Jesteś tutaj:

Aktualności 2023

Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej został powołany!

W dniu 27 kwietnia Marszałek Województwa Dolnośląskiego powołał członków Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej!

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej do zadań Komitetu należy w szczególności:

1) przedstawianie opinii o regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz projektach uchwał organów samorządu województwa dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;

2) zapoznawanie się z efektami realizacji regionalnego programu rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz przedstawianie opinii w tym zakresie.


Wszystkim członkom Komitetu kadencji 2023-2026 serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Więcej „Informacja o powołaniu nowego składu Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Więcej o „Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz ekonomii społecznej i solidarnej”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej wspólnie z 11 instytucjami z Europy Centralnej od 1 kwietnia 2023 r. realizuje projekt, który ma na celu zniwelowanie różnic w Unii Europejskiej w podejściu instytucjonalnym do spójności społecznej i regionalnej.

Projekt zakłada stworzenie europejskiej wielopoziomowej sieci wielu interesariuszy funkcjonujących w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej, wymianę najlepszych praktyk, transfer umiejętności w zakresie wdrażania i zarządzania inicjatywami zintegrowanymi terytorialnie, zaprojektowanie innowacyjnych metodologii zarządzania i strategii skoncentrowanych na ekonomii społecznej i solidarnej oraz testowanie modeli zarządzania za pomocą działań pilotażowych.

Projekt 3P4SSE pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz ekonomii społecznej i solidarnej” jest realizowany w ramach Programu Interreg Central Europe, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Liderem projektu jest Autonomiczna Prowincja Trento (Provincia Autonoma di Trento), a partnerami 11 podmiotów reprezentujących Włochy, Chorwację, Słowenię, Austrię i Węgry.

Więcej „„Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz ekonomii społecznej i solidarnej””

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór kandydatów na członków Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (DKRES) na lata 2023 – 2026

Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 kwietnia.

Zgodnie z regulaminem Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w ramach naboru kandydatów na członków Komitetu można zgłaszać przedstawicieli:

1) Marszałka Województwa Dolnośląskiego reprezentujących departamenty Urzędu Marszałkowskiego lub jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w tym:

a) Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy
b) Departament Funduszy Europejskich
c) Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
d) Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

2) Wojewody Dolnośląskiego;
3) jednostek samorządu terytorialnego;
4) podmiotów ekonomii społecznej;
5) Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
6) związków spółdzielczych;
7) instytutów badawczych;
8) uczelni;
9) związków zawodowych;
10) organizacji pracodawców.

Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej pełni funkcję konsultacyjno-doradczą przy Samorządzie Województwa Dolnośląskiego w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Więcej „Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2026”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225), ogłasza rozpoczęcie w dniu 08 marca 2023 r. konsultacji społecznych projektu „Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023 – 2024” (RPDI)

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz zgłoszenia uwag/propozycji do projektu „Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023 – 2024”

Projekt RPDI wraz Diagnozą do RPDI oraz formularzem zgłaszania uwag zamieszczony został na stronie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej – www.dops.wroc.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – www.bip.dolnyslask.pl oraz BIP Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej – www.bip. dops.wroc.pl oraz www.kupujespolecznie.pl

Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej rpdi2023@dops.wroc.pl do dnia 12 kwietnia 2023 r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i podmioty zainteresowane ostatecznym kształtem Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023 – 2024”.

Więcej „Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023 – 2024”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety internetowej, która ma na celu zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych osób zatrudnionych w obszarze interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa dolnośląskiego.

Przeprowadzone badanie pozwoli na uzyskanie aktualnych i szczegółowych danych obrazujących rzeczywiste zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe dla ww. pracowników oraz zaplanowanie harmonogramu działań szkoleniowo-doradczych w województwie dolnośląskim na lata 2023-2027.

Link do ankiety: https://dops.wroc.pl/ankieta/

Ankietę prosimy wypełnić do dnia 8 lutego 2023 r.

Liczymy na Państwa aktywny udział, z góry dziękuję za podjęty wysiłek i wypełnienie ankiety.

Więcej „Badanie usług szkoleniowych”

Do góry