z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Certyfikacja efektywnie wspomaga działania prowadzone przez wyróżnione podmioty w zakresie marketingu i public relations.

Obecnie na Dolnym Śląsku 18 podmiotów, posiada ten znak jakości.
Dołącz do grona Zdobywców Znaku.

CO ZYSKASZ GDY ZDOBĘDZIESZ ZNAK?
 • potwierdzenie wysokiej jakości Twoich produktów i usług
 • uwiarygodnienie działalności w oczach partnerów biznesowych
 • dodatkowe narzędzie promocji i reklamy
 • pomoc w budowaniu sieci kontaktów z biznesem
 • możliwość korzystania z oferty edukacyjnej tylko dla Zdobywców Znaku

JAK MOŻESZ UZYSKAĆ CERTYFIKAT ZNAKU ZAKUP PROSPOŁECZNY?

1. Zapoznaj się z Zasadami przyznawania znaku
2. Wypełnij wniosek o certyfikację, ankietę podmiotu ekonomii społecznej oraz przygotuj pozostałe dokumenty (wymienione w ankiecie podmiotu)
3. Podpisz dokumenty i złóż wybierając jedną z form:
a) Wyślij pocztą na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław
b) Wyślij na adres e-mail:
dops@dops.wroc.pl

NABÓR TRWA DO 15 WRZEŚNIA

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Znaku:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław

Osoba do kontaktu:
Anna Mokrzecka-Bogucka
tel. 500 156 055
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl

Do pobrania:
 Zasady przyznawania znaku Zasady przyznawania znaku
Zasady weryfikacji Podmiotów Ekonomii Społecznej Zasady weryfikacji Podmiotów Ekonomii Społecznej
 Regulamin prac Dolnośląskiej Kapituły Certyfikującej Regulamin prac Dolnośląskiej Kapituły Certyfikującej
 Wniosek o certyfikację Wniosek o certyfikację
 Ankieta Podmiotu Ekonomii Społecznej Ankieta Podmiotu Ekonomii Społecznej
 Jak zdobyć znak ? Jak zdobyć znak ?
 Dla kogo jest znak ? Dla kogo jest znak ?
Data publikacji: 30.08.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Fundacja Imago oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zapraszają do udziału w spotkaniu w ramach dolnośląskiej sieci na rzecz reintegracji „Opieka wytchnieniowa - wsparcie opiekunów osób z niepeł
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu sieci na rzecz reintegracji skierowanym do przedstawicieli dolnośląskich organizacji i instytucji realizujących działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Zostanie ono poświęcone tematyce wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami w ramach opieki wytchnieniowej, a także możliwościom organizacji opieki wytchnieniowej na terenie samorządu.

Kluczowym elementem programu będzie przedstawienie krajowych dobrych praktyk, a także duńskich rozwiązań w zakresie wsparcia opiekunów. Spotkanie jest realizowane pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Krótkiej Przerwy (International Short Break Association). Goście i prelegenci m.in.: Thor Simony, Dyrektor Ośrodka Granbohus, członek Komitetu Sterującego Międzynarodowego Stowarzyszenia Krótkiej Przerwy (ISBA), Jarosław Tobiasz - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia OLIGOS z Rybnika, Joanna Baszyńska - Stowarzyszenie "NA TAK" z Poznania, Piotr Masłowski Zastępca Prezydenta Miasta Rybnik, Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego, Piotr Kuźnak – Prezes Fundacji Imago,

Izabela Łuków – Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej,

Miejsce: Wrocław, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131 Termin: 21 września 2018

Ilość miejsc na spotkaniu: 60
Czas trwania spotkania: 5 h (10.30-14.30)

Jeśli zdecydują się Państwo na wzięcie udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia do 10 września 2018 r. na adres mailowy: l.pachciarz@dops.wroc.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław, Fax. 71 770 42 20

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników (w szczególności PCPR i OPS)
 • podmiotów ekonomii społecznej (PES)
 • przedsiębiorstw społecznych (PS)
 • organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
  - prowadzących działania w obszarze rehabilitacji społeczno-zawodowej osób
 • niepełnosprawnościami (w szczególności WTZ i ZAZ)
 • instytucji wspierających ekonomię społeczną
Za organizację spotkania odpowiada: Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej, DOPS. Telefon kontaktowy: 500-156-050, e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl.

Informacji udziela także Barbara Górka (Fundacja IMAGO) tel. 513 362 807, e-mail: barbara.gorka@fundacjaimago.pl

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem.


Prosimy także o wcześniejsze zgłaszanie przez uczestników specjalnych potrzeb (np. konieczność zapewnienia asystenta/tki osoby niepełnosprawnej, przestrzeni dostosowana do niepełnosprawności ruchowych, tłumacza języka migowego, systemu wspomagającego słyszenie, specjalnego wyżywienia czy alternatywnych materiałów informacyjnych)

Załączniki:


Program spotkaniaProgram spotkania
Regulamin uczestnictwa w projekcieRegulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowyOświadczenie osoby delegowanej do udziału w projekcie

Załączniki w wersji powiększonej:
Regulamin uczestnictwa w projekcieRegulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowyOświadczenie osoby delegowanej do udziału w projekcie
Data publikacji: 24.08.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych (WTZ i ZAZ), podmiotów ekonomii społecznej (PES) realizujących działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami, OWES oraz samorządu (JST), na
WIZYTĘ STUDYJNĄ DOTYCZĄCĄ ORGANIZACJI WIELOASPEKTOWEGO WSPARCIA DLA ODÓB NIEPELNOSPRAWNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Celem wizyty prezentację dobrych praktyk w zakresie organizacji zadań dotyczących wieloaspektowego wspierania osób z niepełnosprawnościami w celu ich rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Miejsce: Częstochowa
Termin: 13-14 września 2018
Ilość miejsc: 25

Podczas wizyty poruszone zostaną m.in. kwestie:
 • zasady współpracy pomiędzy Miastem Częstochowa a poszczególnymi podmiotami realizującymi zadania z obszaru rehabilitacji społeczno-zawodowej, w szczególności w ramach partnerstwa „Częstochowa – Niepełnosprawnym”;
 • zasad wspierania działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na terenie Częstochowy;
 • sposób realizacji działań dotyczących wieloaspektowego wspierania osób z niepełnosprawnościami w celu poprawy jakości ich życia. Działania te obejmują rehabilitację zdrowotną, społeczną, zawodową osób z niepełnosprawnościami, wsparcie dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz współpracę ze społecznością lokalną.

