Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
EKONOMIA SPOŁECZNA 2017-2018
 
Ekonomia Społeczna
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza rekrutację uzupełniającą (otwartą) do projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”
Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do następujących form wsparcia: 1. Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej – spotkanie dla przedstawicieli PES, biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, zaplanowano na 8 grudnia 2017, Wrocław; Osoba do kontaktu: Dorota Butryn (e-mail: d.butryn@dops.wroc.pl)
Głównym celem Projektu jest podniesienie do końca 2018 r. jakości i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie dolnośląskim w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz zwiększenie współpracy pomiędzy tymi podmiotami a samorządem.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji. Do udziału w organizowanych spotkaniach, konsultacjach oraz wizytach studyjnych zapraszamy członków, członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
 • podmiotów ekonomii społecznej (PES)
 • przedsiębiorstw społecznych (PS)
 • organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
 • instytucji wspierających ekonomię społeczną
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników
 • przedstawicieli nauki
 • przedstawicieli biznesu
Osoby zainteresowane udziałem w formach wsparcia prosimy o przesłanie Formularza zgłoszeniowego do dnia 7 grudnia 2017 r. do godz. 12:00.
Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną
na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ul. Hubska 7 50-501 Wrocław tel. 0 500 156 050, 0 500 156 055, 0 500 156 066 fax. 71 770 42 30
Załączniki:
Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie
Regulamin uczestnictwa w projekcie Formularz zgłoszeniowy
Data publikacji: 4.12.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Spotkanie zostanie poświęcone m.in. podsumowaniu działań OWES i omówieniu pojawiających się kwestii wynikających z prowadzenia Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej, nowych zapisów w standardach akredytacyjnych, w szczególności w kontekście roli ROPS a także planów działań na rok kolejny.

Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości, pl. Wolności 4 (Budynek C), Legnica
Termin:
1 grudnia 2017 r. (piątek)
Ilość miejsc na spotkaniu: 20
Czas trwania spotkania: 5 h (10.00-15.00)

Prowadzący:
Anna Mokrzecka – Bogucka - specjalista ds. współpracy

Telefon kontaktowy: 500 156 050, 500 156 055, 500 156 066. Informacji udziela: Anna Mokrzecka-Bogucka – specjalista ds. współpracy.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu oraz zwrotu kosztów dojazdu.

W spotkaniu mogą wziąć udział OWES, które uczestniczyły w procesie rekrutacji. Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownika DOPS przed spotkaniem.
Data publikacji: 30.11.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Miejsce: CRZ Krzywy Komin, ul. Dubois 33 – 35a Wrocław
Termin: 8 grudnia 2017 r. (piątek)

Ilość miejsc na spotkaniu: 80 Czas trwania spotkania: 5 h (10.00-15.00)
Tematyka: Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej to przestrzeń dla przedstawicieli różnych sektorów do włączenia się w działania na rzecz ekonomii społecznej, rozwoju jej infrastruktury i różnorodności.

Celem tego wydarzenia jest dzielenie się potencjałem pomiędzy uczestnikami, posiadającymi wiedzę i doświadczenia z różnych obszarów i branż. Zależy nam na tym, aby ten potencjał został spisany i wykorzystany dlatego planujemy wypracowanie konkretnych efektów z poszczególnych modułów:

1. WPROWADZENIE – celem, którego jest ujednolicenie wiedzy uczestników na tematy, które będą poruszane w części warsztatowo dyskusyjnej (WORLD CAFE).

2. INAUGURACJA AKADEMII BIZnES CLASS – celem której jest pokazanie innym sektorom, że współpraca wielu różnych instytucji na rzecz ES jest możliwa i nie wymaga dużych nakładów finansowych. Łączenie zasobów pozwala minimalizować koszty i realizować bardziej kompleksowe przedsięwzięcia.

3. CERTYFIKACJA PES - ZNAK ZAKUPPROSPOŁECZNY – celem, której jest nadanie rangi i budowanie marki znaku Zakup Prospołeczny na Dolnym Śląsku oraz promocja podmiotów ES jako społecznie odpowiedzialnych dostawców produktów i usług.

4. TARGI PRODUKTÓW ES – celem, których jest promocja podmiotów ES jako społecznie odpowiedzialnych dostawców produktów i usług oraz zebranie informacji zwrotnej od uczestników (w tym przedstawicieli biznesu) na temat ulepszenia produktów.

5. STOLIKI DYSKUSYJNE METODĄ WORLD CAFE – celem, których jest wypracowanie rekomendacji na istotne dla ES tematy (publikacja pdf) oraz scenariusza kampanii społecznej, promującej ES.

Na wydarzeniu będą m. in. przedstawiciele/prelegenci: UBS, OBJECTIVITY, PWC, ASP, PANATO, FUNDACJI LABORATORIUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU, DOLNOŚLĄSKIEGO KOMITETU ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ, FUNDACJI DOM POKOJU itp.

Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela:
Sandra Kmieciak – specjalista ds. współpracy

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 1 grudnia 2017 r. do godz. 15.30. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać wybierając jedną z trzech możliwości:
1. pocztą tradycyjną na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
2. faxem na nr 71 770 42 30
lub
3. drogą elektroniczną na adres:
d.butryn@dops.wroc.pl

Złożenie Formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Forum. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji.
Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

Załączniki:
Regulamin uczestnictwaRegulamin uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Program spotkaniaProgram spotkania
Data publikacji: 27.11.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza rekrutację uzupełniającą (otwartą) do projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”
Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do następujących form wsparcia:
1. Spotkań w ramach sieci współpracy na rzecz reintegracji - najbliższe spotkanie dla przedstawicieli WTZ, 7 grudnia 2017, Bolesławiec, Osoba do kontaktu: Lucyna Pachciarz (e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl)
2. Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej – spotkanie dla przedstawicieli PES, biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, zaplanowano na 8 grudnia 2017, Wrocław; Osoba do kontaktu: Dorota Butryn (e-mail: d.butryn@dops.wroc.pl)

Głównym celem Projektu jest podniesienie do końca 2018 r. jakości i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie dolnośląskim w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz zwiększenie współpracy pomiędzy tymi podmiotami a samorządem.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji. Do udziału w organizowanych spotkaniach, konsultacjach oraz wizytach studyjnych zapraszamy członków, członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
 • podmiotów ekonomii społecznej (PES)
 • przedsiębiorstw społecznych (PS)
 • organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
 • instytucji wspierających ekonomię społeczną
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników
 • przedstawicieli nauki
 • przedstawicieli biznesu
Osoby zainteresowane udziałem w formach wsparcia prosimy o przesłanie Formularza zgłoszeniowego do dnia 1 grudnia 2017 r. do godz. 15.30.
Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną
na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ul. Hubska 7 50-501 Wrocław tel. 0 500 156 050, 0 500 156 055, 0 500 156 066 fax. 71 770 42 30

Załączniki:
Regulamin uczestnictwaRegulamin uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Data publikacji: 27.11.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty reintegracyjne - dolnośląskie Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Zakłady Aktywności Zawodowej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakłady Aktywności Zawodowej

Miejsce: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu

Al. Tysiąclecia 32d/3, Bolesławiec

Termin: 7 grudnia 2017 r. (czwartek)

Ilość miejsc na spotkaniu: 30 Czas trwania każdego spotkania: 5 h (10.00-15.00)

Tematyka: Wpływ zmiany ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na działalność warsztatów terapii zajęciowej

Zmiana przepisów regulujących pracę warsztatów terapii zajęciowej wprowadzi istotne zmiany w zasadach ich funkcjonowania oraz nałoży na podmioty prowadzące warsztaty nowe obowiązki. Wyzwanie stanowić będą zwłaszcza nowe zasady rekrutacji uczestników WTZ. Formy aktywizacji zawodowej wprowadzane przez proponowane przepisy również nakładają na warsztaty wymogi związane z zawieraniem umów na realizację praktyk i staży.

Proponowane zmiany mają wejść w życie już 1 stycznia 2018, dlatego warto zastanowić się w jaki sposób wprowadzić je w życie, aby uniknąć negatywnych skutków zmian i wykorzystać możliwości jakie dają nowe przepisy.

Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela: Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej

Do udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników, wolontariuszy członków zarządu oraz członków podmiotów tworzących dolnośląskie Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Zakłady Aktywności Zawodowej.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

W spotkaniu mogą wziąć udział podmioty reintegracyjne, które uczestniczyły w procesie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do projektu.
Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem.

Do pobrania:
Program spotkaniaProgram spotkania
Program spotkania w wersji powiększonejProgram spotkania w wersji powiększonej
Data publikacji: 15.11.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji uzupełniającej do udziału w dwudniowej wizycie studyjnej do Wielkopolski w dniach 27-28 listopada 2017 r.

Celem wizyty jest prezentacja dobrych praktyk w zakresie współpracy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (JST), a podmiotami ekonomii społecznej (PES) w obszarze zlecania usług użyteczności publicznej, zwłaszcza usług społecznych oraz wymianę dobrych praktyk w zakresie tworzenia i wspierania podmiotów ekonomii społecznej przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej (OWES).

PODCZAS WIZYTY UCZESTNICY POZNAJĄ:
 • Jak wygląda współpraca podmiotów reintegracyjnych ze spółdzielniami socjalnymi m.in. w zakresie zatrudniania uczestników?
 • Specyfikację i funkcjonowanie spółdzielni socjalnej osób prawnych, której jednym z założycieli jest organizacja pozarządowa prowadząca WTZ,
 • Formy współpracy finansowej w zakresie realizacji usług zlecanych przez wielkopolskie samorządy lokalnym podmiotom ES;
 • Korzyści z posiadania i wspierania na terenie gminy/powiatu lokalnych podmiotów ekonomii społecznej z perspektywy JST, PES, NGO i problematyki rozwiązywania problemów społecznych;
 • Dobre praktyki w zakresie organizacji działalności OWES i jego funkcji w kształtowaniu relacji i wzmacnianiu kooperacji pomiędzy JST a PES.
W spotkaniach z podmiotami ekonomii społecznej będą brali udział przedstawiciele wielkopolskich samorządów, które współpracują z nimi finansowo.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem spotkania (w załącznikach).

Do udziału w wizycie studyjnej zapraszamy członków, członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
 • podmiotów ekonomii społecznej (PES)
 • przedsiębiorstw społecznych (PS)
 • organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
 • instytucji wspierających ekonomię społeczną
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników
 • przedstawicieli nauki
 • przedstawicieli biznesu
Uczestnikom wizyty studyjnej zapewniamy transport z siedziby DOPS, wyżywienie podczas dwóch dni wizyty (zgodnie z programem), nocleg i ubezpieczenie NNW. Udział w wizycie jest bezpłatny.

(Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników)

Informacji dotyczącej wizyty udziela: Marta Lebiecka – Specjalista ds. doradztwa, DOPS. i Anna Mokrzecka-Bogucka, specjalista ds. współpracy. Telefon kontaktowy: 500 156 050, 500 156 055, 500 156 066, e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl; a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl

Osoby zainteresowane udziałem w formie wsparcia prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 22 listopada 2017 r. do godz. 15.30. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać wybierając jedną z trzech możliwości:

1. pocztą tradycyjną na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
2. faxem na nr 71 770 42 30
lub
3. drogą elektroniczną na adres:
m.lebiecka@dops.wroc.pl
a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl

Złożenie Formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w wizycie. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji.

Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

Załączniki:
Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie
Regulamin uczestnictwa w projekcie Formularz zgłoszeniowy
 Program wizyty Program wizyty

Załączniki w wersji powiększonej:
Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie
Regulamin uczestnictwa w projekcie Formularz zgłoszeniowy
Data publikacji: 14.11.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu Rekrutacji do udziału w Forum Pomocy Społecznej 17 listopada 2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu Rekrutacji do udziału w Forum Pomocy Społecznej organizowanego z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Termin i miejsce wydarzenia:
17 listopada 2017 r. · 10:00 – 15:00
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu,
ul. Kościuszki 131, Sala sesyjna, I piętro nr 118

PROGRAM
09:30 - 10:00 Rejestracja
10:00 - 10:15 Przywitanie Gości i prezentacja Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej
Elżbieta Pawłowska – Przewodnicząca Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej
Piotr Klag – Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
10:15 - 10:30 Program artystyczny
10:30 - 11:30 DOBRE PRAKTYKI DOLNOŚLĄSKICH INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ
1. „Kolorowe podwórka” – proces organizowania społeczności lokalnej na przykładzie MOPS w Wałbrzychu
Agnieszka Maltz – kierownik Działu Profilaktyki MOPS Wałbrzych
2. Mediacje jako wsparcie pracy socjalnej na przykładzie GOPS w Oławie
Helena Masło – kierownik GOPS w Oławie
11:30 - 12:30 Najlepsi Dolnośląscy Pracownicy Socjalni – prezentacja i wręczenie wyróżnień
12:30 - 12:45 Przerwa na kawę i poczęstunek
12:45 - 14:45 Jak skutecznie prowadzić pracę socjalną z osobą, rodziną i środowiskiem? - dyskusja
14:45 – 15:00 Podsumowanie i zakończenie spotkania

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej województwie dolnośląskim”. Głównym celem Projektu jest podniesienie do końca 2018 r. jakości i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie dolnośląskim w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz zwiększenie współpracy pomiędzy tymi podmiotami a samorządem.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji.
Do udziału w Forum Pomocy Społecznej zapraszamy:
 • przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników
Informacji dotyczącej spotkania udziela: Dorota Butryn – Specjalista ds. organizacji spotkań, Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066, e-mail: d.butryn@dops.wroc.pl.

Osoby zainteresowane udziałem w Forum Pomocy Społecznej prosimy o przesłanie Formularza zgłoszeniowego wraz z Regulaminem do dnia 13 listopada 2017 r. do godz. 15.30.
Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
tel. 0 500 156 050, 0 500 156 055, 0 500 156 066
fax. 71 770 42 30

Załączniki:
Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

Załączniki w wersji powiększonej:
Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Data publikacji: 13.11.2017 r.
arcySPRAWNI – przystanek Dolny Śląsk
W dniu 24 listopada br., w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, przy ul. Walońskiej 3-5 odbędzie się spotkanie przedstawicieli organizacji zrzeszających i działających na rzecz osób niepełnosprawnych, pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz przedstawicieli instytucji samorządowych zajmujących się sprawami osób niepełnosprawnych. Wydarzenie pn. arcySPRAWNI - przystanek Dolny Śląsk jest organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Urząd Statystyczny we Wrocławiu, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem tego wydarzenia jest informowanie i przypominanie społeczeństwu o sytuacji i potrzebach osób niepełnosprawnych mieszkających na Dolnym Śląsku. Spotkaniu towarzyszyć będą występy artystyczne organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczegółowy program w załączeniu.


ProgramProgram
PlakatPlakat
Data publikacji: 9.11.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do udziału w dwudniowej wizycie studyjnej do Wielkopolski w dniach 27-28 listopada 2017 r.

Celem wizyty jest prezentacja dobrych praktyk w zakresie współpracy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (JST), a podmiotami ekonomii społecznej (PES) w obszarze zlecania usług użyteczności publicznej, zwłaszcza usług społecznych oraz wymianę dobrych praktyk w zakresie tworzenia i wspierania podmiotów ekonomii społecznej przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej (OWES).

PODCZAS WIZYTY UCZESTNICY POZNAJĄ:
 • Jak wygląda współpraca podmiotów reintegracyjnych ze spółdzielniami socjalnymi m.in. w zakresie zatrudniania uczestników?
 • Specyfikację i funkcjonowanie spółdzielni socjalnej osób prawnych, której jednym z założycieli jest organizacja pozarządowa prowadząca WTZ,
 • Formy współpracy finansowej w zakresie realizacji usług zlecanych przez wielkopolskie samorządy lokalnym podmiotom ES;
 • Korzyści z posiadania i wspierania na terenie gminy/powiatu lokalnych podmiotów ekonomii społecznej z perspektywy JST, PES, NGO i problematyki rozwiązywania problemów społecznych;
 • Dobre praktyki w zakresie organizacji działalności OWES i jego funkcji w kształtowaniu relacji i wzmacnianiu kooperacji pomiędzy JST a PES.
W spotkaniach z podmiotami ekonomii społecznej będą brali udział przedstawiciele wielkopolskich samorządów, które współpracują z nimi finansowo.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem spotkania (w załącznikach).

Do udziału w wizycie studyjnej zapraszamy członków, członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
 • podmiotów ekonomii społecznej (PES)
 • przedsiębiorstw społecznych (PS)
 • organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
 • instytucji wspierających ekonomię społeczną
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników
 • przedstawicieli nauki
 • przedstawicieli biznesu
Uczestnikom wizyty studyjnej zapewniamy transport z siedziby DOPS, wyżywienie podczas dwóch dni wizyty (zgodnie z programem), nocleg i ubezpieczenie NNW. Udział w wizycie jest bezpłatny.

(Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników)

Informacji dotyczącej wizyty udziela: Marta Lebiecka – Specjalista ds. doradztwa, DOPS. i Anna Mokrzecka-Bogucka, specjalista ds. współpracy. Telefon kontaktowy: 500 156 050, 500 156 055, 500 156 066, e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl; a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl

Osoby zainteresowane udziałem w formie wsparcia prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 15 listopada 2017 r. do godz. 15.30. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać wybierając jedną z trzech możliwości:

1. pocztą tradycyjną na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
2. faxem na nr 71 770 42 30
lub
3. drogą elektroniczną na adres:
m.lebiecka@dops.wroc.pl
a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl

Złożenie Formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w wizycie. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji.

Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

Załączniki:
Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie
Regulamin uczestnictwa w projekcie Formularz zgłoszeniowy
 Program wizyty Program wizyty

Załączniki w wersji powiększonej:
Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie
Regulamin uczestnictwa w projekcie Formularz zgłoszeniowy
Data publikacji: 7.11.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu Rekrutacji do udziału w Forum Pomocy Społecznej 17 listopada 2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu Rekrutacji do udziału w Forum Pomocy Społecznej organizowanego z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Termin i miejsce wydarzenia:
17 listopada 2017 r. · 10:00 – 15:00
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu,
ul. Kościuszki 131, Sala sesyjna, I piętro nr 118

PROGRAM
09:30 - 10:00 Rejestracja
10:00 - 10:15 Przywitanie Gości i prezentacja Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej
Elżbieta Pawłowska – Przewodnicząca Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej
Piotr Klag – Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
10:15 - 10:30 Program artystyczny
10:30 - 11:30 DOBRE PRAKTYKI DOLNOŚLĄSKICH INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ
1. „Kolorowe podwórka” – proces organizowania społeczności lokalnej na przykładzie MOPS w Wałbrzychu
Agnieszka Maltz – kierownik Działu Profilaktyki MOPS Wałbrzych
2. Mediacje jako wsparcie pracy socjalnej na przykładzie GOPS w Oławie
Helena Masło – kierownik GOPS w Oławie
11:30 - 12:30 Najlepsi Dolnośląscy Pracownicy Socjalni – prezentacja i wręczenie wyróżnień
12:30 - 12:45 Przerwa na kawę i poczęstunek
12:45 - 14:45 Jak skutecznie prowadzić pracę socjalną z osobą, rodziną i środowiskiem? - dyskusja
14:45 – 15:00 Podsumowanie i zakończenie spotkania

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej województwie dolnośląskim”. Głównym celem Projektu jest podniesienie do końca 2018 r. jakości i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie dolnośląskim w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz zwiększenie współpracy pomiędzy tymi podmiotami a samorządem.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji. Do udziału w Forum Pomocy Społecznej zapraszamy:
 • przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników
Informacji dotyczącej spotkania udziela: Dorota Butryn – Specjalista ds. organizacji spotkań, Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066, e-mail: d.butryn@dops.wroc.pl.

Osoby zainteresowane udziałem w Forum Pomocy Społecznej prosimy o przesłanie Formularza zgłoszeniowego wraz z Regulaminem do dnia 10 listopada 2017 r. do godz. 15.30.
Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
tel. 0 500 156 050, 0 500 156 055, 0 500 156 066
fax. 71 770 42 30

Załączniki:
Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

Załączniki w wersji powiększonej:
Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Data publikacji: 30.10.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu Rekrutacji do udziału w wizycie studyjnej do Wielkopolski w dniu 8 listopada 2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu Rekrutacji uzupełniającej do udziału w jednodniowej wizycie studyjnej do Wielkopolski (do miejscowości Koźmin Wielkopolski i Zduny) w dniu 8 listopada 2017 r.

Celem wizyty jest prezentacja i wymiana dobrych praktyk w obszarze współpracy finansowej JST (na przykładzie samorządu gminnego w Koźminie Wielkopolskim oraz w Zdunach) z lokalnymi podmiotami ekonomii społecznej (ZAZ, spółdzielnia socjalna osób prawnych, fundacja prowadząca działalność gospodarczą) w zakresie zlecenia i realizacji usług.

PODCZAS WIZYTY UCZESTNICY POZNAJĄ:
 • cel tworzenia podmiotów ekonomii społecznej przy udziale władz samorządu
 • korzyści z posiadania i wspierania na terenie gminy/powiatu lokalnych podmiotów ekonomii społecznej z perspektywy JST, PES, NGO i problematyki rozwiązywania problemów społecznych;
 • formy współpracy finansowej w zakresie realizacji usług zlecanych przez wielkopolskie samorządy lokalnym podmiotom ES;
PROGRAM

08:00 wyjazd z Wrocławia, zbiórka parking DOPS, ul. Hubska 7
10:00 – 13:00 wizyta w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim (inicjatorami powstania ZAZ było Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie i władze samorządowe Koźmina Wlkp.) oraz Spółdzielni Socjalnej VIVO (spółdzielnia socjalna osób prawnych założona przez Gminę Koźmin Wielkopolski oraz Powiat Krotoszyński). W tym przerwa kawowa w ZAZ. W spotkaniu uczestniczyć będzie kierownik ZAZ, zarząd i koordynator spółdzielni VIVO oraz przedstawiciel samorządu gminnego w Koźminie Wielkopolskim tj. p. Maciej Bratborski Burmistrz (lub wyznaczona przez niego osoba)
13:00 – 13:30 przejazd do miejscowości Zduny
13:30 – 14:00 obiad w Fundacji Pomysł na Jutro w Zdunach, prowadzącej kawiarnię „Retro” w zduńskim ratuszu.
14:00 – 16:00 spotkanie z przedstawicielem Zarządu Fundacji Pomysł na Jutro oraz przedstawicielem samorządu gminnego w Zdunach tj. p. Tomaszem Chudy Burmistrzem (lub wyznaczoną przez niego osobą)
16:00 powrót do Wrocławia

Uczestnikom wizyty studyjnej zapewniamy transport z siedziby DOPS, wyżywienie (przerwa kawowa oraz obiad) i ubezpieczenie NNW. Udział w wizycie jest bezpłatny.

Do udziału w wizycie studyjnej zapraszamy członków, członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
 • podmiotów ekonomii społecznej (PES)
 • przedsiębiorstw społecznych (PS)
 • organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
 • instytucji wspierających ekonomię społeczną
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników
 • przedstawicieli nauki
 • przedstawicieli biznesu
(Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników)

Informacji dotyczącej wizyty udziela: Marta Lebiecka – Specjalista ds. doradztwa, DOPS. Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066, e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl.

Osoby zainteresowane udziałem w formach wsparcia prosimy o przesłanie Formularza zgłoszeniowego do dnia 02 listopada 2017 r. do godz. 15.30.

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
tel. 0 500 156 050, 0 500 156 055, 0 500 156 066
fax. 71 770 42 30

Załączniki:
Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Program wizytyProgram wizyty

Załączniki w wersji powiększonej:
Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Data publikacji: 27.10.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej)
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej) do udziału w Projekcie „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do następujących form wsparcia:
1. Spotkań w ramach sieci współpracy na rzecz reintegracji - najbliższe spotkanie dla przedstawicieli WTZ, ZAZ, PCPR 6 listopada 2017, Legnica Osoba do kontaktu: Lucyna Pachciarz (e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl)
2. Forum Pomocy Społecznej – spotkanie dla przedstawicieli OPS zaplanowano na 17 listopada 2017, Wrocław; Osoba do kontaktu: Dorota Butryn (e-mail: d.butryn@dop.wroc.pl)
3. Spotkania informacyjno – doradcze dot. zlecania usług użyteczności publicznej – - najbliższe spotkanie: 25 października 2017, Legnica Osoba do kontaktu: Marta Lebiecka (e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl)
4. Wizyta studyjna dot. współpracy JST z podmiotami ekonomii społecznej - 8 listopada 2017 Osoba do kontaktu: Marta Lebiecka (e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl)
5. Wizyta studyjna dot. zlecania usług użyteczności publicznej – 26-27 listopada 2017 Osoba do kontaktu: Marta Lebiecka (e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl) oraz Anna Mokrzecka – Bogucka (e-mail: a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl) Podane terminy mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Szczegółowe informacje na temat zbliżających się wydarzeń zawarte są w oddzielnych wiadomościach w zakładce aktualności.

Głównym celem Projektu jest podniesienie do końca 2018 r. jakości i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie dolnośląskim w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz zwiększenie współpracy pomiędzy tymi podmiotami a samorządem.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji.
Do udziału w organizowanych spotkaniach, konsultacjach oraz wizytach studyjnych zapraszamy członków, członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
 • podmiotów ekonomii społecznej (PES)
 • przedsiębiorstw społecznych (PS)
 • organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
 • instytucji wspierających ekonomię społeczną
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników
 • przedstawicieli nauki
 • przedstawicieli biznesu
Osoby zainteresowane udziałem w formach wsparcia prosimy o przesłanie Formularza zgłoszeniowego do dnia 27 października 2017 r. do godz. 15.30.
Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną
na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ul. Hubska 7 50-501 Wrocław tel. 0 500 156 050, 0 500 156 055, 0 500 156 066 fax. 71 770 42 30 Załączniki:
 Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
Program spotkaniaProgram spotkania
Załączniki w wersji powiększonej:
 Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
Data publikacji: 23.10.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Fundacja Eudajmonia oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zapraszają do udziału w spotkaniach w ramach sieci na rzecz reintegracji – Kreowanie współpracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami (
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu sieci na rzecz reintegracji skierowanym do podmiotów realizujących zadania w obszarze reintegracji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Tematyka spotkania zostanie poświęcone kreowaniu współpracy międzysektorowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Miejsce: Legnica, Siedziba WTZ „Jutrzenka” prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym, ul. Wittelona 10

Termin: 6 listopada 2017

Ilość miejsc na spotkaniu: 50
Czas trwania każdego spotkania: 5 h (10.00-15.00)

Goście:
 • Marcin Sokołowski - Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału PFRON
 • Elżbieta Sworacka – Dul, Dyrektor PCPR w Polkowicach,
 • Anna Puławska - Rodzik, Małgorzata Franczak, Grzegorz Jucewicz - Fundacja "Eudajmonia"
 • Marcin Simon, Kierownik WTZ w Jaworze - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 • Agnieszka Kaniewska, kierownik WTZ w Polkowicach - Stowarzyszenie Charytatywne „Żyć Godnie”
 • Ewa Wójcik - Dyrektor Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej
W ramach spotkania przewidziane są 2 warsztaty:

1. Kreowanie rozwiązań wspierających osób z niepełnosprawnościami – warsztat poprowadzi Pani Elżbieta Sworacka – Dul, Dyrektor PCPR w Polkowicach oraz Anna Puławska – Rodzik Prezeska Fundacji „Eudajmonia;
2. Zatrudnienie wspomagane jako element systemowego wsparcia – jak skutecznie wdrożyć i stosować - warsztat poprowadzi Małgorzata Franczak z fundacji „Eudajmonia”.

W treści maila potwierdzającego chęć udziału w spotkaniu proszę wskazać nr warsztatu (liczba miejsc na poszczególnych warsztatach jest ograniczona).

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
 • podmiotów ekonomii społecznej (PES)
 • przedsiębiorstw społecznych (PS)
 • organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
 • - prowadzących działania w obszarze rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnościami (w szczególności WTZ i ZAZ)
 • • instytucji wspierających ekonomię społeczną
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników (w szczególności PCPR i OPS)

Za organizację spotkania odpowiada: Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej, DOPS. Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066, e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

W spotkaniu mogą wziąć udział podmioty reintegracyjne, które uczestniczyły w procesie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do projektu.

Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem
Do pobrania:
•	Program spotkaniaProgram spotkania
Data publikacji: 9.10.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej).
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej) do udziału w Projekcie „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do następujących form wsparcia:

1. Spotkań w ramach sieci współpracy na rzecz reintegracji - najbliższe spotkanie dla przedstawicieli WTZ, ZAZ, PCPR 6 listopada 2017, Legnica Osoba do kontaktu: Lucyna Pachciarz (e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl)
2. Forum Pomocy Społecznej – spotkanie dla przedstawicieli OPS zaplanowano na 17 listopada 2017, Wrocław; Osoba do kontaktu: Dorota Butryn (e-mail: d.butryn@dop.wroc.pl)
3. Spotkania informacyjno – doradcze dot. zlecania usług użyteczności publicznej – - najbliższe spotkanie: 25 października 2017, Legnica Osoba do kontaktu: Marta Lebiecka (e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl)
4. Wizyta studyjna dot. współpracy JST z podmiotami ekonomii społecznej - 8 listopada 2017 Osoba do kontaktu: Marta Lebiecka (e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl)
5. Wizyta studyjna dot. zlecania usług użyteczności publicznej – 26-27 listopada 2017 Osoba do kontaktu: Marta Lebiecka (e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl) oraz Anna Mokrzecka – Bogucka (e-mail: a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl) Podane terminy mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Szczegółowe informacje na temat zbliżających się wydarzeń zawarte są w oddzielnych wiadomościach w zakładce aktualności.

Głównym celem Projektu jest podniesienie do końca 2018 r. jakości i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie dolnośląskim w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz zwiększenie współpracy pomiędzy tymi podmiotami a samorządem.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji.

Do udziału w organizowanych spotkaniach, konsultacjach oraz wizytach studyjnych zapraszamy członków, członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
 • podmiotów ekonomii społecznej (PES)
 • przedsiębiorstw społecznych (PS)
 • organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
 • instytucji wspierających ekonomię społeczną
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników
 • przedstawicieli nauki
 • przedstawicieli biznesu

Osoby zainteresowane udziałem w formach wsparcia prosimy o przesłanie Formularza zgłoszeniowego do dnia 20 października 2017 r. do godz. 15.30.
Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną
na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
tel. 0 500 156 050, 0 500 156 055, 0 500 156 066
fax. 71 770 42 30

Załączniki:
Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Program spotkaniaProgram spotkania

Załączniki w wersji powiększonej:
Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Data publikacji: 9.10.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do udziału w pracach grup roboczych w ramach Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do udziału w pracach grup roboczych: ds. promocji i współpracy z biznesem oraz ds. aktualizacji planu działających przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018.

Do udziału w pracach grup roboczych zapraszamy członków, członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• podmiotów ekonomii społecznej (PES)
• przedsiębiorstw społecznych (PS) • organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
• instytucji wspierających ekonomię społeczną
• przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników
• przedstawicieli nauki
• przedstawicieli biznesu

Rekrutacja uzupełniającą prowadzona jest w ramach następujących grup:
1. ds. promocji i współpracy z biznesem - 1 miejsce
2. ds. aktualizacji planu – 1 miejsce

Spotkania danej grupy odbywają się 4 razy w ciągu roku w dzień powszedni w godzinach od 10:00 do 15:00.
Terminy spotkań :
1. grupa ds. promocji i współpracy z biznesem - 7.11.2017 r.
2. grupa ds. aktualizacji planu – 27.10.2017 r. oraz 15.12.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania grupy lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.
DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Głównym celem Projektu jest podniesienie do końca 2018 r. jakości i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie dolnośląskim w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz zwiększenie współpracy pomiędzy tymi podmiotami a samorządem.
Osoby zainteresowane udziałem w formach wsparcia prosimy o przesłanie
Formularza zgłoszeniowego do dnia 6 października 2017 r. do godz. 12.00.
Wypełniony Wniosek o przyjęcie do grupy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
tel. 0 500 156 050, 0 500 156 055, 0 500 156 066
fax. 71 770 42 30
osoba kontaktowa: w sprawie rekrutacji do grupy ds. promocji i współpracy z biznesem - Sandra Kmieciak
adres e-mail: s.kmieciak@dops.wroc.pl
osoba kontaktowa: w sprawie rekrutacji do grupy ds. aktualizacji planu -
Dorota Butryn
adres e-mail: d.butryn@dops.wroc.pl

Załączniki:
 Wniosek o przyjęcie do grupy roboczejWniosek o przyjęcie do grupy roboczej

Załączniki w wersji powiększonej:
 Wniosek o przyjęcie do grupy roboczejWniosek o przyjęcie do grupy roboczej
Data publikacji: 27.09.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Spotkanie zostanie poświęcone omówieniu i wyjaśnieniu pojawiających się kwestii, dotyczących zapisów Rekomendacji w zakresie weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego z dn. 26.04.2017 r., wypracowaniu zasad współpracy w zakresie testowego wdrożenia stosowania rekomendacji, a także ewaluacji wzoru sprawozdania kwartalnego z realizacji form wsparcia w ramach OWES.

