Jesteś tutaj:

Redaktor

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa wraz z dostarczeniem artykułów spożywczych w celu zapewnienia przerwy kawowej.

 

Więcej „Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro”

1 stycznia 2020 roku weszła w życie prezydencka ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Zakłada ona umożliwienie samorządom tworzenie centrów, które zapewnią mieszkańcom kompleksową organizację usług społecznych. Chodzi o odpowiednie wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania 30 modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych zarówno do ogółu mieszkańców, jak i do grup o szczególnych potrzebach.

Informacje o naborze

Termin naboru:
31.01.2020 r. – 28.08.2020 r.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski wraz z 3 załącznikami, o których mowa na stronie 23 i 24 dokumentacji konkursowej, należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków:
Wnioski wraz z 3 załącznikami, o których mowa na stronie 23 i 24 dokumentacji konkursowej, należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?
Wnioskodawcą w konkursie jest jednostka samorządu terytorialnego – gmina.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Celem konkursu jest przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 .07.2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (zwanej dalej „Ustawą”), tj. wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców (usług społecznych użyteczności publicznej), dostosowanych do specyfiki określonych typów wspólnot samorządowych szczebla podstawowego (gmin), przy wykorzystaniu centrum usług społecznych (CUS) jako nowej jednostki organizacyjnej.

Kryteria wyboru projektów
Ocena merytoryczna i kryteria oceny zgodne z pkt. 4.1 regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00 -001/20.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100,00%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
100 mln zł.

Załączniki:

Regulamin konkursu POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 z dnia 31.12.2019 r.

Załącznik nr 1 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 2 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 3 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik nr 4 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP.

Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 7 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 9 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków.

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tekst jednolity)
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
„Usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w formie warsztatów wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych w podziale na 4 zadania”.

Usługa realizowana jest w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zadanie 1 – usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego dla przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej pt. „Praca z dzieckiem z objawami depresji i przeżywającymi traumę ” w ramach realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.
i/lub
Zadanie 2 – usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego dla przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej pt. „Aspekty finansowe ” budowanie lokalnego systemu wsparcia rodziny? w ramach realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.
i/lub
Zadanie 3 – usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego dla przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej pt. „Wybrane zagadnienia obszaru zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży” w ramach realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Zadanie 4 – usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego dla przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej pt. „Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie ” specjalistyczne szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o metodę Duluth” w ramach realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.

 

Więcej „Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro”

1. Szkolenie – pt. „Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami”
Szkolenie 4 dniowe, 1 grupa – 20 osób
Termin: 27.01.2020 r., 30.01.2020 r., 03.02.2020 r., 06.02.2020 r.
Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław
Trener: Beata Oleksy – pedagog, psychoterapeuta, trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapie indywidualną dzieci i młodzieży, osób dorosłych w nurcie psychoanalitycznym. Jest kandydatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów oraz inne osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 17 styczeń 2020 r.

 Regulamin
FormulaFormularz zgłoszeniowy – 27.01.2020 r. 30.01.2020 r. 03.02.2020 r. 06.02.2020 r.

Powyższe szkolenia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Zastępca dyrektora OPS, zastępca kierownika OPS, kierownicy działów w jednostkach/instytucjach/podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej mogą uczestniczyć w szkoleniach w ramach niniejszego projektu wyłącznie wtedy, jeśli w ramach obowiązków służbowych realizują zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zawrą stosowną informację w dokumentach rekrutacyjnych.
Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania:
http://www.dops.wroc.pl/szkolenie.php
O zakwalifikowaniu się na szkolenia będą decydowały kryteria określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach i superwizjach realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Projektu pn. ?Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń z jednego ośrodka Kierownik Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników biorących udział w danym szkoleniu. DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników, zwrotu kosztów dojazdu oraz kosztów noclegu.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do udziału szkoleniu/superwizji pocztą elektroniczną na adres: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl oryginalne dokumenty (formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniu/superwizji) uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do DOPS pocztą tradycyjną lub osobiście, najpóźniej w dniu szkolenia.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową.
Dane adresowe DOPS:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław
Adres e-mail: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl
Osoba odpowiedzialna za organizację:
Beata Krzeszowiec
tel. 71 770 42 15

Do góry