Uczestnictwo jest bezpłatne. W ramach wizyty zapewniamy materiały informacyjne, transport z Wrocławia (siedziba DOPS), ubezpieczenie NNW, wyżywienie (zgodnie z programem), nocleg.

W wizycie mogą wziąć udział podmioty, które uczestniczyły w procesie rekrutacji do działań w obszarze budowania SIECI WSPÓŁPRACY NA RZECZ REINTEGRACJI i zostały zakwalifikowane do projektu.
Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu z Lucyna Pachciarz, tel. 500 156 050, e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl
Złożenie Formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w wizycie. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji.
Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

Załączniki:


Program spotkaniaProgram spotkania
Regulamin uczestnictwa w projekcieRegulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy aktualizacja danych
Formularz zgłoszeniowyOświadczenie osoby delegowanej do udziału w projekcie

Załączniki w wersji powiększonej:
Regulamin uczestnictwa w projekcieRegulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy aktualizacja danych
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowyOświadczenie osoby delegowanej do udziału w projekcie
Data publikacji: 19.07.2018 r.
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli m.in. podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym organizacji pozarządowych (NGO) oraz samorządu (JST), na WIZYTĘ STUDYJNĄ DO WIELOBRANŻOWEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ARTE Z BIELAWY.

Celem wizyty jest prezentacja i wymiana dobrych praktyk w obszarze współpracy finansowej JST i PES na przykładzie Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej ARTE (spółdzielnia osób prawnych założona przez Stowarzyszenie Nowa Nadzieja i Fundację Sychem) oraz Samorządu Bielawy. Spółdzielnia oprócz działalności gospodarczej prowadzi działania w obszarze resocjalizacji, w tym wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem: m.in. prowadzi hostel dla osób uzależnionych, organizuje zbiórki żywności, integruje społeczność lokalną.

Podczas wizyty poruszone zostaną m.in. kwestie:
 • współpracy finansowej spółdzielnia-samorząd (realizacja zadań publicznych zleconych przez Gminę, w tym zadań związanych z rozwiązywaniem lokalnych problemów społecznych)
 • budowania pozytywnej współpracy PES-JST i jej wpływ na rozwój lokalny
 • wpływu Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej ARTE zwłaszcza na bielawską społeczność lokalną, w obszarze związanym z rozwiązywaniem problemów społecznych (oprócz realizacji zadań pożytku publicznego, spółdzielnia jest również inicjatorem akcji skierowanej do mieszkańców gminy "Bielawa na witaminach stop dopalaczom", w ramach której rozdawana jest żywność.
 • działalności i rozwoju Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej ARTE (usługi: budowlane, pielęgnacja zieleni, ceramika i zdobnictwo, nadruki i gadżety, obecnie spółdzielnia buduje dom pomocy społecznej) oraz kreowania marki solidnego i wiarygodnego PES – spółdzielnia wielokrotnie nagradzana w konkursach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim (Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny, Plebiscyt Gospodarczy „Sudeckie Kryształy”, nagroda dla Najlepszego Przedsiębiorstwa Społecznego w Polsce im. Jacka Kuronia , Certyfikat Jakości „ES” Ekonomii Społecznej, nagroda w plebiscytach Gospodarczych „Dolnośląskie Gryfy”, „Sudeckie Kryształy”, „Gwiazdy Biznesu”, „Muflony 2017”, spółdzielnia posiada certyfikat Jakości „Zakup Prospołeczny”
PROGRAM 03.08.2018

08:00 zbiórka i wyjazd do Bielawy z siedziby DOPS, ul. Trzebnicka 42-44 Wrocław
09:30 – 11:20 wizyta w Wielobranżowej Spółdzielni socjalnej ARTE, w tym:
 • Prezentacja działalności (idea, finansowanie, branże działalności gospodarczej, pozyskiwanie zleceń , rozwój) - rozmowy z przedstawicielami PES, w tym prezesem spółdzielni Jarosławem Pileckim
 • wymiana doświadczeń podczas przerwy kawowej
11:20 – 12:00 spotkanie z przedstawicielem Urzędu Miasta Bielawa, w tym:
 • prezentacja współpracy samorządu i spółdzielni w obszarze współpracy finansowej
 • omówienie roli i wpływu spółdzielni na społeczność lokalną, w tym na rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych
12:00 – 13:30 wizyta w drugim obiekcie będącym w zasobach spółdzielni i przedstawienie działalności spółdzielni w praktyce
13:30 – 14:30 podsumowanie wizyty, wymiana doświadczeń, w tym przerwa 30 min. na obiad
14:30 wyjazd, planowany powrót do Wrocławia (siedziba DOPS) godzina 16:00

Uczestnictwo jest bezpłatne. W ramach wizyty zapewniamy materiały informacyjne, transport z Wrocławia (siedziba DOPS), ubezpieczenie NNW , wyżywienie (przerwa kawowa, obiad).

Jeśli zdecydują się Państwo na wzięcie udziału w wizycie studyjnej prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia do 30 lipca 2018 r. na adres mailowy: m.lebiecka@dops.wroc.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław, Fax. 71 770 42 20

Informujemy, że w związku z brakiem wolnych miejsc na wizytę studyjną – rekrutacja uzupełniająca została zakończona. W przypadku zmian, będziemy Państwa informować.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu z Martą Lebiecką, tel. 500 156 050, e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

Złożenie Formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w wizycie. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji.

Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

Załączniki:
Program-ARTE wizyta studyjnaProgram-ARTE wizyta studyjna
Regulamin uczestnictwa w projekcieRegulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

Załączniki w wersji powiększonej:
Regulamin uczestnictwa w projekcieRegulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Data publikacji: 13.07.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących dolnośląskie podmioty reintegracyjne - Centra i Kluby Integracji Społecznej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Centra i Klub Integracji Społecznej

Miejsce: Wrocławskie Centrum Integracji, ul. Strzegomska 49, Wrocław

Termin:
20 lipca 2018 r. (piątek) ZMIANA TERMINU 12.09.2018 (środa)

Ilość miejsc na spotkaniu: 15
Czas trwania każdego spotkania: 5 h (10.00-15.00)

Tematyka: Spotkania sieciujące dla przedstawicieli dolnośląskich CIS i KIS -Tworzenie lokalnych struktur Dolnośląskiego Forum Centrów i Klubów Integracji Społecznej

Telefon kontaktowy: 500-156-050. Informacji udziela: Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej

Do udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników, wolontariuszy członków zarządu oraz członków podmiotów tworzących dolnośląskie Centra i Kluby Integracji Społecznej.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

W spotkaniu mogą wziąć udział podmioty reintegracyjne, które uczestniczyły w procesie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do projektu.
Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem
Do pobrania:
Program spotkaniaProgram spotkania
Program spotkaniaProgram spotkania - wersja powiększona
Data publikacji: 11.07.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu regionalnej sieci podmiotów ekonomii społecznej.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej do rozmów o współpracy usługowej, produktowej i sprzedażowej.

Najważniejsze informacje

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 16.04.2018r.w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław

Kolejne już drugie spotkanie odbędzie się Wałbrzychu w siedzibie Fundacji Merkury na ul. Beethovena:

Termin:
Czas trwania spotkania: 5 h w godz. 10.00-15.00

Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela:

Anna Mokrzecka-Bogucka – Specjalista ds. współpracy

Osoby, które nie uczestniczyły w pierwszym spotkaniu, a chciałyby dołączyć i uczestniczyć w kolejnych prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 19 czerwca 2018 r. do godz. 15.30. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać wybierając jedną z trzech możliwości:
1. pocztą tradycyjną na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław
2. faxem na nr 71 770 42 30
lub
3. drogą elektroniczną na adres:
a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl

Złożenie Formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w spotkaniach. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji. W spotkaniu mogą wziąć udział podmioty, które uczestniczyły w procesie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do projektu. Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem.

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją wzięcia udziału w projekcie, zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.


Zaproszenie na spotkanieZaproszenie na spotkanie
Program spotkaniaProgram spotkania
HarmonogramHarmonogram
Data publikacji: 13.06.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedsiębiorstwa oraz podmioty ekonomii społecznej do udziału w BIZnES MIXErze.
Cel spotkania: Zawiązanie rozmów biznesowych pomiędzy przedstawicielami biznesu i organizacji społecznych, oferujących swoje produkty
Tematyka: Tematyka: Networking. Zamówienia społecznie odpowiedzialne.
Rozwój CSR. Rozwój Ekonomii Społecznej
Miejsce: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Termin: 20 czerwca 2018 r. (środa)
Ilość miejsc na spotkaniu: 40
Czas trwania spotkania: 5 h (13.00-18.00)
Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela:
Sandra Kmieciak – Specjalista ds. współpracy
Do udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników, wolontariuszy członków zarządu oraz członków podmiotów ekonomii społecznej, a także przedstawicieli przedsiębiorstw.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.
W spotkaniu mogą wziąć udział podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa, które uczestniczyły w procesie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do projektu. Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownika DOPS przed spotkaniem.


Zaproszenie - Program BIZnESMIXER BIZnES CLASSZaproszenie - Program BIZnESMIXER BIZnES CLASS
Data publikacji: 12.06.2018 r.
Projekt „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, w imieniu realizatorów projektu „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” zaprasza osoby posiadające praktyczne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć z obszaru polityki społecznej, ekonomii społecznej oraz funkcjonowania partnerstw do wzięcia udziału w rekrutacji na cykl edukacyjno-szkoleniowy dla animatorów ZRAR (Zespołów Regionalnej Animacji Reintegracji).

Cykl edukacyjno- szkoleniowy dla animatorów ZRAR odbędzie się w ramach ww projektu, realizowanego przez Departamentu Pomocy i Inte¬gracji Społecznej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie,

Celem projektu „Krajowa Sieć Reintegracji (…) jest wprowadzenie w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej nowego profilu usług reintegracyjnych – opartych na wielosektorowym współdziałaniu różnych instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych – zmierzających do rozszerzenia zakresu tem¬atycznego zajęć w centrach i klubach integracji społecznej. W działania zaangażowana są podmioty zatrudniania socjalnego oraz organizacje pozarządowe działających w obszarze ochrony zdrowia, kultury, edukacji, sportu i rekreacji. Dzięki ich udziałowi oferta reintegracyjna klubów integracji społecznej zostanie rozszerzona, a ich potencjał znacząco wzmocniony.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, obok ROPS z województw: śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz pomorskiego uczestniczy w działaniach niniejszego projektu.

W ramach projektu przewiduje się opracowanie modelu Krajowej Sieci Reintegracji (KSR), utworzenie Ośrodka Sektorowej Animacji Reintegracji (OSAR) oraz Zespołów Regionalnej Animacji Reintegracji (ZRAR). W ramach niniejszych struktur są prowadzone działania zmierzające do opracowania programu edukacyjnego dla przyszłych animatorów nowych podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz utworzenia klubów integracji społecznej o nowym profilu usług. Ich rola polega także na opracowaniu końcowych rekomendacji systemowych i legislacyjnych. Ww. działania poprzedzone zostały pracami analityczno-diagnostycznymi, które określiły aktualny stan gotowości do współpracy instytucjonalnej na rzecz usług reintegracyjnych w środowiskach lokalnych, w szczególności gotowości do współpracy z podmiotami zatrudnienia socjalnego, wykraczającej poza dotychczasowy układ instytucjonalny.

Więcej o projekcie: https://www.ipiss.com.pl/?projekt-badawczy=o-projekcie-15

Dokumenty rekrutacyjne:
1. Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa1. Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa
2. Formularz Zgłoszeniowy2. Formularz Zgłoszeniowy
Data publikacji: 23.05.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących dolnośląskie podmioty reintegracyjne -Warsztaty Terapii Zajęciowej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Warsztaty Terapii Zajęciowej

Miejsce: Wrocław, Siedzib DOPS ul. Trzebnicka 42-44, 53-230 Wrocław

Termin: 8 czerwca 2018 r. (piątek)

Ilość miejsc na spotkaniu: 30
Czas trwania spotkania: 6 h (9.00-15.00)

Tematyka: Jak wdrożyć nowe zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem unijnym o ochronie danych osobowych RODO (GDPR) w podmiotach ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym

25 maja br. wchodzą zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Warsztaty terapii zajęciowej, ze względu na specyfikę swoich działań, powinny zwrócić szczególną uwagę na wdrożenie i stosowanie zmienianych przepisów prawa. Na skutek zmiany przepisów należy zweryfikować i dostosować dokumentację związaną z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w zajęciach WTZ, dokumentację wewnętrzną podmiotu, umiejętnie oceniać ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz sprostać wielu nowym obowiązkom. Prawidłowe wdrożenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych może być elementem budowania pozytywnego wizerunku podmiotu wspierającego osoby niepenosprawne.

Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela: Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej

Do udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników, wolontariuszy członków zarządu oraz członków podmiotów tworzących dolnośląskie Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

W spotkaniu mogą wziąć udział podmioty reintegracyjne, które uczestniczyły w procesie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do projektu.
Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem

Jeśli zdecydują się Państwo na wzięcie udziału w niniejszym spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres mailowy: l.pachciarz@dops.wroc.pl do 22 maja 2018 r. lub pocztą tradycyjną na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław, Fax. 71 770 42 20

Do pobrania:
Program spotkaniaProgram spotkania
Program spotkania w wersji powiększonejProgram spotkania w wersji powiększonej
Data publikacji: 16.05.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”:
Szkolenie 1 – pt. „Jak rozwiązywać konflikty w zespole”.
do 18.04.2018 r.

Szkolenie 2 – pt. „Superwizja pracy jako wsparcie działań m.in. asystenta rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami”.
do 13.04.2018 r. do godz. 12.00

Szkolenie 3 – pt. „Wczesne wykrywanie/rozpoznawanie syndromów dziecka krzywdzonego”.
do 18.04.2018 r.

Szkolenie 4 – pt. „Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci”
do 24.04.2018 r.

Szkolenie 5 – pt. „Sposoby radzenia z zachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży”.
do 13.04.2018 r.

Data publikacji: 13.04.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy z
Szkolenie 1 – pt. „Jak rozwiązywać konflikty w zespole”. 1 szkolenie 1-dniowe dla 1 grupy - 20 osób. Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Kadrę zarządzającą jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
Termin:
23.04.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
Miejsce szkolenia - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42 Wrocław

Trener: Anna Szczepińska (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii)


Zgłoszenie na 23.04.2018Zgłoszenie na 23.04.2018
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie 2 – pt. „Superwizja pracy jako wsparcie działań m.in. asystenta rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami”.
1 szkolenie 4-dniowe (2 zjazdy po 2 dni) dla 1 grupy - 20 osób. Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Osoby prowadzące rodzinną opiekę zastępczą oraz osoby pracujące z dziećmi lub na rzecz dzieci w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Termin:
1. zjazd: 17-18.04.2018 r., godz. 9.00-17.00 w dniu 17.04.2018 r. i 8.00 – 16.00 w dniu 18.04.2018 r.
2. zjazd: 24-25.04.2018 r., godz. 9.00-17.00 w dniu 24.04.2018 r. i 8.00 – 16.00 w dniu 25.04.2018 r.
Miejsce szkolenia - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42 Wrocław

Trener: Beata Oleksy (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii)


Zgłoszenie na 17-18.04.2018Zgłoszenie na 17-18 i 24-25.04.2018
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie 3 – pt. „Wczesne wykrywanie/rozpoznawanie syndromów dziecka krzywdzonego”. 2 szkolenia 1-dniowe dla 2 grup po 20 osób. Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Osoby prowadzące rodzinną opiekę zastępczą oraz osoby pracujące z dziećmi lub na rzecz dzieci w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Termin:
1. 26.04.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
2. 27.04.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
Miejsce szkolenia - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42 Wrocław

Trener: Małgorzata Makarczuk–Kłos - absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Społecznych o kierunku socjologia, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wydział Nauk Pedagogicznych o kierunku psychologia kliniczna oraz zaawansowanego kursu psychoterapii systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej ukończonego uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty i studiów podyplomowych o kierunku – diagnoza kliniczna i psychoterapia realizowanych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Doświadczenie zdobywała w ramach pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Fundacji NON LICET Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie oraz w ramach praktyki prywatnej.


Zgłoszenie na 26.04.2018Zgłoszenie na 26.04.2018
Zgłoszenie na 27.04.2018Zgłoszenie na 27.04.2018
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie 4 – pt. „Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci”. 1 szkolenie 4-dniowe (2 zjazdy po 2 dni) dla 1 grupy - 20 osób. Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Osoby prowadzące rodzinną opiekę zastępczą oraz osoby pracujące z dziećmi lub na rzecz dzieci w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Termin:
1. zjazd: 08-09.05.2018 r., godz. 9.00-17.00 w dniu 08.05.2018 r. i 8.00 – 16.00 w dniu 09.05.2018 r.
2. zjazd: 15-16.05.2018 r., godz. 9.00-17.00 w dniu 15.05.2018 r. i 8.00 – 16.00 w dniu 16.05.2018 r.
Miejsce szkolenia - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42 Wrocław

Trener: Patrycja Legieć – specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta systemowy osób indywidualnych, par i rodzin. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń m.in. z zakresu zaburzeń osobowości, rozwoju dzieci i młodzieży, treningów umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami problemowymi oraz treningów umiejętności wychowawczych.


Zgłoszenie na 08-09.04.2018r. i 15-16.05.2018Zgłoszenie na 08-09.05.2018r. i 15-16.05.2018
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie 5 – pt. „Sposoby radzenia z zachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży”.
2 szkolenia 1-dniowe dla 2 grup po 20 osób. Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Osoby prowadzące rodzinną opiekę zastępczą oraz osoby pracujące z dziećmi lub na rzecz dzieci w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Termin:
1. 19.04.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
2. 20.04.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
Miejsce szkolenia - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42 Wrocław

Trener: Bartłomiej Kowalik - socjolog, trener i konsultant metodyczny. Specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rozwojowych z obszaru wsparcia dzieci i rodzin. Prowadzi szkolenia dotyczące m. in. wsparcia dziecka i rodziny, tworzenia planów pracy z rodziną oraz w zakresie współpracy instytucji pomocy społecznej.


Zgłoszenie na 19.04.2018Zgłoszenie na 19.04.2018
Zgłoszenie na 20.04.2018Zgłoszenie na 20.04.2018
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

Powyższe szkolenia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania:

http://www.dops.wroc.pl/szkolenie.php

- Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach i superwizjach
- zgłoszenie do udziału w szkoleniu
- formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

O zakwalifikowaniu się na szkolenia będą decydowały kryteria określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach i superwizjach realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej":

- przynależność do grupy docelowej projektu,
- liczba punktów uzyskanych za spełnienie kryteriów merytorycznych,
- kolejność wpływu poprawnie wypełnionych, podpisanych i przesłanych formularzy zgłoszeniowych.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń z jednego ośrodka Kierownik Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników biorących udział w danym szkoleniu.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników, zwrotu kosztów dojazdu oraz kosztów noclegu. W przypadku szkoleń 4-dniowych (2 zjazdy po 2 dni) istnieje możliwość zapewnienia przez DOPS noclegu, jednak dotyczy ona jedynie tych uczestników szkoleń, którzy posiadają miejsce zamieszkania w miejscowości innej niż Wrocław, a dojazd na szkolenie lub powrót do miejsca zamieszkania po zajęciach byłby niemożliwy tego samego dnia (czyli trwałby dłużej niż 3 godziny, w przypadku dojazdu za pomocą środków komunikacji publicznej).

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do udziału w Projekcie (dotyczy osób, które nie zostały jeszcze zgłoszone do udziału w Projekcie) i zgłoszenia do udziału w szkoleniu (wszyscy zainteresowani) pocztą elektroniczną na adres: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl

Oryginalne dokumenty (formularze i zgłoszenia) uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do DOPS poczta tradycyjną lub osobiście, najpóźniej w dniu szkolenia.


Dane adresowe DOPS:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław
Adres e-mail: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl

Osoby odpowiedzialne za organizację:
Sylwia Maliszewska, Agnieszka Pszczółkowska
tel. 71 770 42 32

Termin przesyłania zgłoszeń: 12 kwietnia 2018 r. godz. 12.00


Harmonogram Kwiecień 2018Harmonogram Kwiecień 2018
Data publikacji: 10.04.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących dolnośląskie podmioty reintegracyjne - Kluby Integracji Społecznej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Klub Integracji Społecznej

Miejsce: Fundacja „Merkury” Wałbrzych, ul. Beethovena 10

Termin: 27 kwietnia 2018 r. (piątek)

Ilość miejsc na spotkaniu: 15
Czas trwania każdego spotkania: 5 h (10.00-15.00)

Tematyka: Prowadzenie i dokumentowanie działalności KIS. Motywowanie i aktywizowanie osób w najtrudniejszej sytuacji społeczno-zawodowej do udziału w zajęciach reintegracyjnych. Dyskusja i wymiana doświadczeń.

Jeśli zdecydują się Państwo na wzięcie udziału w wizycie studyjnej prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres mailowy: l.pachciarz@dops.wroc.pl do 17 kwietnia 2018 r. lub pocztą tradycyjną na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław, Fax. 71 770 42 20

Telefon kontaktowy: 500-156-050. Informacji udziela: Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej

Do udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników, wolontariuszy członków zarządu oraz członków podmiotów tworzących dolnośląskie Kluby Integracji Społecznej.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

W spotkaniu mogą wziąć udział podmioty reintegracyjne, które uczestniczyły w procesie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do projektu.

Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem

Do pobrania:
Program spotkaniaProgram spotkania
Program spotkaniaProgram spotkania - wersji powiększonej
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy - wersji powiększonejFormularz zgłoszeniowy - wersji powiększone
Regulamin uczestnictwaRegulamin uczestnictwa
Regulamin uczestnictwa - wersji powiększonejRegulamin uczestnictwa - wersji powiększone
Data publikacji: 4.04.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli m.in. samorządu (JST), podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym organizacji pozarządowych (NGO) na WIZYTĘ STUDYJNĄ DO STRZELEC OPOLSKICH
Celem wizyty jest prezentacja i wymiana dobrych praktyk w obszarze współpracy finansowej JST i PES na przykładzie samorządu gminnego w Strzelcach Opolskich, Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej powołanej przez JST i NGO oraz Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej BARKA.

PODCZAS WIZYTY UCZESTNICY POZNAJĄ:
 • cel tworzenia podmiotów ekonomii społecznej przy udziale władz samorządu;
 • korzyści z posiadania i wspierania na terenie gminy/powiatu lokalnych podmiotów ekonomii społecznej z perspektywy JST, PES, NGO i problematyki rozwiązywania problemów społecznych;
 • formy i obszary współpracy finansowej w zakresie realizacji usług zlecanych przez JST i realizowanych przez PES oraz rodzaje zamówień publicznych wykonywanych przez podmioty ES.
24 kwietnia 2018 r.

WROCŁAW – STRZELCE OPOLSKIE – WARMĄTOWICE – WROCŁAW

PROGRAM

08:00 zbiórka i odjazd z parkingu DOPS, ul. Trzebnicka 42 Wrocław

10:00 – 12:00 wizyta w Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej
 • omówienie współpracy Spółdzielni i innych PES z Gminą Strzelce Opolskie – przedstawiciel Gminy Strzelce Opolskie oraz p. Joanna Kałuża, prezes Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej
 • obejrzenie obiektu, w tym mieszkań chronionych (Spółdzielnia m.in. administruje systemem przyzywowym w mieszkaniach), zapoznanie się z gastronomiczną działalnością Spółdzielni (prowadzenie stołówki, w tym przygotowywanie posiłków dla podopiecznych OPS, zamówienia komercyjne: bar, catering dietetyczny)
 • przerwa kawowa, czas na wymianę doświadczeń i dyskusję
12:15 – 13:15 wizyta w Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej Barka i podjęcie tematyki bezdomności jako zadania gminy realizowanego przez PES

13:30 – 14:30 c.d. Strzelecka Spółdzielnia Socjalna, omówienie specyfiki działalności spółdzielni socjalnej osób prawnych i praktycznych aspektów jej funkcjonowania

14:30 – 15:00 obiad w Spółdzielni i powrót do Wrocławia

Uczestnictwo jest bezpłatne. W ramach wizyty zapewniamy materiały edukacyjne, transport z Wrocławia, i wyżywienie (zgodnie z programem).

Jeśli zdecydują się Państwo na wzięcie udziału w wizycie studyjnej prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres mailowy: m.lebiecka@dops.wroc.pl do 13 kwietnia 2018 r. lub pocztą tradycyjną na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław, Fax. 71 770 42 20

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu z Martą Lebiecką, tel. 500 156 050, e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

Złożenie Formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w wizycie. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji.

Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.


Regulamin uczestnictwaRegulamin uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Data publikacji: 29.03.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach regionalnej sieci podmiotów ekonomii społecznej.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej do rozmów o współpracy usługowej, produktowej i sprzedażowej

Rozpoczynamy prace nad zintegrowanym systemem wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w naszym regionie w zakresie procesów zarządczych, produkcyjnych i sprzedażowych. Opierając się na najlepszych praktykach społecznych i biznesowych, zbudujemy platformę współpracy zorientowaną na wymianę wiedzy, efektywne wykorzystywanie zasobów, łączenie łańcuchów dostaw, pozyskiwanie dużych zamówień i współpracę przy ich realizacji. Aby platforma była narzędziem użytecznym dla nas wszystkich, powinniśmy zaplanować ją wspólnie.


Najważniejsze informacje

Miejsce pierwszego spotkania: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław

Termin: 16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)
Czas trwania spotkania: 5 h w godz. 10.00-15.00

Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela:

Anna Mokrzecka-Bogucka – Specjalista ds. współpracy

Do udziału serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowiska ekonomii społecznej oraz instytucje otoczenia wsparcia – spółdzielnie socjalne, WTZ, ZAZ, CIS, KIS, spółki non-profit oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą i odpłatną pożytku publicznego, OWES, JST, przedstawicieli nauki i biznesu.

Liczba miejsc na wydarzenie jest ograniczona. Prosimy o zgłaszanie 1 przedstawiciela z podmiotu.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 10 kwietnia 2018 r. do godz. 15.30. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać wybierając jedną z trzech możliwości:
1. pocztą tradycyjną na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław
2. faxem na nr 71 770 42 30
lub
3. drogą elektroniczną na adres:
a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl

Złożenie Formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w spotkaniach. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji. W spotkaniu mogą wziąć udział podmioty, które uczestniczyły w procesie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do projektu. Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem.

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją wzięcia udziału w projekcie, zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.


Program spotkaniaProgram spotkania
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Regulamin uczestnictwaRegulamin uczestnictwa
Data publikacji: 27.03.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących dolnośląskie podmioty reintegracyjne -Warsztaty Terapii Zajęciowej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Warsztaty Terapii Zajęciowej

Miejsce: Stowarzyszenie Charytatywne „Żyć Godnie” w Polkowicach, ul. Bpa. Kominka 7, Polkowice oraz PCPR w Polkowicach ul. św. Sebastiana 1A Polkowice

Termin: 21 marca 2018 r. (środa)


Ilość miejsc na spotkaniu: 30
Czas trwania spotkania: 5,5 h (9.00-14.30)

Tematyka: Wpływ zmiany ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na działalność warsztatów terapii zajęciowej

Zmiana przepisów regulujących pracę warsztatów terapii zajęciowej wprowadzi istotne zmiany w zasadach ich funkcjonowania oraz nałoży na podmioty prowadzące warsztaty nowe obowiązki. W ramach spotkania dyskutować będziemy na temat wdrożenia nowych przepisów w praktykę WTZ. Omawiać będziemy także formy aktywizacji zawodowej wprowadzane przez ostatnią (30.12.2017) nowelizację ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które wprowadzają regulacje związane z realizacją praktyk.

Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela:

Dorota Butryn – Specjalista ds. organizacji spotkań

Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej

Do udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników, wolontariuszy członków zarządu oraz członków podmiotów tworzących dolnośląskie Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

W spotkaniu mogą wziąć udział podmioty reintegracyjne, które uczestniczyły w procesie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do projektu.
Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem

Do pobrania:
Program spotkaniaProgram spotkania
Program spotkania w wersji powiększonejProgram spotkania w wersji powiększonej
Data publikacji: 14.03.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o odwołaniu spotkania sieciującego dolnośląskie podmioty reintegracyjne -Warsztaty Terapii Zajęciowej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że spotkanie sieciujące podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Warsztaty Terapii Zajęciowej zaplanowane na 13.03.2018 r. zostanie zorganizowane w innym terminie.

Miejsce: Stowarzyszenie Charytatywne „Żyć Godnie” w Polkowicach, ul. Bpa. Kominka 7, Polkowice oraz PCPR w Polkowicach ul. św. Sebastiana 1A Polkowice

Termin: 13 marca 2018 r. (wtorek)- odwołane, nowy termin zostanie podany wkrótce.

Ilość miejsc na spotkaniu: 30
Czas trwania każdego spotkania: 5 h (9.00-14.00)

Tematyka: Wpływ zmiany ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na działalność warsztatów terapii zajęciowej
Data publikacji: 8.03.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących dolnośląskie podmioty reintegracyjne -Warsztaty Terapii Zajęciowej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Warsztaty Terapii Zajęciowej

Miejsce: Stowarzyszenie Charytatywne „Żyć Godnie” w Polkowicach, ul. Bpa. Kominka 7, Polkowice oraz PCPR w Polkowicach ul. św. Sebastiana 1A Polkowice

Termin: 13 marca 2018 r. (wtorek)

Ilość miejsc na spotkaniu: 30
Czas trwania każdego spotkania: 5 h (9.00-14.00)

Tematyka: Wpływ zmiany ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na działalność warsztatów terapii zajęciowej

Zmiana przepisów regulujących pracę warsztatów terapii zajęciowej wprowadzi istotne zmiany w zasadach ich funkcjonowania oraz nałoży na podmioty prowadzące warsztaty nowe obowiązki. W ramach spotkania dyskutować będziemy na temat wdrożenia nowych przepisów w praktykę WTZ. Omawiać będziemy także formy aktywizacji zawodowej wprowadzane przez ostatnią (30.12.2017) nowelizację ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które wprowadzają regulacje związane z realizacją praktyk.

Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela: Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej

Do udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników, wolontariuszy członków zarządu oraz członków podmiotów tworzących dolnośląskie Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

W spotkaniu mogą wziąć udział podmioty reintegracyjne, które uczestniczyły w procesie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do projektu.
Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem

Do pobrania:
Program spotkaniaProgram spotkania
Program spotkania - wersji powiększonejProgram spotkania - wersji powiększonej
Data publikacji: 5.03.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy z
Szkolenie 1 - pt. „Praca z dzieckiem z rodziny wieloproblemowej”. 2 szkolenia 1 dniowe dla 2 grup po 20 osób.
Termin:
1. 19.03.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
2. 20.03.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Trener : Bartłomiej Kowalik- socjolog, trener i konsultant metodyczny. Specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rozwojowych z obszaru wsparcia dzieci i rodzin. Prowadzi szkolenia dotyczące m.in.. wsparcia dziecka i rodziny, tworzenia planów pracy z rodziną oraz w zakresie współpracy instytucji pomocy społecznej

Zgłoszenie na 19.03.2018Zgłoszenie na 19.03.2018
Zgłoszenie na 20.03.2018Zgłoszenie na 20.03.2018
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie 2 - pt. „Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży”. 2 szkolenia 1 dniowe dla 2 grup po 20 osób.
Termin:
1. 22.03.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
2. 23.03.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
Miejsce szkolenia - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Trener: mgr Małgorzata Makarczuk –Kłos - absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Społecznych o kierunku socjologia, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wydział Nauk Pedagogicznych o kierunku psychologia kliniczna oraz zaawansowanego kursu psychoterapii systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej ukończonego uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty i studiów podyplomowych o kierunku – diagnoza kliniczna i psychoterapia realizowanych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
Doświadczenie zdobywała w ramach pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Fundacji NON LICET Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie oraz w ramach praktyki prywatnej.

Zgłoszenie na 22.03.2018Zgłoszenie na 22.03.2018
Zgłoszenie na 23.03.2018Zgłoszenie na 23.03.2018
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie 3 – pt. „Dziecko jako ofiara przemocy –diagnoza i formy pomocy”. 2 szkolenia 1 dniowe dla 2 grup po 20 osób.
Termin:
1. 29.03.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
2. 30.03.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
Miejsce szkolenia - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Trener: mgr Małgorzata Makarczuk –Kłos - absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Społecznych o kierunku socjologia, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wydział Nauk Pedagogicznych o kierunku psychologia kliniczna oraz zaawansowanego kursu psychoterapii systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej ukończonego uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty i studiów podyplomowych o kierunku – diagnoza kliniczna i psychoterapia realizowanych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
Doświadczenie zdobywała w ramach pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Fundacji NON LICET Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie oraz w ramach praktyki prywatnej.

Zgłoszenie na 29.03.2018Zgłoszenie na 29.03.2018
Zgłoszenie na 30.03.2018Zgłoszenie na 30.03.2018
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

Powyższe szkolenia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania:

http://www.dops.wroc.pl/szkolenie.php


- Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach i superwizjach
- zgłoszenie do udziału w szkoleniu
- formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

O zakwalifikowaniu się na szkolenia będą decydowały kryteria określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach i superwizjach realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej":

- przynależność do grupy docelowej projektu,
- kolejność wpływu poprawnie wypełnionych , podpisanych i przesłanych formularzy zgłoszeniowych.

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Kierownik Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników biorących udział w szkoleniu..

Do udziału w szkoleniach zapraszamy:
Osoby prowadzące rodzinną opiekę zastępczą oraz osoby pracujące z dziećmi lub na rzecz dzieci w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników, zwrotu kosztów dojazdu oraz kosztów noclegu przy szkoleniach 2 - dniowych.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie i zgłoszenia udziału w szkoleniu. pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42
50-230 Wrocław
Adres e-mail: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl


Osoba odpowiedzialna za organizację:
Sylwia Maliszewska
Specjalista ds. współpracy i analiz
tel. 71 770 42 32

Termin nadsyłania zgłoszeń do 7 marca 2018r. do godziny 13:00.
Data publikacji: 27.02.2018 r.
CERTYFIKAT ZNAKU PROMOCYJNEGO EKONOMII SPOŁECZNEJ ZAKUP PROSPOŁECZNY! NABÓR ZGŁOSZEŃ TRWA DO 31 MARCA
Zakup Prospołeczny

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej od 2016r. roku buduje na Dolnym Śląsku markę znaku Zakup Prospołeczny. Również w tym roku kolejne podmioty otrzymają certyfikat i staną się Zdobywcami Znaku.

CZYM JEST TEN ZNAK?

Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umacnianie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej, świadczących usługi i wytwarzających produkty o najwyższej jakości, wykonane z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Certyfikacja efektywnie wspomaga działania prowadzone przez wyróżnione podmioty w zakresie marketingu i public relations.

Obecnie na Dolnym Śląsku 15 podmiotów, posiada ten znak jakości.
Dołącz do grona Zdobywców Znaku.

CO ZYSKASZ GDY ZDOBĘDZIESZ ZNAK?
 • potwierdzenie wysokiej jakości Twoich produktów i usług
 • uwiarygodnienie działalności w oczach partnerów biznesowych
 • dodatkowe narzędzie promocji i reklamy
 • pomoc w budowaniu sieci kontaktów z biznesem
 • możliwość korzystania z oferty edukacyjnej tylko dla Zdobywców Znaku

JAK MOŻESZ UZYSKAĆ CERTYFIKAT ZNAKU ZAKUP PROSPOŁECZNY?

