Jesteś tutaj:

Redaktor

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji kadr systemu, pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej”, realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

Praca socjalna z rodziną, w której występują problemy w realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej w dniach 03-04.06.2024 r. oraz 10-11.06.2024 r.
Szkolenie odbędzie się we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10, 53-641 Wrocław
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 18 osób, w godzinach 8:15–15:00
Trener: Patrycja Legieć – Michalska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: osoby zatrudnione w Ośrodkach Pomocy Społecznej/Centrach Usług Społecznych, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, Podmiotach Ekonomii Społecznej, Podmiotach Reintegracyjnych oraz organizacjach pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego (bez kadry kierowniczej).
Termin przesyłania zgłoszeń: 24.05.2024 r.

„Proces i realizacja programów usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej w praktyce. Efektywny opiekun usamodzielniania – jego prawa i obowiązki. Praca z usamodzielniającym się wychowankiem rodzinnej pieczy zastępczej” w dniach 05-06.06.2024 r.
Szkolenie odbędzie się we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10, 53-641 Wrocław
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 18 osób, w godzinach 8:15–15:00
Trener: Iwona Urbańska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: osoby zatrudnione w Ośrodkach Pomocy Społecznej/Centrach Usług Społecznych, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, Podmiotach Ekonomii Społecznej, Podmiotach Reintegracyjnych oraz organizacjach pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego (bez kadry kierowniczej).
Termin przesyłania zgłoszeń: 24.05.2024 r.

„Interwencja kryzysowa wśród dzieci i młodzieży.  Rola asystenta rodziny. Dialog motywujący – praca z trudnym nastolatkiem” w dniach 12-13.06.2024 r.
Szkolenie odbędzie się we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10, 53-641 Wrocław
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 18 osób, w godzinach 8:15–15:00
Trener: Krzysztof Durnaś
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: osoby zatrudnione w Ośrodkach Pomocy Społecznej/Centrach Usług Społecznych, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, Podmiotach Ekonomii Społecznej, Podmiotach Reintegracyjnych oraz organizacjach pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego (bez kadry kierowniczej).
Termin przesyłania zgłoszeń: 24.05.2024 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy/

Więcej „Informacja o rekrutacji”

Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej informuje, że zaplanowane w dniach 22-23.05.2024 r. szkolenie pn.: „Proces i realizacja programów usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej w praktyce. Efektywny opiekun usamodzielniania – jego prawa i obowiązki. Praca z usamodzielniającym się wychowankiem rodzinnej pieczy zastępczej” zostaje odwołane ze względu na zbyt małe zainteresowanie.

Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za zaistniałe niedogodności.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze na członkinie i członków grup roboczych działających przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwanego dalej Komitetem.

Nabór trwa w terminie 6-21 maja 2024 r.

 1. Jakie grupy zostaną powołane przy Komitecie?
 2. jak często i w jakiej formie i odbywają się spotkania?
 3. Jak się zgłosić?
 4. Kto decyduje o składzie grup roboczych?

Ad. 1. Planowanych jest powołanie 5 grup roboczych działających przy Komitecie:

 1. Grupa robocza ds. rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji

Cel – rozpoznanie potrzeb instytucji i podmiotów lokalnych, w tym PES w realizacji działań w zakresie włączenia społecznego. Działania podejmowane przez grupę mają służyć budowaniu potencjału lokalnych PES oraz współpracy między organizującymi a realizującymi usługi społeczne.

 1. Grupa robocza ds. zamówień/zleceń zadań publicznych realizowanych przez PES, w tym zlecania usług społecznych

Cel – Zwiększenie włączenia sektora ES w realizację zamówień publicznych, w tym zlecania usług społecznych.

 1. Grupa robocza ds. promocji i współpracy z biznesem

Cel – kreowanie działań wizerunkowych podmiotów ekonomii społecznej (ich produktów i działań społecznych) oraz ułatwianie współpracy międzysektorowej.

 1. Grupa robocza ds. podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz podmiotów reintegracyjnych

Cel – poszukiwanie rozwiązań problemów dotykających podmioty o charakterze reintegracyjnym (CIS/KIS, ZAZ/WTZ, ŚDS)

 1. Grupa robocza ds. przedsiębiorstw społecznych

Cel: Poszukiwanie rozwiązań problemów dotyczących PS oraz kreowania współpracy pomiędzy podmiotami wspierającymi PS

Szczegółowy obszar działania poszczególnych grup roboczych znajduje się w zał. nr 2.

Ad. 2. Zgodnie z Regulaminem DKRES (Zał. nr 1.) grupy robocze spotykają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku. Spotkania grup roboczych odbywają się w trybie stacjonarnym w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej przy ul. Trzebnickiej we Wrocławiu lub w formule on-line.

Ad. 3. Proszę pobrać formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest TUTAJ i przesłać go na adres e-mail: d.butryn@dops.wroc.pl w terminie do 21 maja 2024 r.

Ad. 4. Skład grup roboczych zostaje przyjęty w drodze uchwały Komitetu.

Informacje dodatkowe:

Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej kadencji 2023 – 2026 został powołany zgodnie z USTAWĄ z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

 1. Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej pełni funkcję konsultacyjno-doradczą przy Samorządzie Województwa Dolnośląskiego w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.
 2. Grupy robocze pełnią funkcję konsultacyjno-doradczą na rzecz Komitetu.

Spotkania Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz grup roboczych działających przy Komitecie odbywają się w ramach projektu pn. „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim” współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Więcej „Informujemy o przedłużeniu rekrutacji do grup roboczych działających przy DKRES!”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji kadr systemu, pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej”, realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

„Proces i realizacja programów usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej w praktyce. Efektywny opiekun usamodzielniania – jego prawa i obowiązki. Praca z usamodzielniającym się wychowankiem rodzinnej pieczy zastępczej” w dniach 22-23.05.2024 r.
Szkolenie odbędzie się we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10, 53-641 Wrocław
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 18 osób, w godzinach 8:15–15:00
Trener: Iwona Urbańska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: osoby zatrudnione w Ośrodkach Pomocy Społecznej/Centrach Usług Społecznych, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, Podmiotach Ekonomii Społecznej, Podmiotach Reintegracyjnych oraz organizacjach pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego (bez kadry kierowniczej).
Termin przesyłania zgłoszeń: 16.05.2024 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy/

Więcej „Przedłużenie rekrutacji na szkolenie”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu upowszechniająco-informacyjnym na temat „Jak sprostać Ustawie o zapewnieniu dostępności?” w dniu 20 maja 2024 roku

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim” przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 4 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy: dolnośląską kadrę ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Spotkanie upowszechniająco-informacyjne: „Jak sprostać Ustawie o zapewnieniu dostępności?” odbędzie się 20.05.2024 r. od 10:00 do 11:30. Forma spotkania: online – platforma zoom. Spotkanie poprowadzi Ekspert Marta Gawryluk.

Spotkanie obejmuje grupę maks. 30 osób.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu upowszechniająco-informacyjnym „Jak sprostać Ustawie o zapewnieniu dostępności?” które zaplanowane jest na dzień 20.05.2024 roku jest wypełnienie dwóch elektronicznych formularzy przez:

 1. podmiot przystępujący do procesu rekrutacji do udziału w spotkaniu upowszechniająco-informacyjnym „Jak sprostać Ustawie o zapewnieniu dostępności?”
 2. osobę, która z ramienia podmiotu wyznaczona jest do udziału w spotkaniu upowszechniająco-informacyjnym „ Jak sprostać Ustawie o zapewnieniu dostępności?”

Oba formularze należy następnie przekazać do realizatora w jednej z poniższych form:

 1. podpisane elektronicznie pliki PDF należy wysłać na adres: rekrutacja@dops.wroc.pl
 2. wydrukowane wersje papierowe formularza, które należy podpisać i dostarczyć osobiście
  lub przesłać pocztą na adres DOPS.

Link do formularza zgłoszeniowego:

– dla podmiotów: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-podmiotu-instytucji-do-udzialu-w-spotkaniu-upowszechniajaco-informacyjnym-na-temat-jak-sprostac-ustawie-o-zapewnieniu-dostepnosci/
– dla uczestników:
https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-uczestniczki-uczestnika-spotkania-upowszechniajaco-informacyjnego-na-temat-jak-sprostac-ustawie-o-zapewnieniu-dostepnosci/


Termin przesyłania zgłoszeń: 14 maja 2024 roku.

Więcej „Informacja o rekrutacji”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji kadr systemu, pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej”, realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

„Planowanie i praca z rodzinami dzieci z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania
w dniach 20-21.05.2024 r. oraz 22-23.05.2024 r.
Szkolenie odbędzie się we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10, 53-641 Wrocław
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 18 osób, w godzinach 8:15–15:00
Trener: Małgorzata Kłysz
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: osoby zatrudnione w Ośrodkach Pomocy Społecznej/Centrach Usług Społecznych, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, Podmiotach Ekonomii Społecznej, Podmiotach Reintegracyjnych oraz organizacjach pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego (bez kadry kierowniczej).
Termin przesyłania zgłoszeń: 13.05.2024 r.

„Proces i realizacja programów usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej w praktyce. Efektywny opiekun usamodzielniania – jego prawa i obowiązki. Praca z usamodzielniającym się wychowankiem rodzinnej pieczy zastępczej” w dniach 22-23.05.2024 r.
Szkolenie odbędzie się we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10, 53-641 Wrocław
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 18 osób, w godzinach 8:15–15:00
Trener: Iwona Urbańska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: osoby zatrudnione w Ośrodkach Pomocy Społecznej/Centrach Usług Społecznych, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, Podmiotach Ekonomii Społecznej, Podmiotach Reintegracyjnych oraz organizacjach pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego (bez kadry kierowniczej).
Termin przesyłania zgłoszeń: 13.05.2024 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy/

Więcej „Informacja o rekrutacji”

Do góry