Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej
 
Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej - Aktualności
DOPS Wrocław zaprasza na konferencję „Dolnośląski Dzień Pracownika Socjalnego”
W konferencji mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia:29.11.2013r.
Miejsce szkolenia: Hotel "Jasek" ul. Sułowska 39, 51-180 Wrocław
Liczba miejsc: 85
Czas trwania: 10:30-14:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 22.11.2013r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku
dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników spotkania oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikProgram

Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej zaprasza na szkolenie „Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie – procedury pomocy krzywdzonemu dziecku oraz członkom rodziny dotkniętej przemocą”

Drodzy Państwo,


Zapraszamy serdecznie do skorzystania ze szkolenia organizowanego w ramach Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej. Szkolenie skierowane jest do pracowników pomocy społecznej a w szczególności do członków zespołów interdyscyplinarnych. Poświęcone będzie zagadnieniom związanym z pomocą krzywdzonym dzieciom oraz członkom rodziny dotkniętej przemocą. Tematyka: Interdyscyplinarna pomoc dziecku krzywdzonemu oraz członkom rodziny dotkniętej przemocą. Szkolenie odbędzie się we Wrocławiu w dniu 21 marca 2013 r.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi szkolenia. Poniżej program oraz karta zgłoszeniowa.

Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej (DFPS) jest autonomicznym podmiotem działającym na rzecz integracji i rozwoju pomocy społecznej zawiązanym 29. października 2012 roku. Głównym celem działania Forum jest integracja i rozwój dolnośląskiego systemu pomocy społecznej. Działalność Forum opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Członkami Forum są osoby i instytucje działające w obszarze pomocy społecznej z terenu województwa dolnośląskiego. Reprezentujemy pomoc społeczną wobec samorządów lokalnych, instytucji rządowych. Kształtujemy nowoczesną politykę społeczną, reprezentujemy i artykułujemy potrzeby środowiska. Naszymi działaniami chcemy przyczynić się do wzmocnienia pozycji pomocy społecznej i wizerunku jej kadry.

Zapraszamy do włączenia się w nasze działania. W załączniku Deklaracja Przystąpienia do Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej. Na szkoleniu Przewodnicząca Zarządu DFPS Elżbieta Pawłowska ( MOPS Szklarska Poręba) opowie więcej o koncepcji DFPS.

Karty zgłoszeniowe proszę wysyłać na adres e-mail: joanna.kowalska@rcwip.pl

Pobierz plikZaproszenie na szkolenie
Pobierz plikProgram szkolenia
Pobierz plikKarta zgłoszeniowa
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Europejski Fundusz Społeczny

Liczba odwiedzin: 20341
Liczba gości online: