Jesteś tutaj:

Redaktor

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń specjalistycznych wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych i prezentacji multimedialnej – pt. „Terapia systemowa i jej zastosowanie w przypadku przemocy w rodzinie” dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Realizacja szkolenia odbywa się w ramach zadania Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Więcej „Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro”

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w formie zdalnej.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez przesłanie elektronicznego formularza na adres: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl oraz przesłanie oryginałów dokumentów w wersji papierowej do DOPS (Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław) przed realizacją wsparcia.

1. Szkolenie – pt. „Okresowa oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej – podejście interdyscyplinarne”
Szkolenie 4 dniowe, 1 grupa – 20 osób
Termin: 03.08.2020 r., 05.08.2020 r., 07.08.2020 r., 10.08.2020 r.
Trener: Celina Witkowska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów oraz inne osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 24 lipiec 2020 r.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy – 03.08.2020, 05.08.2020, 07.08.2020, 10.08.2020

2. Szkolenie – pt. „Udzielanie pomocy rodzinie w sytuacji kryzysowej”
Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób
Termin:
Grupa I – 04.08.2020 r., godz. 8.00 – 16.00
Grupa II – 06.08.2020 r., godz. 8.00 – 16.00
Trener: Celina Witkowska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów oraz inne osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 24 lipiec 2020 r.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy – 04.08.2020

Formularz zgłoszeniowy – 06.08.2020

3. Szkolenie – pt. „Metoda dialogu motywującego – praca z nastolatkiem przejawiającym zachowania trudne”
Szkolenie 4 dniowe, 1 grupa – 20 osób
Termin: 11.08.2020 r., 18.08.2020 r., 24.08.2020 r., 25.08.2020 r.
Trener: Joanna Gorzałka
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów oraz inne osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 24 lipiec 2020 r.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy – 11.08.2020, 18.08.2020, 24.08.2020, 25.08.2020

Powyższe szkolenia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Zastępca dyrektora OPS, zastępca kierownika OPS, kierownicy działów w jednostkach/instytucjach/podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej mogą uczestniczyć w szkoleniach w ramach niniejszego projektu wyłącznie wtedy, jeśli w ramach obowiązków służbowych realizują zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zawrą stosowną informację w dokumentach rekrutacyjnych.
Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania: http://www.dops.wroc.pl/szkolenie.php
O zakwalifikowaniu się na szkolenia będą decydowały kryteria określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach i superwizjach realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Projektu pn. ?Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń z jednego ośrodka Kierownik Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników biorących udział w danym szkoleniu. DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników, zwrotu kosztów dojazdu oraz kosztów noclegu.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową.
Dane adresowe DOPS:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław
Adres e-mail: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl
Osoba odpowiedzialna za organizację:
Beata Krzeszowiec

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że szkolenie „Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem” zostało odwołane ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń uczestników.

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń specjalistycznych wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych i prezentacji multimedialnej w podziale na dwa zadania: Zadanie 1 szkolenie pt. „Terapia systemowa i jej zastosowanie w przypadku przemocy w rodzinie” dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej i/lub Zadanie 2 szkolenie pt. „Warsztaty rozwoju kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia interwencji kryzysowej” dla realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Realizacja szkolenia odbywa się w ramach zadania Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Więcej „Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza przedłużenie naboru na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. ?Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej? dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w formie zdalnej:

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez przesłanie elektronicznego formularza na adres: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl oraz przesłanie oryginałów dokumentów w wersji papierowej do DOPS (Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław) przed realizacją wsparcia.

1. Szkolenie – pt. „Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem”
Szkolenie 4 dniowe, 1 grupa – 20 osób
Termin: 14.07.2020 r., 21.07.2020 r., 28.07.2020 r., 31.07.2020 r.
Trener: Patrycja Legieć
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w
placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów oraz inne osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 10 lipca 2020 r.

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy – 14.07.2020, 21.07.2020, 28.07.2020, 31.07.2020

2. Szkolenie – pt. „Streetworking – uruchomienie działań w formie pracy podwórkowej”
Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób
Termin: 20.07.2020 r., godz. 8.00 – 16.00
Trener: Malwina Wolska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w
placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów oraz inne osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 10 lipca 2020 r.

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy – 20.07.2020

Powyższe szkolenia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Zastępca dyrektora OPS, zastępca kierownika OPS, kierownicy działów w jednostkach/instytucjach/podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej mogą uczestniczyć w szkoleniach w ramach niniejszego projektu wyłącznie wtedy, jeśli w ramach obowiązków służbowych realizują zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zawrą stosowną informację w dokumentach rekrutacyjnych.
Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania:
http://www.dops.wroc.pl/szkolenie.php
O zakwalifikowaniu się na szkolenia będą decydowały kryteria określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach i superwizjach realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Projektu pn. ?Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń z jednego ośrodka Kierownik Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników biorących udział w danym szkoleniu. DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników, zwrotu kosztów dojazdu oraz kosztów noclegu.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową.
Dane adresowe DOPS:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław
Adres e-mail: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl
Osoba odpowiedzialna za organizację:
Beata Krzeszowiec

Dostawa i montaż pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem do placówki żłobkowej w Brzegu Dolnym oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników placówki żłobkowej w zakresie obsługi pieca.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Dolnośląskie żłobki II”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8 ? Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Więcej „Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ) na zadanie:”

Do góry