Miejsce: TEB Edukacja, ul. Słowackiego 7 w Wałbrzychu.
Termin: 26 września 2017 r. (wtorek)
Ilość miejsc na spotkaniu: 20
Czas trwania spotkania: 5 h (9.00-14.00)

Prowadzący:
Zbyszek Prałat – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, koordynator regionalny
Anna Mokrzecka – Bogucka - specjalista ds. współpracy

Telefon kontaktowy: 500 156 050, 500 156 055, 500 156 066. Informacji udziela:
Anna Mokrzecka-Bogucka – specjalista ds. współpracy.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu oraz zwrotu kosztów dojazdu.

W spotkaniu mogą wziąć udział OWES, które uczestniczyły w procesie rekrutacji.
Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownika DOPS przed spotkaniem.


 Program spotkaniaProgram spotkania
 Program spotkania w wersji powiększonejProgram spotkania w wersji powiększonej
Data publikacji: 25.09.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty reintegracyjne - dolnośląskie Centra i Kluby Integracji Społecznej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w II spotkaniu sieciującym podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Centra i Kluby Integracji Społecznej

Tematyka spotkania zostanie poświęcone standardom pracy CIS i KIS w zakresie aktywizacji

Miejsce: Bystrzyca Kłodzka, część 1: CIS w Bystrzycy Kłodzkiej ul. 1 maja 1a; część II: MGOK ul Wojska Polskiego 20

Termin: 28 września 2017 r. (czwartek)

Ilość miejsc na spotkaniu: 15
Czas trwania każdego spotkania: 5 h (10.00-15.00)

Prowadzący:
Joanna Kot – psycholog, koordynator wielu projektów adresowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, adresowanych do uczestników CIS, a także osób bezdomnych. Prezes Wrocławskiej Spółdzielni Socjalnej aktywizującej zawodowo osoby bezdomne. Ekspertka i wykładowca w projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”
Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej, DOPS

Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela: Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

W spotkaniu mogą wziąć udział podmioty reintegracyjne, które uczestniczyły w procesie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do projektu. Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem

Do pobrania:
Program spotkania Program spotkania
Program spotkania w wersji powiększonejProgram spotkania w wersji powiększonej
Data publikacji: 22.09.2017 r.
Informujemy, że uległ zmianie termin spotkania dla JST i PES z ekspertem w Legnicy 22.09.2017r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że spotkanie informacyjno-doradcze pn. „Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu m.in. o ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Możliwości i wyzwania dla samorządów oraz podmiotów ekonomii społecznej”, które zaplanowane było w Legnicy w dniu 22.09.2017 r. zostało odwołane. Kolejny termin spotkania zostanie podany wkrótce. Za niedogodności przepraszamy.
Data publikacji: 21.09.2017 r.
Spotkanie dla JST i PES z ekspertem, Legnica: Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu o ustawy PZP oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno-doradczym w Legnicy pn. „Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu m.in. o ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Możliwości i wyzwania dla samorządów dla samorządów oraz podmiotów ekonomii społecznej”.

Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, plac Wolności 4 (wejście od podwórza) Legnica
Termin: 22 września 2017 r. (piątek)
Ilość miejsc na spotkaniu: max. 30
Czas trwania spotkania: 5 h (10.00-15.00)

Prowadzący: Mirosława Hamera- prawnik, ekspert z obszaru ekonomii społecznej oraz funduszy europejskich, animatorka i doradca biznesowy Ośrodka Ekonomii społecznej we Wrocławiu, członek ciał doradczo- opiniotwórczych m.in. RPO 2014-2020, PO WER, Regionalnego Forum Terytorialnego woj. dolnośląskiego, Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Marta Lebiecka – Specjalista ds. doradztwa, DOPS

Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela:
Marta Lebiecka – Specjalista ds. doradztwa

Do udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz członków zarządu, pracowników, wolontariuszy Podmiotów Ekonomii Społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej)

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres mailowy: m.lebiecka@dops.wroc.pl do 19 września 2017 r. lub pocztą tradycyjną na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30

Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem.

Do pobrania:
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwaRegulamin uczestnictwa
 Program spotkaniaProgram spotkania
Data publikacji: 12.09.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej przyznał kolejne Znaki Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”
W drodze Zarządzenia nr 8/2017 Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2017r., kolejnym podmiotom z Dolnego Śląska, został przyznany Znak Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

Do grona Zdobywców Znaku dołączyli:

1. Spółdzielnia Socjalna „PASJA” z Ostrowiny
2. Zakład Aktywności Zawodowej „VICTORIA” z Wałbrzycha
3. Stowarzyszenie CIVIS EUROPAE z Lubina
4. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Manumania z Jelcza – Laskowic
5. Spółdzielnia Socjalna „Szklany Świat” Bombki

Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Data publikacji: 6.09.2017 r.
Zaproszenie na Forum Społecznie Zaangażowanych Samorządów, Jelenia Góra 14.09.2017, Wałbrzych 15.09.2017
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach w ramach Forum Społecznie Zaangażowanych Samorządów pn. „Ekonomia społeczna a nowoczesny i konkurencyjny samorząd. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań”.
Termin i miejsce spotkania w Jeleniej Górze: 14.09.2017 r. (czwartek), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, al. Jana Pawła II nr 7, sala 216 (II piętro)
Termin i miejsce spotkania w Wałbrzychu: 15.09.2017 r. (piątek), TEB Edukacja (II piętro), ul. Słowackiego 7

Ilość miejsc na każdym spotkaniu: max. 30
Czas trwania spotkania: 5 h (10.00-15.00)
Prowadzący:
Ekspert: Tomasz Mika, społecznik i propagator ekonomii społecznej, współtwórca i koordynator Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych, wiceprezes Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa, wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i innych Przedsiębiorstw Społecznych.
Marta Lebiecka – Specjalista ds. doradztwa, DOPS

Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela: Marta Lebiecka – Specjalista ds. doradztwa
Do udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz członków zarządu, pracowników, wolontariuszy Podmiotów Ekonomii Społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej)
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.
Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem.
Rekrutacja uzupełniająca na spotkania w ramach Forum prowadzona jest do 11.09.2017 r.

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Regulamin uczestnictwaRegulamin uczestnictwa
Program spotkaniaProgram spotkania
Data publikacji: 4.09.2017 r.
Bezpłatny cykl szkoleń z zakresu udziału w zamówieniach publicznych
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o bezpłatnym cyklu 3 szkoleń z zakresu udziału w zamówieniach publicznych. Cykl skierowany jest do pracowników spółdzielni socjalnych lub innych przedsiębiorstw społecznych, którzy zajmują się lub będą się zajmować pozyskiwaniem zamówień publicznych, działających na terenie województwa dolnośląskiego.

Uczestnikom szkoleń zostanie zapewnione:
- profesjonalne wsparcie szkoleniowe: teoretyczne i praktyczne zajęcia z pisania ofert: 12 godzin teorii i 24 godziny warsztatów, w grupach 14.osobowych,
- konsultacje z ekspertem w zakresie zamówień publicznych ze strony zamawiającego, np. z urzędu gminy,
- indywidualne doradztwo wg potrzeb, z różnych dziedzin, w zakresie opracowania oferty – w miejscu dogodnym dla uczestników.

Terminy zjazdów:
- I szkolenia: 29-30.09.2017 r. 
- II szkolenie: 06-07.10.2017 r. 
- III szkolenie: 13-14.10.2017 r.

Miejsce zjazdów:
Szkolenie: Zakład Aktywności Zawodowej we Wrocławiu przy ul. Litomskiej 10.
Nocleg: B&B Hotel Wrocław Centrum we Wrocławiu przy ul. Piotra Skargi 24-28. 

Koszty: Udział w cyklu jest bezpłatny. Zapewniamy transport na każdy ze zjazdów, nocleg, wyżywienie oraz materiały. Szkolenia prowadzone będą przez doświadczoną oraz profesjonalna kadrę trenerów.

Dokumenty zgłoszeniowe: Deklaracje uczestnictwa w projekcie dostępne są tutaj:
https://www.merkury.org.pl/skuteczni-w-zamowieniach-publicznych/38

Więcej informacji uzyskasz kontaktując się pod nr telefonu: Maria Mika, tel. 602 376 974.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września 2017 r. na adres mailowy: maria.mika@dfop.org.pl

Projekt jest realizowany przez Fundację Merkury w partnerstwie z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (OCWIP), Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych (ZLOP).

UWAGA: DOPS nie przyjmuje zgłoszeń ani nie udziela dodatkowych informacji.


Program szkoleniaProgram szkolenia
Zaproszenie na szkolenieZaproszenie na szkolenie
Data publikacji: 24.08.2017 r.
CERTYFIKAT ZNAKU PROMOCYJNEGO EKONOMII SPOŁECZNEJ ZAKUP PROSPOŁECZNY!
NABÓR ZGŁOSZEŃ TRWA DO 21.08.2017R.

Zakup Prospołeczny

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej od zeszłego roku buduje na Dolnym Śląsku markę znaku Zakup Prospołeczny. Również w tym roku kolejne podmioty otrzymają certyfikat i staną się Zdobywcami Znaku.

CZYM JEST TEN ZNAK?

Przyznaniem znaku to wynik dbałości o stałe umacnianie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej, świadczących usługi i wytwarzających produkty o najwyższej jakości, wykonane z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Certyfikacja efektywnie wspomaga działania prowadzone przez wyróżnione podmioty w zakresie marketingu i public relations.

Sprawdź kto na Dolnym Śląsku ma już znak na www.dops.wroc.pl

CO ZYSKASZ GDY ZDOBĘDZIESZ ZNAK?

· potwierdzenie wysokiej jakości Twoich produktów i usług 
· uwiarygodnienie działalności w oczach partnerów biznesowych 
· dodatkowe narzędzie promocji i reklamy 
· pomoc w budowaniu sieci kontaktów z biznesem 
· możliwość korzystania z oferty edukacyjnej tylko dla Zdobywców Znaku.

JAK MOŻESZ UZYSKAĆ CERTYFIKAT ZNAKU ZAKUP PROSPOŁECZNY?

1. Zapoznaj się z Zasadami przyznawania znaku
2. Wypełnij wniosek o certyfikację, ankietę podmiotu ekonomii społecznej oraz przygotuj pozostałe dokumenty (wymienione w ankiecie podmiotu)
3. Podpisz dokumenty i złóż wybierając jedną z form:
a) Wyślij pocztą na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7, 50-501 Wrocław
b) Wyślij na adres e-mail:
dops@dops.wroc.pl

NABÓR ZGŁOSZEŃ TRWA DO 21 SIERPNIA 2017R.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Znaku:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław

Osoba do kontaktu:
Anna Mokrzecka-Bogucka
tel. 500 156 055
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl

Do pobrania:
 Zasady przyznawania znaku Zasady przyznawania znaku
Zasady weryfikacji Podmiotów Ekonomii Społecznej Zasady weryfikacji Podmiotów Ekonomii Społecznej
 Regulamin prac Dolnośląskiej Kapituły Certyfikującej Regulamin prac Dolnośląskiej Kapituły Certyfikującej
 Wniosek o certyfikację Wniosek o certyfikację
 Ankieta Podmiotu Ekonomii Społecznej Ankieta Podmiotu Ekonomii Społecznej
Data publikacji: 1.08.2017 r.
11 lipca we Wrocławiu zostało podpisane porozumienie w sprawie powołania Dolnośląskiego Forum Centrów i Klubów Integracji Społecznej!
11 lipca 2017 r. 8 dolnośląskich podmiotów reintegracyjnych zdecydowało się powołać Dolnośląskie Forum Centrów i Klubów Integracji Społecznej.
Powołanie Forum jest podyktowane potrzebą wypracowywania nowych kierunków działania w ramach ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, a także reprezentowania stanowiska centrów i klubów integracji społecznej województwa dolnośląskiego wobec innych instytucji i podmiotów społecznych zaangażowanych w prowadzenie i finansowanie reintegracji zawodowej i społecznej
W skład Forum weszły:
Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Wrocławskie Centrum Integracji
Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki
Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko
Centrum Integracji Społecznej w Krosnowicach prowadzone przez Stowarzyszenie “Edukacja i Rozwój”
Centrum Integracji Społecznej w Lądku Zdroju prowadzone przez Stowarzyszenie “Równi Choć Różni”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu – Klub Integracji Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie – Klub Integracji Społecznej

Gratulujemy!
Data publikacji: 14.07.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o spotkaniu sieci współpracy na rzecz reintegracji.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w sieci współpracy na rzecz reintegracji dla przedstawicieli dolnośląskich Centrów i Klubów Integracji Społecznej i współpracujących z nimi PUP, OPS.

Spotkanie ma na celu przedyskutowanie propozycji zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym oraz omówienie możliwości współpracy w realizacji wspólnych działań CIS, OPS oraz PUP na rzecz osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10, Wrocław

Termin: 11 lipca 2017 r. (wtorek)

Ilość miejsc na spotkaniu: 30 Czas trwania każdego spotkania: 4,5 h (10.30-15:00)

Prowadzący: Agata Bulicz - socjolog, doktorat w zakresie nauk o polityce, absolwentka studiów podyplomowych z Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Szkoły Trenerów Modelu Współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, zorganizowanej przez Collegium Civitas.

Wieloletnia trenerka i doradca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, współautorka dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla LGD. Badacz społeczności lokalnych, autor narzędzi i raportów badawczych, dotyczących jakości życia, przedsiębiorczości, przywództwa, postaw władz lokalnych wobec trzeciego sektora, edukacji niepełnosprawności. Autorka publikacji poświęconych zagadnieniom samorządowym, w tym przede wszystkim współpracy międzysektorowej na poziomie lokalnym.

Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela: Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy Centrów i Klubów Integracji Społecznej oraz organizacji, które planują utworzyć KIS lub CIS, przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy i Ośrodków Pomocy Społecznej współpracujących z podmiotami reintegracyjnymi.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

W spotkaniu mogą wziąć udział podmioty reintegracyjne, które uczestniczyły w procesie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do projektu. Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem

Do pobrania:
Program spotkaniaProgram spotkania
Data publikacji: 3.07.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej).
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej) do udziału w Projekcie „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do następujących form wsparcia:
1. Spotkań w ramach sieci współpracy na rzecz reintegracji - najbliższe spotkanie: czerwiec 2017 - termin przesunięty na 11 lipca 2017 - dla przedstawicieli: CIS, PUP, KIS(Wrocław);
2. Forum Pomocy Społecznej – forum zaplanowano na listopad 2017 (Wrocław);
4. Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej - forum zaplanowano na październik 2017 (Wrocław);
5. Forum Społecznie Zaangażowanych Samorządów - forum zaplanowano na: wrzesień 2017 (Wałbrzych) oraz październik 2017 (Jelenia Góra);
6. Spotkania informacyjno – doradcze dot. zlecania usług użyteczności publicznej – spotkania zaplanowano w następujących terminach: 23 czerwca 2017 (Jelenia Góra) - termin przesunięty na 6 lipca 2017, wrzesień 2017 (Legnica);
7. Wizyta studyjna dot. zlecania usług użyteczności publicznej
8. Doradztwo dla JST dot. klauzul społecznych w Pzp oraz rozwoju ekonomii społecznej/lokalnych planów ekonomii społecznej.

Pełna oferta, wraz z orientacyjnymi terminami spotkań znajduje się w załączniku. Podane terminy mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.
Rekrutacja otwarta nie dotyczy: Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w tym członków grup roboczych oraz sieci współpracy OWES.

Do udziału w organizowanych spotkaniach, konsultacjach oraz wizytach studyjnych zapraszamy członków, członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
•podmiotów ekonomii społecznej (PES)
•przedsiębiorstw społecznych (PS)
•organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
•instytucji wspierających ekonomię społeczną
•przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników
•przedstawicieli nauki
•przedstawicieli biznesu

Głównym celem Projektu jest podniesienie do końca 2018 r. jakości i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie dolnośląskim w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz zwiększenie współpracy pomiędzy tymi podmiotami a samorządem.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w formach wsparcia prosimy o przesłanie Formularza zgłoszeniowego do dnia 4 lipca 2017 r. do godz. 15.30.

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
tel. 0 500 156 050, 0 500 156 055, 0 500 156 066
fax. 71 770 42 30
osoba kontaktowa: Marta Lebiecka
adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

Załączniki:
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Załączniki w wersji powiększonej:
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 26.06.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o spotkaniu sieciującym dolnośląskie podmioty o charakterze reintegracyjnym - Kluby Integracji Społecznej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Kluby Integracji Społecznej

Spotkanie będzie okazją do wzajemnego poznania się przedstawicieli dolnośląskiego środowiska KIS, wymiany doświadczeń, refleksji dotyczącej newralgicznych problemów KIS oraz wspólnego wypracowania rozwiązań.

Miejsce: Klub integracji Społecznej prowadzony przez MOPS w Wałbrzychu, ul. Mickiewicza 26, Wałbrzych

Termin: 27 czerwca 2017 r. (wtorek)

Ilość miejsc na spotkaniu: 10
Czas trwania każdego spotkania: 4 h (10.00-14:00)

Prowadzący: Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej, DOPS

Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela: Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy Klubów Integracji Społecznej oraz organizacji, które planują utworzyć KIS.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

W spotkaniu mogą wziąć udział podmioty reintegracyjne, które uczestniczyły w procesie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do projektu. Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem

Do pobrania:
Program spotkaniaProgram spotkania
Program spotkania w wersji powiększonejProgram spotkania w wersji powiększonej
Data publikacji: 26.06.2017 r.
Spotkanie dla JST i PES z ekspertem, Jelenia Góra: Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu o ustawy PZP oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno-doradczym w jeleniej Górze pn. „Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu m.in. o ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Możliwości i wyzwania dla samorządów dla samorządów oraz podmiotów ekonomii społecznej”.

Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, al. Jana Pawła II nr 7, sala 216 (II piętro), Jelenia Góra
Termin: 06 lipiec 2017 r. (czwartek)
Ilość miejsc na spotkaniu: max. 30
Czas trwania spotkania: 5 h (10.00-15.00)

Prowadzący:
Mirosława Hamera- prawnik, ekspert z obszaru ekonomii społecznej oraz funduszy europejskich, animatorka i doradca biznesowy Ośrodka Ekonomii społecznej we Wrocławiu, członek ciał doradczo- opiniotwórczych m.in. RPO 2014-2020, PO WER, Regionalnego Forum Terytorialnego woj. dolnośląskiego, Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Marta Lebiecka – Specjalista ds. doradztwa, DOPS


Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela: Marta Lebiecka – Specjalista ds. doradztwa

Do udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz członków zarządu, pracowników, wolontariuszy Podmiotów Ekonomii Społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej)

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem.

Do pobrania:
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwaRegulamin uczestnictwa
 Program spotkaniaProgram spotkania
Data publikacji: 22.06.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do udziału w pracach grup roboczych w ramach Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do udziału w pracach grup roboczych: ds. promocji i współpracy z biznesem oraz ds. aktualizacji planu działających przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018.

Do udziału w pracach grup roboczych zapraszamy członków, członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• podmiotów ekonomii społecznej (PES)
• przedsiębiorstw społecznych (PS)
• organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
• instytucji wspierających ekonomię społeczną
• przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników
• przedstawicieli nauki
• przedstawicieli biznesu

Rekrutacja uzupełniającą prowadzona jest w ramach następujących grup:
1. ds. promocji i współpracy z biznesem - 2 miejsca
2. ds. aktualizacji planu – 2 miejsca

Spotkania danej grupy odbywają się 4 razy w ciągu roku w dzień powszedni w godzinach od 10:00 do 15:00.
Terminy spotkań :
1. grupa ds. promocji i współpracy z biznesem - 22.11.2017 r.
2. grupa ds. aktualizacji planu – 30.06.2017 r., 29.09.2017 r. oraz 15.12.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania grupy lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.
DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Głównym celem Projektu jest podniesienie do końca 2018 r. jakości i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie dolnośląskim w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz zwiększenie współpracy pomiędzy tymi podmiotami a samorządem.
Osoby zainteresowane udziałem w formach wsparcia prosimy o przesłanie Formularza zgłoszeniowego do dnia 23 czerwca 2017 r. do godz. 15.30. Wypełniony Wniosek o przyjęcie do grupy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
tel. 0 500 156 050, 0 500 156 055, 0 500 156 066
fax. 71 770 42 30
osoba kontaktowa: w sprawie rekrutacji do grupy ds. promocji i współpracy z biznesem - Sandra Kmieciak
adres e-mail: s.kmieciak@dops.wroc.pl
osoba kontaktowa: w sprawie rekrutacji do grupy ds. aktualizacji planu -
Dorota Butryn
adres e-mail: d.butryn@dops.wroc.pl

Załączniki:
Wniosek o przyjęcie do grupy roboczejWniosek o przyjęcie do grupy roboczej
Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Załączniki w wersji powiększonej:
Wniosek o przyjęcie do grupy roboczejWniosek o przyjęcie do grupy roboczej
Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 19.06.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej).
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji uzupełniającej (otwartej) do udziału w Projekcie „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018 do 28 czerwca do godz. 9.30.

