Jesteś tutaj:

Anna Mokrzecka-Bogucka

Więcej o Sprawozdanie z konsultacji społecznych Projektu „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2030”

Konsultacje „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2031” prowadzone były w terminie 22.06.2023 r. – 27.07.2023 r. zgodnie z Uchwałą nr 7034/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 czerwca 2023r. w sprawie skierowania do konsultacji projektu „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2031”.

Więcej „Sprawozdanie z konsultacji społecznych Projektu „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2030””

Szanowni Państwo
Dolnośląski Ośrodek Polityki  Społecznej uprzejmie informuję, iż Fundacja „Promyk Słońca” prowadzi we Wrocławiu Dolnośląskie Centrum Wsparcia Rodziny, które oferuje bezpłatną pomoc i wsparcie rodzinom dotkniętym problemem niepełnosprawności dziecka – zarówno w czasie ciąży, jak i po  urodzeniu dziecka.

Oferowane wsparcie:

  • specjalistyczne konsultacje lekarskie (z genetykiem, neurologiem, neonatologiem i innym specjalistą, w zależności od potrzeb). Specjaliści udzielają informacji o charakterze rozpoznanej  dziecka wady i dalszym postępowaniu,
  •  konsultacje z fizjoterapeutą, położną dotyczące opieki, pielęgnacji, usprawniania dziecka,
  •  opieka psychologiczna/psychoterapia,
  •  grupy wsparcia,
  •  doradztwo społeczno- prawne, w tym informacje na temat świadczeń, sytuacji prawnej, a także pomoc w przygotowaniu pism i wniosków itp.
  • opieka wytchnieniowa dla rodziców i opiekunów.

Opiekę wytchnieniową fundacja prowadzi w różnych formach – dziennej i całodobowej, w zależności od potrzeb: w mieszkaniu wytchnieniowym, ośrodku pobytu krótkoterminowego  lub w miejscu zamieszkania dziecka.

Pomoc  kierowana jest  do mieszkańców województwa dolnośląskiego.

Działania Centrum są współfinansowane przez Województwo Dolnośląskie.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie udziela informacji odnośnie oferowanej pomocy wsparcia rodzinom dotkniętym problemem niepełnosprawności dziecka – zarówno w czasie ciąży, jak i po  urodzeniu dziecka.

Wszystkie informacje uzyskają Państwo w Dolnośląskim Centrum Wsparcia Rodziny 2023.

Więcej „Dolnośląskie Centrum Wsparcia Rodziny – zakres wsparcia”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że 26 czerwca 2023 Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego został przyjęty Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023 – 2024 (RPDI) wraz z Diagnozą do Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023 – 2024.

Więcej „PRZYJĘCIE PLANU ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH I DEINSTYTUCJONALIZACJI DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2023 – 2024 (RPDI)”

Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej został powołany!

W dniu 27 kwietnia Marszałek Województwa Dolnośląskiego powołał członków Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej!

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej do zadań Komitetu należy w szczególności:

1) przedstawianie opinii o regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz projektach uchwał organów samorządu województwa dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;

2) zapoznawanie się z efektami realizacji regionalnego programu rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz przedstawianie opinii w tym zakresie.


Wszystkim członkom Komitetu kadencji 2023-2026 serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Więcej „Informacja o powołaniu nowego składu Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Więcej o „Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz ekonomii społecznej i solidarnej”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej wspólnie z 11 instytucjami z Europy Centralnej od 1 kwietnia 2023 r. realizuje projekt, który ma na celu zniwelowanie różnic w Unii Europejskiej w podejściu instytucjonalnym do spójności społecznej i regionalnej.

Projekt zakłada stworzenie europejskiej wielopoziomowej sieci wielu interesariuszy funkcjonujących w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej, wymianę najlepszych praktyk, transfer umiejętności w zakresie wdrażania i zarządzania inicjatywami zintegrowanymi terytorialnie, zaprojektowanie innowacyjnych metodologii zarządzania i strategii skoncentrowanych na ekonomii społecznej i solidarnej oraz testowanie modeli zarządzania za pomocą działań pilotażowych.

Projekt 3P4SSE pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz ekonomii społecznej i solidarnej” jest realizowany w ramach Programu Interreg Central Europe, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Liderem projektu jest Autonomiczna Prowincja Trento (Provincia Autonoma di Trento), a partnerami 11 podmiotów reprezentujących Włochy, Chorwację, Słowenię, Austrię i Węgry.

Więcej „„Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz ekonomii społecznej i solidarnej””

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór kandydatów na członków Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (DKRES) na lata 2023 – 2026

Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 kwietnia.

Zgodnie z regulaminem Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w ramach naboru kandydatów na członków Komitetu można zgłaszać przedstawicieli:

1) Marszałka Województwa Dolnośląskiego reprezentujących departamenty Urzędu Marszałkowskiego lub jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w tym:

a) Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy
b) Departament Funduszy Europejskich
c) Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
d) Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

2) Wojewody Dolnośląskiego;
3) jednostek samorządu terytorialnego;
4) podmiotów ekonomii społecznej;
5) Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
6) związków spółdzielczych;
7) instytutów badawczych;
8) uczelni;
9) związków zawodowych;
10) organizacji pracodawców.

Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej pełni funkcję konsultacyjno-doradczą przy Samorządzie Województwa Dolnośląskiego w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Więcej „Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2026”

Do góry