Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we WrocławiuRozumiem
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
GRANTY NA NIWELOWANIE SKUTKÓW CHOROBY COVID-19 W INSTYTUCJACH OPIEKI CAŁODOBOWEJ (DPS) ORAZ PODMIOTACH LECZNICZYCH (SZPITALACH)

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania wniosków na granty w ramach projektu pt. " Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19"

Cel projektu:
Celem projektu jest niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 w instytucjach całodobowego pobytu - Domach Pomocy Społecznej oraz w podmiotach leczniczych - Szpitalach Powiatowych znajdujących się na terenie Dolnego Śląska.

Oś priorytetu:
9 Włączenie społeczne

Działanie:
9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych

Okres realizacji projektu:
Od 20.03.2020 r. do 31.05.2021 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMĆ GRANT:

Granty będą mogły być przeznaczone m.in. na :
1. dla instytucji całodobowego pobytu - Domów Pomocy Społecznej:
 1. zakup i przeprowadzanie testów na obecność COVID-19,
 2. doposażenie stanowisk pracy i sprzęt niezbędny do walki z epidemią,
 3. przygotowanie miejsc do odbywania kwarantanny przed przyjęciem do instytucji (przyjęcia interwencyjne),
 4. zwrot kosztów organizacji miejsc do ewakuacji instytucji w tym finansowanie funkcjonowania takich miejsc (wynagrodzenia, kosztów wyżywienia, kosztów środków ochrony osobistej oraz innych materiałów jednorazowego użycia),
 5. pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla osób jej potrzebujących oraz pracowników podmiotów świadczących usługi (zwłaszcza on-line lub telefoniczna),
 6. zwrot kosztów organizacji spotkań online z rodziną i bliskimi dla podopiecznych i opiekunów;
2. dla podmiotów leczniczych - szpitali :
 1. sprzęt medyczny,
 2. dezynfekcja,
 3. wyposażenie obiektowe i budowlane,
 4. wyposażenie laboratoriów.
Przeznaczenie grantów zostało szczegółowo określone w Regulaminie przyznawania grantów (opis możliwych zakupów znajduje się w pkt. dot. uzasadnienia wydatków).

KTO MOŻE ŻŁOŻYĆ WNIOSEK ?

O grant mogą ubiegać się:
 1. Powiaty i miasta na prawach powiatu zlokalizowane na terenie województwa dolnośląskiego będące organem prowadzącym szpital lub Dom Pomocy Społecznej;
 2. Powiaty i miasta na prawach powiatu zlokalizowane na terenie województwa dolnośląskiego, na terenie których posiada siedzibę podmiot publiczny lub niepubliczny prowadzący Dom Pomocy Społecznej;
 3. Gminy zlokalizowane na terenie województwa dolnośląskiego będące organem prowadzącym szpital.
 4. Powiaty, na terenie których prowadzony jest Dom Pomocy Społecznej a organ prowadzący ten Dom Pomocy Społecznej posiada siedzibę poza obszarem Województwa Dolnośląskiego.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Termin składania wniosków: od 29.06.2020 .

Nabór wniosków jest naborem otwartym, prowadzonym w trybie ciągłym. Wnioski oceniane będą na bieżąco według kolejności wpływu. Granty udzielane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie Grantobiorców.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania grantów, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. Wniosek o przyznanie Grantu należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

WYSOKOŚĆ GRANTÓW

W przypadku ubiegania się o grant przeznaczony na realizację zadań:
 1. na rzecz Domu Pomocy Społecznej wysokość grantu nie może przekroczyć iloczynu liczby miejsc DPS i stawki jednostkowej w wysokości 635,90 zł;
 2. na rzecz szpitala wysokość grantu nie może przekroczyć iloczynu liczby miejsc szpitalnych w danym szpitalu oraz stawki jednostkowej w wysokości 2215,82 zł powiększonej o kwotę 140 000,00 zł na szpital.
Wielkość grantu wyliczona w oparciu o pkt 1 i 2 przypadająca na poszczególne podmioty nie może przekroczyć kwot określonych w § 4 ust 3 Regulaminu przyznawania grantów.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW
 1. Wniosek o przyznanie grantu należy pobrać ze strony www.dops.wroc.pl, wypełnić i złożyć w wersji edytowalnej (nie PDF) za pośrednictwem ePUAP www.epup.gov.pl podpisując profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowalnym. Wniosek złożony w taki sposób nie wymaga dodatkowych podpisów i pieczęci.
 2. W wyjątkowym przypadku braku możliwości złożenia wniosku o przyznanie grantu za pośrednictwem ePUAP, po wcześniejszej konsultacji z Grantodawcą (osoba do kontaktu: Agnieszka Dąbrowska - Nawrocka, e-mail: a.dabrowska-nawrocka@dops.wroc.pl Paweł Antoniewicz, e-mail: p.antoniewicz@dops.wroc.pl, tel. 71 770 42 30), wniosek można złożyć w formie papierowej. Po wypełnieniu formularza wniosku o przyznanie grantu należy go wydrukować, opieczętować i podpisać przez osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy.
  Tak wypełniony wniosek należy zeskanować do wersji .pdf i wraz z wersją edytowalną przesłać za na adres poczty elektronicznej: granty-covid@dops.wroc.pl. Następnie wniosek o przyznanie grantu w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak niżej w siedzibie Grantodawcy:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ul. Trzebnicka 42-44; 50-230 Wrocław
Wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Dodatkowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać u Grantodawcy. Osoby do kontaktu:
 1. Agnieszka Dąbrowska - Nawrocka, e-mail: a.dabrowska-nawrocka@dops.wroc.pl - tel. 71 770 42 30
 2. Paweł Antoniewicz, e-mail: p.antoniewicz@dops.wroc.pl, tel. 71 770 42 30
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zastrzega sobie możliwość zamknięcia naboru w dowolnym momencie bez rozstrzygnięcia. W takim przypadku Wnioskodawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu przygotowania i złożenia wniosków


Pliki do pobrania:
Zał?cznik 5 do regulaminu - Wzór umowy o powierzenie grantu - obowi?zuje od 03.09.2020r.Załącznik 5 do regulaminu - Wzór umowy o powierzenie grantu - obowiązuje od 03.09.2020r.

Regulamin przyznawania grantów - obowi?zuje od 03.09.2020r.Regulamin przyznawania grantów - obowiązuje od 03.09.2020r.

>OgłoszenieOgłoszenie
1.	Regulamin przyznawania grantówRegulamin przyznawania grantów - obowiązuje od 28.07.2020r.

6.	Zał?cznik 5 do regulaminu - Wzór umowy o powierzenie grantuZałącznik 5 do regulaminu - Wzór umowy o powierzenie grantu - obowiązuje od 28.07.2020r.

1.	Regulamin przyznawania grantów1. Regulamin przyznawania grantów do 27.07.2020r.
2.	Zał?cznik 1 do regulaminu - Wzór formularza wniosku o przyznanie grantu (w word i pdf)2. Załącznik 1 do regulaminu - Wzór formularza wniosku o przyznanie grantu (w word i pdf)
3.	Zał?cznik 2 do regulaminu - Wykaz wykazu sprzętu i materiałów możliwych do zakupu w ramach wsparcia adresowanego dla szpitali3. Załącznik 2 do regulaminu - Wykaz wykazu sprzętu i materiałów możliwych do zakupu w ramach wsparcia adresowanego dla szpitali
4.	Zał?cznik 3 do regulaminu - Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie grantu4. Załącznik 3 do regulaminu - Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie grantu
5.	Zał?cznik 4 do regulaminu - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie grantu5. Załącznik 4 do regulaminu - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie grantu
6.	Zał?cznik 5 do regulaminu - Wzór umowy o powierzenie grantu6. Załącznik 5 do regulaminu - Wzór umowy o powierzenie grantu do 27.07.2020r.
7.	Zał?cznik 2 do umowy- O?wiadczenie o kwalifikowalno?ci podatku od towarów i usług7. Załącznik 2 do umowy- Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług
8.	Zał?cznik 3 do umowy - O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwo?ci wnioskowania o przyznanie ?rodków8. Załącznik 3 do umowy - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości wnioskowania o przyznanie środków
9.	Zał?cznik 4 do umowy - Wzór - Sprawozdanie z realizacji grantu title=9. Załącznik 4 do umowy - Wzór - Sprawozdanie z realizacji grantu
Data publikacji: 29.06.2020 r.
Pozostałe
Informacja o przedłużeniu terminu... 25.08.2020 czytaj »
Informacja... 25.08.2020 czytaj »
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW... 11.08.2020 czytaj »
Informacja o odwołaniu szkolenia... 04.08.2020 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 28.07.2020 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 27.07.2020 czytaj »
Informacja o odwołaniu szkolenia... 27.07.2020 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 16.07.2020 czytaj »
Informacja o odwołaniu szkolenia... 08.07.2020 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza przedłużenie... 06.07.2020 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 16965
Liczba gości online: