Jesteś tutaj:

Marta Godlewska-Michałowska

 

Przedłużamy rekrutację dla Klubów Integracji Społecznej z Dolnego Śląska na spotkanie sieciujące w formie online, które zostało przeniesione na z dnia 10 maja na 28 maja 2024 roku.

Spotkanie sieciujące organizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim” przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 4 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego.

Rekrutacja skierowana jest do kadry zarządzającej oraz osób pracujących w Klubach Integracji Społecznej na Dolnym Śląsku.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie i złożenie dwóch elektronicznych formularzy przez:

  • osobę z kadry kierowniczej reprezentującą podmiot/instytucję;
  • osobę, która z ramienia podmiotu wyznaczona jest do udziału w spotkaniu.

Zawiadomienie o poprawności złożonych dokumentów zostanie przekazane przez realizatora pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu.

Poprawnie wypełnione formularze należy następnie przekazać do realizatora w jednej z poniższych form:

Link do formularza zgłoszeniowego:

Termin przesyłania zgłoszeń: 24 maja 2024 roku.

Program spotkania:  28_05_2024_PROGRAM_SPOTKANIA_KIS

Link do regulaminu projektu: https://tiny.pl/dtkgm

Więcej „Informacja o wydłużeniu rekrutacji i zmianie terminu spotkania sieciującego dla Klubów Integracji Społecznej z Dolnego Śląska”

Rekrutacja dla Klubów Integracji Społecznej z Dolnego Śląska na spotkanie sieciujące w formie online, które odbędzie się 10 maja 2024 roku o godzinie 10.00

Spotkanie sieciujące organizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim” przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 4 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego.

Rekrutacja skierowana jest do kadry zarządzającej oraz osób pracujących w Klubach Integracji Społecznej na Dolnym Śląsku.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie i złożenie dwóch elektronicznych formularzy przez:

  • osobę z kadry kierowniczej reprezentującą podmiot/instytucję;
  • osobę, która z ramienia podmiotu wyznaczona jest do udziału w spotkaniu.

Zawiadomienie o poprawności złożonych dokumentów zostanie przekazane przez realizatora pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu.

Poprawnie wypełnione formularze należy następnie przekazać do realizatora w jednej z poniższych form:

Link do formularza zgłoszeniowego:

Termin przesyłania zgłoszeń: 8 maja 2024 roku.

Program spotkania:  10_05_2024_PROGRAM_SPOTKANIA_KIS

Link do regulaminu projektu: https://tiny.pl/dtkgm

Więcej „Informacja o rekrutacji dla Klubów Integracji Społecznej z Dolnego Śląska”

W 2024 roku firma UBS Business Solutions Poland sp. z o.o. przeznaczyła środki w wysokości  9 500,00 zł na jeden projekt realizowany przez PES-y.

W tegorocznej edycji programu wsparcie otrzyma maksymalnie 6 projektów/przedsięwzięć realizowanych na Dolnym Śląsku.

Celem programu jest wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ukierunkowane na:
1. Zwiększenie wpływu organizacji biorących udział w programie na społeczności lokalne.

2. Udział projektu w realizacji w społeczności Celów Zrównoważonego Rozwoju:
a) dobrej jakości edukacji;
b) wzrostu gospodarczego i godnej pracy;
c) zmniejszania nierówności.

3. Włączenie podmiotów ekonomii społecznej w działania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego poprzez wdrożenie w podmiocie rozwiązań mających na celu ograniczenie wpływu na zmiany klimatyczne i/lub działania edukacyjne w tym obszarze w środowisku lokalnym.

Nabór wniosków: 

👉 od 24 kwietnia do 9 maja br. (do godz. 23.59)
👉
projekt należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wESpol@rcwip.pl

Uwaga! Jeden podmiot ekonomii społecznej może złożyć jeden wniosek na sfinansowanie przedsięwzięcia o wartości 9 500,00 zł

Wsparcie finansowe powinno przyczyniać się do osiągnięcia łącznie następujących rezultatów:

➡ wzmocnienia podmiotów ekonomii społecznej w realizacji działań statutowych
➡ przyczynienia się do osiągania w społeczności lokalnej min. 1 z Celów Zrównoważonego Rozwoju (dobrej jakości edukacji; wzrostu gospodarczego i godnej pracy; zmniejszania nierówności);
➡  włączenia podmiotów ekonomii społecznej w działania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego poprzez wdrożenie w podmiocie rozwiązań mających na celu ograniczenie wpływu na zmiany klimatyczne i/lub działania edukacyjne w tym obszarze w środowisku lokalnym.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Podmioty ekonomii społecznej spełniające łącznie 2 kryteria:

👉 posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzące odpłatną działalność statutową;

👉 zatrudniające na dzień składania wniosku min. 1 pracowniczkę/pracownika na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę (niezależnie od wymiaru czasu pracy).

