Konferencja rozpoczynająca „Projekt w zakresie rozwoju interwencji kryzysowej oraz przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie”

Szanowni Państwo,
serdecznie dziękujemy za udział w konferencji Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu rozpoczynającej „Projekt w zakresie rozwoju interwencji kryzysowej oraz przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie”.
12 grudnia 2023 roku w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu przy ul. Trzebnickiej 42-44 mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawicieli obszaru interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: pracowników Ośrodków Interwencji Kryzysowej, przedstawicieli Zespołów i Grup diagnostyczno – pomocowych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przedstawicieli Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników policji, wymiaru sprawiedliwości, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.

Niezmiernie miło było nam również gościć Pana Marcina Krzyżanowskiego, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawicieli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Prelegentem i trenerem podczas wydarzenia był Pan Mecenas Grzegorz Wrona – doktor nauk prawnych, certyfikowany specjalista i superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wybitny wykładowca w tej dziedzinie, który od 20 lat zajmuje się aktywną pracą na rzecz osób doznających przemocy jako konsultant w ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej oraz organizacjach pozarządowych.

Mecenas Wrona jako ekspert, w ramach swoich prelekcji, zaprezentował zagadnienia związane z obowiązkami i współpracą służb w zakresie realizacji Procedury Niebieskiej Karty oraz omówił dobre praktyki w zakresie działań skierowanych do osób stosujących przemoc domową.

Niezwykle cenna była możliwość zadawania pytań naszemu ekspertowi i wyjaśniania wątpliwości w zakresie rozwiązań wchodzących w życie w związku ze zmianami w przepisach dotyczących przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Serdecznie dziękujemy Panu Mecenasowi Wronie za podzielenie się swoją cenną wiedzą i za wsparcie merytoryczne udzielone uczestnikom konferencji.

Konferencja stanowiła oficjalne rozpoczęcie realizacji „Projektu w zakresie rozwoju interwencji kryzysowej oraz przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie”, w ramach którego w ciągu najbliższych czterech lat Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej organizował będzie liczne szkolenia oraz inne działania z zakresu przeciwdziałania przemocy, do udziału w których serdecznie Państwa zapraszamy!

Mamy nadzieję, że nasze spotkanie było dla Państwa cenne i owocne merytorycznie.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za Państwa udział w konferencji!

Z wyrazami szacunku,

Izabela Łuków – Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
Amelia Dymarek – Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS i realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie 7.8 Wspieranie włączenia społecznego, Typ 7.8 C Rozwój usług społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy