Zapytanie ofertowe

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Numer zapytania ofertowego DOPS/ZP/064-3/2022/POWER
numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności 2022-7341-123286

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wraz z dostawą publikacji książkowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu pn.: „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki

Plik Wielkość pliku
pdf 08.09.2022r. Informacja z otwarcia 234 KB
pdf 08.09.2022r. Zestawienie ofert 204 KB
pdf 08.09.2022r. Wyniki 224 KB