Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń specjalistycznych wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych i prezentacji multimedialnej – pt. „Terapia systemowa i jej zastosowanie w przypadku przemocy w rodzinie” dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Realizacja szkolenia odbywa się w ramach zadania Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.