Ważne terminy:

➡ nabór wniosków: od 24 kwietnia do 9 maja br. (do godz. 23.59), za pomocą wypełnionego formularza zgłoszeniowego wysłanego na adres wESpol@rcwip.pl

➡ realizacja przedsięwzięcia: od dnia podpisania umowy do 30 września 2024 roku

➡ przekazanie przez podmiot ekonomii społecznej sprawozdania merytorycznego z realizacji przedsięwzięcia: do 10 października 2024 roku

Szczegółowe zasady wnioskowania i przyznawania wsparcia finansowego znajdują się w Regulaminie udziału w programie “wESpół wspieramy ekonomię społeczną” 2024

Podmioty, które chcą przystąpić do programu powinny zapoznać się z poniższą dokumentacją :

👉 REGULAMINEM PROGRAMU

👉 WNIOSKIEM

👉 SPRAWOZDANIEM Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

a następnie wysłać wypełniony wniosek na adres e-mail: wESpol@rcwip.pl

UWAGA: Ze względu na krótki czas oceny i realizacji przedsięwzięć nie przewidziano procedury odwoławczej.

Masz pytanie?
Wyjaśnień udziela Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Operator Programu)

Zadzwoń!
74 665 11 11
71 796 30 00

Napisz!
wESpol@rcwip.pl

 

Program “wESpół wspieramy ekonomię społeczną” jest finansowany przez UBS Business Solutions Poland sp. z o.o  i koordynowany przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej oraz Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Międzynarodowy warsztat dotyczący Wspólnej strategii budowania partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej.

15 marca 2024 roku w ramach projektu 3P4SSE odbył się kolejny Międzynarodowy warsztat dotyczący założeń Wspólnej strategii budowania partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej.

Na warsztacie omówiono kolejno: strukturę strategii, jej część metodologiczną oraz sekcję poświęconą polityce regionalnej w zakresie rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej. Pod koniec spotkania metodą „round table” zebrano wnioski od partnerów dotyczące przedstawionych założeń i zaprezentowano kolejne kroki zmierzające do powstania wspólnego dokumentu.

Warsztaty polityki międzynarodowej: dzielenie się szczegółami i działaniami politycznymi na rzecz harmonizacji gospodarczej, społecznej i środowiskowej

16 lutego 2024 r. w ramach projektu 3P4SSE – Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz gospodarki społecznej i solidnej odbyło się spotkanie online w celu określenia wspólnej strategii, priorytetów i celów do promowania działań lokalnych w ramach projektu oraz zmniejszenia dysproporcji społecznych między państwami członkowskimi UE w Europie Środkowej.

Projekt 3P4SSE, finansowany z programu Interreg Europa Środkowa, ma na celu zwalczanie dysproporcji społeczno-gospodarczych w obszarze współpracy w Europie Środkowej (CE), poprzez wzmocnienie pozycji przedsiębiorstw społecznych i solidarnościowych (SSE). Głównym celem jest osiągnięcie tego celu poprzez popieranie wielopoziomowych ram zarządzania zakorzenionych w partnerstwach publiczno-prywatnych (PPP). Dzięki realizacji ujednoliconej strategii, lokalnych planów działania, inicjatyw na rzecz zwiększenia zdolności i formalnych protokołów ustaleń (MoU), projekt ma na celu wspieranie grupowania organów rządowych, organizacji pozarządowych (NGO) oraz podmiotów prywatnych. Takie podejście oparte na współpracy ułatwi wymianę pomysłów i najlepszych praktyk wśród różnych zainteresowanych stron instytucjonalnych, wspierając w ten sposób zintegrowany rozwój i spójność regionalną.

Podczas internetowych warsztatów międzynarodowych, po krótkim wyjaśnieniu, każdy z partnerów poinformował o wynikach swoich lokalnych warsztatów, które odbyły się w poprzednich miesiącach w krajach Włoch, Węgier, Polski, Chorwacji i Słowenii oraz prerogatyw, które pojawiły się na rzecz opracowania przyszłych planów działania.

Każdy warsztat był inny i stawiał czoła szczególnym wyzwaniom i lokalnym potrzebom:

  • Na Węgrzech głównym celem jest pionierstwo w tworzeniu partnerstwa publiczno-prywatnego, które obecnie nie istnieje, z oddolnym podejściem mającym na celu bezpośrednie przywiązanie klientów i obywateli.
  • Wyniki warsztatów polityki lokalnej w Chorwacji doprowadziły do sformułowania kompleksowego lokalnego planu działania. Plan ten przedstawia cztery odrębne fazy działania, określając szczegółowe kroki, które należy wykonać w nadchodzącym okresie. Plan działania koncentruje się wokół priorytetu polityki polegającego na budowaniu potencjału, zwiększaniu wiedzy i dzieleniu się zasobami, określanych przez uczestników i zainteresowane strony jako kluczowe dla chorwackiego krajobrazu SSE. Przewidywane fazy planu mają na celu utworzenie Centrum Wsparcia, przeznaczonego na zaspokojenie potrzeb podmiotów SSE. Centrum zapewni szereg usług, w tym programy szkoleniowe, inicjatywy badawcze i kampanie rzecznicze. Działając jako centrum informacyjne i repozytorium zasobów, ułatwi rozpowszechnianie najlepszych praktyk i przyczyni się znacząco do podniesienia rangi działań SSE w Chorwacji.
  • Polska zmaga się z takimi wyzwaniami jak niedobór zasobów ludzkich, braki organizacyjne i ograniczenia finansowe w ramach Społecznej Gospodarki Solidarności (SSE). Aby rozwiązać te problemy, Polska dąży do zwiększenia kompetencji samorządów lokalnych we wspieraniu klastrów i podmiotów SSE. Starają się również wdrażać mechanizmy zobowiązujące samorządy lokalne do angażowania podmiotów SSE w świadczenie usług socjalnych, czerpiąc inspirację z modelu integracji społecznej Trentino.
  • W Słowenii dyskusje koncentrują się na włączeniu grup docelowych do działań SSE. Proponowane rozwiązanie polega na dzieleniu istniejących sieci w celu ustanowienia usług socjalnych w gminach wiejskich. Partnerzy słoweńscy badają model socjalnych dzielnic gospodarczych, aby zapewnić zrównoważony rozwój SSE na obszarach wiejskich i nawiązywaniu strategicznej współpracy z gminami.
  • W Trentino podmioty SSE borykają się z zauważanym brakiem zaangażowania ze strony przedsiębiorstw nastawionych na zysk, co wymaga większego zaangażowania. Istnieje uznana potrzeba wzmocnienia umiejętności w ramach DES w celu bardziej skoordynowanego i skutecznego zarządzania. Ustalanie kontaktów instytucjonalnych, organizowanie spotkań okresowych, regulowanie DES oraz zwiększenie widoczności w społeczności są zidentyfikowanymi strategiami. Ponadto wzywa się do zwołania regularnych spotkań, aby przyciągnąć firmy nieznające gospodarki społecznej i solidarnościowej w Trentino. Wspólne przeszkody i problemy, z którymi borykają się wszystkie DES, podkreślają znaczenie dzielenia się historiami sukcesu i praktycznymi rozwiązaniami na rzecz wspólnego postępu.

Poprzez znaczące porównanie w poszczególnych krajach spotkanie wskazało pewne deficyty lokalne, takie jak niedobór zasobów ludzkich, ograniczona inkluzywność grupy docelowej, zmniejszenie zdolności budowlanych oraz brak przedsiębiorstw w zakresie zysków. Z drugiej strony zaprezentowano pewne możliwe rozwiązania, w tym wymianę praktycznych reakcji na rzecz korzyści zbiorowych, rosnące kompetencje samorządów lokalnych lub konieczność rozszerzenia kontaktów instytucjonalnych w celu wzmocnienia zaangażowania.

Ponadto dyskusje na warsztatach koncentrowały się na kluczowej roli głównych podmiotów potrzebnych do realizacji projektu, z władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i nieformalnymi platformami/sieciami jako głównymi podmiotami. Wszystko to podsumowuje to, co jest pożądane w dziedzinie wizji politycznej, zrównoważenia środowiskowego oraz wartości społecznych i ekonomicznych projektu 3P4SSE.

Aby zrealizować plan działania, przyjęte podejście to metodologia odrzutu, metoda planowania, która zaczyna się od określenia pożądanej przyszłości, a następnie działa wstecz, aby określić polityki i programy, które połączą się z tą określoną przyszłością w teraźniejszości.

Kolejnym krokiem będzie ratyfikacja wspólnej strategii między partnerami na nadchodzącym spotkaniu i w celu dalszego wdrożenia w celu stworzenia podstaw pozytywnych zmian, wspierania współpracy, wymiany wiedzy i innowacji w celu wzmocnienia ekosystemów społecznych i gospodarczych w całym regionie.

Więcej o Informacja o rekrutacji

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji kadr systemu, pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej”, realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

I. „Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze. Zastosowanie narzędzi psychologicznych w diagnozie rodziny w dniach 13-14.02.2024 r.

Szkolenie odbędzie się we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10, 53-641 Wrocław

Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 18 osób, w godzinach 8.15–15.00
Trener: Małgorzata Robaczek

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: osoby zatrudnione w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, Podmiotach Ekonomii Społecznej, Podmiotach Reintegracyjnych oraz organizacjach pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego.

Termin przesyłania zgłoszeń: 30.01.2024 r.

Więcej „Informacja o rekrutacji”

Do góry