Jesteś tutaj:

Aktualności 2023

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji kadr systemu, pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej”, realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

„Procedura odbioru dziecka z rodziny biologicznej, w tym nieskuteczny odbiór dziecka – aspekty prawne” w dniach 19-20.12.2023 r.
Szkolenie odbędzie się we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 18 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Michał Soćko
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: osoby zatrudnione w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie oraz Ośrodkach Interwencji Kryzysowej z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 08.12.2023 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy/

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentem potwierdzającym zatrudnienie kandydata oraz przesłanie go w wersji papierowej wraz z uzupełnionymi podpisami i oryginałami dokumentów aplikacyjnych do siedziby DOPS.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane drogą e-mailową.

O zakwalifikowaniu się na szkolenia będą decydowały kryteria określone w Regulaminie uczestnictwa w formach wsparcia organizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS i realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie 7.8 Wspieranie włączenia społecznego, Typ 7.8 F Podnoszenie kompetencji kadr.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław
Adres e-mail:
rekrutacja@dops.wroc.pl
Osoby odpowiedzialne za organizację:
Anita Hołodniuk
tel. 500 156 055
Beata Krzeszowiec
tel. 570 100 568

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy o szkoleniach w zakresie specjalizacji I i II -go stopnia w zawodzie pracownik socjalny organizowane przez
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Legionów 124
26-110 Skarżysko-Kamienna

Więcej informacji w załączonych dokumentach.

Zapytania odnośnie szkoleń proszę kierować bezpośrednio do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Więcej „Szkolenia w zakresie specjalizacji I i II -go stopnia w zawodzie pracownik socjalny”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji rozpoczynającej projekt pn. „Projekt w zakresie rozwoju interwencji kryzysowej oraz przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie”, zorganizowanej przez Dolnośląskie Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.

Konferencja odbędzie się w dniu 12.12.2023 r. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, przy ul. Trzebnickiej 42-44.

Prelegentem będzie Pan Mecenas Grzegorz Wrona – doktor nauk prawnych, certyfikowany specjalista i superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wybitny wykładowca w tej dziedzinie, który od 20 lat zajmuje się aktywną pracą na rzecz osób doznających przemocy jako konsultant w ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej czy organizacjach pozarządowych.

W ZAŁĄCZENIU: PROGRAM KONFERENCJI

Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli kadry realizującej działania w obszarze usług społecznych, zatrudnionej w:
– Jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
– Ośrodkach Interwencji Kryzysowej;
– Zespołach i Grupach diagnostyczno – pomocowych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
– Gminnych Komisjach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
– Policji;
– Wymiarze Sprawiedliwości;
– Oświacie;
– Ochronie Zdrowia;
– Organizacjach pozarządowych.

Liczba uczestników Konferencji: 60 osób

Termin przesyłania zgłoszeń: 06.12.2023 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://dops.wroc.pl/formularz/

Więcej „Informacja o rekrutacji na Konferencję 12.12.2023r.”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji kadr systemu, pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej”, realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

Budowanie lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w dniach 18-19.12.2023 r.
Szkolenie odbędzie się we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 18 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Joanna Gorzałka
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: osoby zatrudnione w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie oraz Ośrodkach Interwencji Kryzysowej z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 05.12.2023 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy/

Więcej „Informacja o rekrutacji”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji kadr systemu, pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej”, realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

 
„Zmiany w systemie pieczy zastępczej 2022/2023. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” w dniach 11-12.12.2023 r.
Szkolenie odbędzie się we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 18 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Michał Soćko
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: osoby zatrudnione w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie oraz Ośrodkach Interwencji Kryzysowej z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 04.12.2023 r.

„System pomocy dziecku i jego rodzinie – wsparcie formalne i psychologiczne
w dniach 13-14.12.2023 r.
Szkolenie odbędzie się we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 18 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Iwona Urbańska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: osoby zatrudnione w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie oraz Ośrodkach Interwencji Kryzysowej z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 04.12.2023 r.

„Procedura odbioru dziecka z rodziny biologicznej, w tym nieskuteczny odbiór dziecka – aspekty prawne w dniach 19-20.12.2023 r.
Szkolenie odbędzie się we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 18 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Michał Soćko
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: osoby zatrudnione w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie oraz Ośrodkach Interwencji Kryzysowej z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 04.12.2023 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy/

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentem potwierdzającym zatrudnienie kandydata oraz przesłanie go w wersji papierowej wraz z uzupełnionymi podpisami i oryginałami dokumentów aplikacyjncyh do siedziby DOPS.

Więcej „Informacja o rekrutacji”

Do góry