Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
1. Szkolenie - pt. „Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania”
Szkolenie 4 dniowe, wyjazdowe z noclegiem, 1 grupa - 20 osób
Termin: 08 – 09.04.2019 r., 15 – 16.04.2019 r. Szkolenie od 8.00-16.00 w każdym dniu szkoleniowym.
Miejsce szkolenia – Głogów, Hotel QUBUS Głogów, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-200 Głogów
Termin przesyłania zgłoszeń: 29 marca 2019 r.

Trener: Celina Witkowska - pedagog
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.


RegulaminRegulamin
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy 08.04.2019, 09.04.2019, 15.04.2019, 16.04.2019


2. Szkolenie - pt. „Przygotowanie dziecka do adopcji (krajowej i zagranicznej), obowiązek wysłuchania dziecka, kluczowe etapy postępowania przedsądowego, współdziałanie rodzin zastępczych, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz ośrodków adopcyjnych”
Szkolenie 4-dniowe wyjazdowe z noclegiem, 1 grupa - 20 osób
Termin: 11 – 12.04.2019 r., 25 – 26.04.2019 r.
Szkolenie od 8.00-16.00 w każdym dniu szkoleniowym.
Miejsce szkolenia – Głogów, Hotel QUBUS Głogów, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-200 Głogów
Termin przesyłania zgłoszeń: 29 marca 2019 r.

Trener: Informacja o trenerze zostanie podana w późniejszym terminie.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.


RegulaminRegulamin
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy 11.04.2019, 12.04.2019, 25.04.2019, 26.04.2019

3. Szkolenie - pt. „Prowadzenie grup wsparcia przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej” Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób.
Termin:
Grupa I – 10.04.2019 r., godz. 8.00 – 16.00
Grupa II – 11.04.2019 r., godz. 8.00 – 16.00

Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław
Termin przesyłania zgłoszeń: 29 marca 2019 r.

Trener- Celina Witkowska –pedagog
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego


RegulaminRegulamin
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy 10.04.2019
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy 11.04.2019

4. Szkolenie – pt. „Proces i realizacja programów usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej w praktyce”
Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób.
Termin:
Grupa I – 17.04.2019 r., godz. 8.00 – 16.00
Grupa II – 18.04.2019 r., godz. 8.00 – 16.00

Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław
Termin przesyłania zgłoszeń: 29 marca 2019 r.

Trener- Bartłomiej Kowalik- socjolog, trener i konsultant metodyczny. Specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rozwojowych z obszaru wsparcia dzieci i rodzin. Prowadzi szkolenia dotyczące m.in.. wsparcia dziecka i rodziny, tworzenia planów pracy z rodziną oraz w zakresie współpracy instytucji pomocy społecznej
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego


RegulaminRegulamin
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy 17.04.2019
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy 18.04.2019

Powyższe szkolenia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Zastępca dyrektora OPS, zastępca kierownika OPS, kierownicy działów w jednostkach/instytucjach/podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej mogą uczestniczyć w szkoleniach w ramach niniejszego projektu wyłącznie wtedy, jeśli w ramach obowiązków służbowych realizują zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zawrą stosowną informację w dokumentach rekrutacyjnych.
Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania:
http://www.dops.wroc.pl/szkolenie.php
O zakwalifikowaniu się na szkolenia będą decydowały kryteria określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach i superwizjach realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń z jednego ośrodka Kierownik Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników biorących udział w danym szkoleniu. DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników, zwrotu kosztów dojazdu oraz kosztów noclegu.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do udziału szkoleniu/superwizji pocztą elektroniczną na adres: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl oryginalne dokumenty (formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniu/superwizji) uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do DOPS pocztą tradycyjną lub osobiście, najpóźniej w dniu szkolenia.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową.
Dane adresowe DOPS:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław
Adres e-mail: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl
Osoba odpowiedzialna za organizację:
Beata Krzeszowiec
tel. 71 770 42 15
Data publikacji: 22.03.2019 r.
Szkolenie „Dziecko cudzoziemskie w pieczy zastępczej”
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że szkolenie w dniu 27 marca 2019 r. „Dziecko cudzoziemskie w pieczy zastępczej” zostało odwołane ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń uczestników.... czytaj całość »
Data publikacji: 20.03.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji na szkolenie:
1. Szkolenie - pt. „Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem” Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób Termin: Grupa I - 26.03.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Grupa II – 02.04.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Miejsce szkolenia – Dolno... czytaj całość »
Data publikacji: 18.03.2019 r.
Informacja o poszukiwaniu przez Ośrodek Adopcyjny DOPS pracownika na zastępstwo na stanowisko SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNO - PRAWNYCH
Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 1. Praca w siedzibie Ośrodka. 2. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.: Wspieranie w zakresie prawnym kandydatów na rodziców adopcyjnych, Wspieranie w zakresie prawnym rodziny biologiczne (ze szczeg... czytaj całość »
Data publikacji: 8.03.2019 r.
Informacja o poszukiwaniu przez Ośrodek Adopcyjny DOPS pracownika na zastępstwo na stanowisko PSYCHOLOG
Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 1. Praca w siedzibie Ośrodka i na terenie województwa. Częstotliwość wyjazdów służbowych: kilka razy w tygodniu. 2. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.: Diagnozowanie, opiniowanie i szkolenie osób zgłaszaj... czytaj całość »
Data publikacji: 8.03.2019 r.
Informacja o poszukiwaniu przez Ośrodek Adopcyjny DOPS pracownika na zastępstwo na stanowisko PEDAGOG
Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 1. Praca w siedzibie Ośrodka i na terenie województwa. Częstotliwość wyjazdów służbowych: kilka razy w tygodniu. 2. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.: Diagnozowanie, opiniowanie i szkolenie osób zgłaszaj... czytaj całość »
Data publikacji: 8.03.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji na szkolenie:
1. Szkolenie - pt. „Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem” Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób Termin: Grupa I - 26.03.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Grupa II – 02.04.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Miejsce szkolenia – Dolno... czytaj całość »
Data publikacji: 5.03.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji na szkolenie:
1. Szkolenie - pt. „Zadania organów uczestniczących w wykonywaniu orzeczeń o przymusowym odebraniu osoby w oparciu o przepisy art. 598 § 1 i kolejne kodeksu postępowania cywilnego” Szkolenie 1 dniowe, 1 grupa - 20 osób. Termin: 11.03.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Miejsce... czytaj całość »
Data publikacji: 4.03.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
1. Szkolenie - pt. „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży” Szkolenie 1 dniowe, 1 grupa - 20 osób. Termin: 19.03.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław Termin przesyłania zg... czytaj całość »
Data publikacji: 28.02.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
1. Szkolenie - pt. „Zadania organów uczestniczących w wykonywaniu orzeczeń o przymusowym odebraniu osoby w oparciu o przepisy art. 598 § 1 i kolejne kodeksu postępowania cywilnego” Szkolenie 1 dniowe, 1 grupa - 20 osób. Termin: 11.03.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Miejsce... czytaj całość »
Data publikacji: 26.02.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
Szkolenie - pt. „Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy” Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób. Termin: Grupa I - 27.02.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Grupa II – 28.02.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Miejsce... czytaj całość »
Data publikacji: 13.02.2019 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 12924
Liczba gości online: