Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Pilotaż centrów usług społecznych
1 stycznia 2020 roku weszła w życie prezydencka ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Zakłada ona umożliwienie samorządom tworzenie centrów, które zapewnią mieszkańcom kompleksową organizację usług społecznych. Chodzi o odpowiednie wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania 30 modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych zarówno do ogółu mieszkańców, jak i do grup o szczególnych potrzebach.

Informacje o naborze

Termin naboru:
31.01.2020 r. - 28.08.2020 r.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski wraz z 3 załącznikami, o których mowa na stronie 23 i 24 dokumentacji konkursowej, należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków:
Wnioski wraz z 3 załącznikami, o których mowa na stronie 23 i 24 dokumentacji konkursowej, należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?
Wnioskodawcą w konkursie jest jednostka samorządu terytorialnego - gmina.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Celem konkursu jest przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 .07.2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (zwanej dalej "Ustawą"), tj. wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców (usług społecznych użyteczności publicznej), dostosowanych do specyfiki określonych typów wspólnot samorządowych szczebla podstawowego (gmin), przy wykorzystaniu centrum usług społecznych (CUS) jako nowej jednostki organizacyjnej.

Kryteria wyboru projektów
Ocena merytoryczna i kryteria oceny zgodne z pkt. 4.1 regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00 -001/20.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100,00%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
100 mln zł.

Załącznik:
Regulamin konkursu POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 z dnia 31.12.2019 r.Regulamin konkursu POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 z dnia 31.12.2019 r.
Załącznik nr 1 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER.Załącznik nr 1 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER.
Załącznik nr 2 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku
 o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER.Załącznik nr 2 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER.
Załącznik nr 3 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny.Załącznik nr 3 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny.
Załącznik nr 4 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP.Załącznik nr 4 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP.
Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności.Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności.
Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności.Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności.
Załącznik nr 7 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.Załącznik nr 7 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.
Załącznik nr 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu.Załącznik nr 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
Załącznik nr 9 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków.Załącznik nr 9 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków.
Data publikacji: 15.01.2020 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej"
1. Szkolenie - pt. "Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami" Szkolenie 4 dniowe, 1 grupa - 20 osób Termin: 27.01.2020 r., 30.01.2020 r., 03.02.2020 r., 06.02.2020 r. Miejsce szkolenia - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław Trener: Beata Oleksy... czytaj całość »
Data publikacji: 9.01.2020 r.
Życzenia Bożonarodzeniowe
... czytaj całość »
Data publikacji: 20.12.2019 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 31474
Liczba gości online: