Start
Biuletyn Informacji Publicznej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

 

Wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych w latach 2017-2021 polegających na organizacji i prowadzeniu ośrodków adopcyjnych na terenie Województwa Dolnośląskiego

Uchwała rozstrzygająca konkurs na prowadzenie OA w latach 2017-2021

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych w latach 2017-2021 polegających na organizacji i prowadzeniu ośrodków adopcyjnych na terenie Województwa Dolnośląskiego 

 

Uchwała Nr 2893/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w latach 2017-2021 z polegających na organizacji i prowadzeniu ośrodków adopcyjnych na terenie  Województwa Dolnośląskiego oraz powołaniu Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej wniosków.

 

Uchwała NR 2983/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 liestopada 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Załącznik Nr 2 do Uchwały 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczął swoją działalność 18 stycznia 1999 r. w ramach Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Dnia 29 października 1999 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podpisał Uchwałę Nr XIV/230/99 "w sprawie powołania i nadania statutu Dolnośląskiemu Ośrodkowi Polityki Społecznej" i od tej chwili DOPS stał się samodzielną wojewódzką jednostką organizacyjną, podporządkowaną Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

Siedzibą Ośrodka jest miasto Wrocław, natomiast obszarem jego działania jest teren Województwa Dolnośląskiego.

 

Ośrodek realizuje w regionie zadania samorządu z zakresu:

- pomocy i integracji społecznej,

- polityki prorodzinnej,

- podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy społecznej,

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie świadczeń rodzinnych.

 

Od stycznia 2012 roku, w związku z wejściem w życie art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej realizuje zadanie z zakresu adopcji poprzez organizowanie i prowadzenie ośrodka adopcyjnego. Zadanie to jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych jest jednym z elementów systemu wsparcia dzieci dotkniętych sieroctwem biologicznym lub społecznym.

Celem zadania jest zapewnienie dzieciom, w odniesieniu do których sąd opiekuńczy podjął decyzję o przysposobieniu, możliwości wychowywania się w rodzinie adopcyjnej, poza systemem pomocy społecznej. Celem zadania jest  również stworzenie osobom, które nie mogą mieć własnych dzieci, możliwości przysposobienia dziecka pozbawionego rodziców biologicznych.

Główne zadania DOPS realizowane w obszarze adopcji to:

-       dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka,

-        współpraca z sądem opiekuńczym,

-        udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie,

-        przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka,

-  przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej "wywiadem adopcyjnym",

-        wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko,

-        organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka,

-        prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań.

Ośrodek adopcyjny DOPS we Wrocławiu jest właściwym do prowadzenia wojewódzkiego banku danych o dzieciach z terenu województwa dolnośląskiego oczekujących na przysposobienie.