Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
O projekcie Dolnośląska Ekonomia Społeczna
Ekonomia społeczna to tylko jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne (inaczej gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna). Podmioty Ekonomii Społecznej realizują głównie cele społeczne, nie maksymalizują zysku i nie zwiększają dochodu właścicieli lecz reinwestują w misję społeczną. Najczęściej ich misją społeczną jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych itp. za pomocą różnorodnych działań edukacyjno – zawodowych, terapeutycznych.

Naszym zadaniem jako Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej jest rozwijanie Dolnośląskiej Ekonomii Społecznej DES. Dzięki środkom finansowym z Regionalnego Programu Operacyjnego możemy to robić w większym zakresie.

Dążymy do finansowej samodzielności dolnośląskich podmiotów Ekonomii Społecznej oraz do profesjonalizacji usług, które świadczą. Staramy się tworzyć wśród instytucji samorządowych i biznesowych atmosferę pełną zaufania wokół ekonomii społecznej, która dla wielu jest tematem jeszcze mało zrozumiałym.

Działania, które prowadzimy, aby to osiągnąć to m.in.:

- tworzenie klastrów, sieci branżowych
- współpraca międzysektorowa na rzecz ekonomii społecznej
- wsparcie samorządów w stosowaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień
- wspieranie podmiotów reintegracyjnych w rozwiązywaniu ich trudności i ułatwianiu współpracy pomiędzy nimi
- nadawanie Znaku Jakości Zakup Prospołeczny oraz rozwijanie jego marki
- tworzenie ciał konsultacyjno – doradczych, wpływających na polityki publiczne dot. sfer ważnych dla ekonomii społecznej
- współtworzenie i monitorowanie ważnych dla ekonomii społecznej regionalnych dokumentów np. Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej
- promowanie podmiotów ekonomii społecznej oraz ich ofert poprzez prezentowanie na konferencjach biznesowych, publikacje, stronę kupujespolecznie.pl
- współpraca z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, aby oferować podmiotom ES bardziej kompleksową ofertę
- aktualizowanie baz dolnośląskich podmiotów ekonomii społecznej
- ewaluację i monitorowanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Do udziału w organizowanych spotkaniach, konsultacjach oraz wizytach studyjnych zapraszamy członków, członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

- podmiotów ekonomii społecznej (PES)
- przedsiębiorstw społecznych (PS)
- organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
- instytucji wspierających ekonomię społeczną,
- przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników,
- przedstawicieli nauki,
- przedstawicieli biznesu

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie lub konkretnym spotkaniu, wypełnij, podpisz i prześlij skanem na adres: s.kmieciak@dops.wroc.pl następujące dokumenty:


- formularz zgłoszeniowy instytucji - formularz zgłoszeniowy instytucji
- formularz zgłoszeniowy osoby, reprezentującej instytucję - formularz zgłoszeniowy osoby, reprezentującej instytucję
- regulamin projektu- regulamin projektu


- formularz zgłoszeniowy instytucji - formularz zgłoszeniowy instytucji - wersja powiększona
- formularz zgłoszeniowy osoby, reprezentującej instytucję - formularz zgłoszeniowy osoby, reprezentującej instytucję - wersja powiększona
- regulamin projektu- regulamin projektu - wersja powiększona

Jeśli już wypełniałeś te dokumenty, a chcesz przyjść na kolejne wydarzenie – wystarczy, że zgłosisz chęć uczestniczenia (mailowo lub telefonicznie)

Jeśli będziesz mieć jakiekolwiek pytania – chętnie na nie odpowiemy.
Sandra Kmieciak, tel. 500 156 055, s.kmieciak@dops.wroc.pl

Zapraszamy na naszą nową stronę, poświęconą Dolnośląskiej Ekonomii Społecznej i zakupom społecznie odpowiedzialnym (kliknij baner)

Kupujespolecznie

Logotypy
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 218049
Liczba gości online: