Dwudniowa wizyta studyjna do Wielkopolski – Centra Usług Społecznych w praktyce

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na DWUDNIOWĄ WIZYTĘ STUDYJNĄ do Centrów Usług Społecznych (CUS) w Rychwale i Kramsku (Wielkopolska).
Celem wizyt jest wymiana wiedzy, dobrych praktyk w obszarze tworzenia i funkcjonowania CUS, w tym roli sektora ekonomii społecznej w procesie realizacji zadań CUS.
Do udziału w spotkaniach szczególnie zapraszamy pracowników ośrodków pomocy społecznej. Wizytowane CUS-y działają zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

PROGRAM WIZYTY STUDYJNEJ
Termin wizyty: 24-25 października 2022 r. (poniedziałek-wtorek)
Miejsce: Wielkopolska

Dzień I
8.40 zbiórka, siedziba DOPS
9.00 wyjazd z Wrocławia
12.00 przyjazd do Konina
12.00-13.00 obiad w spółdzielni socjalnej Finezja w Koninie
13.30 przyjazd do Rychwała
13.30-17.00 spotkanie w CUS Rychwał: wymiana wiedzy i dobrych praktyk, dotyczących tworzenia i funkcjonowania CUS.
18.00 przyjazd do Hotelu ATUT – w hotelu będą mieli Państwo zapewniony nocleg oraz kolację. www.hotelatut.pl

Dzień II
8.00-9.00 śniadanie w hotelu
9.00 wyjazd do Kramska
9.30-13.30 spotkanie w CUS Kramsk: wymiana wiedzy i dobrych praktyk, dotyczących tworzenia i funkcjonowania CUS.
13.30-14.00 obiad w Spółdzielni Socjalnej: Razem do Sukcesu w Kramsku
Powrót do Wrocławia, do siedziby DOPS około godz. 17:30

W ramach wizyty zapewniamy nocleg w pokojach dwuosobowych, ubezpieczenie NNW, transport busem (z siedziby DOPS i z powrotem) oraz wyżywienie. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny.

KONTAKT: Marta Lebiecka i Monika Marchewka tel. 500 156 066 m.lebiecka@dops.wroc.pl
ZGŁOSZENIA: do 14 października 2022 r. (liczba miejsc ograniczona: max 18 uczestników projektu Dolnośląska Ekonomia Społeczna- DES)

Obowiązuje m.in. kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie uczestniczyły w latach 2019-22 w wydarzeniach DES muszą wypełnić dokumenty rekrutacyjne tj. Formularz zgłoszeniowy, Regulamin Projektu, Oświadczenie (w załączniku).
Przekazanie dokumentów rekrutacyjnych do siedziby Realizatora odbywa się poprzez:
Przesłanie pocztą e-mail–skany dokumentów lub wersje dokumentów podpisanych podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres m.lebiecka@dops.wroc.pl),
-przesłanie za pomocą faksu na nr 71/782-38-90,
-przesłanie listownie na adres siedziby Realizatora,
-dostarczenie dokumentów osobiście do siedziby Realizatora.

Prosimy o telefon kontaktowy tel. 500 156 066 aby upewnić ,że dokumenty wpłynęły.
Osoby, które uczestniczyły w latach 2019-22 w inicjatywach DES- wystarczy nas poinformować telefonicznie i mailowo o chęci udziału w wizycie studyjnej.

Kto może wziąć udział w wyjeździe?
Uczestnikiem instytucjonalnym Projektu może zostać podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:
a) należy do jednej z poniższych kategorii grupy docelowej Projektu tj.
¬ przedsiębiorstwa społeczne;
¬ podmioty ekonomii społecznej;
¬ organizacje pozarządowe;
¬ instytucje wspierające ekonomię społeczną;
¬ jednostki samorządu terytorialnego (w tym władz samorządowych) i ich jednostki organizacyjne oraz kierownicy w/wym. podmiotów;
¬ przedstawiciele nauki;
¬ przedstawiciele biznesu;
¬ podmioty uprawnione do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym;
¬ kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
¬ publiczne służby zatrudnienia i instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.
b) posiada siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa dolnośląskiego.

W załączeniu przesyłam program wizyty wraz z opisem odwiedzanych miejsc oraz dokumenty rekrutacyjne (dla nowych osób).

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej