Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tekst jednolity) Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
„Usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w formie warsztatów wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych w podziale na 6 zadań”.
Usługa realizowana jest w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadanie 1 – usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego dla przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej pt. „Praca z rodzina z problemami przemocy” w ramach realizacji projektu „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.
i/lub
Zadanie 2 – usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego dla przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej pt. „Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania” w ramach realizacji projektu „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
i/lub
Zadanie 3 – usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego dla przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej pt. „Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie” w ramach realizacji projektu „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
i/lub
Zadanie 4 – usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego dla przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej pt. „Tworzenie planu pomocy dziecku, jako skuteczne narzędzie pracy” w ramach realizacji projektu „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
i/lub
Zadanie 5 – usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego dla przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej pt. „Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną” w ramach realizacji projektu „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
i/lub
Zadanie 6 – usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego dla przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej pt. „Współpraca interdyscyplinarna – asystenta rodziny z rodzinami i służbami wspierającymi rodzinę – organizator rodzinnej pieczy zastępczej (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej), placówki opiekuńczo – wychowawcze, ośrodki adopcyjne, rodziny zastępcze (faktyczni opiekunowie
prawni) z uwzględnieniem obowiązku wysłuchania dziecka” w ramach realizacji projektu „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.