Informacja o rekrutacji na Konferencję 12.12.2023r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji rozpoczynającej projekt pn. „Projekt w zakresie rozwoju interwencji kryzysowej oraz przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie”, zorganizowanej przez Dolnośląskie Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.

Konferencja odbędzie się w dniu 12.12.2023 r. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, przy ul. Trzebnickiej 42-44.

Prelegentem będzie Pan Mecenas Grzegorz Wrona – doktor nauk prawnych, certyfikowany specjalista i superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wybitny wykładowca w tej dziedzinie, który od 20 lat zajmuje się aktywną pracą na rzecz osób doznających przemocy jako konsultant w ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej czy organizacjach pozarządowych.

W ZAŁĄCZENIU: PROGRAM KONFERENCJI

Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli kadry realizującej działania w obszarze usług społecznych, zatrudnionej w:
– Jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
– Ośrodkach Interwencji Kryzysowej;
– Zespołach i Grupach diagnostyczno – pomocowych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
– Gminnych Komisjach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
– Policji;
– Wymiarze Sprawiedliwości;
– Oświacie;
– Ochronie Zdrowia;
– Organizacjach pozarządowych.

Liczba uczestników Konferencji: 60 osób

Termin przesyłania zgłoszeń: 06.12.2023 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://dops.wroc.pl/formularz/

UWAGA: Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z dokumentem potwierdzającym zatrudnienie osoby zgłaszającej się na konferencję oraz – w dalszej kolejności: przesłanie go w wersji papierowej wraz z uzupełnionymi podpisami i oryginałami dokumentów aplikacyjnych do siedziby DOPS.

Osoby zakwalifikowane do udziału w Konferencji zostaną poinformowane drogą e-mailową.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na Konferencję.

O zakwalifikowaniu się na Konferencję będą decydowały kryteria określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, zamieszczonym na stronie DOPS przy ogłoszeniu o rekrutacji na konferencję.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS i realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie 7.8 Wspieranie włączenia społecznego, Typ 7.8 C Rozwój usług społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław

Adres e-mail: projekt.przemoc@dops.wroc.pl

Osoba odpowiedzialne za organizację:
Monika Zentkowska
tel. 71/ 770 42 28
tel. 507 838 890

Załączniki

Plik Wielkość pliku
pdf Program Konferencji 579 KB
pdf Regulamin 675 KB