Przedłużenie rekrutacji dotyczy formy wsparcia: Biznes-mixer - najbliższe spotkanie: 28 czerwca 2017 (Wrocław);

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej) do udziału w Projekcie „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018.


Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do następujących form wsparcia:
1. Spotkań w ramach sieci współpracy na rzecz reintegracji - najbliższe spotkanie: czerwiec 2017 - termin przesunięty na lipiec 2017 - dla przedstawicieli: CIS, PUP, KIS(Wrocław);
2. Forum Pomocy Społecznej – forum zaplanowano na listopad 2017 (Wrocław);
3. Biznes-mixer - najbliższe spotkanie: 28 czerwca 2017 (Wrocław);
4. Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej - forum zaplanowano na październik 2017 (Wrocław);
5. Forum Społecznie Zaangażowanych Samorządów - forum zaplanowano na: maj 2017 (Legnica) - termin przesunięty na 12 czerwca 2017, lipiec 2017 (Wrocław) – termin przesunięty na 13 czerwca 2017, wrzesień 2017 (Wałbrzych) oraz październik 2017 (Jelenia Góra);
6. Spotkania informacyjno – doradcze dot. zlecania usług użyteczności publicznej – spotkania zaplanowano w następujących terminach: 23 czerwca 2017 (Jelenia Góra), wrzesień 2017 (Legnica);
7. Wizyta studyjna dot. zlecania usług użyteczności publicznej
8. Doradztwo dla JST dot. klauzul społecznych w Pzp oraz rozwoju ekonomii społecznej/lokalnych planów ekonomii społecznej.

Pełna oferta, wraz z orientacyjnymi terminami spotkań znajduje się w załączniku. Podane terminy mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.
Rekrutacja otwarta nie dotyczy: Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w tym członków grup roboczych oraz sieci współpracy OWES.

Do udziału w organizowanych spotkaniach, konsultacjach oraz wizytach studyjnych zapraszamy członków, członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
•podmiotów ekonomii społecznej (PES)
•przedsiębiorstw społecznych (PS)
•organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
•instytucji wspierających ekonomię społeczną
•przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników
•przedstawicieli nauki
•przedstawicieli biznesu

Głównym celem Projektu jest podniesienie do końca 2018 r. jakości i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie dolnośląskim w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz zwiększenie współpracy pomiędzy tymi podmiotami a samorządem.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w formach wsparcia prosimy o przesłanie Formularza zgłoszeniowego do dnia 23 czerwca 2017 r. do godz. 15.30.

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
tel. 0 500 156 050, 0 500 156 055, 0 500 156 066
fax. 71 770 42 30
osoba kontaktowa: Marta Lebiecka
adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
Regulamin uczestnictwaRegulamin uczestnictwa
Oferta form wsparcia Oferta form wsparcia

Załączniki w wersji powiększonej:
Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
Regulamin uczestnictwaRegulamin uczestnictwa
Data publikacji: 12.06.2017 r.
SIĘGNIJ PO CERTYFIKAT ZNAKU PROMOCYJNEGO EKONOMII SPOŁECZNEJ ZAKUP PROSPOŁECZNY!
Zakup Prospołeczny

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu możliwości przesyłania zgłoszeń w celu uzyskania Certyfikatu Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej Zakup Prospołeczny.

CZYM JEST TEN ZNAK?

Zosia Potemkin, Kierowniczka Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko (Zdobywcy Znaku) tak o nim opowiada: Certyfikat jakości znak Zakup Prospołeczny ma mówić o tym, że sprzedajemy wartościowe produkty – dobrze wykonane i społecznie odpowiedzialne. Pracujemy po to, aby ludzie, którzy do nas trafiają mogli odbudować swoje życie i decydować o tym jak ma ono wyglądać na nowo.

W 2016 roku rozpoczęliśmy wręczanie znaku Zakup Prospołeczny. Mamy już na Dolnym Śląsku 9 certyfikowanych podmiotów: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, Spółdzielnia Socjalna ARTE z Bielawy, Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko, Spółdzielnia Socjalna Panato z Wrocławia, Spółdzielnia Socjalna Invest z Nowej Rudy, Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa z Polkowic, Spółdzielnia Socjalna Błysk z Lubina, Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki, Centrum Integracji Społecznej w Krosnowicach.

JAK MOŻESZ UZYSKAĆ CERTYFIKAT ZNAKU ZAKUP PROSPOŁECZNY?


1. Zapoznaj się z Zasadami przyznawania znaku
2. Wypełnij wniosek o certyfikację, ankietę podmiotu ekonomii społecznej oraz przygotuj pozostałe dokumenty (wymienione w ankiecie podmiotu)
3. Podpisz dokumenty i złóż wybierając jedną z form:
a) Wyślij pocztą na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7, 50-501 Wrocław
b) Wyślij na adres e-mail:
dops@dops.wroc.pl

NABÓR ZGŁOSZEŃ TRWA DO 16 CZERWCA 2017R.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Znaku:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław

Osoba do kontaktu:
Anna Mokrzecka-Bogucka
tel. 500 156 055
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl

Do pobrania:
 Zasady przyznawania znaku Zasady przyznawania znaku
Zasady weryfikacji Podmiotów Ekonomii Społecznej Zasady weryfikacji Podmiotów Ekonomii Społecznej
 Regulamin prac Dolno¶l±skiej Kapituły Certyfikuj±cej Regulamin prac Dolno¶l±skiej Kapituły Certyfikuj±cej
 Wniosek o certyfikację Wniosek o certyfikację
 Ankieta Podmiotu Ekonomii Społecznej Ankieta Podmiotu Ekonomii Społecznej
Data publikacji: 1.06.2017 r.
Bezpłatny warsztaty dla organizacji pozarządowych !
28-29 czerwca 2017 r.- Wrocław: Kadry i księgowość dla ngo- w szczególności zapraszamy członków zarządów i osoby zajmujące się finansami i kadrami w organizacjach pozarządowych

28-29 czerwca 2017 r.-Wrocław: Działalność odpłatna i gospodarcza w ngo

Cykl adresowany jest do podmiotów ekonomii społecznych (najczęściej stowarzyszeń i fundacji nieprowadzących działalności gospodarczej i odpłatnej ) które zainteresowane są rozwojem własnej organizacji.

Na naszych warsztacie uzyskasz wiedzę oraz umiejętności w następujących zakresach :

Kadry i księgowość dla ngo:
- organizacja i prowadzenie kadry w organizacji pozarządowej
- obowiązki względem ZUS/US
- prowadzenie dokumentacji pracowniczej
- rodzaje umów- o pracę, dzieło, zlecenie
- dokumentowanie czasu pracy

Działalność odpłatna i gospodarcza w ngo
- aspekty prawno - finansowych działalności odpłatnej/działalności gospodarczej;
- elementy zarządzania organizacją
- konstruowania biznesplanu na działalność odpłatną lub gospodarczą
- pozyskiwania środków na rozwój działalności ekonomicznej i tworzenie miejsc pracy w organizacji pozarządowej;

Dodatkowo, będziesz miał okazję poznać inne osoby zaangażowane w rozwój wspólnot lokalnych i przedsiębiorczości społecznej na terenie Dolnego Śląska.

Do udziału w każdym warsztacie mogą zostać zgłoszone maksymalnie po 2 osoby z jednej organizacji pozarządowej, które:

• ukończyły 18 lat,
• zamieszkują i reprezentują organizację pozarządową zarejestrowaną posiadającą siedzibę lub prowadzą działalność na terenie następujących powiatów:
- Miasta Wrocław;
- wrocławskiego;
- trzebnickiego;
- wołowskiego;
- średzkiego;
- strzelińskiego;
- oleśnicki;
- milicki;
- oławski;

• organizacja, którą reprezentują w chwili zgłoszenia nie ma uruchomionej działalności odpłatnej i gospodarczej;
• w przypadku większej ilości osób niż miejsc, pierwszeństwo będą miały organizacje, które zgłoszą do udziału co najmniej 1 osobę spełniającą któreś z poniższych kryteriów:
- osoby zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy (III profil);
-środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych;
- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;
- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (tj. więcej niż jeden czynnik);

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

• Grupa będzie liczyła ok. 16 osób.
• Dla grupy przewidziano 12 godzin dydaktycznych (9.00-16.00)
• Szkolenia będą odbywać się we Wrocławiu.
• Szkolenia są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają wyżywienie i materiały szkoleniowe.
• Uczestnik we własnym zakresie pokrywa koszty dojazdu na miejsce szkolenia i ewentualnego noclegu.

Organizacje zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej (w załączeniu) oraz do dnia 21 czerwca 2017:

odesłanie/dostarczenie jej na adres:

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Mennicza 1, 50-057 Wrocław

albo wysłanie e-mailem na: dowes@rcwip.pl (skan zgłoszenia) .

W razie pytań prosimy o kontakt z:

Biurem RCWIP we Wrocławiu tel. 71 796 3000

Cykl jest organizowany w ramach Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu prowadzonego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data publikacji: 6.06.2017 r.
„Załóż spółdzielnie socjalną we Wrocławiu!”- to się opłaca
Przyjdź i dowiedź się w jaki sposób pozyskać nawet 100 000 zł dotacji na utworzenie spółdzielni socjalnej i lokal na preferencyjnych warunkach.
Zapraszamy na bezpłatne spotkanie „Załóż spółdzielnie socjalną we Wrocławiu!” organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu wraz z Biurem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Termin: 19 czerwca 2017 r.
Miejsce: Krzywy Komin - Wrocław, ul. Dubois 33-35a
Czas trwania spotkania: 15.00-17.00

Tematyka:
1. Rola ekonomii społecznej w rozwoju gospodarczym Wrocławia
2. Warunki sprzyjające powstawaniu nowych podmiotów (preferencyjne stawki czynszów, lokale miejskie)
3. Przykłady branż i działań spółdzielni socjalnych
4. Zasady pozyskania dotacji na utworzenie w spółdzielni socjalnej i zatrudnienie pracowników
5. Wsparcie szkoleniowe i doradcze Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej
6. Dyskusja.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny: 71 796 30 00 bądź mailowy: dowes@rcwip.pl. Zapraszamy!

Spotkanie jest finansowane w ramach Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu prowadzonego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt obejmuje swoim wsparciem obszar: Miasta Wrocław i powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski i wrocławski.
Data publikacji: 6.06.2017 r.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Jeleniogórskiego we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bolesławcu zaprasza na spotkanie animacyjne
Data publikacji: 2.06.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedsiębiorstwa oraz podmioty ekonomii społecznej do udziału w BIZnES MIXErze.
Cel spotkania: Zawiązanie rozmów biznesowych pomiędzy przedstawicielami biznesu i organizacji społecznych, oferujących swoje produkty
Tematyka: Tematyka: Networking. Zamówienia społecznie odpowiedzialne.
Rozwój CSR. Rozwój Ekonomii Społecznej
Patronat: British Polish Chamber of Commerce
Miejsce: Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184, Wrocław
Termin: 28 czerwca 2017 r. (środa)
Ilość miejsc na spotkaniu: 40
Czas trwania spotkania: 3 h (13.00-16.00)

Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela:
Sandra Kmieciak – Specjalista ds. współpracy

Do udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników, wolontariuszy członków zarządu oraz członków podmiotów ekonomii społecznej, a także przedstawicieli przedsiębiorstw.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

W spotkaniu mogą wziąć udział podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa, które uczestniczyły w procesie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do projektu.
Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownika DOPS przed spotkaniem.


