Informacja o ocenie merytorycznej w ramach otwartego naboru partnera/partnerów w celu wspólnej realizacji projektu dofinansowanego w ramach Funduszu Unii Europejskiej – Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021 – 2027 – cel szczegółowy: Legalna migracja i integracja, nabór nr FAMI.02.01-IZ.00-002/24

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o ocenie merytorycznej w ramach naboru na partnera/ partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach ograniczonego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021 – 2027 (FAMI), nabór nr FAMI.02.01-IZ.00-002/24

Podmiot, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną:

  1. Fundacja Ukraina, Ruska 46A/201, Wrocław, 50-079