Jesteś tutaj:

Redaktor

Dostawa mebli w podziale na 9 zadań do obiektów żłobkowych położonych na terenie Dolnego Śląska.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Dolnośląskie żłobki II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8 – Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

 

Więcej „Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ) na zadanie:”

1. Szkolenie – pt. „Praca z dzieckiem z objawami depresji i przeżywającymi traumę”
Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób
Termin:
Grupa I – 25.02.2020 r., godz. 8.00 – 16.00
Grupa II – 27.02.2020 r., godz. 8.00 – 16.00
Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław
Trener: Beata Oleksy
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów oraz inne osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 14 lutego 2020 r.

 Regulamin
Formularz zgłoszeniowy – 25.02.2020 r.
Formularz zgłoszeniowy – 27.02.2020 r.

2. Szkolenie – pt. „Aspekty finansowe ? budowanie lokalnego systemu wsparcia rodziny”
Szkolenie 1 dniowe, 1 grupa (20 osób)
Termin: 26.02.2020 r., godz. 8.00 – 16.00
Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław
Trener: Katarzyna Słupińska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
kadrę zarządzającą podmiotów systemu pieczy zastępczej tj. kierowników placówek wsparcia dziennego, kierowników/dyrektorów PCPR i OPS, dyrektorów Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w tym placówek typu rodzinnego, kierowników i kadrę zarządzającą placówek opiekuńczo-terapeutycznych, kierowników i kadrę zarządzającą interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, kierowników i kadrę zarządzającą ośrodków adopcyjnych.
Termin przesyłania zgłoszeń: 14 lutego 2020 r.

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy – 26.02.2020 r.

Powyższe szkolenia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Zastępca dyrektora OPS, zastępca kierownika OPS, kierownicy działów w jednostkach/instytucjach/podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej mogą uczestniczyć w szkoleniach w ramach niniejszego projektu wyłącznie wtedy, jeśli w ramach obowiązków służbowych realizują zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zawrą stosowną informację w dokumentach rekrutacyjnych.
Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania:
http://www.dops.wroc.pl/szkolenie.php
O zakwalifikowaniu się na szkolenia będą decydowały kryteria określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach i superwizjach realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Projektu pn. ?Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń z jednego ośrodka Kierownik Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników biorących udział w danym szkoleniu. DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników, zwrotu kosztów dojazdu oraz kosztów noclegu.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do udziału szkoleniu/superwizji pocztą elektroniczną na adres: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl oryginalne dokumenty (formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniu/superwizji) uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do DOPS pocztą tradycyjną lub osobiście, najpóźniej w dniu szkolenia.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową.
Dane adresowe DOPS:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław
Adres e-mail: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl
Osoba odpowiedzialna za organizację:
Beata Krzeszowiec
tel. 71 770 42 15

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2016-2020 – aktualizacja”.

 Uchwała nr 1687/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.01.2020 r.Uchwała nr 1687/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.01.2020 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1687/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.01.2020 r.Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1687/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.01.2020 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1687/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.01.2020 r.Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1687/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.01.2020 r.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług cateringu dla uczestników podczas spotkań realizowanych we Wrocławiu w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” .

 

Więcej „Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro”

Konsultacje skierowane są do grupy docelowej projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna”, tj.:

  • przedsiębiorstw społecznych
  • podmiotów ekonomii społecznej
  • organizacji pozarządowych
  • instytucji wspierających ekonomię społeczną
  • przedstawicieli samorządu terytorialnego (w tym władz samorządowych) i ich jednostek organizacyjnych
  • przedstawicieli nauki i biznesu
  • podmiotów uprawnionych do tworzenia PES o charakterze reintegracyjnym
  • kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych
  • publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.

Konsultacje społeczne prowadzone są w okresie od 29 stycznia 2020 r. do 12 lutego 2020 r. Opinie i uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres d.butryn@dops.wroc.pl na dołączonym formularzu zgłaszania uwag.

Tekst projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2016-2020 – aktualizacja” dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
https://dops.wroc.pl/bip/ w zakładce Otwarte konsultacje społeczne oraz
http://kupujespolecznie.pl/ w zakładce aktualności.

Opinie i uwagi z wpływem datowanym przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu konsultacji, jak również złożone w innej formie niż określone jako wzór formularza, nie zostaną uwzględnione.

Projekt RPRES 2016 -2020 – aktualizacja
Formularz zgłaszania uwag RPRES – aktualizacja

Usługi w zakresie przeprowadzenia superwizji dla psychologów i pedagogów będących pracownikami Ośrodka Adopcyjnego Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.

 

Więcej „Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro”

Do góry