1. Zapoznaj się z Zasadami przyznawania znaku
2. Wypełnij wniosek o certyfikację, ankietę podmiotu ekonomii społecznej oraz przygotuj pozostałe dokumenty (wymienione w ankiecie podmiotu)
3. Podpisz dokumenty i złóż wybierając jedną z form:
a) Wyślij pocztą na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław
b) Wyślij na adres e-mail:
dops@dops.wroc.pl

NABÓR ZGŁOSZEŃ TRWA DO 31 MARCA 2018R.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Znaku:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław

Osoba do kontaktu:
Anna Mokrzecka-Bogucka
tel. 500 156 055
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl

Do pobrania:
 Zasady przyznawania znaku Zasady przyznawania znaku
Zasady weryfikacji Podmiotów Ekonomii Społecznej Zasady weryfikacji Podmiotów Ekonomii Społecznej
 Regulamin prac Dolnośląskiej Kapituły Certyfikującej Regulamin prac Dolnośląskiej Kapituły Certyfikującej
 Wniosek o certyfikację Wniosek o certyfikację
 Ankieta Podmiotu Ekonomii Społecznej Ankieta Podmiotu Ekonomii Społecznej
 Jak zdobyć znak ? Jak zdobyć znak ?
 Dla kogo jest znak ? Dla kogo jest znak ?
Data publikacji: 20.02.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji uzupełniającej do udziału w pracach grup roboczych w ramach Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do udziału w pracach grup roboczych: ds. promocji i współpracy z biznesem, ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień, ds. reintegracji oraz ds. aktualizacji planu działających przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018.

Do udziału w pracach grup roboczych zapraszamy członków, członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
 • podmiotów ekonomii społecznej (PES)
 • przedsiębiorstw społecznych (PS)
 • organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
 • instytucji wspierających ekonomię społeczną
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników
 • przedstawicieli nauki
 • przedstawicieli biznesu
Rekrutacja uzupełniającą prowadzona jest w ramach następujących grup:
 1. ds. promocji i współpracy z biznesem - 1 miejsce
 2. ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień – 1 miejsce
 3. ds. aktualizacji planu – 1 miejsce
Spotkania danej grupy odbywają się 4 razy w ciągu roku w dzień powszedni w godzinach od 10:00 do 15:00.
Terminy spotkań :
 1. grupa ds. promocji i współpracy z biznesem - 22.03.2018, 23.05.2018 r., 09.09.2018 r., 07.11.2018 r.
 2. grupa ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień 27.03.2018 r., 09.05.2018 r., 24.08.2018 r., 23.11.2018 r.
 3. grupa ds. aktualizacji planu – 09.03.2018 r., 15.06.2018 r., 12.10.2018 r., 30.11.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania grupy lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.
DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Głównym celem Projektu jest podniesienie do końca 2018 r. jakości i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie dolnośląskim w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz zwiększenie współpracy pomiędzy tymi podmiotami a samorządem.
Osoby zainteresowane udziałem w formach wsparcia prosimy o przesłanie Formularza zgłoszeniowego do dnia 16 lutego 2018 r. do godz. 12.00. Wypełniony Wniosek o przyjęcie do grupy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42/44, 50-230 Wrocław
tel. 0 500 156 050, 0 500 156 055, 0 500 156 066
fax. 71 759-00-30
osoba kontaktowa: w sprawie rekrutacji do grupy ds. promocji i współpracy z biznesem - Sandra Kmieciak
adres e-mail: s.kmieciak@dops.wroc.pl
osoba kontaktowa: w sprawie rekrutacji do grupy ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień – Marta Lebiecka
adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl
osoba kontaktowa: w sprawie rekrutacji do grupy ds. aktualizacji planu - Dorota Butryn
adres e-mail: d.butryn@dops.wroc.pl

Załączniki:
PlakatWniosek o przyjęcie do grupy roboczej

Załączniki w wersji powiększonej:
PlakatWniosek o przyjęcie do grupy roboczej
Data publikacji: 9.02.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do udziału w pracach grup roboczych w ramach Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do udziału w pracach grup roboczych: ds. promocji i współpracy z biznesem, ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień, ds. reintegracji oraz ds. aktualizacji planu działających przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018.

Do udziału w pracach grup roboczych zapraszamy członków, członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
 • podmiotów ekonomii społecznej (PES)
 • przedsiębiorstw społecznych (PS)
 • organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
 • instytucji wspierających ekonomię społeczną
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników
 • przedstawicieli nauki
 • przedstawicieli biznesu
Rekrutacja uzupełniającą prowadzona jest w ramach następujących grup:
 1. ds. promocji i współpracy z biznesem - 1 miejsce
 2. ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień – 1 miejsce
 3. ds. reintegracji – 1 miejsce
 4. ds. aktualizacji planu – 1 miejsce
Spotkania danej grupy odbywają się 4 razy w ciągu roku w dzień powszedni w godzinach od 10:00 do 15:00.
Terminy spotkań :
 1. grupa ds. promocji i współpracy z biznesem - 22.03.2018, 23.05.2018 r., 09.09.2018 r., 07.11.2018 r.
 2. grupa ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień 27.03.2018 r., 09.05.2018 r., 24.08.2018 r., 23.11.2018 r.
 3. grupa ds. reintegracji 22.02.2018 r., 11.05.2018 r., 07.09.2018 r., 16.11.2018 r.,
 4. grupa ds. aktualizacji planu – 09.03.2018 r., 15.06.2018 r., 12.10.2018 r., 30.11.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania grupy lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.
DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Głównym celem Projektu jest podniesienie do końca 2018 r. jakości i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie dolnośląskim w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz zwiększenie współpracy pomiędzy tymi podmiotami a samorządem.
Osoby zainteresowane udziałem w formach wsparcia prosimy o przesłanie Formularza zgłoszeniowego do dnia 9 lutego 2018 r. do godz. 12.00. Wypełniony Wniosek o przyjęcie do grupy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42/44, 50-230 Wrocław
tel. 0 500 156 050, 0 500 156 055, 0 500 156 066
fax. 71 759-00-30
osoba kontaktowa: w sprawie rekrutacji do grupy ds. promocji i współpracy z biznesem - Sandra Kmieciak
adres e-mail: s.kmieciak@dops.wroc.pl
osoba kontaktowa: w sprawie rekrutacji do grupy ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień – Marta Lebiecka
adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl
osoba kontaktowa: w sprawie rekrutacji do grupy ds. reintegracji – Lucyna Pachciarz
adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl
osoba kontaktowa: w sprawie rekrutacji do grupy ds. aktualizacji planu - Dorota Butryn
adres e-mail: d.butryn@dops.wroc.pl

Załączniki:
PlakatWniosek o przyjęcie do grupy roboczej

Załączniki w wersji powiększonej:
PlakatWniosek o przyjęcie do grupy roboczej
Data publikacji: 2.02.2017 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 33249
Liczba gości online: