Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Świadczenie usługi eksperckiej podczas spotkań on-line w formie webinariów organizowanych w ramach zadania „Rozwój lokalny a ekonomia społeczna” adresowanych do uczestników instytucjonalnych Projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna”.
Usługa jest realizowana w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.