Rozpoczęcie realizacji projektu dla kadr systemu, pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego!

11 grudnia 2023 r. we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej rozpoczęły się szkolenia dla kadr systemu, pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.

Tematyka szkoleń dotyczyła:

1. Zmian w systemie pieczy zastępczej 2022/2023. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (11-12.12.2023 r.);
2. Systemu pomocy dziecku i jego rodzinie – wsparcie formalne i psychologiczne (13-14.12.2023 r.);
3. Budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (18-19.12.2023 r.);
4. Procedury odbioru dziecka z rodziny biologicznej, w tym nieskuteczny odbiór dziecka – aspekty prawne (19-20.12.2023 r.).

Zachęcamy do udziału w szkoleniach!

Szkolenia zostały zrealizowane w ramach projektu pn.: „Podnoszenie kompetencji kadr systemu, pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej, współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie 7.8 Wspieranie włączenia społecznego, Typ 7.8F Podnoszenie kompetencji kadr.