Otwarte konsultacje społeczne

Konsultacje skierowane są do grupy docelowej projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna”, tj.:

  • przedsiębiorstw społecznych
  • podmiotów ekonomii społecznej
  • organizacji pozarządowych
  • instytucji wspierających  ekonomię społeczną
  • przedstawicieli samorządu terytorialnego (w tym władz samorządowych) i ich jednostek organizacyjnych
  • przedstawicieli nauki i biznesu
  • podmiotów uprawnionych do tworzenia PES o charakterze reintegracyjnym
  • kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych
  • publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.

Konsultacje społeczne prowadzone są w okresie od 15 września 2022 r. do 20 października 2022 r.

Opinie i uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres d.butryn@dops.wroc.pl lub dops@dops.wroc.pl na dołączonym formularzu zgłaszania uwag.

Tekst projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021-2027(30)” dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej http://bip.dops.wroc.pl/ w  zakładce Otwarte konsultacje społeczne oraz http://kupujespolecznie.pl/ w zakładce aktualności.

Opinie i uwagi z wpływem datowanym przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu konsultacji, jak również złożone w innej formie niż określone jako wzór formularza, nie zostaną uwzględnione.

Załączniki

Plik Wielkość pliku
doc Projekt RPRES 2021-27(30) 930 KB
pdf Projekt RPRES 2021-27(30) 1 MB
doc Formularz zgłaszania uwag RPRES 643 KB