Zaproszenie z programem Zaproszenie z programem
Data publikacji: 2.06.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej).
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej) do udziału w Projekcie „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do następujących form wsparcia:
1. Spotkań w ramach sieci współpracy na rzecz reintegracji - najbliższe spotkanie: czerwiec 2017 - termin przesunięty na lipiec 2017 - dla przedstawicieli: CIS, PUP, KIS(Wrocław);
2. Forum Pomocy Społecznej – forum zaplanowano na listopad 2017 (Wrocław);
3. Biznes-mixer - najbliższe spotkanie: 28 czerwca 2017 (Wrocław);
4. Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej - forum zaplanowano na październik 2017 (Wrocław);
5. Forum Społecznie Zaangażowanych Samorządów - forum zaplanowano na: maj 2017 (Legnica) - termin przesunięty na 12 czerwca 2017, lipiec 207 (Wrocław) – termin przesunięty na 13 czerwca 2017, wrzesień 2017 (Wałbrzych) oraz październik 2017 (Jelenia Góra);
6. Spotkania informacyjno – doradcze dot. zlecania usług użyteczności publicznej – spotkania zaplanowano w następujących terminach: 23 czerwca 2017 (Jelenia Góra), wrzesień 2017 (Legnica);
7. Wizyta studyjna dot. zlecania usług użyteczności publicznej
8. Doradztwo dla JST dot. klauzul społecznych w Pzp oraz rozwoju ekonomii społecznej/lokalnych planów ekonomii społecznej.

Pełna oferta, wraz z orientacyjnymi terminami spotkań znajduje się w załączniku. Podane terminy mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.
Rekrutacja otwarta nie dotyczy: Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w tym członków grup roboczych oraz sieci współpracy OWES.

Do udziału w organizowanych spotkaniach, konsultacjach oraz wizytach studyjnych zapraszamy członków, członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
•podmiotów ekonomii społecznej (PES)
•przedsiębiorstw społecznych (PS)
•organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
•instytucji wspierających ekonomię społeczną
•przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników
•przedstawicieli nauki
•przedstawicieli biznesu

Głównym celem Projektu jest podniesienie do końca 2018 r. jakości i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie dolnośląskim w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz zwiększenie współpracy pomiędzy tymi podmiotami a samorządem.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w formach wsparcia prosimy o przesłanie Formularza zgłoszeniowego do dnia 8 czerwca 2017 r. do godz. 15.30.

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
tel. 0 500 156 050, 0 500 156 055, 0 500 156 066
fax. 71 770 42 30
osoba kontaktowa: Marta Lebiecka
adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
Regulamin uczestnictwaRegulamin uczestnictwa
Oferta form wsparcia Oferta form wsparcia

Załączniki w wersji powiększonej:
Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
Regulamin uczestnictwaRegulamin uczestnictwa
Data publikacji: 31.05.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej).
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej) do udziału w Projekcie „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do następujących form wsparcia:
1. Spotkań w ramach sieci podmiotów reintegracyjnych - najbliższe spotkanie: 6 czerwca 2017 (Lublin)– spotkanie dla przedstawicieli WTZ/ZAZ;
2. Spotkań w ramach sieci współpracy na rzecz reintegracji - najbliższe spotkanie: czerwiec 2017- termin przesunięty na lipiec 2017 - dla przedstawicieli: CIS, PUP, KIS(Wrocław);
3. Forum Pomocy Społecznej – forum zaplanowano na listopad 2017 (Wrocław);
4. Biznes-mixer - najbliższe spotkanie: 28 czerwca 2017 (Wrocław);
5. Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej - forum zaplanowano na październik 2017 (Wrocław);
6. Forum Społecznie Zaangażowanych Samorządów - forum zaplanowano na: maj 2017 (Legnica) - termin przesunięty na 12 czerwca 2017, lipiec 207 (Wrocław) – termin przesunięty na 13 czerwca 2017, wrzesień 2017 (Wałbrzych) oraz październik 2017 (Jelenia Góra);
7. Spotkania informacyjno – doradcze dot. zlecania usług użyteczności publicznej – spotkania zaplanowano w następujących terminach: maj 2017 (Wałbrzych), 23 czerwca 2017 (Jelenia Góra), wrzesień 2017 (Legnica);
8. Wizyta studyjna dot. zlecania usług użyteczności publicznej
9. Doradztwo dla JST dot. klauzul społecznych w Pzp oraz rozwoju ekonomii społecznej/lokalnych planów ekonomii społecznej.

Pełna oferta, wraz z orientacyjnymi terminami spotkań znajduje się w załączniku. Podane terminy mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.
Rekrutacja otwarta nie dotyczy: Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w tym członków grup roboczych oraz sieci współpracy OWES.

Do udziału w organizowanych spotkaniach, konsultacjach oraz wizytach studyjnych zapraszamy członków, członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
•podmiotów ekonomii społecznej (PES)
•przedsiębiorstw społecznych (PS)
•organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
•instytucji wspierających ekonomię społeczną
•przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników
•przedstawicieli nauki
•przedstawicieli biznesu

Głównym celem Projektu jest podniesienie do końca 2018 r. jakości i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie dolnośląskim w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz zwiększenie współpracy pomiędzy tymi podmiotami a samorządem.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w formach wsparcia prosimy o przesłanie Formularza zgłoszeniowego do dnia 31 maja 2017 r. do godz. 15.30.

Załączniki:
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
 Oferta form wsparciaOferta form wsparcia

Załączniki w wersji powiększonej:
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
tel. 0 500 156 050, 0 500 156 055, 0 500 156 066
fax. 71 770 42 30
osoba kontaktowa: Sylwia Maliszewska
adres e-mail: s.maliszewska@dops.wroc.pl
Data publikacji: 25.04.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty reintegracyjne - dolnośląskie Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Zakłady Aktywności Zawodowej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakłady Aktywności Zawodowej

Miejsce: Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe szanse” -Warsztat Terapii Zajęciowej Promyk oraz Słoneczko ul. Kukuczki 39, Lubin

Termin: 6 czerwca 2017 r. (wtorek)

Ilość miejsc na spotkaniu: 30
Czas trwania każdego spotkania: 5 h (10.00-15.00)

Tematyka: spotkanie będzie poświęcone planowaniu, monitoringowi i dokumentowaniu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w podmiotach reintegracyjnych (WTZ, ZAZ)

Głównym celem rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną, jest ich włączenie w normalne życie społeczne oraz przygotowanie do pracy. Obowiązujące przepisy prawa zakładają, że zarówno Zakłady Aktywności Zawodowej, jak i Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzić będą działania ukierunkowane na aktywizację społeczną. Działania tych podmiotów mają prowadzić do aktywizacji zawodowej osoby niepełnosprawnych.

WTZ oraz ZAZ planują i realizują proces rehabilitacji za pomocą Indywidualnego Programu Rehabilitacji (IPR). Dokument ten określa w jaki sposób, za pomocą jakich technik i metod placówki te pracować będą z osobą niepełnosprawną, by przygotować ją do podjęcia pracy. Narzędzia i metody powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości osoby niepełnosprawnej, obejmować współpracę z innymi instytucjami rynku pracy, a także uwzględniać wymagania i możliwości lokalnego rynku pracy.

Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela: Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej

Do udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników, wolontariuszy członków zarządu oraz członków podmiotów tworzących dolnośląskie Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Zakłady Aktywności Zawodowej.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

W spotkaniu mogą wziąć udział podmioty reintegracyjne, które uczestniczyły w procesie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do projektu.
Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem

Do pobrania:
 Program spotkaniaProgram spotkania
Program spotkania w wersji powiększonejProgram spotkania w wersji powiększonej
Data publikacji: 16.05.2017 r.
SIĘGNIJ PO CERTYFIKAT ZNAKU ZAKUP PROSPOŁECZNY DLA SWOJEJ ORGANIZACI!
Zakup Prospołeczny

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej od zeszłego roku buduje na Dolnym Śląsku markę znaku Zakup Prospołeczny. Przyznany znak to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej świadczących usługi i wytwarzających produkty o najwyższej jakości, wykonywanych z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego.

CZYM JEST TEN ZNAK?

Zosia Potemkin, Kierowniczka Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko (Zdobywcy Znaku) tak o nim opowiada: Certyfikat jakości znak Zakup Prospołeczny ma mówić o tym, że sprzedajemy wartościowe produkty – dobrze wykonane i społecznie odpowiedzialne. Pracujemy po to, aby ludzie, którzy do nas trafiają mogli odbudować swoje życie i decydować o tym jak ma ono wyglądać na nowo.

W 2016 roku rozpoczęliśmy wręczanie znaku Zakup Prospołeczny. Mamy już na Dolnym Śląsku 9 certyfikowanych podmiotów: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, Spółdzielnia Socjalna ARTE z Bielawy, Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko, Spółdzielnia Socjalna Panato z Wrocławia, Spółdzielnia Socjalna Invest z Nowej Rudy, Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa z Polkowic, Spółdzielnia Socjalna Błysk z Lubina, Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki, Centrum Integracji Społecznej w Krosnowicach.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI ZNAKOWI?

- potwierdzenie wysokiej jakości Twoich produktów i usług - uwiarygodnienie Twoich produktów w oczach partnerów biznesowych - dodatkowe narzędzie promocji i reklamy - możliwość korzystania z unikatowej oferty promocyjnej i edukacyjnej dla zdobywców znaku w ramach realizacji projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”

JAK MOŻESZ UZYSKAĆ CERTYFIKAT ZNAKU ZAKUP PROSPOŁECZNY?


1. Zapoznaj się z Zasadami przyznawania znaku
2. Wypełnij wniosek o certyfikację, ankietę podmiotu ekonomii społecznej oraz przygotuj pozostałe dokumenty (wymienione w ankiecie podmiotu)
3. Podpisz dokumenty i złóż wybierając jedną z form:
a) Wyślij pocztą na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7, 50-501 Wrocław
b) Wyślij na adres e-mail:
dops@dops.wroc.pl

NABÓR ZGŁOSZEŃ TRWA DO 31 MAJA 2017R.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Znaku:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław

Osoba do kontaktu:
Anna Mokrzecka-Bogucka
tel. 500 156 055
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl

Do pobrania:
 Zasady przyznawania znaku Zasady przyznawania znaku
Zasady weryfikacji Podmiotów Ekonomii Społecznej Zasady weryfikacji Podmiotów Ekonomii Społecznej
 Regulamin prac Dolno¶l±skiej Kapituły Certyfikuj±cej Regulamin prac Dolno¶l±skiej Kapituły Certyfikuj±cej
 Wniosek o certyfikację Wniosek o certyfikację
 Ankieta Podmiotu Ekonomii Społecznej Ankieta Podmiotu Ekonomii Społecznej
Data publikacji: 28.04.2017 r.
Życzenia Wielkanocne

wielkanoc

Data publikacji: 13.04.2017 r.
„Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu m.in. o ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Możliwości i wyzwania dla samorządów oraz podmiotów ekonomii społecznej".
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjno-doradczych pn. „Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu m.in. o ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Możliwości i wyzwania dla samorządów oraz podmiotów ekonomii społecznej".
Tematyka spotkania zostanie poświęcona aspektom, w szczególności prawno-finansowym z obszaru zlecania usług użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej (m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej, centra integracji społecznej) przez jednostki samorządu terytorialnego.

Miejsca i terminy:
WROCŁAW, 21 kwietnia 2017 r. zrealizowane
WAŁBRZYCH, 26 maja 2017 r. zrealizowane
JELENIA GÓRA, 23 czerwca 2017 r. - uwaga termin uległ zmianie na 6 lipca 2017 r. (czwartek). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze , ul. Jana Pawła II nr 7, sala 216 II piętro, 58-506 Jelenia Góra
LEGNICA, 22 września 2017 r. (piątek). Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, pl. Wolności 4 (wejście od podwórza, sala konferencyjna parter), 59-220 Legnica

Ilość miejsc na każdym spotkaniu: 30

Czas trwania każdego spotkania: 5 h (10.00-15.00), w tym przerwa kawowa oraz lunch

Prowadzący:
Mirosława Hamera – prawnik, ekspert z obszaru ekonomii społecznej, ds. funduszy europejskich, animatorka i doradca biznesowy Ośrodka Ekonomii społecznej we Wrocławiu, członek ciał doradczo- opiniotwórczych m.in. RPO 2014-2020, PO WER, Regionalnego Forum Terytorialnego woj. dolnośląskiego, Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Marta Lebiecka - specjalista ds. doradztwa, DOPS

Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela: Marta Lebiecka – Specjalista ds. doradztwa

Do udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników, członków, członków zarządu oraz wolontariuszy.
podmiotów ekonomii społecznej (PES)
przedsiębiorstw społecznych (PS)
organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
• instytucji wspierających ekonomię społeczną
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników
• przedstawicieli nauki
• przedstawicieli biznesu

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu pn. „Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu m.in. o ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Możliwości i wyzwania dla samorządów oraz podmiotów ekonomii społecznej". Oraz w innych formach wsparcia prosimy o przesłanie Formularza zgłoszeniowego do dnia 18 kwietnia 2017 r. do godz. 15.30. Informujemy, że rekrutacja została przedłużona do 23 maja 2017 r. do godz. 15.30.

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
tel. 0 500 156 050, 0 500 156 055, 0 500 156 066
fax. 71 770 42 30
osoba kontaktowa: Marta Lebiecka
adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

Załączniki:
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwaRegulamin uczestnictwa
 Formularz zgłoszeniowy - wersja powiększonaFormularz zgłoszeniowy - wersja powiększona
 Program spotkaniaProgram spotkania
Data publikacji: 28.03.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej)
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej) do udziału w Projekcie „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym wyszególnione są m.in. dostępne formy wsparcia w ramach Projektu.
Do udziału w organizowanych spotkaniach, konsultacjach oraz wizytach studyjnych zapraszamy członków, członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

•podmiotów ekonomii społecznej (PES)
•przedsiębiorstw społecznych (PS)
•organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
•instytucji wspierających ekonomię społeczną
•przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników
•przedstawicieli nauki
•przedstawicieli biznesu

Głównym celem Projektu jest podniesienie do końca 2018 r. jakości i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie dolnośląskim w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz zwiększenie współpracy pomiędzy tymi podmiotami a samorządem.

(Rekrutacja otwarta nie dotyczy: Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w tym członków grup roboczych oraz sieci współpracy OWES).

Osoby zainteresowane udziałem w formach wsparcia prosimy o przesłanie Formularza zgłoszeniowego do dnia 18 kwietnia 2017 r. do godz. 15.30. Informujemy, że rekrutacja została przedłużona do 19 kwietnia 2017 r. do godz. 15.30.

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
tel. 0 500 156 050, 0 500 156 055, 0 500 156 066
fax. 71 770 42 30
osoba kontaktowa: Sylwia Maliszewska
adres e-mail: s.maliszewska@dops.wroc.pl

Załączniki:
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwaRegulamin uczestnictwa
 Oferta form wsparciaOferta form wsparcia
Data publikacji: 28.03.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym dla Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej.
Spotkanie zostanie poświęcone przeglądowi problemów wynikających z realizacji działań projektowych OWES; założeń projektu DOPS „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” ze szczególnym uwzględnieniem działań wspólnych z OWES oraz działaniom zaplanowanym przez poszczególne OWES w subregionach.

Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, Wrocław, ul. Litomska 10
Termin: 15 marca 2017 r. (środa)

Ilość miejsc na spotkaniu: 20
Czas trwania spotkania: 5 h (10.00-15.00)

Prowadzący:
Anna Mokrzecka – Bogucka - specjalista ds. współpracy
Sandra Kmieciak - specjalista ds. współpracy

Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela:
Anna Mokrzecka-Bogucka – specjalista ds. współpracy.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki
Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

W spotkaniu mogą wziąć udział OWES, które uczestniczyły w procesie rekrutacji.
Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownika DOPS przed spotkaniem.

Do pobrania:
 Program spotkaniaProgram spotkania
Data publikacji: 14.03.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty reintegracyjne - dolnośląskie Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Zakłady Aktywności Zawodowej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakłady Aktywności Zawodowej.

Tematyka spotkania zostanie poświęcona aspektom finansowo-księgowym sprzedaży produktów i usług wytwarzanych w ramach WTZ i ZAZ.

Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, Wrocław, ul. Litomska 10

Termin: 23 marca 2017 r. (czwartek)

Ilość miejsc na spotkaniu: 30
Czas trwania każdego spotkania: 5 h (10.00-15.00)

Prowadzący:
Magdalena Mikina - księgowa z wieloletnim doświadczeniem, która w swojej pracy zawodowej zajmowała się obsługą finansowo-księgową w JST, organizacji pozarządowych oraz firm . Odpowiadała także za rozliczanie projektów finansowanych ze środków UE.
Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej, DOPS

Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela: Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej

Do udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników, wolontariuszy członków zarządu oraz członków podmiotów tworzących dolnośląskie Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Zakłady Aktywności Zawodowej.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

W spotkaniu mogą wziąć udział podmioty reintegracyjne, które uczestniczyły w procesie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do projektu. Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem.

Do pobrania:
 Program spotkaniaProgram spotkania
Program spotkania w wersji powiększonejProgram spotkania w wersji powiększonej
Data publikacji: 13.03.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty reintegracyjne - dolnośląskie Centra i Kluby Integracji Społecznej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Centra i Kluby Integracji Społecznej.

Tematyka spotkania zostanie poświęcona zadaniom Wojewody wobec Centrów i Klubów Integracji Społecznej (część I) oraz tworzeniu regionalnych struktur Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej (część II).

W spotkaniu weźmie udział Kamil Zieliński – Wicewojewoda Dolnośląski

Miejsce: Wrocławskie Centrum Integracji, Wrocław, ul. Strzegomska 49

Termin: 16 marca 2017 r. (czwartek)

Ilość miejsc na spotkaniu: 15
Czas trwania każdego spotkania: 5 h (10.00-15.00)

Prowadzący:
Mariusz Oleniacz – Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Ewa Żmuda – Wicedyrektor Wrocławskiego Centrum Integracji, Przewodnicząca Rady Programowej Konwentu Centrów I Klubów Integracji Społecznej.
Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej, DOPS

Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela: Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

W spotkaniu mogą wziąć udział podmioty reintegracyjne, które uczestniczyły w procesie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do projektu.
Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem.

Do pobrania:
 Program spotkaniaProgram spotkania
Program spotkania w wersji powiększonejProgram spotkania w wersji powiększonej
Data publikacji: 10.03.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu rekrutacji głównej do udziału w Projekcie „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu rekrutacji głównej do udziału w Projekcie „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym wyszególnione są m.in. dostępne formy wsparcia w ramach Projektu.
Do udziału w organizowanych spotkaniach, konsultacjach oraz wizytach studyjnych zapraszamy członków, członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

• podmiotów ekonomii społecznej (PES)
• przedsiębiorstw społecznych (PS)
• organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
• instytucji wspierających ekonomię społeczną
• przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników
• przedstawicieli nauki
• przedstawicieli biznesu

Głównym celem Projektu jest podniesienie do końca 2018 r. jakości i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie dolnośląskim w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz zwiększenie współpracy pomiędzy tymi podmiotami a samorządem.

Osoby zainteresowane udziałem w formach wsparcia prosimy o przesłanie Formularza zgłoszeniowego do dnia 14 marca 2017 r. do godz. 15.30. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
tel. 0 500 156 050, 0 500 156 055, 0 500 156 066
fax. 71 770 42 30
osoba kontaktowa: Sylwia Maliszewska
adres e-mail: s.maliszewska@dops.wroc.pl

 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy w wersji powiększonej
 Regulamin uczestnictwa w projekcie 2017-2018 Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 8.03.2017 r.
INFORMACJA O REKRUTACJI NA II TURĘ SPECJALIZACJI I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJANY ORGANIZOWANY PRZEZ REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU
Informujemy, że rozpoczął się nabór na II turę Specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. ,,Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień w zawodzie pracownik socjalny’’.

W ww. szkoleniu specjalistycznym mogą wziąć udział pracownicy jednostek pomocy i integracji społecznej z woj. opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu nie prowadzi rekrutacji na Specjalizację oraz nie udziela informacji na temat rekrutacji.


Załączniki do pobrania:
Pobierz plikPismo przewodnie
Pobierz plikHarmonogram zjazdów II tura
Pobierz plikKarta zgłoszeniowa
Pobierz plikWzór zaświadczenia powiedzenia zatrudnienia i stażu
Pobierz plikWzór zobowiązania - umowa z pracodawcą
Data publikacji: 1.02.2017 r.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego zaprasza na spotkanie animacyjne w Lubomierzu 12.12.2016 r.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego zaprasza na spotkanie animacyjne w Lubomierzu 12.12.2016 r.
 Program Program spotkania
Data publikacji: 12.12.2016 r.
Zaproszenie na spotkanie „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych” Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu jeleniogórskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Punkt Informacyjny Funduszy Europejskiej w Jeleniej Górze organizuje spotkanie pt. „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych” w siedzibie Książnicy Karkonoskiej. Spotkanie będzie dotyczyć zasad pozyskiwania dofinansowania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 dla organizacji pozarządowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego oraz Programów Krajowych. Do udziału organizatorzy zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby i podmioty współpracujące z organizacjami pozarządowymi.
 Program Program spotkania
 Zaproszenie Zaproszenie
Data publikacji: 7.12.2016 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Europejski Fundusz Społeczny

Liczba odwiedzin: 20350
Liczba gości online: